Oferta badań DNA dla sądów, prokuratury i adwokatów — akredytacja PCA

Ponad 200 punktów pobrań w kraju

Bada­nia polimor­fiz­mu DNA real­i­zowane są w akredy­towanym lab­o­ra­to­ri­um testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. oraz opin­iowane przez doświad­c­zonych biegłych sądowych m.in. dr Paulinę Wolańską-Nowak, biegłego z zakre­su gene­ty­ki sądowej z pon­ad 20-let­nim stażem pra­cy w Insty­tu­cie Eksper­tyz Sądowych, Wykład­ow­cę Kra­jowej Szkoły Sądown­ict­wa i Proku­ratu­ry.

 

Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z ofer­tą badań DNA, naszy­mi cer­ty­fikata­mi i ref­er­enc­ja­mi oraz do kon­tak­tu i współpra­cy.

 

Zapewniamy:

 • Pełną koor­dy­nację pro­ce­su sporządza­nia opinii – począwszy od umówienia stron na pobranie mate­ri­ału gene­ty­cznego i wysła­nia pism zaw­iadami­a­ją­cych o ustalonym ter­minie bada­nia, po wydanie opinii i przekazanie jej do Sądu i stron.
 • Pro­toko­larne pobranie mate­ri­ału gene­ty­cznego w okol­i­cy zamieszka­nia stron – 200 auto­ry­zowanych ośrod­ków w Polsce oraz za granicą. Adresy punk­tów moż­na zobaczyć tutaj…
 • Możli­wość dojaz­du oso­by uprawnionej do poboru mate­ri­ału gene­ty­cznego na okoliczność badań polimor­fiz­mu DNA do zakładu karnego, szpi­ta­la, ośrod­ka wychowaw­czego itp.
 • Możli­wość doko­na­nia pobra­nia mate­ri­ału do badań DNA w dwóch różnych ośrod­kach (w przy­pad­ku, gdy strony mają różne miejs­ca zamieszka­nia). Takie pobra­nia real­i­zowane są wyłącznie za zgodą Sądu.
 • Wyko­nanie bada­nia polimor­fiz­mu DNA w stan­dard­zie 24 loci, co pozwala na wys­taw­ian­ie wyników zgod­nych z rekomen­dac­ja­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii (w przy­pad­ku potwierdzenia ojcost­wa, praw­dopodobieńst­wo ojcost­wa wynosi pon­ad 99,9999%).
 • Sporządze­nie opinii do 10 dni roboczych – ist­nieje możli­wość przyspieszenia do 48 godzin.

Jakie badania genetyczne wykonujemy?

Ustal­e­nie pro­filu gene­ty­cznego
Pro­fil gene­ty­czny usta­lamy z dowol­nych próbek: wymazów z policz­ka i próbek ślad­owych, takich jak cebul­ki włosów, plamy krwi, śla­dy spermy, szc­zotecz­ki do zębów, maszyn­ki do gole­nia, niedopał­ki papierosów i inne. Anal­izu­je­my 24 mark­ery DNA, te same, które badane są przez europe­jskie i amerykańskie służ­by. Dzię­ki temu wys­taw­iony wynik jest uni­w­er­sal­ny. Pro­fil gene­ty­czny moż­na następ­nie zestaw­ić z pro­filem uzyskanym z prób­ki porów­naw­czej i na tej pod­staw­ie ustal­ić bio­log­iczne pokrewieńst­wo, dokon­ać iden­ty­fikacji osob­niczej oraz określić, czy dane prób­ki pochodzą od jed­nej i tej samej oso­by.
Iden­ty­fikac­ja oso­by
Za pomocą badań DNA moż­na przeprowadz­ić iden­ty­fikację osób pode­jrzanych o popełnie­nie przestępst­wa, ofi­ar wypad­ków czy osób zagin­ionych. Jest to najskuteczniejsza meto­da spośród wszys­t­kich dostęp­nych metod iden­ty­fikacji. Do ustal­e­nia tożsamoś­ci potrzeb­na jest prób­ka pobrana np. z ciała oso­by zmarłej lub z miejs­ca przestępst­wa oraz prób­ka porów­naw­cza. DNA może pochodz­ić z dowol­nych próbek — wymazów z policz­ka lub próbek ślad­owych.
Ustal­e­nie bio­log­icznego pokrewieńst­wa
Bada­nia pole­ga na porów­na­niu mate­ri­ału gene­ty­cznego pochodzącego przy­na­jm­niej od dwóch potenc­jal­nie spokrewnionych ze sobą osób. Moż­na określić różne stop­nie pokrewieńst­wa np. dzi­ad­kowie — wnuk, bab­cia — wnucz­ka, sios­tra — sios­tra, brat — brat i sios­tra — brat. Po tego typu testy się­ga się również gdy trze­ba ustal­ić ojcost­wo, ale dom­nie­many ojciec dziec­ka nie żyje. Wynik takiego bada­nia może być wyko­rzys­tany w spraw­ie o spadek czy ali­men­ty. W bada­ni­ach pokrewieńst­wa wyko­rzys­tu­je anal­izę chro­mo­somów płciowych X i Y oraz anal­izę pro­fili gene­ty­cznych (anal­izę statysty­czną). Próbką do bada­nia są wymazy z policz­ka lub krew.
Ustal­e­nie bio­log­icznego ojcost­wa
W bada­niu usta­la się pro­file gene­ty­czne dziec­ka, potenc­jal­nego ojca i mat­ki, a następ­nie porównu­je się je i określa praw­dopodobieńst­wo bio­log­icznego ojcost­wa. Anal­izy przeprowadza­my na 24 mark­er­ach DNA uzysku­jąc 100% wyk­lucze­nie ojcost­wa lub potwierdze­nie z praw­dopodobieńst­wem pon­ad 99,9999%. Takie praw­dopodobieńst­wo jest określane jako graniczące z pewnoś­cią i jest uznawane jako pewne zgod­nie z rekomen­dac­ja­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii. Tego typu testy wyko­rzysty­wane są w sprawach o ustal­e­nie ojcost­wa i ali­men­ty. Próbką do bada­nia są wymazy z policz­ka lub krew.

Przykładowe dokumenty

 • Opinia do eksper­tyzy doty­czącej usta­la­nia bio­log­icznego ojcost­wa [zobacz wzór w PDF]

Akredytacja, certyfikaty i programy biegłości

 • Akredy­tac­ja PCA według normy ISO 17025 potwierdza­ją­ca praw­idłowość wyników eksper­tyz gene­ty­cznych real­i­zowanych dla wymi­aru spraw­iedli­woś­ci.
 • Cer­ty­fikat ILAC przyz­nawany przez Inter­na­tion­al Lab­o­ra­to­ry Accred­i­ta­tion Coop­er­a­tion — między­nar­o­dową orga­ni­za­cję, zrzesza­jącą pod­mio­ty, których celem jest współpra­ca w zakre­sie akredy­tacji pro­gramów opra­cow­anych dla lab­o­ra­toriów.
 • Cer­ty­fikat GEDNAP 54 i 55 przyz­nawany przez Ger­man DNA pro­fil­ing group (Zrzes­zone Niemieck­ie Insty­tu­ty Krymi­nal­isty­ki i Medy­cyny Sądowej).
 • Cer­ty­fikat Rela­tion­ship Test­ing Work­shop Inter­lab­o­ra­to­ry Com­par­i­son przyz­nawany przez ISFG, Inter­na­tion­al Soci­ety for Foren­sic Genet­ics (Między­nar­o­dowe Towarzyst­wo Gene­ty­ki Sądowej).
 • Między­nar­o­dowy pro­gram biegłoś­ci CTS (Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices) w zakre­sie pro­filowa­nia DNA w tes­tach na ojcost­wo z wymazów z policz­ka oraz z próbek ślad­owych. Jest to pro­gram orga­ni­zowany przez amerykańskie sto­warzysze­nie pow­iązane z Nar­o­dowym Insty­tutem Stan­dard­ów i Tech­nologii (Nation­al Insti­tute of Stan­dard and Tech­nol­o­gy). Pro­gram CTS jako jeden z nielicznych pro­gramów posi­a­da akredy­tac­je ISO/IEC 17043:2010, która jest uznawana na całym świecie.

Więcej cer­ty­fikatów…

Współpraca z Sądami i prokuraturą

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. już od wielu lat real­izu­je bada­nia na potrze­by sądowe. Wykonu­je­my anal­izy na zlece­nie około 30 Sądów w Polsce. Poniżej prezen­tu­je­my ref­er­enc­je uzyskane ze współpracu­ją­cych z nami Sądów.

.

Więcej ref­er­encji…

Eksperci

Naszą kadrę tworzą spec­jal­iś­ci — lekarze, diag­noś­ci, biotech­nolodzy, eksper­ci m.in. z zakre­su krymi­nal­isty­ki oraz usta­la­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa. Nieustan­nie pod­noszą swo­je kwal­i­fikac­je poprzez uczest­nict­wo w szkole­ni­ach i sym­poz­jach oraz współpracę z eksper­ta­mi z Pol­s­ki i ze świa­ta.

 

Dr Paulina Wolańska-Nowak

Ekspert z zakre­su krymi­nal­istyki i iden­ty­fikacji osob­niczej

Posi­ada pon­ad 20 let­ni staż pra­cy z Insty­tu­cie Eksper­tyz Sądowych jako biegły sądowy, w tym cza­sie wys­taw­iła pon­ad 2000 eskper­tyz. Posi­ada prak­ty­czną zna­jo­mość metod biostatysty­cznych niezbęd­nych do wartoś­ciowa­nia dowodów DNA w sprawach krymi­nal­nych: anal­iza z miejs­ca zdarzenia, dochodze­nie spornego ojcost­wa, iden­ty­fikacja szczątków ludz­kich. W 2001 roku obroniładok­torat z zakre­su gene­tyki sądowej, a od 2015 roku jest związana z marką testD­NA. Jest też wykład­owcą Kra­jowej Szkoły Sądown­ictwa i Proku­ratury. Autor­ka i współau­torka 42 pub­likacji naukowych.

mgr Barbara Prokurat

Pełni funkcję biegłego sądowego z zakre­su usta­la­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa bio­log­icznego w okręgu Sądu Okrę­gowego w Katow­icach. Z zawodu biotech­nolog. Stu­dia ukończyła w 2003 r. na Uni­w­er­syte­cie Wrocławskim ze spec­jal­iza­cją Gene­ty­ka Moleku­lar­na. Reg­u­larnie opra­cowu­je eksper­tyzy na zlece­nie pol­s­kich sądów i proku­ratu­ry oraz policji. Obec­nie zaj­mu­je stanowisko dyrek­to­ra ds. oper­a­cyjnych. Nad­zoru­je uczest­nict­wo w wielu między­nar­o­dowych pro­gra­mach kon­troli jakoś­ci badań wykony­wanych przez testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. Jest pełnomoc­nikiem zarzą­du obe­j­mu­ją­cym swoim zakre­sem przy­go­towanie i nadzór nad wdroże­niem Sys­te­mu Zarządza­nia Jakoś­cią wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, reg­u­lu­jącej pracę lab­o­ra­toriów badaw­czych.

Informacje o testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

Lab­o­ra­to­ri­um badaw­cze akredy­towane przez PCA, Nr AB 1618. Należymy do czołów­ki firm wykonu­ją­cych bada­nia gene­ty­czne z zakre­su ustal­e­nia bio­log­icznego ojcost­wa i pokrewieńst­wa. Najwyższa jakość badań real­i­zowanych w testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. została potwierd­zona liczny­mi cer­ty­fikata­mi, przyz­nany­mi m.in. przez Niemieck­ie Sto­warzysze­nie Medy­cyny Sądowej (GEDNAP 52) oraz Inter­na­tion­al Soci­ety for Foren­sic Genet­ics (ISFG). Lab­o­ra­to­ri­um reg­u­larnie bierze udzi­ał w między­nar­o­dowych pro­gra­mach biegłoś­ci m. in. Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices (CTS).

Nasze bada­nia dostęp­ne są w całej Polsce – posi­adamy pon­ad 200 punk­tów pobrań. Mar­ka testD­NA jest obec­na na pol­skim rynku już od 15 lat. W tym cza­sie wykon­al­iśmy anal­izy dla pon­ad 250 000 pac­jen­tów i zdobyliśmy zau­fanie Sądów, proku­ratu­ry i lekarzy. Żaden nasz wynik nie został prawnie pod­ważony. Nasz zespół tworzą spec­jal­iś­ci z wielo­let­nim doświad­cze­niem: eksper­ci ds. iden­ty­fikacji osob­niczej i krymi­nal­isty­ki oraz ds. ustal­e­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa, lekarze, diag­noś­ci lab­o­ra­to­ryjni i biotech­nolodzy.

 

Dane:

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.

KRS: 0000485925 NIP: 6342822748 REGON: 243413225

ul. Bocheńskiego 38 A, 40–859 Katow­ice

Strona Inter­ne­towa: www.testDNA.pl | Adresy lokalnych punk­tów pobrań w całej Polsce: www.testDNA.pl/testdna_placowki

 

Kontakt w sprawie współpracy

mgr Aleksandra Kłudkowska

Kierown­ik Biu­ra Eksper­tyz Sądowych testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.

Tel. 600 005 779

Bezpłat­ny numer tele­fonu: 800 007 771 (dla tel. komórkowych i stacjonarnych)

Numery stacjonarne: (32) 445 34 26 lub (32) 445 34 36

E-mail: biuro@testdna.pl 

Zaprasza­my do kon­tak­tu od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 07:00 — 22:00

 

Data publikacji: 23/10/2018