Badania genetyczne wykonywane po poronieniu

Jakie zrobić badania genetyczne po poronieniu, Jak wyglądają wyniki badań genetycznych po poronieniu, Na czym polega badanie genetyczne po poronieniu, Jaka jest cena badań genetycznych po poronieniu

Poronie­niem nazy­wamy przed­w­czesne zakończe­nie ciąży, do koń­ca 22 tygod­nia jej trwa­nia. Sytu­ac­ja jest trau­maty­cznym wydarze­niem dla rodz­iców, jed­nak może dotknąć oso­by w każdym wieku. Więk­szość poronień spowodowanych jest zaburzeni­a­mi gene­ty­czny­mi — bada­nia gene­ty­czne po poronie­niu mogą dać odpowiedź na pytanie, dlaczego doszło do przed­w­czes­nego zakończenia ciąży i czy w przyszłoś­ci moż­na zapo­biec takiej sytu­acji.

Jakie zro­bić bada­nia gene­ty­czne po poronie­niu?
Jak wyglą­da­ją wyni­ki badań gene­ty­cznych po poronie­niu?
Na czym pole­ga badanie gene­ty­czne po poronie­niu?
Jaka jest cena badań gene­ty­cznych po poronie­niu?

Jakie zrobić badania genetyczne po poronieniu?

Bada­nia gene­ty­czne po poronie­niu powin­ny obe­j­mować anal­izę mate­ri­ału DNA, dzię­ki czemu moż­na ustal­ić, czy u pło­du wys­tępowały wady gene­ty­czne. Nawet zdrowi rodz­ice mogą przekazać dziecku wadli­wy mate­ri­ał gene­ty­czny, który uniemożli­wi praw­idłowy rozwój ciąży. Bada­nia DNA warto połączyć z określe­niem płci pło­du, szczegól­nie że poronie­nie na każdym etapie ciąży nie wyk­lucza możli­woś­ci stara­nia się o zasiłek pogrze­bowy i skró­cony urlop macierzyńs­ki.

Jak wyglądają wyniki badań genetycznych po poronieniu?

Wynik bada­nia DNA obe­j­mu­je szczegółową anal­izę gene­ty­czną prób­ki. Badane są chro­mo­somy najczęś­ciej odpowiedzialne za poronie­nie — X, Y, 13, 15, 16, 18, 21, 22. Wyni­ki bada­nia DNA mogą także obe­j­mować płeć dziec­ka — jest to szczegól­nie ważne wów­czas, gdy do poronienia doszło jeszcze przed możli­woś­cią ustal­e­nia płci pło­du.

Na czym polega badanie genetyczne po poronieniu?

Badanie gene­ty­czne po poronie­niu obe­j­mu­je anal­izę mate­ri­ału gene­ty­cznego, który pochodzi z kos­mów­ki. Mate­ri­ał ten powinien zostać zabez­piec­zony przez lekarza wykonu­jącego łyżeczkowanie maci­cy i dostar­c­zony do lab­o­ra­to­ri­um w ciągu 48 godzin od poronienia. Mate­ri­ał dostar­c­zony do lab­o­ra­to­ri­um jest szczegółowo anal­i­zowany pod kątem zaburzeń gene­ty­cznych.

Jaka jest cena badań genetycznych po poronieniu?

Cena badań gene­ty­cznych jest zróżni­cow­ana, zależy w dużej mierze od wybranego lab­o­ra­to­ri­um. Stan­dar­d­owo tego typu bada­nia DNA to wydatek rzę­du 800‑1000 zło­tych. w tej cenie wlic­zone jest już badanie płci pło­du. Oczy­wiś­cie warto porów­nać zakres ofert kilku lab­o­ra­toriów, by wybrać najbardziej opła­cal­ną opcję.

Data publikacji: 14/05/2019