Badania DNA i testy na ojcostwo Wrocław – akredytowane laboratorium

test na ojcostwo Wrocław, testy na ojcostwo Wrocław, badania DNA Wrocław, badanie DNA Wrocław, badania ojcostwa Wrocław, badanie ojcostwa Wrocław100% pewny rezultat badania DNA dla własnej wiedzy oraz do sądu. Badamy każdą próbkę – kubek, włosy, smoczek, gumę do żucia i wiele więcej.

We Wrocław­iu od ręki zro­bią Państ­wo pewny i dyskret­ny test na ojcost­wo — w punkcie testD­NA. Z powodu tego, że badamy zgod­ność w aż 24 charak­terysty­cznych miejs­cach na DNA dziec­ka i ojca (24 mark­ery DNA), może­my zag­waran­tować Państ­wu jed­noz­naczny wynik także w sytu­acji, gdy mat­ka dziec­ka nie bierze udzi­ału w bada­niu.

Spis treści:

1. Gwaranc­ja pewnego wyniku
2. Gdzie we Wrocław­iu zro­bić test na ojcost­wo? Adres placów­ki
3. Kiedy wynik bada­nia DNA może być błęd­ny?
4. Jakie prób­ki moż­na przekazać do bada­nia DNA?
5. Jak umówić się na test na ojcost­wo we Wrocław­iu? Bezpłat­na pora­da tele­fon­icz­na
6. Jak wyglą­da test na ojcost­wo we Wrocław­iu w przy­chod­ni?
7. Test na ojcost­wo Wrocław — w jaki sposób gwaran­tu­je­my pewny wynik?

Gwarancja pewnego wyniku – wykonujemy testy na ojcostwo od ponad 15 lat

Test na ojcost­wo jest badaniem w wielu przy­pad­kach może zmienić życie człowieka. Zda­je­my sobie z tego sprawę, więc szczegól­ną wagę przykładamy do pewnoś­ci i niepod­ważal­noś­ci wydawanych wyników. Ist­nieje­my na rynku od pon­ad 15 lat i w tym cza­sie żaden wydany przez testD­NA wynik bada­nia ojcost­wa nie został prawnie pod­ważony.

Wynik tes­tu na ojcost­wo jest przez nas wydawany z najwyższym możli­wym praw­dopodobieńst­wem, zgod­nym z rekomen­dac­ja­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii. Doku­ment jest ważny również poza grani­ca­mi kra­ju.

Anal­izu­je­my 24 mark­ery DNA - to najwięk­sza dostęp­na pula na rynku. Z tego powodu w bada­niu wystar­czy udzi­ał ojca i dziec­ka..

..

Gdzie we Wrocławiu zrobić test na ojcostwo? Test na ojcostwo we Wrocławiu – adres placówki

Adres
Bada­nia DNA na ustal­e­nie ojcost­wa – Wrocław
ul. Trwała 7
53–335 Wrocław
Informacja telefoniczna i umawianie wizyt

tel. (71) 723 00 56 kom. 796 645 008

Tele­fon czyn­ny: pon.-pt. 7:00–22:00, week­endy i świę­ta 9:00–21:00

 

Adres
Bada­nia DNA na ustal­e­nie ojcost­wa – Wrocław
ul. Kunick­iego 37 A
54–616 Wrocław
Informacja telefoniczna i umawianie wizyt

tel. (71) 723 00 56 kom. 796 645 008

Tele­fon czyn­ny: pon.-pt. 7:00–22:00, week­endy i świę­ta 9:00–21:00

 

Adres
Bada­nia DNA na ustal­e­nie ojcost­wa – Wrocław
ul. Skar­bow­ców 121–123
53–025 Wrocław
Informacja telefoniczna i umawianie wizyt

tel. (71) 723 00 56 kom. 796 645 008

Tele­fon czyn­ny: pon.-pt. 7:00–22:00, week­endy i świę­ta 9:00–21:00

 

Punkt pobrań obsługu­je miejs­cowoś­ci:
Wrocław, Oleśni­ca, Trzeb­ni­ca, Wołów, Głogów, Bolesław­iec

Kiedy wynik testu DNA może być błędny?

Nasi pac­jen­ci cza­sa­mi pyta­ją, czy wynik bada­nia gene­ty­cznego może był niepoprawny. Jak w każdym przy­pad­ku – także przy wykony­wa­niu takich badań może dojść do błę­du, gdy lab­o­ra­to­ri­um nie sto­su­je odpowied­nich pro­ce­dur bez­pieczeńst­wa. Zdarza­ło się, że widzieliśmy wynik wyk­lucza­ją­cy ojcost­wo tylko dlat­ego, że pojaw­ił się na nim błąd pis­ars­ki. Taki błąd nie powinien się zdarzyć w lab­o­ra­to­ri­um przestrze­ga­ją­cym rygo­rysty­cznych pro­ce­dur.

Przykładowe procedury bezpieczeństwa stosowane w naszym laboratorium:

  • pod­wój­na kon­tro­la wyniku (jeden lab­o­rant real­izu­je test, a dru­gi sprawdza jego pracę i zatwierdza wynik),
  • przeprowadze­nie bada­nia DNA dwa razy, jeśli wynik wyk­lucza ojcost­wo (w takim przy­pad­ku badanie wykonu­ją dwa osob­ne zespoły — łącznie to aż 4 oso­by, które kon­trolu­ją się nawza­jem),
  • w bazie lab­o­ra­to­ri­um zna­j­du­ją się pro­file gene­ty­czne każdego pra­cown­i­ka,
  • zatrud­ni­an­ie tylko pra­cown­ików z doświad­cze­niem oraz ich częste szkole­nie.

Wdrożyliśmy wiele takich pro­ce­dur, dzię­ki czemu może­my zag­waran­tować Państ­wu pewny wynik. Nieste­ty nie wszys­tkie lab­o­ra­to­ria mają tak szczel­ny sys­tem bez­pieczeńst­wa przeprowadza­nia badań i wydawa­nia wyników. Jego wprowadze­nie częs­to wiąże się bowiem z duży­mi kosz­ta­mi dla lab­o­ra­to­ri­um. Przed zlece­niem tes­tu na ojcost­wo warto więc sprawdz­ić pro­ce­dury danego pod­mio­tu.

test na ojcostwo Wrocław, testy na ojcostwo Wrocław, badania DNA Wrocław, badanie DNA Wrocław, badania ojcostwa Wrocław, badanie ojcostwa WrocławJakie próbki można przekazać do badania DNA? Kubek, niedopałek papierosa, szczoteczka do zębów, włosy i wiele innych

Test na ojcost­wo moż­na przeprowadz­ić wygod­nie i dyskret­nie — próbka­mi mogą być nie tylko wymazy z policz­ka, ale także kubek, sztućce, szc­zotecz­ka do zębów, szk­lan­ka, a nawet pest­ki z arbuza czy nad­gryzione ciastko. Potrze­bu­ją Państ­wo porady na tem­at tego, jakie prób­ki nada­ją się do bada­nia? Wystar­czy do nas zadz­wonić, a odpowiemy na wszys­tkie pyta­nia. Co ważne, każ­da dostar­c­zona przez Państ­wa prób­ka jest obję­ta GWARANCJĄ. W prak­tyce to oznacza, że gdy­by mate­ri­ał był niewystar­cza­ją­cy, każdy kole­jny badamy bezpłat­nie!

Barbara Prokurat

Gwarancja na wszystkie próbki – każdą kolejną badamy za darmo!

Barbara Prokurat, Dyrektor ds. operacyjnych testDNA Laboratorium Sp. z o.o. tłumaczy:

Pac­jen­ci mogą być spoko­jni o jakość dostar­c­zonych próbek, ponieważ każ­da prób­ka obję­ta jest gwarancją. Oznacza to, że jeżeli pier­wsza prób­ka okaże się gorszej jakoś­ci, moż­na dosłać nowy mate­ri­ał, a ponowne anal­izy będą wyko­nane bezpłat­nie. Nie narzu­camy żad­nych ter­minów, próbkę moż­na dostar­czyć za tydzień, miesiąc lub nawet rok. U nas zlece­nie będzie cały czas otwarte.

Test na ojcostwo – wszystkie próbki są tak samo pewne

Nie upier­amy się, że wymazy z policz­ka są „najlep­szą” próbką do bada­nia. Zarówno taki rodzaj mate­ri­ału, jak i każdy inny (włosy, smoczek, szc­zotecz­ka, niedopałek papierosa, sztućce, chus­tecz­ka i wiele innych) zaw­iera potrzeb­ne do tes­tu na ojcost­wo DNA. Wszys­tko zależy od tego, który rodzaj prób­ki jest Państ­wu wygod­nie i pros­to zebrać.

Jak umówić się na test na ojcostwo we Wrocławiu? Jakie próbki najlepiej przekazać? Bezpłatna porada telefoniczna

test na ojcostwo Wrocław, testy na ojcostwo Wrocław, badania DNA Wrocław, badanie DNA Wrocław, badania ojcostwa Wrocław, badanie ojcostwa Wrocław

Aby zyskać odpowiedzi na nur­tu­jące pyta­nia, wystar­czy zadz­wonić pod ogólnopol­s­ki bezpłat­ny numer tele­fonu i opisać nam swo­ją sytu­ację. Chęt­nie Państ­wu doradz­imy. Nasi spec­jal­iś­ci dostęp­ni są pod tele­fonem od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 7.00 do 22.00 oraz w week­endy i świę­ta od godziny 9.00 do 21.00.

 

Jak wygląda test na ojcostwo we Wrocławiu w przychodni?

.
Zda­je­my sobie sprawę z tego, jak bard­zo zależy Państ­wu na dyskrecji. Dlat­ego też w naszych przy­chod­ni­ach oraz w samym lab­o­ra­to­ri­um dbamy o jej zachowanie. Nigdy nie udzielamy infor­ma­cji na tem­at zle­conego bada­nia osobom trzec­im. Mamy bard­zo rygo­rysty­czne pro­ce­dury, których przestrze­ganie gwaran­tu­je Państ­wu pełną ochronę danych.
.
Dzwoniąc do nas nikt nie jest w stanie potwierdz­ić, że dany pac­jent zle­ca u nas badanie. Jeśli zależy Państ­wu na dyskrecji warto zwró­cić uwagę na to, w jaki sposób dokład­nie lab­o­ra­to­ri­um ją gwaran­tu­je. Częs­to jest to tylko slo­gan reklam­owy pod­czas, gdy placówka nie ma wdrożonych żad­nych pro­ce­dur pozwala­ją­cych na zabez­piecze­nie wrażli­wych danych pac­jen­ta

Test na ojcostwo Wrocław – w jaki sposób gwarantujemy pewny wynik?

  • Akredy­tac­ja i cer­ty­fikaty lab­o­ra­to­ri­um – testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. reg­u­larnie uczest­niczy w kon­tro­lach między­lab­o­ra­to­ryjnych. Uzyskało zarówno akredy­tację PCA, jak i liczne cer­ty­fikaty, m.in. ISFG i GEDNAP. UWAGA! Tylko wyni­ki badań gene­ty­cznych wyko­nanych w akredy­towanym lab­o­ra­to­ri­um mogą zgod­nie z prawem być respek­towane przez sądy w Polsce i za granicą. testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. to pon­ad­to jedyne pry­watne lab­o­ra­to­ri­um w Polsce, które uzyskało 100% zgod­ność wyników w bada­ni­ach ojcost­wa w pro­gramie CTS (Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices). Udzi­ał w zewnętrznych pro­gra­mach to zarówno gwaranc­ja pewnego wyniku, jak i bezstron­noś­ci w dzi­ała­niu i najwyższej jakoś­ci anal­iz. Cer­ty­fikaty lab­o­ra­to­ri­um…
  • Najwyższej jakoś­ci odczyn­ni­ki – dobre odczyn­ni­ki wpły­wa­ją na jakość anal­izy – w testD­NA korzys­tamy z tych firmy PROMEGA. Niek­tóre pod­mio­ty decy­du­ją się jed­nak na pro­dukcję odczyn­ników, „domowej robo­ty”. Nie mają one odpowied­niej wal­i­dacji, co może wiązać się z błę­da­mi w anal­izie.
  • Najlep­si i doświad­czeni eksper­ci – w testD­NA testy na ojcost­wo real­i­zowane są przez spec­jal­istów z dużym doświad­cze­niem. Biorą oni także udzi­ał w szkole­ni­ach oraz kon­fer­enc­jach i współt­worzą pub­likac­je naukowe. Poz­naj naszych spec­jal­istów…
  • Real­iza­c­ja bada­nia 2 razy – jeśli wynik bada­nia na ojcost­wo będzie wyk­lucza­ją­cy, test DNA wykony­wany jest dru­gi raz, z drugiej prób­ki i przez dru­gi zespół. W naszym lab­o­ra­to­ri­um „pod­wój­na kon­tro­la prób­ki” nie jest jedynie pustym slo­ganem. To rzeczy­wiste dzi­ała­nia, które gwaran­tu­ją pewny wynik.
  • Anal­iza 24 mark­erów DNA u każdego uczest­ni­ka – to najwięk­sza pula na rynku, która zapew­nia jed­noz­naczny i wiary­god­ny rezul­tat – zgod­ny rekomen­dac­ja­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Gene­ty­ki Sądowej i Krymi­nologii. Każdy wynik zaw­iera pon­ad­to pro­file gene­ty­czne osób badanych. Są one dowo­dem z wyko­nanego tes­tu. Przeczy­taj więcej o 24 mark­er­ach DNA
pewny wynik
img
img

Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

Jestem zad­owolona z całego zamówienia. Przesył­ka została wysłana ekspre­sowo, ode­branie od kuri­era również odbyło się na dru­gi dzień. Co do ceny to nie mam porów­na­nia z inną fir­mą, gdyż zamówie­nie składałam pier­wszy raz, dla mnie cena jest zad­owala­ją­ca za całość i jakość zamówienia. Odnośnie obsłu­gi klien­­ta- nie miałam żad­nych dodatkowych pytań, a o wysłanym rapor­cie poin­for­mowano mnie tele­fon­iczne, co było na plus. Gen­er­al­nie całość prze­biegła bezprob­le­mowo i bard­zo szy­bko. Także będę pole­cać dalej jeśli będę miała okazję.”

Klau­dia

Serdecznie pole­cam Lab­o­ra­to­ri­um testDNA.Konsultanci medy­czni dba­ją o to, aby wszys­tko było zre­al­i­zowane na najwyższym poziomie. Na nur­tu­jące pyta­nia odpowiada­ją wycz­er­pu­ją­co, kom­pe­tent­nie i mimo trud­nych chwil dla pac­jen­ta jakie są związane z wyko­naniem określonych badań zawsze jest świet­na atmos­fera i uśmiech w słuchaw­ce tele­fonu. Korzys­ta­jąc z usług lab­o­ra­to­ri­um zapew­ni­am, że nikt nie będzie potrak­towany jako „następ­ny” lecz jako współpra­cown­ik, roz­mowy są tak długie ile tego wyma­ga sytu­ac­ja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizu­je próśb pac­jen­ta. Komu­nikac­ja z per­son­elem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbier­a­ją tele­fony i na bieżą­co dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego ser­ca pole­cam tą fir­mę i mam do nich zau­fanie, dlat­ego też nie zamieniła bym jej na żad­ną inną.”

Kinga

Szcz­erze pole­cam! Kon­takt z lab­o­ra­to­ri­um pomi­mo week­endu był na5+. Wszys­tkie infor­ma­c­je rzec­zowo przekazane, dzię­ki czemu bard­zo łat­wo przes­zliśmy przez całą pro­ce­durę. Wyni­ki badań zarówno mailem jak i pocztą doszły błyskaw­icznie. Zde­cy­dowanie pole­cam!”

Anna

Szanowni Państwo,obsługę Klienta/ Pac­jen­ta w Państ­wa Labo­la­to­ri­um oce­ni­am celu­ją­co: pod­czas roz­mowy przez chat uzyskałam proste i kom­plek­sowe infor­ma­c­je o intere­su­ją­cych mnie bada­ni­ach. Kiedy zaszła taka potrze­ba, roz­mowę na cha­cie elasty­cznie zmie­nil­iśmy na tele­fon­iczną i mailową. Pros­ta instrukc­ja obsłu­gi spraw­iła, że samo pobranie mate­ri­ału do bada­nia było bezstre­sowe. Czas dostarczenia/odebrania przesył­ki oraz wyników był bard­zo zad­owala­ją­cy, a mailowa for­ma wyników badań ułatwia szy­b­ki i prosty dostęp do nich w każdym miejs­cu. Już ter­az pole­cam Państ­wa usłu­gi osobom zas­tanaw­ia­ją­cym się nad wyko­naniem badań genetycznych.Pozdrawiam serdecznie”

Edy­ta

Zobacz, jak pracuje nasze laboratorium


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Bada­nia DNA na ustal­e­nie ojcost­wa — Wrocław
5 (100%) 21
Data publikacji: 27/05/2015, Data aktualizacji: 07/04/2019