Wiarygodność testów DNA na ojcostwo

Jak sfałszować testy na ojcostwo, Czy do testów na ojcostwo potrzebna jest zgoda matki, Kto może zlecić testy na ojcostwo, Czy testy na ojcostwo są pewne

Testy na ojcost­wo (testy gene­ty­czne) to sto­sunkowo pop­u­lar­na meto­da na potwierdze­nie lub wyk­lucze­nie ojcost­wa. Są one łat­wo dostęp­ne, a ceny ksz­tał­tu­ją się na przys­tęp­nym poziomie. Wiele lab­o­ra­toriów ofer­u­je szy­bkie testy na ojcost­wo, jed­nak kluc­zową kwest­ią jest poziom ich wiary­god­noś­ci oraz to, czy moż­na je sfałs­zować?

Jak sfałs­zować testy na ojcost­wo?
Czy do testów na ojcost­wo potrzeb­na jest zgo­da mat­ki?
Kto może zle­cić testy na ojcost­wo?
Czy testy na ojcost­wo są pewne?

Jak sfałszować testy na ojcostwo?

Testy na ojcost­wo moż­na sfałs­zować, wystar­czy dostar­czyć do bada­nia nieod­powied­nią próbkę. Oczy­wiś­cie doty­czy to testów wykony­wanych na włas­ną rękę. Jeśli testy zle­cane są przez sąd, prób­ka pobier­ana jest w lab­o­ra­to­ri­um i o jakiejkol­wiek pomyłce nie ma mowy. Jeśli komuś zależy na 100% wiary­god­noś­ci tes­tu, zawsze może pobrać prób­ki w placów­ce lab­o­ra­to­ri­um.

Czy do testów na ojcostwo potrzebna jest zgoda matki?

W przy­pad­ku pry­wat­nych testów na ojcost­wo nie ma koniecznoś­ci, by mat­ka w ogóle uczest­niczyła w bada­niu. Wystar­czy prób­ka pobrana od dziec­ka oraz dom­nie­manego ojca. Nie ma przepisów, które zabra­ni­a­ją wyko­na­nia pry­wat­nych testów nawet wów­czas, gdy mat­ka się na to nie zgadza. Jeśli nato­mi­ast chodzi o testy nakazane sądowo, również wtedy zgo­da mat­ki nie jest brana pod uwagę. Teo­re­ty­cznie sąd nie może zmusić mat­ki do bada­nia na ojcost­wo, jed­nak wiąże się to z nałoże­niem na nią kary pieniężnej — w takich okolicznoś­ci­ach więk­szość matek dobrowol­nie zgadza się na pobranie próbek.

Kto może zlecić testy na ojcostwo?

Test na ojcost­wo może zle­cić każdy. Dla lab­o­ra­toriów nie ma znaczenia, kto jest zlece­nio­daw­cą bada­nia. Może to być mat­ka dziec­ka, ojciec czy nawet oso­ba trze­cia. Zlece­nio­daw­cą jest oso­ba, która pokry­wa kosz­ty bada­nia, nato­mi­ast prób­ki mogą pochodz­ić od całkiem innych osób. Zlece­nio­daw­cą bada­nia może być także sąd, jeśli nakaże on ustal­e­nie lub wyk­lucze­nie ojcost­wa.

Czy testy na ojcostwo są pewne?

Testy DNA na ojcost­wo mają pewność się­ga­jącą 99,9999%. Wynik jest więc wysoce wiary­god­ny i raczej nie ma mowy o pomyłce, szczegól­nie jeśli prób­ki zostały pobrane w sposób praw­idłowy. Najbardziej wiary­godne są testy ojcost­wa, które anal­izu­ją 24 mark­ery gene­ty­czne — warto brać to pod uwagę, wybier­a­jąc lab­o­ra­to­ri­um, które wykona badanie.

Data publikacji: 13/05/2019