Badania DNA i testy na ojcostwo Katowice – akredytowane laboratorium

test na ojcostwo Katowice, testy na ojcostwo Katowice, badania DNA Katowice, badanie DNA Katowice, badania ojcostwa Katowice, badanie ojcostwa Katowice100% pewny rezultat badania DNA dla własnej wiedzy i do sądu. Analizujemy każdą próbkę – włosy, smoczek, kubek, gumę do żucia i wiele innych.

W Katow­icach w punkcie testD­NA dyskret­nie zro­bią Państ­wo pewny test ojcost­wa od ręki. Badamy zgod­ność w aż 24 charak­terysty­cznych miejs­cach na DNA dziec­ka i ojca (24 mark­ery DNA), dzię­ki czemu może­my zag­waran­tować jed­noz­naczny i pewny wynik również wtedy, gdy w teś­cie nie uczest­niczy mat­ka dziec­ka.

Spis treści:

1. Gwaranc­ja pewnego wyniku
2. Gdzie w Katow­icach zro­bić test na ojcost­wo? Adres placów­ki
3. Kiedy wynik tes­tu na ojcost­wo może być błęd­ny?
4. Jakie prób­ki moż­na wyko­rzys­tać do bada­nia DNA?
5. Jak umówić się na test na ojcost­wo w Katow­icach? Bezpłat­na pora­da tele­fon­icz­na
6. Jak wyglą­da test na ojcost­wo w Katow­icach w przy­chod­ni?
7. Test na ojcost­wo Katow­ice — w jaki sposób gwaran­tu­je­my pewny wynik?

Gwarancja pewnego wyniku – wykonujemy testy na ojcostwo od ponad 15 lat

Test na ojcost­wo to badanie, które niejed­nokrot­nie zmienia życie człowieka. Z tego powodu szczegól­ną wagę przykładamy do tego, żeby wydać Państ­wu niepod­ważal­ny i pewny wynik. Od pon­ad 15 lat dzi­ałal­noś­ci na rynku żaden wydany przez testD­NA rezul­tat bada­nia na ojcost­wo nie został prawnie zak­wes­t­ionowany.

 

Wynik tes­tu na ojcost­wo wyda­je­my z najwyższym możli­wym praw­dopodobieńst­wem, zgod­nie z zalece­ni­a­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii. Sam doku­ment jest ważny także za granicą.

 

Badamy 24 mark­ery DNA. Jest to najwięk­sza dostęp­na pula na rynku, dlat­ego udzi­ał w teś­cie dziec­ka i ojca w zupełnoś­ci wystar­czy..

..

Gdzie w Katowicach zrobić test na ojcostwo? Test na ojcostwo w Katowicach – adres placówki

Adres
Bada­nia DNA na ustal­e­nie ojcost­wa – Katow­ice
ul. Bocheńskiego 38 A
40–859 Katow­ice
Informacja telefoniczna i umawianie wizyt

tel. (32) 445 02 61 kom. 796 645 008

Tele­fon czyn­ny: pon.-pt. 7:00–22:00, week­endy i świę­ta 9:00–21:00

.

Punkt pobrań obsługu­je miejs­cowoś­ci:

Katow­ice, Sos­nowiec, Mysłow­ice, Jaworzno, Będzin, Dąbrowa Gór­nicza.

 

Kiedy wynik testu na ojcostwo może być błędny?

Niekiedy pac­jen­ci zas­tanaw­ia­ją się, czy wynik tes­tu DNA może być błęd­ny. Jak w każdym przy­pad­ku – także przy real­iza­cji tego rodza­ju badań może nastąpić pomył­ka, jeśli lab­o­ra­to­ri­um nie wdrożyło odpowied­nich pro­ce­dur bez­pieczeńst­wa. Zdarza­ło się, że widzieliśmy wyni­ki wyk­lucza­jące ojcost­wo tylko z powodu błę­du pis­arskiego, który się na nich zna­j­dował. Tego rodza­ju błąd nie powinien mieć miejs­ca w momen­cie, kiedy lab­o­ra­to­ri­um przestrze­ga bard­zo rygo­rysty­cznych pro­ce­dur.

Przykładowe procedury bezpieczeństwa stosowane w naszym laboratorium:

  • pod­wój­na kon­tro­la wyniku (jeden spec­jal­ista przeprowadza badanie, a dru­gi zatwierdza jego rezul­tat — sprawdza pracę poprzed­ni­ka),
  • przeprowadzanie tes­tu na ojcost­wo dwa razy przy wyniku, który wyk­lucza ojcost­wo (w tym przy­pad­ku dwa osob­ne zespoły wykonu­ją badanie, czyli łącznie są to aż cztery oso­by nawza­jem się kon­trolu­jące),
  • pro­file gene­ty­czne każdego z pra­cown­ików w lab­o­ra­to­ryjnej bazie,
  • zatrud­ni­an­ie tylko pra­cown­ików z doświad­cze­niem oraz częste ich szkole­nie.

Takich pro­ce­dur wdrożyliśmy bard­zo dużo – po to, żeby zag­waran­tować Państ­wu pewny rezul­tat. Nieste­ty są one częs­to związane z duży­mi kosz­ta­mi dla lab­o­ra­to­ri­um. Z tego powodu nie wszys­tkie pod­mio­ty decy­du­ją się na tak szczel­ny sys­tem bez­pieczeńst­wa przy wydawa­niu wyników. Dobrze zwró­cić więc na to uwagę, ponieważ od wyniku bada­nia na ojcost­wo częs­to zależy Państ­wa przyszłość.

test na ojcostwo Katowice, testy na ojcostwo Katowice, badania DNA Katowice, badanie DNA Katowice, badania ojcostwa Katowice, badanie ojcostwa KatowiceJakie próbki można wykorzystać do badania DNA? Włosy, szklanka, szczoteczka do zębów i wiele innych

Test na ojcost­wo mogą Państ­wo przeprowadz­ić wygod­nie i dyskret­nie z dowol­nej prób­ki — mogą to być zarówno wymazy z policz­ka, jak i sztućce, szc­zotecz­ka do zębów, kubek, szk­lan­ka, a nawet pest­ki arbuza czy inhala­tor. Jeśli chcieli­by Państ­wo otrzy­mać poradę na tem­at możli­wych próbek, wystar­czy zadz­wonić do nas. Każ­da prób­ka, która zostanie przez Państ­wa dostar­c­zona do bada­nia, jest obję­ta spec­jal­ną GWARANCJĄ. Co to oznacza? Gdy­by z jakiegoś powodu była niewystar­cza­ją­ca, każdą następ­ną badamy bezpłat­nie!

Barbara Prokurat

Gwarancja na wszystkie próbki – każdą kolejną badamy za darmo!

Barbara Prokurat, Dyrektor ds. operacyjnych testDNA Laboratorium Sp. z o.o. tłumaczy:

Pac­jen­ci mogą być spoko­jni o jakość dostar­c­zonych próbek, ponieważ każ­da prób­ka obję­ta jest gwarancją. Oznacza to, że jeżeli pier­wsza prób­ka okaże się gorszej jakoś­ci, moż­na dosłać nowy mate­ri­ał, a ponowne anal­izy będą wyko­nane bezpłat­nie. Nie narzu­camy żad­nych ter­minów, próbkę moż­na dostar­czyć za tydzień, miesiąc lub nawet rok. U nas zlece­nie będzie cały czas otwarte.

Test na ojcostwo – wszystkie próbki są tak samo pewne

Nie upier­amy się, że „najlep­szym” mate­ri­ałem jest wymaz z policz­ka. Zarówno taka jak i inna prób­ka (np. chus­tecz­ka, włosy, szc­zotecz­ka, smoczek, niedopałek papierosa, sztućce i wiele innych) zaw­iera niezbędne DNA. Wszys­tko zależne jest od tego, jaki rodzaj próbek jest Państ­wu wygod­nie i łat­wo zebrać.

Jak umówić się na test na ojcostwo w Katowicach? Jakie próbki najlepiej pobrać? Bezpłatna porada telefoniczna

test na ojcostwo Katowice, testy na ojcostwo Katowice, badania DNA Katowice, badanie DNA Katowice, badania ojcostwa Katowice, badanie ojcostwa Katowice

Wystar­czy zadz­wonić pod bezpłat­ny ogólnopol­s­ki numer tele­fonu i opisać nam swo­ją sytu­ację, a chęt­nie Państ­wu doradz­imy. Nasi spec­jal­iś­ci są dostęp­ni pod tele­fonem od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 7.00 do 22.00 oraz w week­endy i świę­ta od godziny 9.00 do 21.00.

 

Jak wygląda test na ojcostwo w Katowicach w przychodni?

.
Zda­je­my sobie sprawę z tego, jak bard­zo zależy Państ­wu na dyskrecji. Dlat­ego też w naszych przy­chod­ni­ach oraz w samym lab­o­ra­to­ri­um dbamy o jej zachowanie. Nigdy nie udzielamy infor­ma­cji na tem­at zle­conego bada­nia osobom trzec­im. Mamy bard­zo rygo­rysty­czne pro­ce­dury, których przestrze­ganie gwaran­tu­je Państ­wu pełną ochronę danych.
.
Dzwoniąc do nas nikt nie jest w stanie potwierdz­ić, że dany pac­jent zle­ca u nas badanie. Jeśli zależy Państ­wu na dyskrecji warto zwró­cić uwagę na to, w jaki sposób dokład­nie lab­o­ra­to­ri­um ją gwaran­tu­je. Częs­to jest to tylko slo­gan reklam­owy pod­czas, gdy placówka nie ma wdrożonych żad­nych pro­ce­dur pozwala­ją­cych na zabez­piecze­nie wrażli­wych danych pac­jen­ta

Test na ojcostwo Katowice – w jaki sposób gwarantujemy pewny wynik?

  • Anal­iza 24 mark­erów DNA u każdego uczest­ni­ka – badanie takiej licz­by mark­erów DNA gwaran­tu­je jed­noz­naczny rezul­tat, a co ważne – zgod­ny z rekomen­dac­ja­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii. Przeczy­taj więcej o 24 mark­er­ach DNA
  • Wyso­ka jakość odczyn­ników – zdarza się, że niek­tóre lab­o­ra­to­ria korzys­ta­ją z „domowej robo­ty” odczyn­ników. Nie prze­chodzą one pre­cyzyjnej wal­i­dacji, a w kon­sek­wencji mogą powodować błędy na etapie anal­izy. testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. sto­su­je do testów na ojcost­wo wyłącznie wysok­iej jakoś­ci odczyn­ni­ki firmy PROMEGA.
  • Bada­nia DNA przeprowadzane przez spec­jal­istów – testy na ojcost­wo są u nas wykony­wane przez spec­jal­istów, którzy nie tylko mają wielo­let­nie doświad­cze­nie, ale też biorą udzi­ał w kon­fer­enc­jach czy szkole­ni­ach oraz mogą pochwal­ić się autorstwem pub­likacji. Poz­naj naszych spec­jal­istów… 
  • Badanie real­i­zowane 2 razy – jeśli wynik wskazu­je na wyk­lucze­nie ojcost­wa, badanie jest wykony­wane dru­gi, przez inny zespół i z innej prób­ki. I to nie jest tylko pusty slo­gan, ale rzeczy­wiste dzi­ałanie! To daje gwarancję wiary­god­nego wyniku. Żaden nasz wynik nie został do tej pory pod­ważony prawnie.
  • Test na ojcost­wo przeprowadzany w akredy­towanym i cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um – testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. posi­a­da akredy­tację PCA i liczne cer­ty­fikaty, reg­u­larnie pod­da­je się zewnętrznym kon­trolom jakoś­ci badań DNA. Jako jedyne pry­watne lab­o­ra­to­ri­um w Polsce uzyskało m.in. 100% zgod­ność rezul­tatów w teś­cie na ojcost­wo w pro­gramie biegłoś­ci CTS (Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices) z akredy­tacją ISO/IEC 17043:2010 (orga­ni­zowany przez amerykańskie sto­warzysze­nie związane z Nation­al Insti­tute of Stan­dard and Tech­nol­o­gy – Nar­o­dowym Insty­tutem Stan­dard­ów i Tech­nologii). UWAGA! Jedynie wyni­ki badań DNA real­i­zowane przez akredy­towane lab­o­ra­to­ria mogą zgod­nie z prawem być respek­towane przez sądy w Polsce i za granicą. Cer­ty­fikaty lab­o­ra­to­ri­um…
pewny wynik
img
img

Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

Jestem zad­owolona z całego zamówienia. Przesył­ka została wysłana ekspre­sowo, ode­branie od kuri­era również odbyło się na dru­gi dzień. Co do ceny to nie mam porów­na­nia z inną fir­mą, gdyż zamówie­nie składałam pier­wszy raz, dla mnie cena jest zad­owala­ją­ca za całość i jakość zamówienia. Odnośnie obsłu­gi klien­­ta- nie miałam żad­nych dodatkowych pytań, a o wysłanym rapor­cie poin­for­mowano mnie tele­fon­iczne, co było na plus. Gen­er­al­nie całość prze­biegła bezprob­le­mowo i bard­zo szy­bko. Także będę pole­cać dalej jeśli będę miała okazję.”

Klau­dia

Serdecznie pole­cam Lab­o­ra­to­ri­um testDNA.Konsultanci medy­czni dba­ją o to, aby wszys­tko było zre­al­i­zowane na najwyższym poziomie. Na nur­tu­jące pyta­nia odpowiada­ją wycz­er­pu­ją­co, kom­pe­tent­nie i mimo trud­nych chwil dla pac­jen­ta jakie są związane z wyko­naniem określonych badań zawsze jest świet­na atmos­fera i uśmiech w słuchaw­ce tele­fonu. Korzys­ta­jąc z usług lab­o­ra­to­ri­um zapew­ni­am, że nikt nie będzie potrak­towany jako „następ­ny” lecz jako współpra­cown­ik, roz­mowy są tak długie ile tego wyma­ga sytu­ac­ja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizu­je próśb pac­jen­ta. Komu­nikac­ja z per­son­elem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbier­a­ją tele­fony i na bieżą­co dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego ser­ca pole­cam tą fir­mę i mam do nich zau­fanie, dlat­ego też nie zamieniła bym jej na żad­ną inną.”

Kinga

Szcz­erze pole­cam! Kon­takt z lab­o­ra­to­ri­um pomi­mo week­endu był na5+. Wszys­tkie infor­ma­c­je rzec­zowo przekazane, dzię­ki czemu bard­zo łat­wo przes­zliśmy przez całą pro­ce­durę. Wyni­ki badań zarówno mailem jak i pocztą doszły błyskaw­icznie. Zde­cy­dowanie pole­cam!”

Anna

Szanowni Państwo,obsługę Klienta/ Pac­jen­ta w Państ­wa Labo­la­to­ri­um oce­ni­am celu­ją­co: pod­czas roz­mowy przez chat uzyskałam proste i kom­plek­sowe infor­ma­c­je o intere­su­ją­cych mnie bada­ni­ach. Kiedy zaszła taka potrze­ba, roz­mowę na cha­cie elasty­cznie zmie­nil­iśmy na tele­fon­iczną i mailową. Pros­ta instrukc­ja obsłu­gi spraw­iła, że samo pobranie mate­ri­ału do bada­nia było bezstre­sowe. Czas dostarczenia/odebrania przesył­ki oraz wyników był bard­zo zad­owala­ją­cy, a mailowa for­ma wyników badań ułatwia szy­b­ki i prosty dostęp do nich w każdym miejs­cu. Już ter­az pole­cam Państ­wa usłu­gi osobom zas­tanaw­ia­ją­cym się nad wyko­naniem badań genetycznych.Pozdrawiam serdecznie”

Edy­ta

Zobacz, jak pracuje nasze laboratorium


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Bada­nia DNA na ustal­e­nie ojcost­wa — Katow­ice
5 (100%) 34
Data publikacji: 08/06/2015, Data aktualizacji: 25/03/2019