Pewny test na ojcostwo w akredytowanym laboratorium — 24 markery DNA

test na ojcostwoDyskretne i pewne testy na ojcostwo z każdej próbki (pobierz próbkę sam w domu lub w jednej z 200 przychodni w Polsce)

Jak zyskać pewność co do ojcost­wa? Najpewniejszym sposobem jest gene­ty­czny test na ojcost­wo, do którego wystar­czą prób­ki tylko ojca i dziec­ka (udzi­ał mat­ki nie jest wyma­gany). To możli­we, ponieważ badamy aż 24 mark­ery DNA – a to najwięk­sza pula dostęp­na na rynku. Badanie na ojcost­wo może być przeprowad­zone na pod­staw­ie dowol­nych próbek, np. wymazu z policz­ka, maszyn­ki do gole­nia, włosów z cebulka­mi, szc­zotecz­ki do zębów, butel­ki, smocz­ka, niedopał­ka papierosa czy nawet nad­gryzionego ciast­ka i inhala­to­ra. Wszys­tkie testy na ojcost­wo wykonu­je­my do skutku bez dodatkowych opłat – każ­da prób­ka obję­ta jest gwarancją. Ustal ojcost­wo w pewny i dyskret­ny sposób!

Widziałeś niższą cenę testu na ojcostwo? Kliknij i dowiedz się od czego zależą koszty badania i jak nie dać się oszukać»

Spis treści:

1. Kiedy wynik bada­nia na ojcost­wo jest pewny?
2. Jakie prób­ki nada­ją się do testów na ojcost­wo?
3. Czym jest gwaranc­ja na prób­ki?
4. Jak zro­bić test na ojcost­wo dyskret­nie?
5. Co wpły­wa na pewność tes­tu na ojcost­wo?
6. Gdzie zro­bić test DNA na ojcost­wo?
7. Dlaczego warto zro­bić badanie na ojcost­wo?
8. Czy wynik tes­tu na ojcost­wo moż­na wyko­rzys­tać w sądzie?

.

badania dna z akredytacjaKiedy wynik badania na ojcostwo jest pewny?

Wtedy, gdy bada­nia na ojcost­wo zostały wyko­nane w akredy­towanym lab­o­ra­to­ri­um i zgod­nie z zalece­ni­a­mi insty­tucji zewnętrznych. testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. wyda­je wyni­ki zgodne z rekomen­dac­ja­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii (potwierdze­nie ojcost­wa z praw­dopodobieńst­wem powyżej 99,999%). Żaden nasz wynik nie został do tej pory prawnie pod­ważony – przez pon­ad 15 lat dzi­ałal­noś­ci.  Dowiedz się więcej dlaczego przez 15 lat żaden z wyników tes­tu na ojcost­wo nie został prawnie pod­ważony …

Posi­adamy również akredy­tację PCA na zgod­ność z nor­mą PN-EN ISO/IEC 17025. Co to oznacza w prak­tyce? Że lab­o­ra­to­ri­um dzi­ała zgod­nie z między­nar­o­dowy­mi stan­dar­d­a­mi i że na żad­nym etapie tes­tu na ojcost­wo nie ma mowy o pomyłce. To gwaran­tu­je nie tylko pewność wyników, ale też rzetel­ność i bezstron­ność w dzi­ała­niu. Co ważne, tylko wyni­ki badań wykony­wanych w lab­o­ra­to­ri­ach posi­ada­ją­cych taką akredy­tację mogą być wyko­rzys­tane przez organy wymi­aru spraw­iedli­woś­ci i ści­ga­nia.

Jakie próbki nadają się do testów na ojcostwo? Badanie wykonasz nawet na podstawie… pestki z arbuza!

Testy na ojcost­wo mogą być wyko­nane na pod­staw­ie dowol­nej prób­ki z mate­ri­ałem DNA badanej oso­by – dyskret­nie i wygod­nie. Moż­na przekazać nie tylko wymaz z policz­ka, ale też takie przed­mio­ty jak niedopałek papierosa, czap­ka, szc­zotecz­ka do zębów, chus­tecz­ka z katarem, kubek, sztućce, guma do żucia, smoczek, pod­pas­ka czy gryza­czek. Badanie DNA na ojcost­wo może być wyko­nane też na pod­staw­ie… nad­gryzionego ciast­ka, pest­ki z arbuza, liza­ka czy chrup­ka kukury­dzianego!

Każ­da prób­ka jest tak samo pew­na – zna­j­du­je się na niej ten sam mate­ri­ał gene­ty­czny, a anal­i­zowane w teś­cie na ojcost­wo frag­men­ty DNA są niezmi­enne. Wynik zawsze będzie więc wiary­god­ny i jed­noz­naczny, bez wzglę­du na rodzaj przekazanej prób­ki. Mogą Państ­wo wybrać taką, którą będzie łat­wo i wygod­nie zebrać. Co najważniejsze, na każdą taką próbkę mają Państ­wo gwarancję…

Czym jest gwarancja na próbki? Test na ojcostwo do skutku – bez dopłat

Każ­da prób­ka, która zostanie przekazana do bada­nia, jest obję­ta gwarancją. Co to tak naprawdę oznacza? Jeśli mate­ri­ał z jakiegoś powodu nie będzie nadawał się do przeprowadzenia tes­tu na ojcost­wo (np. z powodu zanieczyszczenia czy mieszaniny DNA), mogą Państ­wo przekazać kole­jny bezpłat­nie. Od początku mają Państ­wo pewność, że cena bada­nia jest stała – za przekazanie dodatkowej prób­ki nie ma żad­nych dopłat. Lab­o­ra­to­ri­um dzi­ała do skutku, czyli aż do wyda­nia pewnego i jed­noz­nacznego wyniku.

Jak zrobić test na ojcostwo dyskretnie? Dbamy o dyskrecję

 • Przesyłkę (z zestawem do pobra­nia próbek, wynikiem) mogą Państ­wo zamówić na dowol­ny adres, również do paczko­matu czy do naszego punk­tu pobran­iowego. Może ona być przy­go­towana w sposób dyskret­ny, czyli bez pieczątek lab­o­ra­to­ri­um ani żad­nych oznaczeń, które mogły­by zdradzać jej zawartość. Pobranie w placów­ce również odby­wa się w sposób dyskret­ny — oso­ba z per­son­elu medy­cznego nie zada­je pytań.
 • Mamy wdrożone spec­jalne pro­ce­dury bez­pieczeńst­wa – zawsze upew­ni­amy się, że roz­maw­iamy z odpowied­nią osobą. Kon­tak­tu­je­my się tylko ze zlece­nio­daw­cą, wyko­rzys­tu­jąc dane z for­mu­la­rza zlece­nia bada­nia – i zawsze jest to kon­takt zwrot­ny. Przed udzie­le­niem infor­ma­cji prosimy też o podanie ustalonego wcześniej hasła bez­pieczeńst­wa.
 • Test na ojcost­wo może być wyko­nany bez podawa­nia danych osobowych uczest­ników – anon­i­mowo. Zami­ast imion i nazwisk uczest­ni­cy opisani będą „dziecko”, „dom­nie­many ojciec”, „mat­ka” (jeśli bierze udzi­ał w bada­niu). Każde zlece­nie i każ­da prób­ka mają swo­je unika­towe numery, dlat­ego dane osobowe nie są potrzeb­ne.

Co wpływa na pewność testu na ojcostwo? Wiarygodność badania gwarantują:

 • Anal­iza 24 mark­erów DNA – u każdej oso­by badamy aż 24 miejs­ca na DNA. To najpewniejsze badanie DNA na ojcost­wo na rynku, którego rezul­tat jest zgod­ny z zalece­niem Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii. Zobacz film z wypowiedz­ią eksper­ta…
 • Odczyn­ni­ki najwyższej jakoś­ci – aby wynik był jed­noz­naczny, odczyn­ni­ki muszą posi­adać wal­i­dację. Nieste­ty nie wszys­tkie lab­o­ra­to­ria o tym pamię­ta­ją, cza­sa­mi wyko­rzys­tu­jąc odczyn­ni­ki „domowej robo­ty” – bez odpowied­nich kon­troli, co może gen­erować błędy. W testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. korzys­tamy z najwyższej jakoś­ci odczyn­ników mar­ki PROMEGAPrzeczy­taj dlaczego jakość odczyn­ników jest tak waż­na…
 • Doświad­czeni spec­jal­iś­ci  – u nas testy na ojcost­wo przeprowadza­ją doświad­czeni eksper­ci z wielo­let­nim doświad­cze­niem. Są nie tylko prak­tyka­mi, którzy na co dzień pracu­ją w lab­o­ra­to­ri­um, ale również biorą udzi­ał w szkole­ni­ach, kon­fer­enc­jach i tworze­niu pub­likacji naukowych. Przeczy­taj więcej o zes­pole lab­o­ra­to­ri­um… 
 • Badanie DNA na ojcost­wo wykony­wane 2 razy – jeśli wynik bada­nia na ojcost­wo wyk­lucza, że dany mężczyz­na jest bio­log­icznym ojcem danego dziec­ka, test wykonu­je­my dwa razy: z dwóch różnych próbek i przez dwa różne zespoły.
 • Akredy­tac­ja i cer­ty­fikaty – testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. posi­a­da akredy­tację PCA, a także liczne cer­ty­fikaty (m.in. GEDNAP i ISFG). Jako jedyne pry­watne lab­o­ra­to­ri­um w Polsce uzyskało pon­ad­to 100% zgod­noś­ci w tes­tach na ojcost­wo w pro­gramie biegłoś­ci CTS. Udzi­ał w zewnętrznych kon­tro­lach między­lab­o­ra­to­ryjnych jest gwarancją pewnoś­ci w dzi­ała­niu, wyso­kich kom­pe­tencji lab­o­ra­to­ri­um i najwyższej jakoś­ci anal­iz. Cer­ty­fikaty lab­o­ra­to­ri­um…
testy na ojcostwo pewny wynikbadania na ojcostwo referencjetesty na ojcostwo certyfikaty

Test ojcostwa mogą Państwo zrobić w naszej przychodni lub w domu

Zestaw testowy

(do pobra­nia próbek DNA)

Cena: 77,-

domowy_zestaw_testowy

Infor­ma­c­je:

 • Dyskret­na wysył­ka (anon­i­mowa kop­er­ta) kuri­erem, do paczko­matu, na pocztę nawet w 24h
 • Dar­mowa wysył­ka na tere­nie Pol­s­ki i za granicę
 • Bezpłat­ny kuri­er zwrot­ny po odbiór próbek
 • Zestaw w cenie bada­nia przez­nac­zony dla 2–4 osób
 • 14 dni na zwrot zestawu

Dlaczego warto zrobić test na ojcostwo? Najważniejsze korzyści

 • Spokój i poczu­cie bez­pieczeńst­wa – pewność, zag­waran­towana wynikiem bada­nia na ojcost­wo, pozwala odzyskać spokój, równowagę i pogodę ducha. Daje również szan­sę na przy­wróce­nie radoś­ci życia i dobrego samopoczu­cia, a także odzyskanie kon­troli nad włas­nym życiem i zaplanowanie przyszłoś­ci.
 • Sta­bi­liza­c­ja w rodzinie – dzię­ki pewnoś­ci co do ojcost­wa w rodzinie znów pojaw­ia się wza­jem­ny sza­cunek, a relac­je ule­ga­ją znacznej popraw­ie. Taka sta­bi­liza­c­ja korzyst­nie wpły­wa na więzi rodzinne. Co ważne, pewność co do bio­log­icznego ojcost­wa pozwala mężczyźnie utożsami­ać się z dzieck­iem, rozwi­jać troskli­wość, opiekuńc­zość i instynkt ojcows­ki.
 • Praw­idłowy rozwój dziec­ka – dziecko niepewne swo­jego pochodzenia może mieć prob­le­my emocjon­alne. Pewność co do ojcost­wa oraz atmos­fera sza­cunku i bez­pieczeńst­wa w domu są dla niego nato­mi­ast pod­stawą do praw­idłowego roz­wo­ju. Czy­taj więcej…

Czy wynik testu na ojcostwo można wykorzystać w sądzie?

Tak – wynik tes­tu na ojcost­wo może być wyko­rzys­tany w sądzie, np. w sprawach o ustal­e­nie czy zaprzecze­nie ojcost­wa. Test DNA na ojcost­wo do celów sądowych moż­na zle­cić bez skierowa­nia z sądu. Wyma­ga ono jed­nak wyko­rzys­ta­nia konkret­nej pro­ce­dury, obe­j­mu­jącej m.in. udzi­ał mat­ki w bada­niu, pobranie próbek w placów­ce czy dołącze­nie do wyniku eksper­tyzy eksper­ta ds. ojcost­wa i pokrewieńst­wa.
.
A jeśli w bada­niu nie może wziąć udzi­ału mat­ka? W takiej sytu­acji pewny wynik moż­na uzyskać na pod­staw­ie tes­tu pry­wat­nego z dowol­nych próbek. Co ważne – również on może zostać wyko­rzys­tany w spraw­ie sądowej! Czy warto jed­nak przed­staw­ić taki rezul­tat przed sądem?

.

Oczy­wiś­cie, że tak. Opinia pry­wat­na to doku­ment pry­wat­ny podle­ga­ją­cy oce­nie sądu, to “umoc­nione” stanowisko strony pro­ce­sowej. Zatem dążąc do udowod­nienia swoich racji, przed­staw­ie­nie przed sądem takiej opinii jest jak najbardziej stosowne. Dalej idąc właś­ci­wym było­by pod­kreślić, że wnios­ki zawarte w tego rodza­ju opinii mogą stać się pod­stawą poczynienia ustaleń fak­ty­cznych przez sąd w sytu­acji, gdy okolicznoś­ci te zostaną przyz­nane przez stronę prze­ci­wną, albo też, gdy sąd uzna je za przyz­nane wobec braku zaprzeczenia przez tę stronę. I tak w przy­pad­kach opisanych powyżej sąd może uznać ten dowód (dowód z doku­men­tu – opinii pry­wat­nej) jako istot­ny, rozstrzy­ga­ją­cy w spraw­ie. Nato­mi­ast w sytu­acji kiedy treść opinii pry­wat­nej jest kwes­t­ionowana przez drugą stronę pro­ce­su, a ustal­e­nia okolicznoś­ci danej sprawy wyma­ga­ją wiado­moś­ci spec­jal­nych, to koniecznym będzie przeprowadze­nie dowodu z opinii biegłego sądowego.Odpowia­da adwokat mgr Ewa Ros­tkows­ka

Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

Jestem zad­owolona z całego zamówienia. Przesył­ka została wysłana ekspre­sowo, ode­branie od kuri­era również odbyło się na dru­gi dzień. Co do ceny to nie mam porów­na­nia z inną fir­mą, gdyż zamówie­nie składałam pier­wszy raz, dla mnie cena jest zad­owala­ją­ca za całość i jakość zamówienia. Odnośnie obsłu­gi klien­­ta- nie miałam żad­nych dodatkowych pytań, a o wysłanym rapor­cie poin­for­mowano mnie tele­fon­iczne, co było na plus. Gen­er­al­nie całość prze­biegła bezprob­le­mowo i bard­zo szy­bko. Także będę pole­cać dalej jeśli będę miała okazję.”

Klau­dia

Serdecznie pole­cam Lab­o­ra­to­ri­um testDNA.Konsultanci medy­czni dba­ją o to, aby wszys­tko było zre­al­i­zowane na najwyższym poziomie. Na nur­tu­jące pyta­nia odpowiada­ją wycz­er­pu­ją­co, kom­pe­tent­nie i mimo trud­nych chwil dla pac­jen­ta jakie są związane z wyko­naniem określonych badań zawsze jest świet­na atmos­fera i uśmiech w słuchaw­ce tele­fonu. Korzys­ta­jąc z usług lab­o­ra­to­ri­um zapew­ni­am, że nikt nie będzie potrak­towany jako „następ­ny” lecz jako współpra­cown­ik, roz­mowy są tak długie ile tego wyma­ga sytu­ac­ja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizu­je próśb pac­jen­ta. Komu­nikac­ja z per­son­elem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbier­a­ją tele­fony i na bieżą­co dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego ser­ca pole­cam tą fir­mę i mam do nich zau­fanie, dlat­ego też nie zamieniła bym jej na żad­ną inną.”

Kinga

Szcz­erze pole­cam! Kon­takt z lab­o­ra­to­ri­um pomi­mo week­endu był na5+. Wszys­tkie infor­ma­c­je rzec­zowo przekazane, dzię­ki czemu bard­zo łat­wo przes­zliśmy przez całą pro­ce­durę. Wyni­ki badań zarówno mailem jak i pocztą doszły błyskaw­icznie. Zde­cy­dowanie pole­cam!”

Anna

Szanowni Państwo,obsługę Klienta/ Pac­jen­ta w Państ­wa Labo­la­to­ri­um oce­ni­am celu­ją­co: pod­czas roz­mowy przez chat uzyskałam proste i kom­plek­sowe infor­ma­c­je o intere­su­ją­cych mnie bada­ni­ach. Kiedy zaszła taka potrze­ba, roz­mowę na cha­cie elasty­cznie zmie­nil­iśmy na tele­fon­iczną i mailową. Pros­ta instrukc­ja obsłu­gi spraw­iła, że samo pobranie mate­ri­ału do bada­nia było bezstre­sowe. Czas dostarczenia/odebrania przesył­ki oraz wyników był bard­zo zad­owala­ją­cy, a mailowa for­ma wyników badań ułatwia szy­b­ki i prosty dostęp do nich w każdym miejs­cu. Już ter­az pole­cam Państ­wa usłu­gi osobom zas­tanaw­ia­ją­cym się nad wyko­naniem badań genetycznych.Pozdrawiam serdecznie”

Edy­ta

Praca w testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

test ojcostwa - jesteśmy członkiem RIG

Data pub­likacji: 11.05.2015
Ostat­nia aktu­al­iza­c­ja: 05.01.2019

Pry­wat­ny test na ojcost­wo
5 (100%) 20

Więcej infor­ma­cji:


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz

 

Data publikacji: 11/05/2015, Data aktualizacji: 25/02/2019