Nadmiar ferrytyny — co oznacza?

Jak obniżyć poziom ferrytyny w organizmie, Jakie są przyczyny nadmiaru ferrytyny, Na czym polega badanie na nadmiar ferrytyny, Co oznacza nadmiar ferrytyny

Fer­ry­ty­na jest to rodzaj biał­ka, które zna­j­du­je się w każdej komórce naszego orga­niz­mu, m.in. w śledzion­ie, wątro­bie czy mięś­ni­ach. Głównym zadaniem fer­ry­tyny jest mag­a­zynowanie zapasów żelaza. Białko to jest bard­zo istot­nym ele­mentem praw­idłowego funkcjonowa­nia orga­niz­mu. Dzię­ki fer­ry­tynie wiemy, czy poziom żelaza jest w normie. Badanie na fer­ry­tynę najczęś­ciej wykonu­je się, gdy pode­jrze­wa się u kogoś ane­mię bądź hemochro­ma­tozę.

Jak obniżyć poziom fer­ry­tyny w orga­nizmie?
Jakie są przy­czyny nad­mi­aru fer­ry­tyny?
Na czym pole­ga badanie na nad­mi­ar fer­ry­tyny?
Co oznacza nad­mi­ar fer­ry­tyny?

Jak obniżyć poziom ferrytyny w organizmie?

Mamy trzy sposo­by na obniże­nie poziomu fer­ry­tyny w orga­nizmie : dieta, upust krwi bądź leki, które chelatu­ją żela­zo.

  1. Dieta poma­ga, ale nie ma znaczącego wpły­wu na obniże­nie poziomu fer­ry­tyny. Osobom, które cho­ru­ją na hemochro­ma­tozę lekarze zale­ca­ją ogranicze­nie pro­duk­tów bogatych w żela­zo oraz pro­duk­ty, które powodu­ją, że żela­zo wchła­nia się jeszcze lep­iej. Te pro­duk­ty to m.in. wit­a­m­i­na C, kwas foliowy oraz alko­hol.
  2. Upusty krwi, czyli inaczej fle­boto­mia, to jak najbardziej nat­u­ral­na meto­da, która nie wyma­ga przyj­mowa­nia leków. Zabieg ten zle­ca lekarz prowadzą­cy. Początkowo upusty wykonu­je się śred­nio raz na tydzień bądź dwa. Gdy poziom fer­ry­tyny nie jest już niebez­pieczny, wtedy upusty wykonu­je się raz w prze­ciągu kilku miesię­cy.
  3. Leki chelatu­jące żela­zo jest to inaczej lecze­nie far­mako­log­iczne, stosowane w ostate­cznoś­ci, kiedy pac­jent nie może pod­dać się upus­towi krwi ze wzglę­du na zdrowie.

Jakie są przyczyny nadmiaru ferrytyny?

Jed­ną z przy­czyn nad­mi­aru fer­ry­tyny jest hemochro­ma­toza. Cho­ru­ją na nią oso­by, których orga­nizm nie potrafi poradz­ić sobie z nad­mi­arem żelaza. Inne przy­czyny pod­wyżs­zonej fer­ry­tyny to m.in. spoży­wanie zbyt dużej iloś­ci wit­a­miny C, alko­holu czy czer­wonego mięsa. Pro­duk­ty te powodu­ją, że żela­zo z jedzenia wchła­ni­ane jest przez jeli­ta jeszcze lep­iej i w więk­szej iloś­ci. Poziom żelaza może być także pod­wyżs­zony u osób, które przyj­mu­ją suple­men­ty bądź sto­su­ją antykon­cepcję.

Na czym polega badanie na nadmiar ferrytyny?

Badanie sprawdza­jące poziom fer­ry­tyny pole­ga na pobra­niu prób­ki krwi z żyły odłok­ciowej. Oso­ba, u której będzie pobier­ane badanie nie musi być na czc­zo ale zale­ca się wykony­wanie bada­nia rano. Warto również wiedzieć o tym, że niek­tóre leki mają wpływ na wynik bada­nia. Należy więc skon­sul­tować to z lekarzem. Fałszy­wy wynik może być także u oso­by, która przed badaniem była zmęc­zona, po wysiłku fizy­cznym bądź gdy ma infekcję.

Co oznacza nadmiar ferrytyny?

Nad­mi­ar fer­ry­tyny może wskazy­wać na kil­ka chorób bądź dolegli­woś­ci. Doty­czą one m.in. wątro­by. Pod­wyżs­zona fer­ry­ty­na obciąża żelazem organy wewnętrzne i może oznaczać uszkodze­nie a nawet martwicę wątro­by. Pod­wyżs­zone stęże­nie może zwias­tować także przewlekłe zakaże­nie bądź jakąś chorobę autoim­muno­log­iczną. W naj­gorszym przy­pad­ku może oznaczać to chorobę nowot­worową.

W przy­pad­ku, gdy mamy dolegli­woś­ci związane z organa­mi wewnętrzny­mi, warto wykon­ać pró­by wątrobowe oraz USG jamy brzusznej.

Data publikacji: 02/04/2019