Badania DNA i testy na ojcostwo Kraków

testDNA_zrob_badaniePewne badanie DNA z każdej próbki – włosy, smoczek, guma do żucia itp.

W testD­NA w Krakowie wykon­a­ją Państ­wo od ręki pewny test ojcost­wa w opar­ciu o anal­izę najwięk­szej licz­by mark­erów DNA — aż 24 miejs­ca. Dzię­ki temu otrzy­ma­ją Państ­wo pewny wynik zgod­ny z zalece­ni­a­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Gene­ty­ki Sądowej i Krymi­nologii.

Do tes­tu na ojcost­wo mogą Państ­wo dostar­czyć każdą próbkę: wymaz z policz­ka, krew, szc­zoteczkę do zębów, szk­lankę, sztućce i wiele innych. Jako jedyni badamy prób­ki do skutku bez dodatkowych opłat.

Pobranie próbek do testu ojcostwa na miejscu w placówce

Adres

Bada­nia DNA na ustal­e­nie ojcost­wa – Kraków
ul. Koś­ciusz­ki 44

30–114 Kraków

 Informacja telefoniczna i umawianie wizyt

(12) 444 68 60 kom: 665 761 161
Ogólnopol­s­ki bezpłat­ny numer (dla połączeń stacjonarnych i komórkowych): 800 007 771

.

Punkt pobrań obsługu­je miejs­cowoś­ci:
Kraków, Wielicz­ka, Myślenice, Bochnia, Pros­zow­ice, Miechów, Wad­ow­ice.

Test na ojcostwo — wszystkie próbki są tak samo pewne

Nie upier­amy się, że “najlep­szą” próbką są wymazy z policz­ka, bo zarówno taki rodzaj prób­ki, jak i inne (włosy, szc­zotecz­ka, chus­tecz­ka,  niedopałek papierosa, sztućce, chus­tecz­ka i wiele innych) zaw­ier­a­ją potrzeb­ne DNA. Wszys­tko zależy od tego, który rodzaj prób­ki jest Państ­wu łat­wo i wygod­nie zebrać. Sprawdź, jakie prób­ki moż­na prze­badać… .

ProkuratBarbara Prokurat — Dyrektor ds. operacyjnych testDNA laboratorium Sp. z o.o. tłumaczy:

Pac­jen­ci mogą być spoko­jni o jakość dostar­c­zonych próbek, ponieważ każ­da prób­ka obję­ta jest gwarancją. Oznacza to, że jeżeli pier­wsza prób­ka okaże się gorszej jakoś­ci moż­na dosłać nowy mate­ri­ał a ponowne anal­izy będą wyko­nane bezpłat­nie. Nie narzu­camy żad­nych ter­minów, próbkę moż­na dostar­czyć za tydzień, miesiąc lub nawet rok. U nas zlece­nie będzie cały czas otwarte.”.

.

Test na ojcostwo Kraków — w jaki sposób gwarantujemy Państwu pewny wynik?

 • Badanie aż 24 mark­erów DNA u każdej osoby — anal­iza takiej iloś­ci mark­erów DNA to najpewniejsze badanie pozwala­jące potwierdz­ić lub wyk­luczyć ojcost­wo. Przeczy­taj więcej o 24 mark­er­ach DNA
 • Pro­file gene­ty­czne — wynik zaw­iera pełny raport z przeprowad­zonej anal­izy m.in. tabelę z pro­fil­a­mi gene­ty­czny­mi, opis metody, słowną inter­pre­tację wyniku czy też infor­ma­cję o jed­nos­tce wykonu­jącej test. Zobacz jak wygla­da przykład­owy wynik bada­nia ojcost­wa…
 • Badanie real­i­zowane przez spec­jal­istów — wszys­tkie anal­izy przeprowadzane są przez spec­jal­istów z dłu­go­let­nim doświad­cze­niem, oso­by, które uczest­niczą w kon­fer­enc­jach, szkole­ni­ach, a także są autora­mi wielu pub­likacji naukowych. Kadra testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o…
 • Badanie wykony­wane 2 razy -każde badanie, którego wynik wyk­lucza ojcost­wo testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.wykonuje dwa razy, z dwóch różnych próbek, przez dwa nieza­leżne zespoły co daje Państ­wu pewność otrzy­ma­nia wiary­god­nego rezul­tatu. Dzię­ki temu żaden wynik nie został do tej pory prawnie pod­ważony.
 • Test wykony­wany w akredy­towanym i cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um - testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.poddaje się reg­u­larnym kon­trolom zewnętrznych ośrod­ków cer­ty­fiku­ją­cych, pracu­je na najlep­szych odczyn­nikach firmy PROMEGA oraz próbkach ref­er­en­cyjnych sprowadzanych z zagrani­cy.  Cer­ty­fikaty lab­o­ra­to­ri­um…

Domowy zestaw do testu na ojcostwo

Prób­ki do bada­nia ojcost­wa mogą Państ­wo pobrać samodziel­nie w domu przy pomo­cy spec­jal­nego zestawu testowego. Jest to bard­zo proste i zaj­mu­je dosłown­ie kilka­naś­cie sekund na osobę. Zestaw testowy może­my przesłać do Państ­wa dyskret­nie kuri­erem lub mogą go Państ­wo zakupić na miejs­cu w naszej przy­chod­ni w Krakowie.

Domowy zestaw testowy

(do pobra­nia próbek DNA)

Cena: 77,-

domowy_zestaw_testowy

W zestaw­ie:

 • sterylne wymazów­ki do pobra­nia próbek dla 4 osób
 • instrukc­ja pobra­nia próbek
 • for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia
 • zaadresowana i opła­cona kop­er­ta zwrot­nia
 • blanki­et do zapłaty za badanie

Zlecając test ojcostwa w testDNA Laboratorium Sp. z o.o. otrzymują Państwo:

  Pewny wynik bada­nia ojcost­wa na pod­staw­ie aż 24 mark­erów DNA   Badanie w akredy­towanym i cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um, które pracu­je na odczyn­nikach firmy PROMEGA   Pro­file gene­ty­czne na wyniku wraz z pełnym wyjaśnie­niem   Rezul­tat z inter­pre­tacją słowną, pieczątką z numerem uprawnień oraz pod­pis oso­by wykonu­jącej i zatwierdza­jącej test   Mate­ri­ały infor­ma­cyjne (meto­da bada­nia, sposób inter­pre­tacji wyniku itp.) dołąc­zone do każdego rezul­tatu   Pod­wójną kon­trolę — test wykony­wany jest 2 razy przez 2 nieza­leżne zespoły w przy­pad­ku wyk­luczenia ojcost­wa   Gwarancję na wszys­tkie prób­ki — gdy­by okaza­ło się, że prób­ki będą niewystar­cza­jące mogą być Państ­wo spoko­jni, kole­jną lab­o­ra­to­ri­um prze­ba­da za dar­mo
referencje-sad

 

Korzyści, jakie daje pewny wynik testu na ojcostwo

 • Zyskasz spokój i poczu­cie bez­pieczeńst­wa. Pewność, jaką daje wynik tes­tu DNA, poz­woli Ci odzyskać spokój ducha i poczu­cie bez­pieczeńst­wa. Dzię­ki temu przy­wró­cisz równowagę i radość w swoim życiu, zatroszczysz się o zdrowie i dobre samopoczu­cie. Będziesz mógł odzyskać kon­trolę nad swoim życiem i zaplanować przyszłość
 • Zad­basz o praw­idłowy rozwój dziec­ka. Dla praw­idłowego roz­wo­ju dziec­ka konieczne jest zbu­dowanie dobrych relacji w rodzinie. Będzie to możli­we dzię­ki pewnoś­ci co do ojcost­wa i pozby­ciu się pode­jrzeń czy wąt­pli­woś­ci. Odd­zi­ału­ją one negaty­wnie nie tylko na relac­je part­nerów. Pamię­taj, że har­moni­jny rozwój dziec­ka możli­wy jest tylko w atmos­ferze bez­pieczeńst­wa, miłoś­ci i wza­jem­nego poszanowa­nia.
  Jeżeli dziecko nie wie, kto jest jego bio­log­icznym ojcem pro­ces iden­ty­fikacji nie zachodzi praw­idłowo. Sytu­ac­ja taka powodu­je chaos w wewnętrznym świecie przeżyć, uniemożli­wia praw­idłowe ksz­tał­towanie się struk­tu­ry osobowoś­ci. Częstym skutkiem takich sytu­acji jest utra­ta poczu­cia bez­pieczeńst­wa związana z wysokim poziomem lęku. Dziecko już jako dorosły człowiek może prze­jaw­iać trud­noś­ci z określe­niem siebie, oraz próbą odpowiedzenia sobie na pytanie kim jestem. Sytu­ac­ja taka stanowi podłoże do pow­stawa­nia zaburzeń osobowoś­ci włącznie z wys­tąpi­e­niem psy­choz. — Olga Przy­byłek, psy­cholog i psy­choter­apeu­ta
 • Zapewnisz sta­bi­liza­cję rodzinie. Pewność pozwala zbu­dować zau­fanie i dobre relac­je w rodzinie. Mężczyz­na niepewny swo­jego ojcost­wa nie jest w stanie zapewnić jej sta­bil­noś­ci i bezpieczeństwa.Wątpliwości prowadzą do kryzy­su w związku i osłabi­a­ją więź między part­nera­mi. Z kolei rodz­ice pewni, kto jest ojcem, mogą zaplanować opiekę nad dzieck­iem i zad­bać o jego bez­pieczeńst­wo finan­sowe. Trze­ba pod­kreślić, że fakt bycia bio­log­icznym ojcem jest dla mężczyzny bard­zo ważny. Pozwala mu utożsami­ać się ze swoim dzieck­iem oraz rozwi­jać instynkt ojcows­ki, troskli­wość i opiekuńc­zość. Są to cechy niezbędne w opiece nad dzieck­iem. Pewny ojciec bardziej angażu­je się w relac­je z part­nerką. Z kolei kobi­eta pew­na kto jest ojcem jej dziec­ka zysku­je poczu­cie bez­pieczeńst­wa i sta­bi­liza­cji. Czy­taj więcej…

Praca w testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

banner2

 

5 najważniejszych informacji:


Bezpłat­na roz­mowa i czat — pomoc 7 dni w tygod­niu
Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

.