Czym jest ferrytyna i co oznacza wynik jej badania?

Jakie są przyczyny wysokiej ferrytyny, Co oznacza wysoka ferrytyna, Jak obniżyć wysoką ferrytynę, Jaki poziom ferrytyny jest niebezpiecznyFer­ry­ty­na jest badaniem zle­canym rutynowo, zwyk­le przy wys­tąpi­e­niu niepraw­idłowoś­ci w bada­niu mor­fologii krwi. Poziom fer­ry­tyny związany jest z poziomem żelaza w orga­nizmie, dlat­ego badanie to wykonu­je się częs­to przy pode­jrze­niu ane­mii z niedoboru żelaza lub hemochro­ma­tozy. Czy niedobór lub nad­mi­ar fer­ry­tyny może być groźny?

Jakie są przy­czyny wysok­iej fer­ry­tyny?
Co oznacza wyso­ka fer­ry­ty­na?
Jak obniżyć wysoką fer­ry­tynę?
Jaki poziom fer­ry­tyny jest niebez­pieczny?

Jakie są przyczyny wysokiej ferrytyny?

Przy­czy­na­mi niskiej lub wysok­iej fer­ry­tyny jest zaburze­nie poziomu żelaza w orga­nizmie. Pier­wiastek ten jest dla nas bard­zo ważny przede wszys­tkim dlat­ego, że wys­tępu­je w hemo­glo­binie, dzię­ki której krwin­ki czer­wone mogą trans­portować tlen do wszys­t­kich komórek ciała. Zarówno nis­ki, jak i wyso­ki poziom żelaza w orga­nizmie może być niebez­pieczny. Niska fer­ry­ty­na wys­tępu­je na skutek krwaw­ień, np. z prze­wodu pokar­mowego lub rozrod­czego u kobi­et, a także przy ane­mii z niedoboru żelaza. Nato­mi­ast fer­ry­ty­na wyso­ka może być skutkiem infekcji, stanów zapal­nych oraz wysiłku fizy­cznego, ale także poważnych chorób, takich jak: nowot­wory, choro­by wątro­by, reuma­toidalne zapale­nia stawów i inne choro­by autoim­muno­log­iczne oraz hemochro­ma­toza, czyli choro­ba pole­ga­ją­ca na gro­madze­niu się żelaza w orga­nizmie.

Co oznacza wysoka ferrytyna?

Wyso­ka fer­ry­ty­na oznacza nad­mi­ar tego biał­ka, a tym samym — nad­mi­ar żelaza w orga­nizmie, gdyż fer­ry­ty­na służy jako mag­a­zyn tego pier­wiast­ka. Nad­mi­ar fer­ry­tyny może — ale nie musi — oznaczać poważne choro­by, jak np. hemochro­ma­toza.

Jak obniżyć wysoką ferrytynę?

Obniżyć fer­ry­tynę moż­na na przykład poprzez odd­awanie krwi. Żela­zo, a tym samym fer­ry­tynę w orga­nizmie możesz obniżyć również poprzez odpowied­nią dietę — spoży­wanie pro­duk­tów z małą iloś­cią żelaza lub obniża­ją­cych jego wchła­ni­an­ie oraz spoży­wanie chela­torów żelaza — far­mako­log­icznych lub nat­u­ral­nych, jak np. kurku­mi­na. Pomóc mogą również niskie daw­ki aspiryny.

Jaki poziom ferrytyny jest niebezpieczny?

Normy fer­ry­tyny to 10–200 μg/l u kobi­et i 15–400 μg/l u mężczyzn. Hemochro­ma­toza jest jed­nak chorobą powodu­jącą m.in. poważne uszkodzenia narządów, dlat­ego przy wys­tępowa­niu objawów ją sugeru­ją­cych należy wykon­ać pogłębioną diag­nos­tykę, ponieważ negaty­wne jej skut­ki mogą wys­tąpić nawet pomi­mo fer­ry­tyny w normie, tzn. w okol­i­cy jej górnej grani­cy.

Data publikacji: 02/04/2019