Badania DNA i testy na ojcostwo Kraków – akredytowane laboratorium

100% pewny wynik badania DNA dla własnej wiedzy oraz do sądu. Na podstawie każdej próbki – gumy do żucia, smoczka, włosów, kubka i wielu innych.

W Krakowie od ręki i dyskret­nie przeprowadzą Państ­wo pewny test ojcost­wa w punkcie testD­NA. Badamy zgod­ność w aż 24 charak­terysty­cznych miejs­cach na DNA ojca i dziec­ka (24 mark­ery DNA). Może­my więc Państ­wu zag­waran­tować pewny i jed­noz­naczny rezul­tat również gdy w teś­cie nie bierze udzi­ału mat­ka dziec­ka.

Gwarancja pewnego wyniku – wykonujemy testy na ojcostwo od ponad 15 lat

Test na ojcost­wo jest badaniem mają­cym ogrom­ny wpływ na ludzkie życie. Przykładamy zatem szczegól­ną wagę do tego, aby za każdym razem wydać pewny i niepod­ważal­ny wynik. Ist­nieje­my na rynku pon­ad 15 lat i żaden wydany przez testD­NA rezul­tat bada­nia na ojcost­wo nie został zak­wes­t­ionowany prawnie.

Rezul­tat tes­tu na ojcost­wo wyda­je­my z najwyższym możli­wym praw­dopodobieńst­wem, zgod­nym z rekomen­dac­ja­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii. Sam doku­ment ważny jest też za granicą.

 

Anal­izu­je­my 24 mark­ery DNA - to najwięk­sza pula dostęp­na na rynku. Dzię­ki bada­niu takiej licz­by mark­erów udzi­ał ojca i dziec­ka w zupełnoś­ci wystar­czy do wyda­nia pewnego wyniku..

..

Test na ojcostwo w Krakowie – adres placówki

Adres
Bada­nia DNA na ustal­e­nie ojcost­wa – Kraków
ul. Mehof­fera 6
31–322 Kraków
Informacja telefoniczna i umawianie wizyt

tel. (12) 638 38 18 kom. 796 645 008

Tele­fon czyn­ny: pon.-pt. 7:00–22:00, week­endy i świę­ta 9:00–21:00

.

Punkt pobrań obsługu­je miejs­cowoś­ci:

Kraków, Wielicz­ka, Myślenice, Bochnia, Pros­zow­ice, Miechów, Wad­ow­ice.

 

Kiedy wynik testu DNA może być błędny?

Niek­tórzy pac­jen­ci pyta­ją, czy wynik tes­tu DNA może być błęd­ny. Jak w każdym przy­pad­ku – także przy real­iza­cji takich badań może nastąpić pomył­ka, gdy lab­o­ra­to­ri­um nie sto­su­je odpowied­nich pro­ce­dur bez­pieczeńst­wa. Wiele razy widzieliśmy wyni­ki wyk­lucza­jące ojcost­wo tylko z powodu obec­nego na nich błę­du pis­arskiego. Gdy lab­o­ra­to­ri­um ma wdrożone rygo­rysty­czne pro­ce­dury, tego typu błąd nie powinien się zdarzyć.

Przykładowe procedury bezpieczeństwa stosowane w naszym laboratorium:

  • pod­wój­na kon­tro­la wyniku (jeden spec­jal­ista przeprowadza test, a dru­gi auto­ryzu­je jego wynik — sprawdza pracę),
  • badanie przeprowadzane 2 razy przy wyniku wyk­lucza­ją­cym ojcost­wo (w takim przy­pad­ku badanie wykonu­ją 2 osob­ne zespoły — razem to aż 4 oso­by, które wza­jem­nie się kon­trolu­ją),
  • pro­fil gene­ty­czny każdego z pra­cown­ików jest obec­ny w bazie lab­o­ra­to­ri­um,
  • zatrud­ni­an­ie jedynie doświad­c­zonych pra­cown­ików oraz przeprowadzanie częstych szkoleń.

Wdrożyliśmy bard­zo dużo takich pro­ce­dur, aby zapewnić Państ­wu pewny wynik. Nieste­ty są one nierzad­ko związane z wysoki­mi kosz­ta­mi dla lab­o­ra­to­ri­um, więc nie każdy pod­miot posi­a­da tak szczel­ny sys­tem bez­pieczeńst­wa przy wydawa­niu rezul­tatów. Warto zwró­cić uwagę na stosowane pro­ce­dury, w końcu od wyniku tes­tu na ojcost­wo częs­to zależy Państ­wa przyszłość.

badania dna z akredytacjaJakie próbki można wykorzystać do badania DNA? Maszynka, włosy, kubek, szczoteczka do zębów i wiele innych

Test na ojcost­wo mogą Państ­wo zro­bić dyskret­nie i wygod­nie z każdej prób­ki — nada­ją się zarówno wymazy z policz­ka, jak i maszyn­ka do gole­nia, szc­zotecz­ka do zębów, szk­lan­ka, sztućce, kubek czy nawet pest­ki arbuza. Jeśli potrze­bu­ją Państ­wo porady na tem­at tego, jakie prób­ki przekazać do tes­tu, wystar­czy do nas zadz­wonić. Każ­da dostar­c­zona przez Państ­wa prób­ka jest obję­ta spec­jal­ną GWARANCJĄ. Oznacza to, że gdy­by była niewystar­cza­ją­ca, każdą kole­jną anal­izu­je­my bezpłat­nie!

Barbara Prokurat

Gwarancja na wszystkie próbki – każdą kolejną badamy za darmo!

Barbara Prokurat, Dyrektor ds. operacyjnych testDNA Laboratorium Sp. z o.o. tłumaczy:

Pac­jen­ci mogą być spoko­jni o jakość dostar­c­zonych próbek, ponieważ każ­da prób­ka obję­ta jest gwarancją. Oznacza to, że jeżeli pier­wsza prób­ka okaże się gorszej jakoś­ci, moż­na dosłać nowy mate­ri­ał, a ponowne anal­izy będą wyko­nane bezpłat­nie. Nie narzu­camy żad­nych ter­minów, próbkę moż­na dostar­czyć za tydzień, miesiąc lub nawet rok. U nas zlece­nie będzie cały czas otwarte.

Test na ojcostwo – wszystkie próbki są tak samo pewne

Wcale się nie upier­amy, że „najlep­sza” prób­ka to wymaz z policz­ka. Zarówno ten rodzaj próbek, jak i inne — np. włosy, niedopałek papierosa, szc­zotecz­ka, chus­tecz­ka, niedopałek papierosa, smoczek, sztućce i wiele innych — zaw­iera potrzeb­ne DNA. Rodzaj przekazanej prób­ki zależy więc od tego, jaką jest łat­wo i wygod­nie Państ­wu zebrać.

Bezpłatna porada telefoniczna – jakie próbki najlepiej pobrać? Jak zorganizować badanie DNA?

Wystar­czy, że zadz­wonią Państ­wo pod ogólnopol­s­ki i bezpłat­ny numer tele­fonu i opiszą nam swo­ją sytu­ację, a chęt­nie doradz­imy. Nasi eksper­ci dostęp­ni są pod tele­fonem od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 7.00 do 22.00, a także w week­endy i świę­ta od godziny 9.00 do 21.00.

 

Jak wygląda test ojcostwa w naszej przychodni?

.
Zda­je­my sobie sprawę z tego, jak bard­zo zależy Państ­wu na dyskrecji. Dlat­ego też w naszych przy­chod­ni­ach oraz w samym lab­o­ra­to­ri­um dbamy o jej zachowanie. Nigdy nie udzielamy infor­ma­cji na tem­at zle­conego bada­nia osobom trzec­im. Mamy bard­zo rygo­rysty­czne pro­ce­dury, których przestrze­ganie gwaran­tu­je Państ­wu pełną ochronę danych.
.
Dzwoniąc do nas nikt nie jest w stanie potwierdz­ić, że dany pac­jent zle­ca u nas badanie. Jeśli zależy Państ­wu na dyskrecji warto zwró­cić uwagę na to, w jaki sposób dokład­nie lab­o­ra­to­ri­um ją gwaran­tu­je. Częs­to jest to tylko slo­gan reklam­owy pod­czas, gdy placówka nie ma wdrożonych żad­nych pro­ce­dur pozwala­ją­cych na zabez­piecze­nie wrażli­wych danych pac­jen­ta

Test na ojcostwo Kraków – w jaki sposób gwarantujemy pewny wynik?

  • Test na ojcost­wo przeprowadzany w akredy­towanym i cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um – testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. posi­a­da akredy­tację PCA i liczne cer­ty­fikaty, reg­u­larnie pod­da­je się zewnętrznym kon­trolom jakoś­ci. UWAGA! Tylko wyni­ki badań gene­ty­cznych, które są wyko­nane przez akredy­towane lab­o­ra­to­ria, zgod­nie z prawem mogą być respek­towane przez sądy w Polsce i za granicą. Jako jedyne pry­watne lab­o­ra­to­ri­um w Polsce uzyskało m.in. 100% zgod­ność rezul­tatów w teś­cie na ojcost­wo w pro­gramie biegłoś­ci CTS (Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices) z akredy­tacją ISO/IEC 17043:2010 (orga­ni­zowany przez amerykańskie sto­warzysze­nie związane z Nation­al Insti­tute of Stan­dard and Tech­nol­o­gy – Nar­o­dowym Insty­tutem Stan­dard­ów i Tech­nologii). Cer­ty­fikaty lab­o­ra­to­ri­um…
  • Anal­iza 24 mark­erów DNA u każdej oso­by – badanie takiej licz­by mark­erów gene­ty­cznych daje najpewniejszy wynik i pozwala potwierdz­ić albo wyk­luczyć ojcost­wo zgod­nie z zalece­ni­a­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii. Przeczy­taj więcej o 24 mark­er­ach DNA
  • Jakość wyko­rzysty­wanych odczyn­ników – niek­tóre lab­o­ra­to­ria sto­su­ją odczyn­ni­ki „domowej robo­ty”. Bez niezwyk­le dokład­nej wal­i­dacji mogą one powodować błędy w samej anal­izie. testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o., wykonu­jąc testy na ojcost­wo, pracu­je tylko na odczyn­nikach firmy PROMEGA.
  • Bada­nia DNA przeprowadzane przez spec­jal­istów – testy na ojcost­wo są u nas wykony­wane przez spec­jal­istów, którzy nie tylko mają wielo­let­nie doświad­cze­nie, ale też biorą udzi­ał w kon­fer­enc­jach czy szkole­ni­ach oraz mogą pochwal­ić się autorstwem pub­likacji. Poz­naj naszych spec­jal­istów…
  • Badanie real­i­zowane 2 razy – jeśli wynik wskazu­je na wyk­lucze­nie ojcost­wa, badanie jest wykony­wane dru­gi, przez inny zespół i z innej prób­ki. To daje gwarancję wiary­god­nego wyniku. Żaden nasz wynik nie został do tej pory pod­ważony prawnie.
pewny wynik
img
img

Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

Jestem zad­owolona z całego zamówienia. Przesył­ka została wysłana ekspre­sowo, ode­branie od kuri­era również odbyło się na dru­gi dzień. Co do ceny to nie mam porów­na­nia z inną fir­mą, gdyż zamówie­nie składałam pier­wszy raz, dla mnie cena jest zad­owala­ją­ca za całość i jakość zamówienia. Odnośnie obsłu­gi klien­­ta- nie miałam żad­nych dodatkowych pytań, a o wysłanym rapor­cie poin­for­mowano mnie tele­fon­iczne, co było na plus. Gen­er­al­nie całość prze­biegła bezprob­le­mowo i bard­zo szy­bko. Także będę pole­cać dalej jeśli będę miała okazję.”

Klau­dia

Serdecznie pole­cam Lab­o­ra­to­ri­um testDNA.Konsultanci medy­czni dba­ją o to, aby wszys­tko było zre­al­i­zowane na najwyższym poziomie. Na nur­tu­jące pyta­nia odpowiada­ją wycz­er­pu­ją­co, kom­pe­tent­nie i mimo trud­nych chwil dla pac­jen­ta jakie są związane z wyko­naniem określonych badań zawsze jest świet­na atmos­fera i uśmiech w słuchaw­ce tele­fonu. Korzys­ta­jąc z usług lab­o­ra­to­ri­um zapew­ni­am, że nikt nie będzie potrak­towany jako „następ­ny” lecz jako współpra­cown­ik, roz­mowy są tak długie ile tego wyma­ga sytu­ac­ja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizu­je próśb pac­jen­ta. Komu­nikac­ja z per­son­elem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbier­a­ją tele­fony i na bieżą­co dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego ser­ca pole­cam tą fir­mę i mam do nich zau­fanie, dlat­ego też nie zamieniła bym jej na żad­ną inną.”

Kinga

Szcz­erze pole­cam! Kon­takt z lab­o­ra­to­ri­um pomi­mo week­endu był na5+. Wszys­tkie infor­ma­c­je rzec­zowo przekazane, dzię­ki czemu bard­zo łat­wo przes­zliśmy przez całą pro­ce­durę. Wyni­ki badań zarówno mailem jak i pocztą doszły błyskaw­icznie. Zde­cy­dowanie pole­cam!”

Anna

Szanowni Państwo,obsługę Klienta/ Pac­jen­ta w Państ­wa Labo­la­to­ri­um oce­ni­am celu­ją­co: pod­czas roz­mowy przez chat uzyskałam proste i kom­plek­sowe infor­ma­c­je o intere­su­ją­cych mnie bada­ni­ach. Kiedy zaszła taka potrze­ba, roz­mowę na cha­cie elasty­cznie zmie­nil­iśmy na tele­fon­iczną i mailową. Pros­ta instrukc­ja obsłu­gi spraw­iła, że samo pobranie mate­ri­ału do bada­nia było bezstre­sowe. Czas dostarczenia/odebrania przesył­ki oraz wyników był bard­zo zad­owala­ją­cy, a mailowa for­ma wyników badań ułatwia szy­b­ki i prosty dostęp do nich w każdym miejs­cu. Już ter­az pole­cam Państ­wa usłu­gi osobom zas­tanaw­ia­ją­cym się nad wyko­naniem badań genetycznych.Pozdrawiam serdecznie”

Edy­ta

Zobacz, jak pracuje nasze laboratorium


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Data publikacji: 08/06/2015, Data aktualizacji: 06/03/2019