Anonimowy test ojcostwa

Pewny wynik i dyskrecja — laboratorium bada każdą próbkętest-ojcostwa-przynies-probki-do-przychodni

Anon­i­mowy test ojcost­wa jest badaniem DNA, które łączy w sobie pewność i dyskrecję. Dzię­ki możli­woś­ci prze­bada­nia każdej prób­ki — nie tylko wymazów z policz­ka ale także np. włosów z cebulka­mi, szk­lan­ki, szc­zotecz­ki do zębów, sztućców, niedopał­ka papierosa, słom­ki i wielu innych, mogą Państ­wo zachować całkow­itą poufność. Co więcej, każ­da prób­ka, którą Państ­wo dostar­cza­cie do anal­izy obję­ta jest gwarancją — oznacza to, że nawet gdy­by była ona złej jakoś­ci mogą Państ­wo za dar­mo dostar­czyć do lab­o­ra­to­ri­um kole­jną.

Anonimowy test ojcostwa — gwarancja pewności

.

Bez wzglę­du na rodzaj dostar­c­zonej do lab­o­ra­to­ri­um prób­ki wynik tes­tu ojcost­wa jest zawsze pewny. To możli­we m.in dzię­ki anal­izie aż 24 mark­erów DNA. Pozwala to wydawać Lab­o­ra­to­ri­um wyni­ki zgod­nie z wymoga­mi Komisji Gene­ty­ki Sądowej Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii. Przeczy­taj dlaczego badanie 24 mark­erów DNA jest tak bard­zo ważne ….

W przy­pad­ku bada­nia anon­i­mowego poda­ją Państ­wo tylko dane zlece­nio­daw­cy oraz infor­ma­cję, w jaki sposób ma zostać przekazany wynik (tele­fon­icznie, lis­town­ie, e-mailem itp.). Nie ma koniecznoś­ci wpisy­wa­nia danych osobowych uczest­ników bada­nia. Nie pojaw­ią się one też na samym rezulta­cie (na wyniku umieszc­zony będzie kod prób­ki i jej pro­fil gene­ty­czny).

Każdy wydany przez lab­o­ra­to­ri­um wynik zaw­iera pro­file gene­ty­czne badanych osób oraz piecząt­ki i pod­pisy osób wykonu­ją­cych i zatwierdza­ją­cych test wraz z numerem uprawnień. Dodatkowo na każdym rezulta­cie wid­nieje holo­gram, który potwierdza jego aut­en­ty­czność.
Zobacz 11 ważnych infor­ma­cji, które zaw­iera nasz wynik tes­tu na ojcost­wo…

 

.

Test ojcostwa mogą Państwo zrobić w naszej przychodni lub w domu

Zestaw testowy

(do pobra­nia próbek DNA)

Cena: 77,-

domowy_zestaw_testowy

W zestaw­ie:

  • sterylne wymazów­ki do pobra­nia próbek dla 4 osób
  • instrukc­ja pobra­nia próbek
  • for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia
  • zaadresowana i opła­cona kop­er­ta zwrot­na
  • blanki­et do zapłaty za badanie

.

.

.

Dyskretna wysyłka

czy_wiesz_calodobowa_aptekaZarówno zestaw do samodziel­nego pobra­nia próbek jak i wynik bada­nia ojcost­wa na Państ­wa życze­nie moż­na przekazać w sposób gwaran­tu­ją­cy pełną dyskrecję. Na kop­er­cie nie pojaw­ia­ją się wów­czas dane lab­o­ra­to­ri­um, a nadaw­cą będzie oso­ba pry­wat­na. Tak oznac­zona przesył­ka nie wskazu­je, co może być jej zawartoś­cią. Macie Państ­wo także możli­wość ode­bra­nia zestawu i wyniku  w Paczko­ma­cie czy w Urzędzie Pocz­towym. Zestawy są też dostęp­ne w całodobowych aptekach.

.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Emilia Mazur

mgr Emil­ia Mazur

mgr Klaudia Müller

mgr Klau­dia Müller

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz

.