Anonimowy test ojcostwa

Pewny wynik i dyskrecja – badamy każdą próbkę

Anon­i­mowy test ojcost­wa jest badaniem DNA, które łączy w sobie pewność i dyskrecję. Na for­mu­la­rzu zlece­nia bada­nia na ustal­e­nie ojcost­wa i na wyniku nie będą widoczne dane osobowe uczest­ników, a dodatkowo mogą Państ­wo wybrać dyskret­ną for­mę wysył­ki. Co więcej, dzię­ki możli­woś­ci prze­bada­nia każdej prób­ki – nie tylko wymazów z policz­ka, ale także np. włosów z cebulka­mi, szk­lan­ki, szc­zotecz­ki do zębów, sztućców, niedopał­ka papierosa, słom­ki i wielu innych – mogą Państ­wo zachować całkow­itą poufność. Każ­da prób­ka, którą Państ­wo dostar­cza­cie do ustal­e­nia ojcost­wa, jest pon­ad­to obję­ta gwarancją. Jeśli okaże się złej jakoś­ci, mogą Państ­wo za dar­mo dostar­czyć do lab­o­ra­to­ri­um kole­jną.

Badanie na ustalenie ojcostwa zlecone anonimowo – bez konieczności podawania danych uczestników

W przy­pad­ku bada­nia na ustal­e­nie ojcost­wa anon­i­mowego poda­ją Państ­wo tylko dane zlece­nio­daw­cy tes­tu oraz infor­ma­cję, w jaki sposób ma zostać przekazany wynik (tele­fon­icznie, lis­town­ie, e-mailem, do punk­tu). Nie ma koniecznoś­ci wpisy­wa­nia danych osobowych uczest­ników bada­nia. Nie pojaw­ią się one też na samym wyniku. Oso­by badane będą określone jako „dziecko”, „dom­nie­many ojciec” oraz „mat­ka”.

.

Skąd zatem wiado­mo, że jest to Państ­wa badanie na ustal­e­nie ojcost­wa? Każde zlece­nie i każ­da prób­ka otrzy­mu­ją swo­je unika­towe numery, które nigdy się nie powtórzą – to na ich pod­staw­ie real­i­zowane jest badanie, dlat­ego dane osobowe nie są konieczne. Jeśli zależy Państ­wu, aby dane osobowe pojaw­iły się na wyniku, jak najbardziej ist­nieje taka możli­wość. W takiej sytu­acji wykonu­je się badanie na pod­staw­ie wymazów z policz­ka. Każdy wydany wynik zaw­iera nato­mi­ast pro­file gene­ty­czne badanych osób oraz piecząt­ki i pod­pisy osób wykonu­ją­cych i zatwierdza­ją­cych test wraz z numerem uprawnień. Dodatkowo na każdym rezulta­cie wid­nieje holo­gram, który potwierdza jego aut­en­ty­czność..

Test na ojcostwo — dyskretna wysyłka

Zarówno zestaw do samodziel­nego pobra­nia próbek, jak i wynik bada­nia ojcost­wa na Państ­wa życze­nie może­my przekazać w sposób gwaran­tu­ją­cy pełną dyskrecję. Na kop­er­cie nie pojaw­ia­ją się wów­czas dane lab­o­ra­to­ri­um, a nadaw­cą będzie oso­ba pry­wat­na. Dzię­ki temu nikt nie domyśli się jej zawartoś­ci. Macie Państ­wo także możli­wość ode­bra­nia zestawu i wyniku w Paczko­ma­cie czy w Urzędzie Pocz­towym. Zestawy są również dostęp­ne w całodobowych aptekach.

Anonimowy test ojcostwa — gwarancja pewności

  • Badanie aż 24 mark­erów DNA u każdej oso­by – anal­iza takiej licz­by mark­erów DNA to najpewniejsze badanie pozwala­jące potwierdz­ić lub wyk­luczyć ojcost­wo. Przeczy­taj więcej o 24 mark­er­ach DNA
  • Pro­file gene­ty­czne – wynik zaw­iera pełny raport z przeprowad­zonej anal­izy, m.in. tabelę z pro­fil­a­mi gene­ty­czny­mi, opis metody, słowną inter­pre­tację wyniku oraz infor­ma­c­je o jed­nos­tce wykonu­jącej test. Zobacz, jak wyglą­da przykład­owy wynik bada­nia ojcost­wa…
  • Badanie real­i­zowane przez spec­jal­istów – wszys­tkie anal­izy przeprowadzane są przez spec­jal­istów z dłu­go­let­nim doświad­cze­niem: oso­by, które uczest­niczą w kon­fer­enc­jach, szkole­ni­ach, a także są autora­mi wielu pub­likacji naukowych.
  • Badanie wykony­wane 2 razy – każde badanie, którego wynik wyk­lucza ojcost­wo, testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. wykonu­je dwa razy, z dwóch różnych próbek, przez dwa nieza­leżne zespoły. To daje Państ­wu pewność otrzy­ma­nia wiary­god­nego rezul­tatu. Dzię­ki temu żaden wynik nie został do tej pory prawnie pod­ważony.
  • Test na ojcost­wo wykony­wany w akredy­towanym i cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um – testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. pod­da­je się reg­u­larnym kon­trolom zewnętrznych ośrod­ków cer­ty­fiku­ją­cych, pracu­je na najlep­szych odczyn­nikach firmy PROMEGA oraz próbkach ref­er­en­cyjnych sprowadzanych z zagrani­cy. Jako jedyne pry­watne lab­o­ra­to­ri­um w Polsce uzyskało 100% zgod­ność wyników w tes­tach na ojcost­wo w pro­gramie biegłoś­ci Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices (CTS) posi­ada­ją­cym akredy­tację ISO/IEC 17043:2010 i orga­ni­zowanym przez amerykańskie sto­warzysze­nie pow­iązane z Nar­o­dowym Insty­tutem Stan­dard­ów i Tech­nologii (Nation­al Insti­tute of Stan­dard and Tech­nol­o­gy). Cer­ty­fikaty lab­o­ra­to­ri­um…
pewny wynik
img
img

.

Wszystkie próbki są tak samo pewne — każda objęta jest gwarancją

Bez wzglę­du na rodzaj dostar­c­zonej prób­ki wynik tes­tu ojcost­wa zawsze jest jed­noz­naczny. Każ­da prób­ka jest tak samo pew­na, ponieważ zaw­iera taki sam mate­ri­ał gene­ty­czny. Z powodze­niem zbadamy więc nie tylko wymazy z policz­ka, ale też np. szc­zoteczkę do zębów, smoczek, włosy z cebulka­mi, chus­teczkę z katarem, pod­paskę czy inne przed­mio­ty codzi­en­nego użytku. Co więcej, każ­da prób­ka obję­ta jest gwarancją. To oznacza, że jeśli przekazany przez Państ­wa mate­ri­ał nie będzie odpowied­ni do anal­izy (np. z powodu degradacji DNA), mogą Państ­wo przekazać kole­jną próbkę bezpłat­nie. Dzi­ałamy do skutku, a Państ­wa zlece­nie będzie cały czas otwarte.


Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

Jestem zad­owolona z całego zamówienia. Przesył­ka została wysłana ekspre­sowo, ode­branie od kuri­era również odbyło się na dru­gi dzień. Co do ceny to nie mam porów­na­nia z inną fir­mą, gdyż zamówie­nie składałam pier­wszy raz, dla mnie cena jest zad­owala­ją­ca za całość i jakość zamówienia. Odnośnie obsłu­gi klien­­ta- nie miałam żad­nych dodatkowych pytań, a o wysłanym rapor­cie poin­for­mowano mnie tele­fon­iczne, co było na plus. Gen­er­al­nie całość prze­biegła bezprob­le­mowo i bard­zo szy­bko. Także będę pole­cać dalej jeśli będę miała okazję.”

Klau­dia

Serdecznie pole­cam Lab­o­ra­to­ri­um testDNA.Konsultanci medy­czni dba­ją o to, aby wszys­tko było zre­al­i­zowane na najwyższym poziomie. Na nur­tu­jące pyta­nia odpowiada­ją wycz­er­pu­ją­co, kom­pe­tent­nie i mimo trud­nych chwil dla pac­jen­ta jakie są związane z wyko­naniem określonych badań zawsze jest świet­na atmos­fera i uśmiech w słuchaw­ce tele­fonu. Korzys­ta­jąc z usług lab­o­ra­to­ri­um zapew­ni­am, że nikt nie będzie potrak­towany jako „następ­ny” lecz jako współpra­cown­ik, roz­mowy są tak długie ile tego wyma­ga sytu­ac­ja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizu­je próśb pac­jen­ta. Komu­nikac­ja z per­son­elem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbier­a­ją tele­fony i na bieżą­co dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego ser­ca pole­cam tą fir­mę i mam do nich zau­fanie, dlat­ego też nie zamieniła bym jej na żad­ną inną.”

Kinga

Szcz­erze pole­cam! Kon­takt z lab­o­ra­to­ri­um pomi­mo week­endu był na5+. Wszys­tkie infor­ma­c­je rzec­zowo przekazane, dzię­ki czemu bard­zo łat­wo przes­zliśmy przez całą pro­ce­durę. Wyni­ki badań zarówno mailem jak i pocztą doszły błyskaw­icznie. Zde­cy­dowanie pole­cam!”

Anna

Szanowni Państwo,obsługę Klienta/ Pac­jen­ta w Państ­wa Labo­la­to­ri­um oce­ni­am celu­ją­co: pod­czas roz­mowy przez chat uzyskałam proste i kom­plek­sowe infor­ma­c­je o intere­su­ją­cych mnie bada­ni­ach. Kiedy zaszła taka potrze­ba, roz­mowę na cha­cie elasty­cznie zmie­nil­iśmy na tele­fon­iczną i mailową. Pros­ta instrukc­ja obsłu­gi spraw­iła, że samo pobranie mate­ri­ału do bada­nia było bezstre­sowe. Czas dostarczenia/odebrania przesył­ki oraz wyników był bard­zo zad­owala­ją­cy, a mailowa for­ma wyników badań ułatwia szy­b­ki i prosty dostęp do nich w każdym miejs­cu. Już ter­az pole­cam Państ­wa usłu­gi osobom zas­tanaw­ia­ją­cym się nad wyko­naniem badań genetycznych.Pozdrawiam serdecznie”

Edy­ta

Zobacz, jak wygląda test na ojcostwo w testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

 Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: pon.-czw. 7:00–22:00, pt, 7:00–20:00, week­endy i świę­ta: 9:00–21:00
Napisz do nas: biuro@testDNA.pl

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Data publikacji: 16/06/2015, Data aktualizacji: 10/01/2019