Oferta badań DNA dla sądów, prokuratury i adwokatów – akredytacja PCA

Ponad 200 punktów pobrań w kraju

Badania polimorfizmu DNA realizowane są w akredytowanym laboratorium testDNA Laboratorium Sp. z o.o. oraz opiniowane przez doświadczonych biegłych sądowych m.in. dr Paulinę Wolańską-Nowak, biegłego z zakresu genetyki sądowej z ponad 20-letnim stażem pracy w Instytucie Ekspertyz Sądowych, Wykładowcę Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań DNA, naszymi certyfikatami i referencjami oraz do kontaktu i współpracy.

 

Zapewniamy:

 • Pełną koordynację procesu sporządzania opinii – począwszy od umówienia stron na pobranie materiału genetycznego i wysłania pism zawiadamiających o ustalonym terminie badania, po wydanie opinii i przekazanie jej do Sądu i stron.
 • Protokolarne pobranie materiału genetycznego w okolicy zamieszkania stron – 200 autoryzowanych ośrodków w Polsce oraz za granicą. Adresy punktów można zobaczyć tutaj…
 • Możliwość dojazdu osoby uprawnionej do poboru materiału genetycznego na okoliczność badań polimorfizmu DNA do zakładu karnego, szpitala, ośrodka wychowawczego itp.
 • Możliwość dokonania pobrania materiału do badań DNA w dwóch różnych ośrodkach (w przypadku, gdy strony mają różne miejsca zamieszkania). Takie pobrania realizowane są wyłącznie za zgodą Sądu.
 • Wykonanie badania polimorfizmu DNA w standardzie 24 loci, co pozwala na wystawianie wyników zgodnych z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii (w przypadku potwierdzenia ojcostwa, prawdopodobieństwo ojcostwa wynosi ponad 99,9999%).
 • Sporządzenie opinii do 10 dni roboczych – istnieje możliwość przyspieszenia do 48 godzin.

Jakie badania genetyczne wykonujemy?

Ustalenie profilu genetycznego
Profil genetyczny ustalamy z dowolnych próbek: wymazów z policzka i próbek śladowych, takich jak cebulki włosów, plamy krwi, ślady spermy, szczoteczki do zębów, maszynki do golenia, niedopałki papierosów i inne. Analizujemy 24 markery DNA, te same, które badane są przez europejskie i amerykańskie służby. Dzięki temu wystawiony wynik jest uniwersalny. Profil genetyczny można następnie zestawić z profilem uzyskanym z próbki porównawczej i na tej podstawie ustalić biologiczne pokrewieństwo, dokonać identyfikacji osobniczej oraz określić, czy dane próbki pochodzą od jednej i tej samej osoby.
Identyfikacja osoby
Za pomocą badań DNA można przeprowadzić identyfikację osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa, ofiar wypadków czy osób zaginionych. Jest to najskuteczniejsza metoda spośród wszystkich dostępnych metod identyfikacji. Do ustalenia tożsamości potrzebna jest próbka pobrana np. z ciała osoby zmarłej lub z miejsca przestępstwa oraz próbka porównawcza. DNA może pochodzić z dowolnych próbek – wymazów z policzka lub próbek śladowych.
Ustalenie biologicznego pokrewieństwa
Badania polega na porównaniu materiału genetycznego pochodzącego przynajmniej od dwóch potencjalnie spokrewnionych ze sobą osób. Można określić różne stopnie pokrewieństwa np. dziadkowie – wnuk, babcia – wnuczka, siostra – siostra, brat – brat i siostra – brat. Po tego typu testy sięga się również gdy trzeba ustalić ojcostwo, ale domniemany ojciec dziecka nie żyje. Wynik takiego badania może być wykorzystany w sprawie o spadek czy alimenty. W badaniach pokrewieństwa wykorzystuje analizę chromosomów płciowych X i Y oraz analizę profili genetycznych (analizę statystyczną). Próbką do badania są wymazy z policzka lub krew.
Ustalenie biologicznego ojcostwa
W badaniu ustala się profile genetyczne dziecka, potencjalnego ojca i matki, a następnie porównuje się je i określa prawdopodobieństwo biologicznego ojcostwa. Analizy przeprowadzamy na 24 markerach DNA uzyskując 100% wykluczenie ojcostwa lub potwierdzenie z prawdopodobieństwem ponad 99,9999%. Takie prawdopodobieństwo jest określane jako graniczące z pewnością i jest uznawane jako pewne zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Tego typu testy wykorzystywane są w sprawach o ustalenie ojcostwa i alimenty. Próbką do badania są wymazy z policzka lub krew.

Przykładowe dokumenty

Akredytacja, certyfikaty i programy biegłości

 • Akredytacja PCA według normy ISO 17025 potwierdzająca prawidłowość wyników ekspertyz genetycznych realizowanych dla wymiaru sprawiedliwości.
 • Certyfikat ILAC przyznawany przez International Laboratory Accreditation Cooperation – międzynarodową organizację, zrzeszającą podmioty, których celem jest współpraca w zakresie akredytacji programów opracowanych dla laboratoriów.
 • Certyfikat GEDNAP 54 i 55 przyznawany przez German DNA profiling group (Zrzeszone Niemieckie Instytuty Kryminalistyki i Medycyny Sądowej).
 • Certyfikat Relationship Testing Workshop Interlaboratory Comparison przyznawany przez ISFG, International Society for Forensic Genetics (Międzynarodowe Towarzystwo Genetyki Sądowej).
 • Międzynarodowy program biegłości CTS (Collaborative Testing Services) w zakresie profilowania DNA w testach na ojcostwo z wymazów z policzka oraz z próbek śladowych. Jest to program organizowany przez amerykańskie stowarzyszenie powiązane z Narodowym Instytutem Standardów i Technologii (National Institute of Standard and Technology). Program CTS jako jeden z nielicznych programów posiada akredytacje ISO/IEC 17043:2010, która jest uznawana na całym świecie.

Więcej certyfikatów…

Współpraca z Sądami i prokuraturą

testDNA Laboratorium Sp. z o.o. już od wielu lat realizuje badania na potrzeby sądowe. Wykonujemy analizy na zlecenie około 30 Sądów w Polsce. Poniżej prezentujemy referencje uzyskane ze współpracujących z nami Sądów..

Więcej referencji…

Eksperci

Naszą kadrę tworzą specjaliści – lekarze, diagności, biotechnolodzy, eksperci m.in. z zakresu kryminalistyki oraz ustalania ojcostwa i pokrewieństwa. Nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach i sympozjach oraz współpracę z ekspertami z Polski i ze świata.

 

Dr Paulina Wolańska-Nowak

Ekspert z zakresu krymi­nal­istyki i iden­ty­fikacji osob­niczej

Posi­ada ponad 20 letni staż pracy z Insty­tu­cie Eksper­tyz Sądowych jako biegły sądowy, w tym cza­sie wys­taw­iła ponad 2000 eskper­tyz. Posi­ada prak­ty­czną zna­jo­mość metod biostatysty­cznych niezbęd­nych do wartoś­ciowa­nia dowodów DNA w sprawach krymi­nal­nych: anal­iza z miejsca zdarzenia, dochodze­nie spornego ojcostwa, iden­ty­fikacja szczątków ludz­kich. W 2001 roku obroniładok­torat z zakresu gene­tyki sądowej, a od 2015 roku jest związana z marką testDNA. Jest też wykład­owcą Kra­jowej Szkoły Sądown­ictwa i Proku­ratury. Autorka i współau­torka 42 pub­likacji naukowych.

mgr Barbara Prokurat

Pełni funkcję biegłego sądowego z zakresu usta­la­nia ojcostwa i pokrewieństwa bio­log­icznego w okręgu Sądu Okrę­gowego w Katow­icach. Z zawodu biotechnolog. Studia ukończyła w 2003 r. na Uniwersytecie Wrocławskim ze specjalizacją Genetyka Molekularna. Regularnie opracowuje ekspertyzy na zlecenie polskich sądów i prokuratury oraz policji. Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora ds. operacyjnych. Nadzoruje uczestnictwo w wielu międzynarodowych programach kontroli jakości badań wykonywanych przez testDNA Laboratorium Sp. z o.o. Jest pełnomocnikiem zarządu obejmującym swoim zakresem przygotowanie i nadzór nad wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, regulującej pracę laboratoriów badawczych.

Informacje o testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 1618. Należymy do czołówki firm wykonujących badania genetyczne z zakresu ustalenia biologicznego ojcostwa i pokrewieństwa. Najwyższa jakość badań realizowanych w testDNA Laboratorium Sp. z o.o. została potwierdzona licznymi certyfikatami, przyznanymi m.in. przez Niemieckie Stowarzyszenie Medycyny Sądowej (GEDNAP 52) oraz International Society for Forensic Genetics (ISFG). Laboratorium regularnie bierze udział w międzynarodowych programach biegłości m. in. Collaborative Testing Services (CTS).

Nasze badania dostępne są w całej Polsce – posiadamy ponad 200 punktów pobrań. Marka testDNA jest obecna na polskim rynku już od 15 lat. W tym czasie wykonaliśmy analizy dla ponad 250 000 pacjentów i zdobyliśmy zaufanie Sądów, prokuratury i lekarzy. Żaden nasz wynik nie został prawnie podważony. Nasz zespół tworzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem: eksperci ds. identyfikacji osobniczej i kryminalistyki oraz ds. ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa, lekarze, diagności laboratoryjni i biotechnolodzy.

 

Dane:

testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

KRS: 0000485925 NIP: 6342822748 REGON: 243413225

ul. Bocheńskiego 38 A, 40–859 Katowice

Strona Internetowa: www.testDNA.pl | Adresy lokalnych punktów pobrań w całej Polsce: www.testDNA.pl/testdna_placowki

 

Kontakt w sprawie współpracy

mgr Aleksandra Kłudkowska

Kierownik Biura Ekspertyz Sądowych testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

Tel. 600 005 779

Bezpłatny numer telefonu: 800 007 771 (dla tel. komórkowych i stacjonarnych)

Numery stacjonarne: (32) 445 34 26 lub (32) 445 34 36

E-mail: biuro@testdna.pl 

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 22:00

 

Data publikacji: 23/10/2018, Data aktualizacji: 03/08/2019