Mukowiscydoza i celiakia to choroby genetyczne, które często współwystępują i dają podobne objawy

http://www.123rf.com/photo_48933072_book-with-diagnosis-cystic-fibrosis-medic-concept.html?term=cystic%2Bfibrosis&vti=mxt0myrvv5h4lz2dpp

Two­je dziecko pomi­mo leczenia mukowis­cy­dozy cier­pi z powodu bólu brzucha, wzdęć, zapale­nia jeli­ta? Możli­we, że cho­ru­je również na celi­ak­ię. Mukowis­cy­doza daje podob­ne a częs­to takie same obawy jak celi­akia, dlat­ego bywa bagatelizowana przez lekarzy. Choro­by częs­to współwys­tępu­ją dlat­ego wyłącznie lecze­nie celi­akii poz­woli na skuteczne zni­welowa­niu uciążli­wych objawów mukowis­cy­dozy oraz zapo­bieg­nie roz­wo­jowi innych niebez­piecznych chorób.

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

 

Objawy mukowiscydozy i celiakii są takie same

Mukowis­cy­doza (cys­tic fibro­sis) to najczęst­sza choro­ba gene­ty­cz­na, na którą może zapaść Two­je dziecko. Jest chorobą przewlekłą i ogól­nous­tro­jową to znaczy, że w raz z roz­wo­jem ataku­je coraz więcej narządów uniemożli­wia­jąc ich pracę. Przy­czyną mukowis­cy­dozy jest mutac­ja genu CFTR. Ist­nieje wiele odmi­an, ale najczęst­szą jest mutac­ja delta F 508. To ta mutac­ja jest odpowiedzial­na za niewydol­ność trzust­ki Two­jego dziec­ka. Jego orga­nizm pro­duku­je nad­miernie lep­ki śluz, który osi­a­da na narzą­dach uniemożli­wia­jąc im pracę — głównie w układzie odd­e­chowym, pokar­mowym i rozrod­czym. W efek­cie dziecko ma kłopo­ty z przyswa­janiem sub­stancji odży­w­czych z poży­wienia i cier­pi na swoiste niedoży­wie­nie oraz towarzyszące temu objawy gas­tryczne.

Objawy gas­tryczne oraz te wynika­jące z prob­lemów z wchła­ni­an­iem pokar­mu w mukowis­cy­dozie i celi­akii są podob­ne, a nawet takie same. Wiąże się to z prob­le­ma­mi w układzie gas­trycznym obu przy­padłoś­ci. Wspól­ny­mi objawa­mi są:

 zapale­nie jeli­ta
wzdę­cia
biegun­ki
ból brzucha
cuch­nące stolce
niedowa­ga
nisko­rosłość
apa­tia
zaburzenia psy­cho­ru­chowe
zapale­nie mięśni
przewlekłe osła­bi­e­nie
obniże­nie odpornoś­ci

Przez podobieństwo symptomów obu chorób po zdiagnozowaniu mukowiscydozy, lekarze często bagatelizują diagnostykę w kierunku celiakii

Jest to niebez­pieczne zaniechanie, ponieważ celi­akia częś­ciej wys­tępu­je u osób z mukowis­cy­dozą niż u resz­ty pop­u­lacji. Według statystyk 4–5% chorych na mukowis­cy­dozę cier­pi także na celi­ak­ię. Dlat­ego po zdi­ag­no­zowa­niu mukowis­cy­dozy u Two­jego dziec­ka koniecznie wykon­aj także test na celi­ak­ię! Nielec­zona celi­akia prowadzi do wielu niebez­piecznych powikłań.

Nieleczona celiakia pogarsza stan zdrowia chorego z mukowiscydozą

Nielec­zona celi­akia pog­a­rsza stan zdrowia chorego z mukowis­cy­dozą. Dzieje się tak ponieważ pod­czas mukowis­cy­dozy dziecko cier­pi m.in. na zapale­nie jeli­ta, wzdę­cia, bóle brzucha i in., które jeśli ma celi­akie nie ustąpią bez jej leczenia. Objawy mogą się nawet pogłębić! Dodatkowo pac­jen­ci z mukowis­cy­dozą jak i z celi­ak­ią maja prob­lem z wchła­ni­an­iem pokar­mu przez co cier­pią na niedowagę i nisko­rost. Zmi­any w jeli­cie cienkim typowe dla celi­akii oraz mukowis­cy­dozy znaczą­co pog­a­rsza­ją stan odży­wienia, a tym samym dłu­gość i jakość życia dziec­ka.

mukowiscydoza a celiakia

Leczenie celiakii pomaga leczyć mukowiscydozę

Głównym celem leczenia pac­jen­tów z mukowis­cy­dozą jest zapo­b­ie­ganie nawraca­ją­cym stanom zapal­nym dróg odd­e­chowych oraz zapo­b­ie­ganie niedoży­wie­niu i innym objawów jak wzdę­cia, bóle brzucha, osła­bi­e­nie, biegun­ki… Jed­nym z istot­nych ele­men­tów leczenia jest praw­idłowa wysokoen­er­gety­cz­na, wysoko­bi­ałkowa i wysokotłuszc­zowa dieta. Jed­nak jeśli pac­jent cier­pi również na celi­ak­ię to lecze­nie mukowis­cy­dozy będzie nieskuteczne, gdyż nie przyswa­ja praw­idłowo skład­ników odży­w­czych. Dzieje się tak bowiem celi­akia utrud­nia pełne wchła­ni­an­ie skład­ników odży­w­czych zatem żad­na wysokoen­er­gety­cz­na dieta nie poskutku­je przy­braniem na wadze oraz odży­wie­niem chorego.

mukowiscydoza a celiakia

Dlat­ego tylko rozpoczę­cie leczenia celi­akii równole­gle z ter­apią mukowis­cy­dozy przyniesie oczeki­wane efek­ty. Zniszc­zone przez celi­ak­ię kosm­ki jeli­towe zrekon­stru­u­ją się co poz­woli na przyswa­janie niezbęd­nych sub­stancji odży­w­czych a leki na mukowis­cy­dozę rozrzedzą śluz. W efek­cie dziecko będzie lep­iej przyswa­jało pokarm.

Co to jest celiakia?

Celi­akia to najpoważniejsza nietol­er­anc­ja pokar­mowa. Wywołu­je wiele poważnych kom­p­likacji zdrowot­nych, a nielec­zona może doprowadz­ić do poronienia, częstych zła­mań a nawet nowot­woru. Nieste­ty przez lekarzy jest rzad­ko rozpoz­nawana. Tylko 5% chorych wie o swo­jej dolegli­woś­ci i ma szan­sę na skuteczne lecze­nie.

mukowiscydoza a celiakia

Jak zdiagnozować celiakię?

Celi­akia to choro­ba gene­ty­cz­na zatem najlep­szym sposobem na jej zdi­ag­no­zowanie to wyko­nanie tes­tu DNA na celi­ak­ię. Dzię­ki badan­iom gene­ty­cznym zyskasz pewność co do stanu zdrowia Two­jego dziec­ka oraz Ciebie samej. Jed­nocześnie test dna na celi­ak­ię to jedyne badanie, które w 100% może wyk­luczyć chorobę lub dać wskazanie do dal­szej diag­nos­ty­ki. Badanie dna jest również rekomen­dowane przez Europe­jskie Sto­warzysze­nie Pedi­atrii, Gas­troen­terolo­gi, Hepa­tologii i Żywienia jako w pro­ce­sie diag­nos­ty­ki, szczegól­nie u osób z objawa­mi celi­akii i spokrewniony­mi z chory­mi na celi­ak­ię.

 

.Badanie celiakia przychodnia

 

 

Na wszys­tkie wasze pyta­nia odpowiadamy tele­fon­icznie lub przez nasz czat. Zapy­taj nas o wszys­tko 

Warto wiedzieć:

.Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

 

 

Data publikacji: 29/09/2016, Data aktualizacji: 12/07/2017