Test na ojcostwo – ile kosztuje i czy jest pewny?

Ile kosztuje test na ojcostwo, Czy test na ojcostwo jest pewny, Kiedy można zrobić test na ojcostwo, Ile kosztuje test na ojcostwo przez sąd

Test na ojcost­wo pozwala uzyskać spokój na zawsze i unor­mować swo­ją prawną sytu­ację. Jeśli zde­cy­du­jesz się na lab­o­ra­to­ri­um posi­ada­jące akredy­tację PCA i cer­ty­fikaty, wynik bada­nia będzie jed­noz­naczny i niepod­ważal­ny. Ile kosz­tu­je badanie na ojcost­wo, od czego zależy jego cena i kiedy moż­na wykon­ać taki test? Sprawdź!

Ile kosz­tu­je test na ojcost­wo?
Czy test na ojcost­wo jest pewny?
Kiedy moż­na zro­bić test na ojcost­wo?
Ile kosz­tu­je test na ojcost­wo przez sąd?

Ile kosztuje test na ojcostwo?

Fakt, ile kosz­tu­je test na ojcost­wo, zależny jest od wielu różnych czyn­ników. Jakich? Chodzi przede wszys­tkim o akredy­tację PCA i udzi­ał w zewnętrznych kon­tro­lach (są kosz­towne, dlat­ego nie wszys­tkie pod­mio­ty się na nie decy­du­ją), wyko­rzys­tanych odczyn­ników (niek­tóre lab­o­ra­to­ria wybier­a­ją te „domowej robo­ty”, które nie mają wal­i­dacji) czy doświad­czenia placów­ki w wykony­wa­niu badań gene­ty­cznych.

Zdarza się pon­ad­to, że nis­ki koszt jest kosztem początkowym i mogą być konieczne dopłaty. I to nawet za tak pod­sta­wowe rzeczy jak 24 mark­ery DNA czy wynik po pol­sku.

Czy test na ojcostwo jest pewny?

Badanie ojcost­wa wykonu­jesz raz w życiu. Zatem czy test na ojcost­wo jest pewny? Gdy zde­cy­du­jesz się na wiary­godne lab­o­ra­to­ri­um – jest pewny i jed­noz­naczny. Na co zwró­cić uwagę przy wyborze placów­ki? Bard­zo waż­na jest akredy­tac­ja PCA, a pon­ad­to anal­iza 24 mark­erów DNA, stosowanie odczyn­ników PROMEGA i doświad­cze­nie w real­iza­cji badań gene­ty­cznych.

Kiedy można zrobić test na ojcostwo?

Badanie na ojcost­wo możesz zle­cić nawet od 8 tygod­nia ciąży – na pod­staw­ie krwi mat­ki. Test ojcost­wa zro­bisz też po 15 tygod­niu ciąży (prób­ka od dziec­ka pobier­ana jest w cza­sie amniop­unkcji). Wynik takiego tes­tu jest tak samo pewny i wiary­god­ny jak bada­nia po porodzie. A kiedy moż­na zro­bić test na ojcost­wo, gdy dziecko jest już na świecie? W takiej sytu­acji zro­bisz go od drugiej doby jego życia.

Ile kosztuje test na ojcostwo przez sąd?

Test na ojcost­wo może być wyko­nany z pełną pro­ce­durą sądową. Badanie może być zle­cone bez skierowa­nia z sądu. A ile kosz­tu­je test na ojcost­wo przez sąd? To już zależy od tego, jakie lab­o­ra­to­ri­um zostanie wybrane. Zwyk­le cena waha się w grani­cach 1500–2000 zło­tych.

Data publikacji: 08/02/2019