Wzrost poziomu ferrytyny

Co oznacza ferrytyna powyżej normy, Co oznacza ferrytyna powyżej normy u dzieci, Czy nadmiar ferrytyny szkodzi zdrowiu, Kiedy powinno się wykonać badanie na ferrytynę

Rola fer­ry­tyny w utrzy­ma­niu home­ostazy orga­niz­mu jest niezmiernie waż­na. To białko bierze udzi­ał w mag­a­zynowa­niu żelaza, a pomi­ar jego stęże­nia pozwala określić zapasy tego pier­wiast­ka w ustro­ju. Dzię­ki temu fer­ry­ty­na chroni człowieka przed zgub­nym dzi­ałaniem nad­mi­aru żelaza, a także stanowi rez­er­wuar dla pro­ce­su ery­tropoezy czyli tworzenia nowych krwinek czer­wonych. Jest najlep­szym wskaźnikiem niedoborów tego pier­wiast­ka, gdyż spadek stęże­nia żelaza nieuchron­nie kore­spon­du­je ze zmniejsze­niem stęże­nia biał­ka.

Co oznacza fer­ry­ty­na powyżej normy?
Co oznacza fer­ry­ty­na powyżej normy u dzieci?
Czy nad­mi­ar fer­ry­tyny szkodzi zdrow­iu?
Kiedy powin­no się wykon­ać badanie na fer­ry­tynę?

Co oznacza ferrytyna powyżej normy?

Należy pamię­tać o jeszcze jed­nej istot­nej funkcji fer­ry­tyny. Jest ona białkiem ostrej fazy i może nieswoiś­cie wzras­tać pod­czas toczą­cych się stanów zapal­nych, chorób infek­cyjnych a także w chorobach nowot­worowych. Jej wzrost wys­tępu­je w zaburzeni­ach funkcji wątro­by. Przyj­mu­je się, iż wynik fer­ry­tyny powyżej normy (u kobi­et — śr. 35 µg/l, u mężczyzn — śr. 90 µg/l) niejed­nokrot­nie spowodowane nad­mi­arem żelaza w orga­nizmie w prze­biegu chorób takich jak: hemochro­ma­toza, hemo­sy­deroza. Wielokrotne prze­toczenia krwi również częs­to warunk­u­je wzrost fer­ry­tyny.

Co oznacza ferrytyna powyżej normy u dzieci?

U dzieci wzrost stęże­nia fer­ry­tyny wys­tępu­je rzadziej niż u dorosłych. Szczegól­nie iż właś­ci­wie jej poziom jest niższy niż w grupie dojrza­łych ludzi. Podob­nie jak u dorosłych może świad­czyć o toczącej się choro­bie zapal­nej lub autoim­muno­log­icznej. Ist­nieją jed­nakże choro­by ciężkie i prze­b­ie­ga­jące gwał­town­ie ze wzrostem fer­ry­tyny. Wśród nich należy zwró­cić uwagę na hemochro­ma­tozę noworod­kową oraz ekstremal­nie rzad­ki zespół HHCS (hered­i­tary hyper­fer­ritine­mia cataract syn­drome).

Czy nadmiar ferrytyny szkodzi zdrowiu?

Nad­mi­ar fer­ry­tyny przede wszys­tkim świad­czy patologii toczącej się w orga­nizmie. Podob­nie jak w każdym innym przy­pad­ku lekarz powinien leczyć pac­jen­ta, a nie jego wyni­ki badań. Dlat­ego fer­ry­ty­na powyżej normy jest syg­nałem do wdroże­nia dal­szej diag­nos­ty­ki, by stwierdz­ić diag­nozę i pod­jąć lecze­nie.

Kiedy powinno się wykonać badanie na ferrytynę?

Badanie na fer­ry­tynę powin­no być wyko­nane gdy tylko zostaną zauważone niepoko­jące objawy mogące świad­czyć o niedoborze (łam­li­wość paznok­ci i włosów, apa­tia, zawroty głowy i omdle­nia, zmi­any na śluzówkach, spadek odpornoś­ci, tachykar­dia) lub nad­mi­arze (dys­pep­s­ja, osła­bi­e­nie, bóle stawów, spadek libido).

Data publikacji: 29/04/2019, Data aktualizacji: 10/05/2019