Badania DNA i testy na ojcostwo Wrocław – akredytowane laboratorium

100% pewny rezultat badania DNA dla własnej wiedzy oraz do sądu. Badamy każdą próbkę – kubek, włosy, smoczek, gumę do żucia i wiele więcej.

We Wrocław­iu od ręki zro­bią Państ­wo pewny i dyskret­ny test na ojcost­wo — w punkcie testD­NA. Z powodu tego, że badamy zgod­ność w aż 24 charak­terysty­cznych miejs­cach na DNA dziec­ka i ojca (24 mark­ery DNA), może­my zag­waran­tować Państ­wu jed­noz­naczny wynik także w sytu­acji, gdy mat­ka dziec­ka nie bierze udzi­ału w bada­niu.

Gwarancja pewnego wyniku – wykonujemy testy na ojcostwo od ponad 15 lat

Test na ojcost­wo jest badaniem w wielu przy­pad­kach może zmienić życie człowieka. Zda­je­my sobie z tego sprawę, więc szczegól­ną wagę przykładamy do pewnoś­ci i niepod­ważal­noś­ci wydawanych wyników. Ist­nieje­my na rynku od pon­ad 15 lat i w tym cza­sie żaden wydany przez testD­NA wynik bada­nia ojcost­wa nie został prawnie pod­ważony.

Wynik tes­tu na ojcost­wo jest przez nas wydawany z najwyższym możli­wym praw­dopodobieńst­wem, zgod­nym z rekomen­dac­ja­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii. Doku­ment jest ważny również poza grani­ca­mi kra­ju.

 

Anal­izu­je­my 24 mark­ery DNA - to najwięk­sza dostęp­na pula na rynku. Z tego powodu w bada­niu wystar­czy udzi­ał ojca i dziec­ka..

..

Test na ojcostwo we Wrocławiu – adres placówki

Adres
Bada­nia DNA na ustal­e­nie ojcost­wa – Wrocław
ul. Trwała 7
53–335 Wrocław
Informacja telefoniczna i umawianie wizyt

tel. (71) 723 00 56 kom. 796 645 008

Tele­fon czyn­ny: pon.-pt. 7:00–22:00, week­endy i świę­ta 9:00–21:00

.

Punkt pobrań obsługu­je miejs­cowoś­ci:

Wrocław, Oleśni­ca, Trzeb­ni­ca, Wołów, Głogów, Bolesław­iec

 

Kiedy wynik testu DNA może być błędny?

Nasi pac­jen­ci cza­sa­mi pyta­ją, czy wynik bada­nia gene­ty­cznego może był niepoprawny. Jak w każdym przy­pad­ku – także przy wykony­wa­niu takich badań może dojść do błę­du, gdy lab­o­ra­to­ri­um nie sto­su­je odpowied­nich pro­ce­dur bez­pieczeńst­wa. Zdarza­ło się, że widzieliśmy wynik wyk­lucza­ją­cy ojcost­wo tylko dlat­ego, że pojaw­ił się na nim błąd pis­ars­ki. Taki błąd nie powinien się zdarzyć w lab­o­ra­to­ri­um przestrze­ga­ją­cym rygo­rysty­cznych pro­ce­dur.

Przykładowe procedury bezpieczeństwa stosowane w naszym laboratorium:

  • pod­wój­na kon­tro­la wyniku (jeden lab­o­rant real­izu­je test, a dru­gi sprawdza jego pracę i zatwierdza wynik),
  • przeprowadze­nie tes­tu dwa razy, jeśli wynik wyk­lucza ojcost­wo (w takim przy­pad­ku badanie wykonu­ją dwa osob­ne zespoły — łącznie to aż 4 oso­by, które kon­trolu­ją się nawza­jem),
  • w bazie lab­o­ra­to­ri­um zna­j­du­ją się pro­file gene­ty­czne każdego pra­cown­i­ka,
  • zatrud­ni­an­ie tylko pra­cown­ików z doświad­cze­niem oraz ich częste szkole­nie.

Wdrożyliśmy wiele takich pro­ce­dur, dzię­ki czemu może­my zag­waran­tować Państ­wu pewny wynik. Nieste­ty nie wszys­tkie lab­o­ra­to­ria mają tak szczel­ny sys­tem bez­pieczeńst­wa przeprowadza­nia badań i wydawa­nia wyników. Jego wprowadze­nie częs­to wiąże się bowiem z duży­mi kosz­ta­mi dla lab­o­ra­to­ri­um. Przed zlece­niem tes­tu na ojcost­wo warto więc sprawdz­ić pro­ce­dury danego pod­mio­tu.

badania dna z akredytacjaJakie próbki można wykorzystać do badania DNA? Kubek, szczoteczka do zębów, włosy, szklanka i wiele innych

Test na ojcost­wo moż­na przeprowadz­ić wygod­nie i dyskret­nie — próbka­mi mogą być nie tylko wymazy z policz­ka, ale także kubek, sztućce, szc­zotecz­ka do zębów, szk­lan­ka, a nawet pest­ki z arbuza czy nad­gryzione ciastko. Potrze­bu­ją Państ­wo porady na tem­at tego, jakie prób­ki nada­ją się do bada­nia? Wystar­czy do nas zadz­wonić, a odpowiemy na wszys­tkie pyta­nia. Co ważne, każ­da dostar­c­zona przez Państ­wa prób­ka jest obję­ta GWARANCJĄ. W prak­tyce to oznacza, że gdy­by mate­ri­ał był niewystar­cza­ją­cy, każdy kole­jny badamy bezpłat­nie!

Barbara Prokurat

Gwarancja na wszystkie próbki – każdą kolejną badamy za darmo!

Barbara Prokurat, Dyrektor ds. operacyjnych testDNA Laboratorium Sp. z o.o. tłumaczy:

Pac­jen­ci mogą być spoko­jni o jakość dostar­c­zonych próbek, ponieważ każ­da prób­ka obję­ta jest gwarancją. Oznacza to, że jeżeli pier­wsza prób­ka okaże się gorszej jakoś­ci, moż­na dosłać nowy mate­ri­ał, a ponowne anal­izy będą wyko­nane bezpłat­nie. Nie narzu­camy żad­nych ter­minów, próbkę moż­na dostar­czyć za tydzień, miesiąc lub nawet rok. U nas zlece­nie będzie cały czas otwarte.

Test na ojcostwo – wszystkie próbki są tak samo pewne

Nie upier­amy się, że „najlep­szą” próbką są wymazy z policz­ka. Zarówno taki rodzaj mate­ri­ału, jak i inny (włosy, szc­zotecz­ka, chus­tecz­ka, niedopałek papierosa, sztućce, smoczek i wiele innych) zaw­iera potrzeb­ne DNA. Wszys­tko zależy od tego, który rodzaj prób­ki jest Państ­wu łat­wo i wygod­nie zebrać.

Bezpłatna porada telefoniczna – jakie próbki najlepiej pobrać? Jak zorganizować badanie DNA?

Aby zyskać odpowiedzi na nur­tu­jące pyta­nia, wystar­czy zadz­wonić pod ogólnopol­s­ki bezpłat­ny numer tele­fonu i opisać nam swo­ją sytu­ację. Chęt­nie Państ­wu doradz­imy. Nasi spec­jal­iś­ci dostęp­ni są pod tele­fonem od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 7.00 do 22.00 oraz w week­endy i świę­ta od godziny 9.00 do 21.00.

 

Jak wygląda test ojcostwa w naszej przychodni?

.
Zda­je­my sobie sprawę z tego, jak bard­zo zależy Państ­wu na dyskrecji. Dlat­ego też w naszych przy­chod­ni­ach oraz w samym lab­o­ra­to­ri­um dbamy o jej zachowanie. Nigdy nie udzielamy infor­ma­cji na tem­at zle­conego bada­nia osobom trzec­im. Mamy bard­zo rygo­rysty­czne pro­ce­dury, których przestrze­ganie gwaran­tu­je Państ­wu pełną ochronę danych.
.
Dzwoniąc do nas nikt nie jest w stanie potwierdz­ić, że dany pac­jent zle­ca u nas badanie. Jeśli zależy Państ­wu na dyskrecji warto zwró­cić uwagę na to, w jaki sposób dokład­nie lab­o­ra­to­ri­um ją gwaran­tu­je. Częs­to jest to tylko slo­gan reklam­owy pod­czas, gdy placówka nie ma wdrożonych żad­nych pro­ce­dur pozwala­ją­cych na zabez­piecze­nie wrażli­wych danych pac­jen­ta

Test na ojcostwo Wrocław – w jaki sposób gwarantujemy pewny wynik?

  • Akredy­tac­ja i cer­ty­fikaty lab­o­ra­to­ri­um – testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. reg­u­larnie uczest­niczy w kon­tro­lach między­lab­o­ra­to­ryjnych. Uzyskało zarówno akredy­tację PCA, jak i liczne cer­ty­fikaty, m.in. ISFG i GEDNAP. UWAGA! Tylko wyni­ki badań gene­ty­cznych wyko­nanych w akredy­towanym lab­o­ra­to­ri­um mogą zgod­nie z prawem być respek­towane przez sądy w Polsce i za granicą. testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. to pon­ad­to jedyne pry­watne lab­o­ra­to­ri­um w Polsce, które uzyskało 100% zgod­ność wyników w bada­ni­ach ojcost­wa w pro­gramie CTS (Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices). Udzi­ał w zewnętrznych pro­gra­mach to zarówno gwaranc­ja pewnego wyniku, jak i bezstron­noś­ci w dzi­ała­niu i najwyższej jakoś­ci anal­iz. Cer­ty­fikaty lab­o­ra­to­ri­um…
  • Najwyższej jakoś­ci odczyn­ni­ki – dobre odczyn­ni­ki wpły­wa­ją na jakość anal­izy – w testD­NA korzys­tamy z tych firmy PROMEGA. Niek­tóre pod­mio­ty decy­du­ją się jed­nak na pro­dukcję odczyn­ników, „domowej robo­ty”. Nie mają one odpowied­niej wal­i­dacji, co może wiązać się z błę­da­mi w anal­izie.
  • Najlep­si i doświad­czeni eksper­ci – w testD­NA testy na ojcost­wo real­i­zowane są przez spec­jal­istów z dużym doświad­cze­niem. Biorą oni także udzi­ał w szkole­ni­ach oraz kon­fer­enc­jach i współt­worzą pub­likac­je naukowe. Poz­naj naszych spec­jal­istów…
  • Real­iza­c­ja bada­nia 2 razy – jeśli wynik bada­nia na ojcost­wo będzie wyk­lucza­ją­cy, test DNA wykony­wany jest dru­gi raz, z drugiej prób­ki i przez dru­gi zespół. W naszym lab­o­ra­to­ri­um „pod­wój­na kon­tro­la prób­ki” nie jest jedynie pustym slo­ganem. To rzeczy­wiste dzi­ała­nia, które gwaran­tu­ją pewny wynik.
  • Anal­iza 24 mark­erów DNA u każdego uczest­ni­ka – to najwięk­sza pula na rynku, która zapew­nia jed­noz­naczny i wiary­god­ny rezul­tat – zgod­ny rekomen­dac­ja­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Gene­ty­ki Sądowej i Krymi­nologii. Każdy wynik zaw­iera pon­ad­to pro­file gene­ty­czne osób badanych. Są one dowo­dem z wyko­nanego tes­tu. Przeczy­taj więcej o 24 mark­er­ach DNA
pewny wynik
img
img

Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

Jestem zad­owolona z całego zamówienia. Przesył­ka została wysłana ekspre­sowo, ode­branie od kuri­era również odbyło się na dru­gi dzień. Co do ceny to nie mam porów­na­nia z inną fir­mą, gdyż zamówie­nie składałam pier­wszy raz, dla mnie cena jest zad­owala­ją­ca za całość i jakość zamówienia. Odnośnie obsłu­gi klien­­ta- nie miałam żad­nych dodatkowych pytań, a o wysłanym rapor­cie poin­for­mowano mnie tele­fon­iczne, co było na plus. Gen­er­al­nie całość prze­biegła bezprob­le­mowo i bard­zo szy­bko. Także będę pole­cać dalej jeśli będę miała okazję.”

Klau­dia

Serdecznie pole­cam Lab­o­ra­to­ri­um testDNA.Konsultanci medy­czni dba­ją o to, aby wszys­tko było zre­al­i­zowane na najwyższym poziomie. Na nur­tu­jące pyta­nia odpowiada­ją wycz­er­pu­ją­co, kom­pe­tent­nie i mimo trud­nych chwil dla pac­jen­ta jakie są związane z wyko­naniem określonych badań zawsze jest świet­na atmos­fera i uśmiech w słuchaw­ce tele­fonu. Korzys­ta­jąc z usług lab­o­ra­to­ri­um zapew­ni­am, że nikt nie będzie potrak­towany jako „następ­ny” lecz jako współpra­cown­ik, roz­mowy są tak długie ile tego wyma­ga sytu­ac­ja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizu­je próśb pac­jen­ta. Komu­nikac­ja z per­son­elem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbier­a­ją tele­fony i na bieżą­co dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego ser­ca pole­cam tą fir­mę i mam do nich zau­fanie, dlat­ego też nie zamieniła bym jej na żad­ną inną.”

Kinga

Szcz­erze pole­cam! Kon­takt z lab­o­ra­to­ri­um pomi­mo week­endu był na5+. Wszys­tkie infor­ma­c­je rzec­zowo przekazane, dzię­ki czemu bard­zo łat­wo przes­zliśmy przez całą pro­ce­durę. Wyni­ki badań zarówno mailem jak i pocztą doszły błyskaw­icznie. Zde­cy­dowanie pole­cam!”

Anna

Szanowni Państwo,obsługę Klienta/ Pac­jen­ta w Państ­wa Labo­la­to­ri­um oce­ni­am celu­ją­co: pod­czas roz­mowy przez chat uzyskałam proste i kom­plek­sowe infor­ma­c­je o intere­su­ją­cych mnie bada­ni­ach. Kiedy zaszła taka potrze­ba, roz­mowę na cha­cie elasty­cznie zmie­nil­iśmy na tele­fon­iczną i mailową. Pros­ta instrukc­ja obsłu­gi spraw­iła, że samo pobranie mate­ri­ału do bada­nia było bezstre­sowe. Czas dostarczenia/odebrania przesył­ki oraz wyników był bard­zo zad­owala­ją­cy, a mailowa for­ma wyników badań ułatwia szy­b­ki i prosty dostęp do nich w każdym miejs­cu. Już ter­az pole­cam Państ­wa usłu­gi osobom zas­tanaw­ia­ją­cym się nad wyko­naniem badań genetycznych.Pozdrawiam serdecznie”

Edy­ta

Zobacz, jak pracuje nasze laboratorium


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Data publikacji: 27/05/2015, Data aktualizacji: 05/02/2019