Badania DNA i testy na ojcostwo Kraków – akredytowane laboratorium

test na ojcostwo Kraków, testy na ojcostwo Kraków, badania DNA Kraków, badanie DNA Kraków, badania ojcostwa Kraków, badanie ojcostwa Kraków100% pewny wynik badania DNA dla własnej wiedzy oraz do sądu. Na podstawie każdej próbki – gumy do żucia, smoczka, włosów, kubka i wielu innych.

W Krakowie od ręki i dyskret­nie przeprowadzą Państ­wo pewny test ojcost­wa w punkcie testD­NA. Badamy zgod­ność w aż 24 charak­terysty­cznych miejs­cach na DNA ojca i dziec­ka (24 mark­ery DNA). Może­my więc Państ­wu zag­waran­tować pewny i jed­noz­naczny rezul­tat również gdy w teś­cie nie bierze udzi­ału mat­ka dziec­ka.

Spis treści:

1. Gwaranc­ja pewnego wyniku
2. Gdzie w Krakowie zro­bić test na ojcost­wo? Adres placów­ki
3. Kiedy wynik tes­tu DNA może być błęd­ny?
4. Jakie prób­ki moż­na przekazać do bada­nia na ojcost­wo?
5. Jak umówić się na test na ojcost­wo w Krakowie? Bezpłat­na pora­da tele­fon­icz­na
6. Jak wyglą­da test na ojcost­wo w Krakowie w przy­chod­ni?
7. Test na ojcost­wo Kraków — w jaki sposób gwaran­tu­je­my pewny wynik?

Gwarancja pewnego wyniku – wykonujemy testy na ojcostwo od ponad 15 lat

Test na ojcost­wo jest badaniem mają­cym ogrom­ny wpływ na ludzkie życie. Przykładamy zatem szczegól­ną wagę do tego, aby za każdym razem wydać pewny i niepod­ważal­ny wynik. Ist­nieje­my na rynku pon­ad 15 lat i żaden wydany przez testD­NA rezul­tat bada­nia na ojcost­wo nie został zak­wes­t­ionowany prawnie.

 

Rezul­tat tes­tu na ojcost­wo wyda­je­my z najwyższym możli­wym praw­dopodobieńst­wem, zgod­nym z rekomen­dac­ja­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii. Sam doku­ment ważny jest też za granicą.

 

Anal­izu­je­my 24 mark­ery DNA - to najwięk­sza pula dostęp­na na rynku. Dzię­ki bada­niu takiej licz­by mark­erów udzi­ał ojca i dziec­ka w zupełnoś­ci wystar­czy do wyda­nia pewnego wyniku..

..

Gdzie w Krakowie zrobić test na ojcostwo? Test na ojcostwo w Krakowie – adres placówki

Adres
Bada­nia DNA na ustal­e­nie ojcost­wa – Kraków
ul. Mehof­fera 6
31–322 Kraków
Informacja telefoniczna i umawianie wizyt

tel. (12) 638 38 18 kom. 796 645 008

Tele­fon czyn­ny: pon.-pt. 7:00–22:00, week­endy i świę­ta 9:00–21:00

.

Punkt pobrań obsługu­je miejs­cowoś­ci:

Kraków, Wielicz­ka, Myślenice, Bochnia, Pros­zow­ice, Miechów, Wad­ow­ice.

 

Kiedy wynik testu DNA może być błędny?

Niek­tórzy pac­jen­ci pyta­ją, czy wynik bada­nia DNA może być błęd­ny. Jak w każdym przy­pad­ku – także przy real­iza­cji takich badań może nastąpić pomył­ka, gdy lab­o­ra­to­ri­um nie sto­su­je odpowied­nich pro­ce­dur bez­pieczeńst­wa. Wiele razy widzieliśmy wyni­ki wyk­lucza­jące ojcost­wo tylko z powodu obec­nego na nich błę­du pis­arskiego. Gdy lab­o­ra­to­ri­um ma wdrożone rygo­rysty­czne pro­ce­dury, tego typu błąd nie powinien się zdarzyć.

Przykładowe procedury bezpieczeństwa stosowane w naszym laboratorium:

  • pod­wój­na kon­tro­la wyniku (jeden spec­jal­ista przeprowadza test, a dru­gi auto­ryzu­je jego wynik — sprawdza pracę),
  • badanie przeprowadzane 2 razy przy wyniku wyk­lucza­ją­cym ojcost­wo (w takim przy­pad­ku badanie wykonu­ją 2 osob­ne zespoły — razem to aż 4 oso­by, które wza­jem­nie się kon­trolu­ją),
  • pro­fil gene­ty­czny każdego z pra­cown­ików jest obec­ny w bazie lab­o­ra­to­ri­um,
  • zatrud­ni­an­ie jedynie doświad­c­zonych pra­cown­ików oraz przeprowadzanie częstych szkoleń.

Wdrożyliśmy bard­zo dużo takich pro­ce­dur, aby zapewnić Państ­wu pewny wynik. Nieste­ty są one nierzad­ko związane z wysoki­mi kosz­ta­mi dla lab­o­ra­to­ri­um, więc nie każdy pod­miot posi­a­da tak szczel­ny sys­tem bez­pieczeńst­wa przy wydawa­niu rezul­tatów. Warto zwró­cić uwagę na stosowane pro­ce­dury, w końcu od wyniku tes­tu na ojcost­wo częs­to zależy Państ­wa przyszłość.

test na ojcostwo Kraków, testy na ojcostwo Kraków, badania DNA Kraków, badanie DNA Kraków, badania ojcostwa Kraków, badanie ojcostwa KrakówJakie próbki można wykorzystać do badania na ojcostwo? Maszynka, włosy, kubek, szczoteczka do zębów i wiele innych

Test na ojcost­wo mogą Państ­wo zro­bić dyskret­nie i wygod­nie z każdej prób­ki — nada­ją się zarówno wymazy z policz­ka, jak i maszyn­ka do gole­nia, szc­zotecz­ka do zębów, szk­lan­ka, sztućce, kubek czy nawet pest­ki arbuza. Jeśli potrze­bu­ją Państ­wo porady na tem­at tego, jakie prób­ki przekazać do tes­tu, wystar­czy do nas zadz­wonić. Każ­da dostar­c­zona przez Państ­wa prób­ka jest obję­ta spec­jal­ną GWARANCJĄ. Oznacza to, że gdy­by była niewystar­cza­ją­ca, każdą kole­jną anal­izu­je­my bezpłat­nie!

Barbara Prokurat

Gwarancja na wszystkie próbki – każdą kolejną badamy za darmo!

Barbara Prokurat, Dyrektor ds. operacyjnych testDNA Laboratorium Sp. z o.o. tłumaczy:

Pac­jen­ci mogą być spoko­jni o jakość dostar­c­zonych próbek, ponieważ każ­da prób­ka obję­ta jest gwarancją. Oznacza to, że jeżeli pier­wsza prób­ka okaże się gorszej jakoś­ci, moż­na dosłać nowy mate­ri­ał, a ponowne anal­izy będą wyko­nane bezpłat­nie. Nie narzu­camy żad­nych ter­minów, próbkę moż­na dostar­czyć za tydzień, miesiąc lub nawet rok. U nas zlece­nie będzie cały czas otwarte.

Test na ojcostwo – wszystkie próbki są tak samo pewne

Wcale się nie upier­amy, że „najlep­sza” prób­ka to wymaz z policz­ka. Zarówno ten rodzaj próbek, jak i inne — np. włosy, niedopałek papierosa, szc­zotecz­ka, chus­tecz­ka, niedopałek papierosa, smoczek, sztućce i wiele innych — zaw­iera potrzeb­ne DNA do wyko­na­nia tes­tu na ojcost­wo. Rodzaj przekazanej prób­ki zależy więc od tego, jaką jest łat­wo i wygod­nie Państ­wu zebrać.

Jak umówić się na test na ojcostwo w Krakowie? Jakie próbki najlepiej przekazać? Bezpłatna porada telefoniczna

test na ojcostwo Kraków, testy na ojcostwo Kraków, badania DNA Kraków, badanie DNA Kraków, badania ojcostwa Kraków, badanie ojcostwa Kraków

Wystar­czy, że zadz­wonią Państ­wo pod ogólnopol­s­ki i bezpłat­ny numer tele­fonu i opiszą nam swo­ją sytu­ację, a chęt­nie doradz­imy. Nasi eksper­ci dostęp­ni są pod tele­fonem od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 7.00 do 22.00, a także w week­endy i świę­ta od godziny 9.00 do 21.00.

 

Jak wygląda test na ojcostwo w Krakowie w przychodni?

.
Zda­je­my sobie sprawę z tego, jak bard­zo zależy Państ­wu na dyskrecji. Dlat­ego też w naszych przy­chod­ni­ach oraz w samym lab­o­ra­to­ri­um dbamy o jej zachowanie. Nigdy nie udzielamy infor­ma­cji na tem­at zle­conego bada­nia osobom trzec­im. Mamy bard­zo rygo­rysty­czne pro­ce­dury, których przestrze­ganie gwaran­tu­je Państ­wu pełną ochronę danych.
.
Dzwoniąc do nas nikt nie jest w stanie potwierdz­ić, że dany pac­jent zle­ca u nas badanie. Jeśli zależy Państ­wu na dyskrecji warto zwró­cić uwagę na to, w jaki sposób dokład­nie lab­o­ra­to­ri­um ją gwaran­tu­je. Częs­to jest to tylko slo­gan reklam­owy pod­czas, gdy placówka nie ma wdrożonych żad­nych pro­ce­dur pozwala­ją­cych na zabez­piecze­nie wrażli­wych danych pac­jen­ta

Test na ojcostwo Kraków – w jaki sposób gwarantujemy pewny wynik?

  • Test na ojcost­wo przeprowadzany w akredy­towanym i cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um – testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. posi­a­da akredy­tację PCA i liczne cer­ty­fikaty, reg­u­larnie pod­da­je się zewnętrznym kon­trolom jakoś­ci. UWAGA! Tylko wyni­ki badań gene­ty­cznych, które są wyko­nane przez akredy­towane lab­o­ra­to­ria, zgod­nie z prawem mogą być respek­towane przez sądy w Polsce i za granicą. Jako jedyne pry­watne lab­o­ra­to­ri­um w Polsce uzyskało m.in. 100% zgod­ność rezul­tatów w teś­cie na ojcost­wo w pro­gramie biegłoś­ci CTS (Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices) z akredy­tacją ISO/IEC 17043:2010 (orga­ni­zowany przez amerykańskie sto­warzysze­nie związane z Nation­al Insti­tute of Stan­dard and Tech­nol­o­gy – Nar­o­dowym Insty­tutem Stan­dard­ów i Tech­nologii). Cer­ty­fikaty lab­o­ra­to­ri­um…
  • Anal­iza 24 mark­erów DNA u każdej oso­by – badanie takiej licz­by mark­erów gene­ty­cznych daje najpewniejszy wynik i pozwala potwierdz­ić albo wyk­luczyć ojcost­wo zgod­nie z zalece­ni­a­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii. Przeczy­taj więcej o 24 mark­er­ach DNA
  • Jakość wyko­rzysty­wanych odczyn­ników – niek­tóre lab­o­ra­to­ria sto­su­ją odczyn­ni­ki „domowej robo­ty”. Bez niezwyk­le dokład­nej wal­i­dacji mogą one powodować błędy w samej anal­izie. testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o., wykonu­jąc testy na ojcost­wo, pracu­je tylko na odczyn­nikach firmy PROMEGA.
  • Bada­nia DNA przeprowadzane przez spec­jal­istówbada­nia na ojcost­wo są u nas wykony­wane przez spec­jal­istów, którzy nie tylko mają wielo­let­nie doświad­cze­nie, ale też biorą udzi­ał w kon­fer­enc­jach czy szkole­ni­ach oraz mogą pochwal­ić się autorstwem pub­likacji. Poz­naj naszych spec­jal­istów…
  • Badanie real­i­zowane 2 razy – jeśli wynik wskazu­je na wyk­lucze­nie ojcost­wa, badanie jest wykony­wane dru­gi, przez inny zespół i z innej prób­ki. To daje gwarancję wiary­god­nego wyniku. Żaden nasz wynik nie został do tej pory pod­ważony prawnie.
pewny wynik
img
img

Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

Jestem zad­owolona z całego zamówienia. Przesył­ka została wysłana ekspre­sowo, ode­branie od kuri­era również odbyło się na dru­gi dzień. Co do ceny to nie mam porów­na­nia z inną fir­mą, gdyż zamówie­nie składałam pier­wszy raz, dla mnie cena jest zad­owala­ją­ca za całość i jakość zamówienia. Odnośnie obsłu­gi klien­­ta- nie miałam żad­nych dodatkowych pytań, a o wysłanym rapor­cie poin­for­mowano mnie tele­fon­iczne, co było na plus. Gen­er­al­nie całość prze­biegła bezprob­le­mowo i bard­zo szy­bko. Także będę pole­cać dalej jeśli będę miała okazję.”

Klau­dia

Serdecznie pole­cam Lab­o­ra­to­ri­um testDNA.Konsultanci medy­czni dba­ją o to, aby wszys­tko było zre­al­i­zowane na najwyższym poziomie. Na nur­tu­jące pyta­nia odpowiada­ją wycz­er­pu­ją­co, kom­pe­tent­nie i mimo trud­nych chwil dla pac­jen­ta jakie są związane z wyko­naniem określonych badań zawsze jest świet­na atmos­fera i uśmiech w słuchaw­ce tele­fonu. Korzys­ta­jąc z usług lab­o­ra­to­ri­um zapew­ni­am, że nikt nie będzie potrak­towany jako „następ­ny” lecz jako współpra­cown­ik, roz­mowy są tak długie ile tego wyma­ga sytu­ac­ja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizu­je próśb pac­jen­ta. Komu­nikac­ja z per­son­elem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbier­a­ją tele­fony i na bieżą­co dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego ser­ca pole­cam tą fir­mę i mam do nich zau­fanie, dlat­ego też nie zamieniła bym jej na żad­ną inną.”

Kinga

Szcz­erze pole­cam! Kon­takt z lab­o­ra­to­ri­um pomi­mo week­endu był na5+. Wszys­tkie infor­ma­c­je rzec­zowo przekazane, dzię­ki czemu bard­zo łat­wo przes­zliśmy przez całą pro­ce­durę. Wyni­ki badań zarówno mailem jak i pocztą doszły błyskaw­icznie. Zde­cy­dowanie pole­cam!”

Anna

Szanowni Państwo,obsługę Klienta/ Pac­jen­ta w Państ­wa Labo­la­to­ri­um oce­ni­am celu­ją­co: pod­czas roz­mowy przez chat uzyskałam proste i kom­plek­sowe infor­ma­c­je o intere­su­ją­cych mnie bada­ni­ach. Kiedy zaszła taka potrze­ba, roz­mowę na cha­cie elasty­cznie zmie­nil­iśmy na tele­fon­iczną i mailową. Pros­ta instrukc­ja obsłu­gi spraw­iła, że samo pobranie mate­ri­ału do bada­nia było bezstre­sowe. Czas dostarczenia/odebrania przesył­ki oraz wyników był bard­zo zad­owala­ją­cy, a mailowa for­ma wyników badań ułatwia szy­b­ki i prosty dostęp do nich w każdym miejs­cu. Już ter­az pole­cam Państ­wa usłu­gi osobom zas­tanaw­ia­ją­cym się nad wyko­naniem badań genetycznych.Pozdrawiam serdecznie”

Edy­ta

Zobacz, jak pracuje nasze laboratorium


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Bada­nia DNA na ustal­e­nie ojcost­wa — Kraków
5 (100%) 27
Data publikacji: 08/06/2015, Data aktualizacji: 25/03/2019