Akredytowane badania DNA i testy na ojcostwo Katowice

img

Pewne badanie DNA z każdej próbki – włosy, smoczek, kubek, guma do żucia itp.

W testD­NA w Katow­icach od ręki przeprowadzą Państ­wo pewne bada­nia DNA na ojcost­wo. Badamy 24 mark­ery DNA (najwięk­sza pula dostęp­na na rynku) i wyda­je­my wynik zgod­ny z rekomen­dac­ja­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Gene­ty­ki Sądowej i Krymi­nologii.

 

A jakie prób­ki nada­ją się do tes­tu na ojcost­wo? Mogą Państ­wo przekazać tak naprawdę dowol­ny mate­ri­ał z DNA badanej oso­by: wymaz z policz­ka, puszkę czy butelkę po napo­ju, włosy z cebulka­mi, smoczek, niedopałek papierosa, szc­zoteczkę do zębów czy nawet inhala­tor. Prób­ki badamy do skutku (do wyda­nia pewnego wyniku), bez żad­nych dodatkowych opłat – jako jedyni ofer­u­je­my gwarancję.

 

Pobranie próbek do testu ojcostwa na miejscu w placówce

Adres
Bada­nia DNA na ustal­e­nie ojcost­wa – Katow­ice
ul. Bocheńskiego 38a
40–859 Katow­ice
Informacja telefoniczna i umawianie wizyt

tel. (32) 445 02 61 kom. 796 645 008

Ogólnopol­s­ki bezpłat­ny numer (dla połączeń stacjonarnych i komórkowych): 800 007 771
pon.-pt. 7:00–22:00, week­endy i świę­ta 9:00–21:00

.

Punkt pobrań obsługu­je miejs­cowoś­ci:

Katow­ice, Sos­nowiec, Mysłow­ice, Jaworzno, Będzin, Dąbrowa Gór­nicza.

 

Test na ojcostwo – wszystkie próbki są tak samo pewne

Nie upier­amy się, że „najlep­szą” próbką są wymazy z policz­ka. Zarówno taki rodzaj mate­ri­ału, jak i inne (włosy, szc­zotecz­ka, chus­tecz­ka, niedopałek papierosa, sztućce, smoczek i wiele innych) zaw­ier­a­ją potrzeb­ne DNA. Wszys­tko zależy od tego, który rodzaj prób­ki jest Państ­wu łat­wo i wygod­nie zebrać.


Test na ojcostwo Katowice – w jaki sposób gwarantujemy pewny wynik?

  • Anal­iza 24 mark­erów DNA u każdego uczest­ni­ka – badanie takiej licz­by mark­erów DNA gwaran­tu­je jed­noz­naczny rezul­tat, a co ważne – zgod­ny z rekomen­dac­ja­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii. Przeczy­taj więcej o 24 mark­er­ach DNA
  • Wyso­ka jakość odczyn­ników – zdarza się, że niek­tóre lab­o­ra­to­ria korzys­ta­ją z „domowej robo­ty” odczyn­ników. Nie prze­chodzą one pre­cyzyjnej wal­i­dacji, a w kon­sek­wencji mogą powodować błędy na etapie anal­izy. testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. sto­su­je do testów na ojcost­wo wyłącznie wysok­iej jakoś­ci odczyn­ni­ki firmy PROMEGA.Przeczy­taj dlaczego jakość odczyn­ników jest tak waż­na…
  • Bada­nia DNA przeprowadzane przez spec­jal­istów – testy na ojcost­wo są u nas wykony­wane przez spec­jal­istów, którzy nie tylko mają wielo­let­nie doświad­cze­nie, ale też biorą udzi­ał w kon­fer­enc­jach czy szkole­ni­ach oraz mogą pochwal­ić się autorstwem pub­likacji.
  • Badanie real­i­zowane 2 razy – jeśli wynik wskazu­je na wyk­lucze­nie ojcost­wa, badanie jest wykony­wane dru­gi, przez inny zespół i z innej prób­ki. To daje gwarancję wiary­god­nego wyniku. Żaden nasz wynik nie został do tej pory pod­ważony prawnie.
  • Test na ojcost­wo przeprowadzany w akredy­towanym i cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um – testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. posi­a­da akredy­tację PCA i liczne cer­ty­fikaty, reg­u­larnie pod­da­je się zewnętrznym kon­trolom jakoś­ci. Jako jedyne pry­watne lab­o­ra­to­ri­um w Polsce uzyskało m.in. 100% zgod­ność rezul­tatów w teś­cie na ojcost­wo w pro­gramie biegłoś­ci CTS (Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices) z akredy­tacją ISO/IEC 17043:2010 (orga­ni­zowany przez amerykańskie sto­warzysze­nie związane z Nation­al Insti­tute of Stan­dard and Tech­nol­o­gy – Nar­o­dowym Insty­tutem Stan­dard­ów i Tech­nologii).Cer­ty­fikaty lab­o­ra­to­ri­um…
pewny wynik
img
img

 

Test na ojcostwo Katowice – dyskretnie, wygodnie, profesjonalnie

.
Pobranie próbek, zlece­nie bada­nia, wypełnie­nie doku­men­tów, ode­branie wyniku – to wszys­tko moż­na załatwić na miejs­cu, w auto­ry­zowanym punkcie pobrań. Nie muszą więc Państ­wo orga­ni­zować niczego samodziel­nie.
.
Wiz­ytę w placów­ce mogą Państ­wo umówić od ręki, bez kole­jek – nawet tego samego dnia. Przeszkolony per­son­el medy­czny pobiera próbkę, poma­ga wypełnić for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia i wyda­je druk potrzeb­ny do doko­na­nia płat­noś­ci. Również wynik tes­tu mogą Państ­wo ode­brać w placów­ce oso­biś­cie, co jest szy­bkie i wygodne.

Zestaw do testu na ojcostwo

Prób­ki do bada­nia ojcost­wa mogą Państ­wo pobrać samodziel­nie w domu przy pomo­cy spec­jal­nego zestawu testowego. Jest to bard­zo proste i zaj­mu­je dosłown­ie kilka­naś­cie sekund na osobę. Zestaw testowy może­my przesłać do Państ­wa dyskret­nie kuri­erem lub mogą go Państ­wo zakupić na miejs­cu w naszej przy­chod­ni.

Zestaw testowy

(do pobra­nia próbek DNA)

Cena: 77,-

domowy_zestaw_testowy

W zestaw­ie:

  • sterylne wymazów­ki do pobra­nia próbek dla 4 osób
  • instrukc­ja pobra­nia próbek
  • for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia
  • zaadresowana i opła­cona kop­er­ta zwrot­nia
  • blanki­et do zapłaty za badanie

Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

Jestem zad­owolona z całego zamówienia. Przesył­ka została wysłana ekspre­sowo, ode­branie od kuri­era również odbyło się na dru­gi dzień. Co do ceny to nie mam porów­na­nia z inną fir­mą, gdyż zamówie­nie składałam pier­wszy raz, dla mnie cena jest zad­owala­ją­ca za całość i jakość zamówienia. Odnośnie obsłu­gi klien­­ta- nie miałam żad­nych dodatkowych pytań, a o wysłanym rapor­cie poin­for­mowano mnie tele­fon­iczne, co było na plus. Gen­er­al­nie całość prze­biegła bezprob­le­mowo i bard­zo szy­bko. Także będę pole­cać dalej jeśli będę miała okazję.”

Klau­dia

Serdecznie pole­cam Lab­o­ra­to­ri­um testDNA.Konsultanci medy­czni dba­ją o to, aby wszys­tko było zre­al­i­zowane na najwyższym poziomie. Na nur­tu­jące pyta­nia odpowiada­ją wycz­er­pu­ją­co, kom­pe­tent­nie i mimo trud­nych chwil dla pac­jen­ta jakie są związane z wyko­naniem określonych badań zawsze jest świet­na atmos­fera i uśmiech w słuchaw­ce tele­fonu. Korzys­ta­jąc z usług lab­o­ra­to­ri­um zapew­ni­am, że nikt nie będzie potrak­towany jako „następ­ny” lecz jako współpra­cown­ik, roz­mowy są tak długie ile tego wyma­ga sytu­ac­ja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizu­je próśb pac­jen­ta. Komu­nikac­ja z per­son­elem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbier­a­ją tele­fony i na bieżą­co dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego ser­ca pole­cam tą fir­mę i mam do nich zau­fanie, dlat­ego też nie zamieniła bym jej na żad­ną inną.”

Kinga

Szcz­erze pole­cam! Kon­takt z lab­o­ra­to­ri­um pomi­mo week­endu był na5+. Wszys­tkie infor­ma­c­je rzec­zowo przekazane, dzię­ki czemu bard­zo łat­wo przes­zliśmy przez całą pro­ce­durę. Wyni­ki badań zarówno mailem jak i pocztą doszły błyskaw­icznie. Zde­cy­dowanie pole­cam!”

Anna

Szanowni Państwo,obsługę Klienta/ Pac­jen­ta w Państ­wa Labo­la­to­ri­um oce­ni­am celu­ją­co: pod­czas roz­mowy przez chat uzyskałam proste i kom­plek­sowe infor­ma­c­je o intere­su­ją­cych mnie bada­ni­ach. Kiedy zaszła taka potrze­ba, roz­mowę na cha­cie elasty­cznie zmie­nil­iśmy na tele­fon­iczną i mailową. Pros­ta instrukc­ja obsłu­gi spraw­iła, że samo pobranie mate­ri­ału do bada­nia było bezstre­sowe. Czas dostarczenia/odebrania przesył­ki oraz wyników był bard­zo zad­owala­ją­cy, a mailowa for­ma wyników badań ułatwia szy­b­ki i prosty dostęp do nich w każdym miejs­cu. Już ter­az pole­cam Państ­wa usłu­gi osobom zas­tanaw­ia­ją­cym się nad wyko­naniem badań genetycznych.Pozdrawiam serdecznie”

Edy­ta

Zobacz, jak wyglądają badania w testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

.Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Emilia Mazur

mgr Emil­ia Mazur

mgr Klaudia Müller

mgr Klau­dia Müller

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz