Badania DNA cena – co ma wpływ na koszt testu na ojcostwo?

Obec­nie test na ojcost­wo moż­na zro­bić nawet za 500 zło­tych. Czy jed­nak warto wybier­ać naj­tańszą ofer­tę na rynku? Czy tak tanie badanie może dać pewny i wiary­god­ny wynik? Bada­nia DNA cena – dowiedz się więcej!

Od czego zależy cena badań DNA?
Czy moż­na odmówić badań DNA?
Czy moż­na sfałs­zować bada­nia DNA?
Czy bada­nia DNA są wiary­godne?

Od czego zależy cena badań DNA?

Ofer­ty w różnych lab­o­ra­to­ri­ach bard­zo różnią się od siebie cenowo. Od czego zależy cena badań DNA i na co zwró­cić uwagę, żeby mieć pewny wynik? Jeśli badanie jest bard­zo tanie, lab­o­ra­to­ri­um musi na czymś oszczędzać. Częs­to rezygnu­je więc z akredy­tacji, udzi­ału w pro­gra­mach biegłoś­ci i kon­troli – a są to czyn­ni­ki, które mają wpływ na pewność wyniku. Zdarza się, że korzys­ta też z odczyn­ników włas­nej pro­dukcji zami­ast tych wysok­iej jakoś­ci. Niska cena częs­to jest też ceną początkową, a później wyma­ga dopłaty, np. za wynik po pol­sku, dosłanie dodatkowej prób­ki czy anal­izę 24 mark­erów DNA zami­ast 16.

Czy można odmówić badań DNA?

Pry­watne bada­nia na ojcost­wo moż­na wykon­ać na pod­staw­ie dowol­nych próbek (również tych dyskret­nych, np. maszyn­ka do gole­nia, włosy z cebulka­mi, smoczek). Jeśli anal­i­zowane są 24 mark­ery DNA, wystar­czą pon­ad­to prób­ki tylko od dom­nie­manego ojca i dziec­ka. Czy moż­na odmówić badań DNA? Udzi­ał w bada­ni­ach pry­wat­nych zależy od woli uczest­ni­ka.

Czy można sfałszować badania DNA?

Bada­nia gene­ty­czne są najpewniejszym sposobem na sprawdze­nie bio­log­icznego pokrewieńst­wa. Czy moż­na sfałs­zować bada­nia DNA? Nie ma takiej możli­woś­ci – jeśli prób­ka należy do odpowied­niej oso­by, wynik będzie jed­noz­naczny. A jeśli przed wymazem z policz­ka uczest­nik będzie jadł, pił alko­hol czy zanieczyszczał jamę ust­ną w inny sposób? Wtedy może być konieczne pobranie nowej prób­ki, jed­nak bez wpły­wu na wynik.

Czy badania DNA są wiarygodne?

Chcesz wykon­ać test na ojcost­wo i zas­tanaw­iasz się, czy bada­nia DNA są wiary­godne? Jeśli wykonasz je w doświad­c­zonym i akredy­towanym lab­o­ra­to­ri­um – tak, będą wiary­godne. Wybierz więc takie lab­o­ra­to­ri­um, które ma akredy­tację PCA, bierze udzi­ał w między­nar­o­dowych pro­gra­mach i korzys­ta z wysok­iej jakoś­ci odczyn­ników. Zwróć też uwagę, czy na wyniku zna­j­du­ją się pro­file gene­ty­czne – są one dowo­dem z wyko­nanego bada­nia.

Data publikacji: 07/01/2019