Indeks badań genetycznych

W indek­sie zna­jdą Państ­wo wykaz badań gene­ty­cznych i paki­etów badań dostęp­nych w naszej ofer­cie. Wystar­czy w okienku niżej wpisać nazwę bada­nia, genu lub choro­by i wcis­nąć Enter lub przy­cisk “Szukaj”.  Po kilku sekun­dach  w wynikach wyszuki­wa­nia pojaw­ią się wszys­tkie bada­nia i paki­ety zaw­ier­a­jące dane zapy­tanie. W przy­pad­ku pytań zaprasza­my do kon­tak­tu.

.

1
Yes
None
1
1000000
wpisz nazwę bada­nia lub genu
/in­deks-badan-gene­ty­czny­ch/
Thumb­nail
Clear All
Pro­moc­ja
Badanie kariotypu Image
500,-387,-
Pro­moc­ja
Celiakia STANDARD Image
417,-297,-
Antykon­cepc­ja Paki­et PREMIUM
330,-
Antykoncepcja Pakiet PREMIUM Image

 

 • Badanie 6 mutacji: czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, wari­anty (C677T i A1298C) genu MTHFR, PAI-1/SERPINE1, V R2
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Bezpłat­na dostawa i odbiór pobranej prób­ki
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)

Tagi: zakrzepi­ca, antykon­cepc­ja, kwas foliowy, przyswa­janie kwa­su foliowego, trom­bofil­ia wrod­zona, kwas foliowy, przyswa­janie kwa­su foliowego

 

Antykon­cepc­ja Paki­et STANDARD
290,-
Antykoncepcja Pakiet STANDARD Image

 

 • Badanie mutacji: czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia próbek
 • Bezpłat­na dostawa i odbiór pobranej prób­ki
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)

Tagi: zakrzepi­ca, antykon­cepc­ja, trom­bofil­ia wrod­zona

 

Badanie chro­mo­so­mu X
2150,-
Badanie chromosomu X Image

Badanie w prostej linii żeńskiej np. bab­cia + wnucz­ka, sios­tra + sios­tra.  

Tagi: test na pokrewieńst­wo, test pokrewieńst­wa, badanie na pokrewieńst­wo, badanie pokrewieńst­wa, test dna na pokrewieńst­wo, badanie dna na pokrewieńst­wo, ustal­e­nie pokrewieńst­wa, dla włas­nej wiedzy, do celów pry­wat­nych, pry­watne

Badanie chro­mo­so­mu Y
1500,-
Badanie chromosomu Y Image

Badanie w prostej linii męskiej np. dzi­adek + wnuk, brat+brat, wujek + bratanek.  

Tagi: test na pokrewieńst­wo, test pokrewieńst­wa, badanie na pokrewieńst­wo, badanie pokrewieńst­wa, test dna na pokrewieńst­wo, badanie dna na pokrewieńst­wo, ustal­e­nie pokrewieńst­wa, dla włas­nej wiedzy, do celów pry­wat­nych, pry­watne

Badanie DNA na ojcost­wo na miejs­cu w przy­chod­ni
1247,-
Badanie DNA na ojcostwo na miejscu w przychodni Image

Pobranie próbek na miejs­cu w przy­chod­ni w pobliżu miejs­ca zamieszka­nia. Wynik już w 3 dni robocze.

Tagi: test na ojcost­wo, test ojcost­wa, badanie na ojcost­wo, badanie ojcost­wa, test dna na ojcost­wo, badanie dna na ojcost­wo, ustal­e­nie ojcost­wa, zestaw pobran­iowy, zestaw do pobra­nia próbek DNA, pry­wat­ny, do celów pry­wat­nych, dla włas­nej wiedzy

Badanie kar­i­o­ty­pu
500,-387,-
Pro­moc­ja
Badanie kariotypu Image

 

 • Pobranie w placów­ce
 • Wynik w 3–4 tygod­nie

Tagi: bada­nia po poronie­niu, niepłod­ność, bada­nia dla par po poronie­niu, przy­czyny poronienia, niepłod­ność, płeć

 

Badanie kar­i­o­ty­pu PAKIETOWE
787,-
Badanie kariotypu PAKIETOWE Image

 

 • Badanie kar­i­o­ty­pu
 • Badanie trom­bofil­ii wrod­zonej
 • Pobranie w placów­ce
 • 30 min­ut kon­sul­tacji tel. z lekarzem gene­tykiem
 • Wynik w 3–4 tygod­nie

Tagi: trom­bofil­ia wrod­zona, zakrzepi­ca, kar­i­o­typ, bada­nia po poronie­niu, poronie­nie, czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, wari­anty (C677T i A1298C) genu MTHFRPAI-1/SERPINE1, V R2, niepłod­ność

 

 

Badanie mutacji czyn­ni­ka V Lei­den (G1691A/R506Q)
217 ‚-
Badanie mutacji czynnika V Leiden (G1691A/R506Q) Image

 

 • Anal­iza mutacji czyn­ni­ka V Lei­den
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Bezpłat­na dostawa
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)

Tagi: bada­nia w ciąży, ciąża, bada­nia po poronie­niu, poronie­nie, zakrzepi­ca, antykon­cepc­ja, niepłod­ność

 

 

Badanie mutacji genu pro­trom­biny (G20210A)
217,-
Badanie mutacji genu protrombiny (G20210A) Image

 

 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Bezpłat­na dostawa
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)

tagi: trom­bofil­ia wrod­zona, czyn­nik II, F2, zakrzepi­ca

 

Badanie NIFTY PRO
2397,-
Badanie NIFTY PRO Image

 

 • Określa ryzyko wys­tąpi­enia zespołu Dow­na, zespołu Edward­sa, zespołu Pataua, tri­somii 9, tri­somii 16, tri­somii 22, zespołu Turn­era, zespołu Kline­fel­tera, XXXXYY oraz zespołu wybranych mikrod­elecji
 • Dostęp­ne po 10 tygod­niu ciąży
 • Wynik po 11 dni­ach roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)

Tagi: bada­nia pre­na­talne, NIPT, test pre­na­tal­ny, bada­nia w ciąży, dla kobi­et w ciąży, badanie pre­na­talne, mikrod­elec­je, mikrodu­p­likac­je, sek­wencjonowanie nowej gen­er­acji

Badanie wykry­wa:

 

 • Tri­so­mia 21 — zespół Dow­na, tri­so­mia 18 — zespół Edward­sa, tri­so­mia 13 — zespół Patau oraz tri­so­mia 9, tri­so­mia 16 i tri­so­mia 22
 • niepraw­idłowoś­ci związane  z liczbą chro­mo­somów płci — zespół Turn­era, zespół Kline­fel­tera, zespół XXX, zespół XYY,
 • 84 mikrod­elecji i mikrodu­p­likacji — w tym zespół Wol­fa-Hirschhor­na, zespół diGeorge’a, zespół Williamsa-Beure­na, zespół Pradera-Williego/An­gel­mana czy zespół Potoc­ki-Lup­skiego

 

 

Badanie PAI-1/SERPINE1
217,-
Badanie PAI-1/SERPINE1 Image

 

 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Bezpłat­na dostawa
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)

tagi: trom­bofil­ia wrod­zona, zakrzepi­ca

 

Badanie pokrewieńst­wa
1697,-
Badanie pokrewieństwa Image

Badanie do trzech osób np. dzi­adek lub bab­cia + wnu­ki.

Tagi: test na pokrewieńst­wo, test pokrewieńst­wa, badanie na pokrewieńst­wo, badanie pokrewieńst­wa, test dna na pokrewieńst­wo, badanie dna na pokrewieńst­wo, ustal­e­nie pokrewieńst­wa, do celów pry­wat­nych, pry­watne, dla włas­nej wiedzy

Badanie płci w mate­ri­ale poron­nym
397 ‚-
Badanie płci w materiale poronnym Image

 

 • Wynik w 5 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Bezpłat­ny odbiór próbek

Tagi: ustal­e­nie płci po poronie­niu, badanie płci po poronie­niu, płeć, płeć po poronie­niu, bada­nia po poronie­niu

 

Badanie V R2
217,-
Badanie V R2 Image

 

 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Bezpłat­na dostawa
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)

tagi: trom­bofil­ia wrod­zona, zakrzepi­ca

 

Badanie w kierunku przy­czyny nad­mi­aru żelaza (hemochro­ma­toza)
350,-297,-
Pro­moc­ja
Badanie w kierunku przyczyny nadmiaru żelaza (hemochromatoza) Image

 

 • Anal­iza aż trzech zmi­an w genie HFEC282YH63DS65C
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia próbek
 • Dar­mowy kuri­er po odbiór próbek
 • Wynik w 15–20 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)

Tagi: hemochro­ma­toza, nad­mi­ar żelaza, wyso­ki poziom żelaza, żela­zo

 

Badanie w kierunku przy­czyny nad­mi­aru żelaza (hemochro­ma­toza) + kon­sul­tac­ja ze spec­jal­istą
397,-
Badanie w kierunku przyczyny nadmiaru żelaza (hemochromatoza) + konsultacja ze specjalistą Image

 

 • Anal­iza aż trzech zmi­an w genie HFE: C282Y, H63D, S65C
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia próbek
 • Dar­mowy kuri­er po odbiór próbek
 • Wynik w 15–20 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Kon­sul­tac­ja tele­fon­icz­na z lekarzem – spec­jal­istą w diag­no­zowa­niu hemochro­ma­tozy

Tagi: nad­mi­ar żelaza, żela­zo, wyso­ki poziom żelaza

 

Badanie w kierunku przy­czyny nad­mi­aru żelaza (hemochro­ma­toza) EXPRESS
377,-
Badanie w kierunku przyczyny nadmiaru żelaza (hemochromatoza) EXPRESS Image

 

 • Anal­iza aż trzech zmi­an w genie HFE: C282Y, H63D, S65C
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia próbek
 • Dar­mowy kuri­er po odbiór próbek
 • Wynik w 5 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)

Tagi: nad­mi­ar żelaza, żela­zo, wyso­ki poziom żelaza

 

Badanie wari­antów C677T i A1298C genu MTHFR
277 ‚-
Badanie wariantów C677T i A1298C genu MTHFR Image

 

 • Anal­iza wari­antów (C677T i A1298C) genu MTHFR
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Bezpłat­na dostawa
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)

Tagi: kwas foliowy, mutac­ja MTHFR, mutac­ja genu MTHFR, gen MTHFR, przyswa­janie kwa­su foliowego, bada­nia przed ciążą, bada­nia w ciąży, bada­nia po poronie­niu

 

 

Celi­akia EXPRESS
417,-
Celiakia EXPRESS Image

 

 • Badanie genów: HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8 (pod­jed­nos­t­ki α i β)
 • Wynik w 5 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Zalece­nia lekarskie i diete­ty­czne do wyniku
 • Przykład­owe menu bezg­lutenowe do pozy­ty­wnego wyniku
 • Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era

Tagi: trwała nietol­er­anc­ja glutenu, nietol­er­anc­je pokar­mowe

 

 

Celi­akia PREMIUM
567,-
Celiakia PREMIUM Image

 

 • Badanie genów: HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8 (pod­jed­nos­t­ki α i β)
 • Wynik w 7 — 10 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um) + 30 min­ut kon­sul­tacji tel. lekarskiej lub diete­ty­cznej
 • Zalece­nia lekarskie i diete­ty­czne do wyniku
 • Przykład­owe menu bezg­lutenowe do pozy­ty­wnego wyniku
 • Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era

tagi: trwała nietol­er­anc­ja glutenu, nietol­er­anc­je pokar­mowe

 

Celi­akia STANDARD
417,-297,-
Pro­moc­ja
Celiakia STANDARD Image

 

 • Badanie genów: HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8 (pod­jed­nos­t­ki α i β)
 • Wynik w 12 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Zalece­nia lekarskie i diete­ty­czne do wyniku
 • Przykład­owe menu bezg­lutenowe do pozy­ty­wnego wyniku
 • Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era

Tagi: trwała nietol­er­anc­ja glutenu, nietol­er­anc­je pokar­mowe

 

Choro­by gene­ty­czne u pło­du jako przy­czy­na poronienia
820,-
Choroby genetyczne u płodu jako przyczyna poronienia Image

 

 • Anal­iza chro­mo­somów: X, Y, 13, 15, 16, 18, 21, 22
 • Określe­nie płci w mate­ri­ale poron­nym
 • 30 min­ut kon­sul­tacji tel. z lekarzem gene­tykiem
 • Bezpłat­ny odbiór próbek
 • Wynik w 5–10 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)

Tagi: bada­nia po poronie­niu, przy­czyny poronień, badanie płci po poronie­niu, płeć, przy­czyny poronienia, niepłod­ność

 

Expre­sowy test na ojcost­wo — wynik w 48 godzin!
1647,-
Expresowy test na ojcostwo — wynik w 48 godzin! Image

Test dla ojca i dziec­ka. Wynik już w 48 godzin od dostar­czenia próbek do lab­o­ra­to­ri­um.

Tagi: test na ojcost­wo, test ojcost­wa, badanie na ojcost­wo, badanie ojcost­wa, test dna na ojcost­wo, badanie dna na ojcost­wo, ustal­e­nie ojcost­wa, pry­wat­ny, do celów pry­wat­nych, dla włas­nej wiedzy

Kar­i­o­typ badanie PAKIETOWE dla pary
1087,-
Kariotyp badanie PAKIETOWE dla pary Image

 

 • Badanie kar­i­o­ty­pu (2 oso­by)
 • Badanie trom­bofil­ii wrod­zonej (tylko u kobi­ety)
 • Pobranie w placów­ce
 • 30 min­ut kon­sul­tacji tel. z lekarzem gene­tykiem
 • Wynik w 3–4 tygod­nie

Tagi: trom­bofil­ia wrod­zona, zakrzepi­ca, kar­i­o­typ, bada­nia po poronie­niu, poronie­nie, czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, wari­anty (C677T i A1298C) genu MTHFRPAI-1/SERPINE1, V R2, niepłod­ność, kwas foliowy, przyswa­janie kwa­su foliowego, mutac­ja MTHFR, mutac­ja genu MTHFR

 

Paki­et badań po poronie­niu PREMIUM
897,-
Pakiet badań po poronieniu PREMIUM Image

 

 • Trom­bofil­ia wrod­zona + celi­akia + 30 min­ut kon­sul­tacji tele­fon­icznej z lekarzem gene­tykiem
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Bezpłat­na dostawa i odbiór pobranej prób­ki

Tagi: bada­nia po poronie­niu, czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, wari­anty (C677T i A1298C) genu MTHFRPAI-1/SERPINE1, V R2, HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8, kwas foliowy, przyswa­janie kwa­su foliowego, mutac­ja MTHFR, mutac­ja genu MTHFR, nietol­er­anc­je pokar­mowe, niepłod­ność

 

Paki­et badań po poronie­niu STANDARD
697,-
Pakiet badań po poronieniu STANDARD Image

 

 • Trom­bofil­ia wrod­zona + celi­akia
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Bezpłat­na dostawa i odbiór pobranej prób­ki

Tagi: bada­nia po poronie­niu, czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, wari­anty (C677T i A1298C) genu MTHFRPAI-1/SERPINE1, V R2, HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8, kwas foliowy, przyswa­janie kwa­su foliowego, niepłod­ność, mutac­ja MTHFR, mutac­ja genu MTHFR, nietol­er­anc­je pokar­mowe

 

 

Paki­et ZDROWE DZIECKO
4867,-
Pakiet ZDROWE DZIECKO Image

Badanie pod kątem 87 chorób gene­ty­cznych (test NOVA)

 • Badanie 12000 mutacji w kierunku 68 chorób meta­bol­icznych, 14 chorób niedoboru odpornoś­ci (inaczej immuno­log­icznych) oraz 5 innych chorób.

Badanie wrażli­woś­ci (tol­er­ancji) na 32 leki (test NOVA)

 • Badanie pozwala­jące określić, które leki będą dla dziec­ka bez­pieczne i skuteczne (wraz z indy­wid­u­al­nym dobraniem dawek), a które nieskuteczne i niebez­pieczne.
 • Gru­pa badanych leków: anty­bio­ty­ki, leki onko­log­iczne, leki neu­ro­log­iczne, leki kar­di­o­log­iczne, leki gas­tro­log­iczne.

Badanie na trwałą nietol­er­ancję glutenu (celi­akia)

 • Badanie genów: HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8 (pod­jed­nos­t­ki α i β).
 • Zalece­nie lekarskie i diete­ty­czne do wyniku.
 • Przykład­owe menu bezg­lutenowe do pozy­ty­wnego wyniku.

Badanie na nietol­er­ancję lak­tozy

 • Badanie dwóch wari­antów w genie LCT (13910 i 22018) w jed­nej cenie.

Badanie wari­antów genu MTHFR

 • Anal­iza wari­antów (C677T i A1298C) genu MTHFR.

Badanie na trom­bofil­ię wrod­zoną

 • Badanie 4 mutacji: czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, V R2, PAI-1/ SERPINE1 4G/5G (Inhibitor Akty­wa­to­ra Plazmino­genu).

Badanie na hemochro­ma­tozę

 • Anal­iza aż trzech zmi­an w genie HFE: C282Y, H63D, S65C.

Badanie na zespół Gilber­ta

 • Określe­nie geno­ty­pu pro­mo­to­ra genu UGT1A1 i iden­ty­fikacji licz­by powtórzeń TA.

Bezpłat­ny zestaw pobran­iowy i kuri­er
Wynik w około 25 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
Kon­sul­tac­ja wyników z lekarzem

 

Tagi: bada­nia dla dzieci, nietol­er­anc­je pokar­mowe, trwała nietol­er­anc­ja glutenu, zakrzepi­ca, trom­bofil­ia wrod­zona, nad­mi­ar żelaza, żela­zo, wyso­ki poziom żelaza, hemochro­ma­toza

FENYLOKETONURIA PAH
CHOROBA SYROPU KLONOWEGO BCKDHA, BCKDHB, DBT, DLD
KWASICA ARGININOBURSZTYNIANOWA ASL
CYTRULINEMIA TYPU I ASS1 meta­bol­icz­na
CYTRULINEMIA TYPU II SLC25A13
ARGININEMIA ARG1 meta­bol­icz­na
DEFICYT SYNTETAZY KARBAMOILOFOSFORANU CPS1
NIEDOBÓR SYNTETAZY N-ACETYLOGLUTAMINOWEJ NAGS
NIEDOBORY TRANSKARBAMYLAZY ORNITYNY OTC
TYROZYNEMIA TYPU I FAH
TYROZYNEMIA TYPU II TAT
TYROZYNEMIA TYPU III HPD
NIEDOBORY TETRAHYDROBIOPTERYNY PTS, QDPR, GCH1, PCBD1
HOMOCYSTYNURIA CBS, MTHFR, MTR, MTRR
HIPERMETIONINEMIA MMADHC, MAT1A, GNMT, AHCY
ZESPÓŁ HHH (HIPERORNITYNEMIA, HIPERAMONEMIA, HOMOCYTRULINEMIA) ADK, SLC25A15
ZWYRODNIENIE GIRLANDOWATE SIATKÓWKI I NACZYNIÓWKI OAT
NIEKETONOWA HIPERGLICYNEMIA GLDC, AMT, GCSH
HISTYDYNEMIA HAL
HIPERWALINEMIA BCAT1, BCAT2
KWASICA GLUTAROWA TYPU II ETFA, ETFB, ETFDH
PIERWOTNY NIEDOBÓR KARNITYNY SLC22A5 meta­bol­icz­na
DEFICYT DEHYDROGENAZY 3-HYDROKSYACYLO– CoA DŁUGOŁAŃCUCHOWYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH HADHA
DEFICYT DEHYDROGENAZY ACYL – CoA ŚREDNIOŁAŃCUCHOWYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH ACADM
NIEDOBÓR MITOCHONDRIALNEGO BIAŁKA TRÓJFUNKCYJNEGO HADHA, HADHB
DEFICYT DEHYDROGENAZY ACYL-CoA BARDZO DŁUGOŁAŃCUCHOWYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH ACADVL
WRODZONY NIEDOBÓR PALMITYLOTRANSFERAZY KARNITYNOWEJ TYPU II CPT2
WRODZONY NIEDOBÓR PALMITYLOTRANSFERAZY KARNITYNOWEJ TYPU IA CPT1A
DEFICYT DEHYDROGENAZY ACYL – CoA KRÓTKOŁAŃCUCHOWYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH ACADS
DEFICYT DEKARBOKSYLAZY MALONYLO – CoA MLYCD
ENCEFALOPATIA ETYLOMALONILOWA ETHE1 meta­bol­icz­na
NIEDOBÓR TRANSLOKAZY KARNITYNY-ACYLOKARNITYNY SLC25A20
DEFICYT DEHYDROGENAZY 3 – HYDROXY ACYL – CoA HADH meta­bol­icz­na
DEFICYT DEHYDROGENEZY IZOBUTYRYLU – CoA ACAD8 meta­bol­icz­na
NIEDOBÓR TIOLIZY ACYL – CoA – ŚREDNIOŁAŃCUCHOWYCH 3 – KETOACYL ACAA1, ACAA2
NIEDOBÓR REDUKTAZY – CoA- 2,4 DIFENYLU NADK2
KWASICA PROPIONOWA PCCA, PCCB
KWASICA IZOWALERIANOWA IVD
DEFICYT DEKARBOKSYLAZY – CoA- 3 METYLO KROTONYLU MCCC1, MCCC2
KWASICA GLUTAROWA TYPU I GCDH
NIEDOBÓR BETA- KETOTIOLIZY ACAT1
MNOGI NIEDOBÓR KARBOKSYLAZY BTD, HLCS
KWASICA METYLOMALONOWA MUT, MMAA, MMAB, MCEE, MMADHC
KOMBINACJA KWASICY METYLOMALONOWEJ I HOMOCYSTYNURII MMACHC, LMBRD1, MMADHC, ABCD4
KOMBINACJA KWASICY MALONOWEJ I METYLOMALONOWEJ ACSF3
NIEDOBÓR DEHYDROGENAZY – CoA 2 – METYLOBUTYRYLU ACADSB
KWASICA 3 METYLOGLUTAKONOWA AUH, DNAJC19, OPA3, TAZ, SERAC1, TMEM70, ATP5E, ATPAF2, SUCLA2
DEFICYT DEHYDROGENEZY – CoA 2-METYLO-3-HYDROKSYBUTYRYLU HSD17B10
NIEDOBÓR LIAZY 3-HYDROKSY-3 METYLOGLUTARYLU – CoA HMGCL
NIEDOBÓR DEHYDROGENEZY GLUKOZY-6 FOSFORANU G6PD
DZIEDZICZNA NIETOLERANCJA FRUKTOZY ALDOB
GALAKTOZEMIA GALT, GALE, GALK1
NIEDOBORY KREATYNY GATM, GAMT, SLC6A8
CHOROBA FABRYEGO GLA
GLIKOGENOZA TYPU IACHOROBA VON GIERKIEGO G6PC
GLIKOGENOZA TYPU IBCHOROBA VON GIERKIEGO SLC37A4
GLIKOGENOZA TYPU IICHOROBA POMPYEGO GAA
MUKOPOLISACHARYDOZA TYPU I IDUA
MUKOPOLISACHARYDOZA TYPU II IDS
MUKOPOLISACHARYDOZA TYPU IV GLB1, GALNS
MUKOPOLISACHARYDOZA TYPU VI ARSB
CHOROBA KRABBIEGO GALC
CHOROBA NIEMANNA PICKA SMPD1, NPC1, NPC2
CHOROBA WILSONA ATP7B
CHOROBA MENKESA ATP7A
CIĘŻKI ZŁOŻONY NIEDOBÓR ODPORNOŚCI ADA, AK2, CD247, CD3D, CDE3, CORO1A, DCLRE1C, IL2RG, IL7R, JAK3, LIG4, NHEJ1, PRKDC, PTPRC, RAG1, RAG2, TNFRSF4, ZAP70, PNP
ZESPÓŁ ATAKSJA TELEANGIEKTAZJA ATM
ZESPOL NIJMEGEN NBN
DYSPLAZJA PRZYNASADOWA MCKUSICKA RMRP
CHOROBA BRUTONA BTK immuno­log­icz­na
LIMFOHISTIOCYTOZA HEMOFAGOCYTARNA PRF1, UNC13D, STX11, STXBP2
AUTOSOMALNY DOMINUJACY SYNDROM HIPER IgE – ZESPÓL HIOBA STAT3
SYNDROM WISKOTTA-ALDRICHA WAS
SYNDROM HIPER IgM CD40LG, AICDA, CD40
ZESPÓŁ CHEDIAK-HIGASHI LYST
ZESPÓŁ HERMAŃSKIEGO-PUDLAKA AP3B1
ZESPÓŁ GRISCELLEGO RAB27A
LIMFOPROLIFERACYJNA CHOROBA SPRZĘŻONA Z CHROMOSOMEM X SH2D1A, XIAP
NEUTROPENIA ZWIĄZANA Z MUTACJAMI W GENIE ELANE ELANE
RODZINNA HIPERCHOLESTEROLEMIA LDLR, PCSK9, APOB, LDLRAP1
HIPERTRÓJGLICERYDEMIA LPL, APOC2, APOA5, GPIHBP1, LMF1
FITOSTEROLEMIA ABCG5, ABCG8
HIPERTERMIA ZŁOŚLIWA RYR1, CACNA1S
MUKOWISCYDOZA CFTR
ZESPÓŁ DRAVET SCN1A
STWARDNIENIE GUZOWATE TSC1, TSC2
NIEDOSŁUCH IZOLOWANY BEZ INNYCH WSPÓŁISTNIEJACYCH OBJAWÓW I GLUCHOTA

Paki­et “Zdrowe jeli­ta”
667,-
Pakiet “Zdrowe jelita” Image

 

 • Badanie genów: HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8 (pod­jed­nos­t­ki α i β)
 • Badanie dwóch mutacji w genie LCT (13910 i 22018)
 • Czas oczeki­wa­nia do 15 dni roboczych  (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era

Tagi: celi­akia, trwała nietol­er­anc­ja glutenu, nietol­er­anc­je pokar­mowe, nietol­er­anc­ja lak­tozy

 

Poronienia nawykowe
1437 zł
Poronienia nawykowe Image

 

 • badanie kar­i­o­ty­pu u Ciebie i Two­jego part­nera,
 • badanie trom­bofil­ii wrod­zonej u Ciebie (mutac­ja czyn­ni­ka V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, 2 wari­anty genu MTHFR C677T i A1298CPAI-1, V R2),
 • badanie immunofeno­ty­pu u Ciebie (komór­ki NK- CD16CD56 oraz inne sub­pop­u­lac­je lim­fo­cytów: CD3CD4CD8, sto­sunek CD4/CD8CD19CD19CD5),
 • 30-min­u­towa kon­sul­tację z lekarzem gene­tykiem.

Tagi: kar­i­o­typ, trom­bofil­ia wrod­zona, immunofeno­typ, bada­nia po poronie­niu, niepłod­ność, poronienia

 

 

Pro­fil gene­ty­czny DNA
650,-
Profil genetyczny DNA Image

Badanie pole­ga na ustal­e­niu “gene­ty­cznego odcisku pal­ca”. Moż­na go wyko­rzys­tać np. przy iden­ty­fikacji danej oso­by czy w sprawach sądowych w przy­pad­ku nagłej śmier­ci (m.in. spad­kowych albo o ustal­e­nie ojcost­wa). 

 

 

Przy­czyny niepłod­noś­ci męskiej
747,-
Przyczyny niepłodności męskiej Image

 

 • Anal­iza aż trzech zmi­an w genie HFE: C282Y, H63D, S65C
 • Badanie kar­i­o­ty­pu
 • Pobranie próbek w placów­ce
 • Tele­fon­icz­na kon­sul­tac­ja wyniku z gene­tykiem (30 min­ut roz­mowy)
 • Wynik w 3–4 tygod­nie

Tagi: bada­nia na niepłod­ność, bada­nia dla mężczyzn, hemochro­ma­toza, bada­nia po poronie­niu, niepłod­ność

 

Sądowe badanie DNA na ojcost­wo
1597,-
Sądowe badanie DNA na ojcostwo Image

Badanie możesz zle­cić pry­wat­nie. Wynik tego bada­nia możesz przed­staw­ić jako dowód w sądzie.

Tagi: test na ojcost­wo, test ojcost­wa, badanie na ojcost­wo, badanie ojcost­wa, test dna na ojcost­wo, badanie dna na ojcost­wo, ustal­e­nie ojcost­wa, do sądu, do celów sądowych, z pro­ce­durą sądową

Test NOVA — nowy wymi­ar diag­nos­ty­ki + kon­sul­tac­ja z lekarzem gene­tykiem
3887,-
Test NOVA — nowy wymiar diagnostyki + konsultacja z lekarzem genetykiem Image

 

 • Badanie pod kątem 87 chorób gene­ty­cznych
 • Badanie wrażli­woś­ci na 32 leki
 • Dar­mowy zestaw pobran­iowy i kuri­er
 • Wynik w około 25 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Kon­sul­tac­ja wyniku z lekarzem gene­tykiem

Tagi: bada­nia dla dzieci, FENYLOKETONURIA PAH
CHOROBA SYROPU KLONOWEGO BCKDHA, BCKDHB, DBT, DLD
KWASICA ARGININOBURSZTYNIANOWA ASL
CYTRULINEMIA TYPU I ASS1 meta­bol­icz­na
CYTRULINEMIA TYPU II SLC25A13
ARGININEMIA ARG1 meta­bol­icz­na
DEFICYT SYNTETAZY KARBAMOILOFOSFORANU CPS1
NIEDOBÓR SYNTETAZY N-ACETYLOGLUTAMINOWEJ NAGS
NIEDOBORY TRANSKARBAMYLAZY ORNITYNY OTC
TYROZYNEMIA TYPU I FAH
TYROZYNEMIA TYPU II TAT
TYROZYNEMIA TYPU III HPD
NIEDOBORY TETRAHYDROBIOPTERYNY PTS, QDPR, GCH1, PCBD1
HOMOCYSTYNURIA CBS, MTHFR, MTR, MTRR
HIPERMETIONINEMIA MMADHC, MAT1A, GNMT, AHCY
ZESPÓŁ HHH (HIPERORNITYNEMIA, HIPERAMONEMIA, HOMOCYTRULINEMIA) ADK, SLC25A15
ZWYRODNIENIE GIRLANDOWATE SIATKÓWKI I NACZYNIÓWKI OAT
NIEKETONOWA HIPERGLICYNEMIA GLDC, AMT, GCSH
HISTYDYNEMIA HAL
HIPERWALINEMIA BCAT1, BCAT2
KWASICA GLUTAROWA TYPU II ETFA, ETFB, ETFDH
PIERWOTNY NIEDOBÓR KARNITYNY SLC22A5 meta­bol­icz­na
DEFICYT DEHYDROGENAZY 3-HYDROKSYACYLO– CoA DŁUGOŁAŃCUCHOWYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH HADHA
DEFICYT DEHYDROGENAZY ACYL – CoA ŚREDNIOŁAŃCUCHOWYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH ACADM
NIEDOBÓR MITOCHONDRIALNEGO BIAŁKA TRÓJFUNKCYJNEGO HADHA, HADHB
DEFICYT DEHYDROGENAZY ACYL-CoA BARDZO DŁUGOŁAŃCUCHOWYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH ACADVL
WRODZONY NIEDOBÓR PALMITYLOTRANSFERAZY KARNITYNOWEJ TYPU II CPT2
WRODZONY NIEDOBÓR PALMITYLOTRANSFERAZY KARNITYNOWEJ TYPU IA CPT1A
DEFICYT DEHYDROGENAZY ACYL – CoA KRÓTKOŁAŃCUCHOWYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH ACADS
DEFICYT DEKARBOKSYLAZY MALONYLO – CoA MLYCD
ENCEFALOPATIA ETYLOMALONILOWA ETHE1 meta­bol­icz­na
NIEDOBÓR TRANSLOKAZY KARNITYNY-ACYLOKARNITYNY SLC25A20
DEFICYT DEHYDROGENAZY 3 – HYDROXY ACYL – CoA HADH meta­bol­icz­na
DEFICYT DEHYDROGENEZY IZOBUTYRYLU – CoA ACAD8 meta­bol­icz­na
NIEDOBÓR TIOLIZY ACYL – CoA – ŚREDNIOŁAŃCUCHOWYCH 3 – KETOACYL ACAA1, ACAA2
NIEDOBÓR REDUKTAZY – CoA- 2,4 DIFENYLU NADK2
KWASICA PROPIONOWA PCCA, PCCB
KWASICA IZOWALERIANOWA IVD
DEFICYT DEKARBOKSYLAZY – CoA- 3 METYLO KROTONYLU MCCC1, MCCC2
KWASICA GLUTAROWA TYPU I GCDH
NIEDOBÓR BETA- KETOTIOLIZY ACAT1
MNOGI NIEDOBÓR KARBOKSYLAZY BTD, HLCS
KWASICA METYLOMALONOWA MUT, MMAA, MMAB, MCEE, MMADHC
KOMBINACJA KWASICY METYLOMALONOWEJ I HOMOCYSTYNURII MMACHC, LMBRD1, MMADHC, ABCD4
KOMBINACJA KWASICY MALONOWEJ I METYLOMALONOWEJ ACSF3
NIEDOBÓR DEHYDROGENAZY – CoA 2 – METYLOBUTYRYLU ACADSB
KWASICA 3 METYLOGLUTAKONOWA AUH, DNAJC19, OPA3, TAZ, SERAC1, TMEM70, ATP5E, ATPAF2, SUCLA2
DEFICYT DEHYDROGENEZY – CoA 2-METYLO-3-HYDROKSYBUTYRYLU HSD17B10
NIEDOBÓR LIAZY 3-HYDROKSY-3 METYLOGLUTARYLU – CoA HMGCL
NIEDOBÓR DEHYDROGENEZY GLUKOZY-6 FOSFORANU G6PD
DZIEDZICZNA NIETOLERANCJA FRUKTOZY ALDOB
GALAKTOZEMIA GALT, GALE, GALK1
NIEDOBORY KREATYNY GATM, GAMT, SLC6A8
CHOROBA FABRYEGO GLA
GLIKOGENOZA TYPU IACHOROBA VON GIERKIEGO G6PC
GLIKOGENOZA TYPU IBCHOROBA VON GIERKIEGO SLC37A4
GLIKOGENOZA TYPU IICHOROBA POMPYEGO GAA
MUKOPOLISACHARYDOZA TYPU I IDUA
MUKOPOLISACHARYDOZA TYPU II IDS
MUKOPOLISACHARYDOZA TYPU IV GLB1, GALNS
MUKOPOLISACHARYDOZA TYPU VI ARSB
CHOROBA KRABBIEGO GALC
CHOROBA NIEMANNA PICKA SMPD1, NPC1, NPC2
CHOROBA WILSONA ATP7B
CHOROBA MENKESA ATP7A
CIĘŻKI ZŁOŻONY NIEDOBÓR ODPORNOŚCI ADA, AK2, CD247, CD3D, CDE3, CORO1A, DCLRE1C, IL2RG, IL7R, JAK3, LIG4, NHEJ1, PRKDC, PTPRC, RAG1, RAG2, TNFRSF4, ZAP70, PNP
ZESPÓŁ ATAKSJA TELEANGIEKTAZJA ATM
ZESPOL NIJMEGEN NBN
DYSPLAZJA PRZYNASADOWA MCKUSICKA RMRP
CHOROBA BRUTONA BTK immuno­log­icz­na
LIMFOHISTIOCYTOZA HEMOFAGOCYTARNA PRF1, UNC13D, STX11, STXBP2
AUTOSOMALNY DOMINUJACY SYNDROM HIPER IgE – ZESPÓL HIOBA STAT3
SYNDROM WISKOTTA-ALDRICHA WAS
SYNDROM HIPER IgM CD40LG, AICDA, CD40
ZESPÓŁ CHEDIAK-HIGASHI LYST
ZESPÓŁ HERMAŃSKIEGO-PUDLAKA AP3B1
ZESPÓŁ GRISCELLEGO RAB27A
LIMFOPROLIFERACYJNA CHOROBA SPRZĘŻONA Z CHROMOSOMEM X SH2D1A, XIAP
NEUTROPENIA ZWIĄZANA Z MUTACJAMI W GENIE ELANE ELANE
RODZINNA HIPERCHOLESTEROLEMIA LDLR, PCSK9, APOB, LDLRAP1
HIPERTRÓJGLICERYDEMIA LPL, APOC2, APOA5, GPIHBP1, LMF1
FITOSTEROLEMIA ABCG5, ABCG8
HIPERTERMIA ZŁOŚLIWA RYR1, CACNA1S
MUKOWISCYDOZA CFTR
ZESPÓŁ DRAVET SCN1A
STWARDNIENIE GUZOWATE TSC1, TSC2
NIEDOSŁUCH IZOLOWANY BEZ INNYCH WSPÓŁISTNIEJACYCH OBJAWÓW I GLUCHOTA

 

Test ojcost­wa przy okazji badań w ciąży
2047,-
Test ojcostwa przy okazji badań w ciąży Image

Cena wraz z pobraniem próbek przez doświad­c­zonego lekarza. Wynik w 5–10 dni roboczych. Możli­wość przyspieszenia.

Tagi: test na ojcost­wo, test ojcost­wa, badanie na ojcost­wo, badanie ojcost­wa, test dna na ojcost­wo, badanie dna na ojcost­wo, ustal­e­nie ojcost­wa, pry­wat­ny, do celów pry­wat­nych, dla włas­nej wiedzy

Test ojcost­wa w ciąży z krwi mat­ki i ojca
6977,-
Test ojcostwa w ciąży z krwi matki i ojca Image

Badanie na miejs­cu w jed­nej z 200 przy­chod­ni w całej Polsce. Do tes­tu pobier­ana jest krew mat­ki i wymaz z policz­ka od ojca.

Tagi: test na ojcost­wo, test ojcost­wa, badanie na ojcost­wo, badanie ojcost­wa, test dna na ojcost­wo, badanie dna na ojcost­wo, ustal­e­nie ojcost­wa, pry­wat­ny, dla włas­nej wiedzy, do celów pry­wat­nych

Test pre­na­tal­ny SANCO w wer­sji pod­sta­wowej
2397 ‚-
Test prenatalny SANCO w wersji podstawowej Image

 

 • Zakres: Tri­somie 21, 18, 13 + Płeć pło­du + Ane­u­ploi­die X,Y
 • Dostęp­ny po 10 tygod­niu ciąży
 • Wynik po 8 dni­ach roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)

Tagi: bada­nia pre­na­talne, bada­nia w ciąży, dla kobi­et w ciąży, płeć, tri­so­mia, ane­u­ploidia, tri­so­mia 21, zespół Dow­na, tri­so­mia 18, zespół Edward­sa, tri­so­mia 13, zespół Patau, badanie pre­na­talne

 

Test Pre­na­tal­ny SANCO w wer­sji rozsz­er­zonej (Test Pre­na­tal­ny SANCO PLUS)
2897 ‚-
Test Prenatalny SANCO w wersji rozszerzonej (Test Prenatalny SANCO PLUS) Image

 

 • Zakres: Tri­somie 21, 18, 13 + Płeć pło­du + Ane­u­ploi­die X, Y + Pan­el mikrod­elecji: DiGeorge’a, Angel­mana, Pradera-Williego, delec­ja 1p36, Wol­fa-Hirschhor­na i Cri-du-chat + anal­iza licz­by wszys­t­kich pozostałych chro­mo­somów
 • Dostęp­ny po 10 tygod­niu ciąży
 • Wynik po 14 dni­ach roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)

Tagi: bada­nia pre­na­talne, bada­nia w ciąży, dla kobi­et w ciąży, NIPT, tri­so­mia, mikrod­elec­ja, delec­ja, płeć, zespół Dow­na, tri­so­mia 18, zespół Edward­sa, tri­so­mia 13, zespół Patau, badanie pre­na­talne

 

Trom­bofil­ia wrod­zona + celi­akia
550,-
Trombofilia wrodzona + celiakia Image

 

 • Trom­bofil­ia wrod­zona + celi­akia
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Bezpłat­na dostawa i odbiór pobranej prób­ki

Tagi: czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, wari­anty (C677T i A1298C) genu MTHFRPAI-1/SERPINE1, V R2, HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8, mutac­ja genu MTHFR, mutac­ja MTHFR, kwas foliowy, przyswa­janie kwa­su foliowego, trwała nietol­er­anc­ja glutenu, nietol­er­anc­je pokar­mowe, przy­czyny poronienia, bada­nia po poronie­niu, niepłod­ność

 

Trom­bofil­ia wrod­zona Paki­et Plus
443,-
Trombofilia wrodzona Pakiet Plus Image

 

 • Badanie 6 mutacji: czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, wari­anty (C677T i A1298C) genu MTHFRPAI-1/SERPINE1, V R2
 • Pobranie w placów­ce
 • Wynik Express w 5 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)

Tagi: czyn­nik II, F2, bada­nia w ciąży, ciąża, bada­nia po poronie­niu, poronie­nie, kwas foliowy, przyswa­janie kwa­su foliowego, zakrzepi­ca, mutac­ja genu MTHFR, mutac­ja MTHFR

 

Trom­bofil­ia wrod­zona Paki­et Stan­dard
330,-
Trombofilia wrodzona Pakiet Standard Image

 

 • Badanie 6 mutacji: czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, wari­anty (C677T i A1298C) genu MTHFRPAI-1/SERPINE1, V R2
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Bezpłat­na dostawa i odbiór pobranej prób­ki
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)

Tagi: czyn­nik II, F2, bada­nia w ciąży, ciąża, bada­nia po poronie­niu, poronie­nie, kwas foliowy, przyswa­janie kwa­su foliowego, zakrzepi­ca, mutac­ja genu MTHFR, mutac­ja MTHFR, kwas foliowy, przyswa­janie kwa­su foliowego

Zespół Gilber­ta EXPERT (kon­sul­tac­ja ze spec­jal­istą)
317,-
Zespół Gilberta EXPERT (konsultacja ze specjalistą) Image

 

 • Określe­nie geno­ty­pu pro­mo­to­ra genu UGT1A1 i iden­ty­fikacji licz­by powtórzeń TA
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia próbek
 • Dar­mowy kuri­er po odbiór próbek
 • Wynik w 15 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)

 

Zespół Gilber­ta STANDARD
217,-
Zespół Gilberta STANDARD Image

 

 • Określe­nie geno­ty­pu pro­mo­to­ra genu UGT1A1 i iden­ty­fikacji licz­by powtórzeń TA
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia próbek
 • Dar­mowy kuri­er po odbiór próbek
 • Wynik w 15 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)

 

Zestaw do pobra­nia próbek w domu — badanie ojcost­wa
77,-
Zestaw do pobrania próbek w domu - badanie ojcostwa Image

Pobierz prób­ki samodziel­nie w domu — wymazy z policz­ka lub inne np. włosy, sztućce, smoczek itp.

Tagi: test na ojcost­wo, test ojcost­wa, badanie na ojcost­wo, badanie ojcost­wa, test dna na ojcost­wo, badanie dna na ojcost­wo, ustal­e­nie ojcost­wa, zestaw pobran­iowy, zestaw do pobra­nia próbek DNA, pry­wat­ny, do celów pry­wat­nych, dla włas­nej wiedzy

Antykoncepcja Pakiet PREMIUM Image
Antykon­cepc­ja Paki­et PREMIUM
 Badanie 6 mutacji: czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, wari­anty (C677T i A1298C) genu M… Czy­taj więcej »
330,-
Antykoncepcja Pakiet STANDARD Image
Antykon­cepc­ja Paki­et STANDARD
 Badanie mutacji: czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny Zestaw do samodziel­nego pobra­nia próbek Bezpłat­na dostawa i odbiór pobranej prób­ki… Czy­taj więcej »
290,-
Badanie chromosomu X Image
Badanie chro­mo­so­mu X
Badanie w prostej linii żeńskiej np. bab­cia + wnucz­ka, sios­tra + sios­tra.   Tagi: test na pokrewieńst­wo, test pokrewieńst­wa, badanie na pokrewieńst­wo, badanie pokrewieńst­wa, test dna na pokrewieńst­wo, badanie… Czy­taj więcej »
2150,-
Badanie chromosomu Y Image
Badanie chro­mo­so­mu Y
Badanie w prostej linii męskiej np. dzi­adek + wnuk, brat+brat, wujek + bratanek.   Tagi: test na pokrewieńst­wo, test pokrewieńst­wa, badanie na pokrewieńst­wo, badanie pokrewieńst­wa, test dna na pokrewieńst­wo, b… Czy­taj więcej »
1500,-
Badanie DNA na ojcostwo na miejscu w przychodni Image
Badanie DNA na ojcost­wo na miejs­cu w przy­chod­ni
Pobranie próbek na miejs­cu w przy­chod­ni w pobliżu miejs­ca zamieszka­nia. Wynik już w 3 dni robocze. Tagi: test na ojcost­wo, test ojcost­wa, badanie na ojcost­wo, badanie ojcost­wa, test dna na ojcost­wo, badanie dna na … Czy­taj więcej »
1247,-
Pro­moc­ja
Badanie kariotypu Image
Badanie kar­i­o­ty­pu
 Pobranie w placów­ce Wynik w 3–4 tygod­nieTagi: bada­nia po poronie­niu, niepłod­ność, bada­nia dla par po poronie­niu, przy­czyny poronienia, niepłod­ność, płeć & … Czy­taj więcej »
500,-387,-
Badanie kariotypu PAKIETOWE Image
Badanie kar­i­o­ty­pu PAKIETOWE
 Badanie kar­i­o­ty­pu Badanie trom­bofil­ii wrod­zonej Pobranie w placów­ce 30 min­ut kon­sul­tacji tel. z lekarzem … Czy­taj więcej »
787,-
Badanie mutacji czynnika V Leiden (G1691A/R506Q) Image
Badanie mutacji czyn­ni­ka V Lei­den (G1691A/R506Q)
 Anal­iza mutacji czyn­ni­ka V Lei­den Zestaw do samodziel­nego pobra­nia Bezpłat­na dostawa Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia pró… Czy­taj więcej »
217 ‚-
Badanie mutacji genu protrombiny (G20210A) Image
Badanie mutacji genu pro­trom­biny (G20210A)
 Zestaw do samodziel­nego pobra­nia Bezpłat­na dostawa Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)tagi: trom­bofil­ia wrod­zona… Czy­taj więcej »
217,-
Badanie NIFTY PRO Image
Badanie NIFTY PRO
 Określa ryzyko wys­tąpi­enia zespołu Dow­na, zespołu Edward­sa, zespołu Pataua, tri­somii 9, tri­somii 16, tri­somii 22, zespołu Turn­era, zespołu Kline­fel­tera, XXXXYY Czy­taj więcej »
2397,-
Badanie PAI-1/SERPINE1 Image
Badanie PAI-1/SERPINE1
 Zestaw do samodziel­nego pobra­nia Bezpłat­na dostawa Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)tagi: trom­bofil­ia wrod­zona… Czy­taj więcej »
217,-
Badanie pokrewieństwa Image
Badanie pokrewieńst­wa
Badanie do trzech osób np. dzi­adek lub bab­cia + wnu­ki. Tagi: test na pokrewieńst­wo, test pokrewieńst­wa, badanie na pokrewieńst­wo, badanie pokrewieńst­wa, test dna na pokrewieńst­wo, badanie dna na pokrewieńst­wo, … Czy­taj więcej »
1697,-
Badanie płci w materiale poronnym Image
Badanie płci w mate­ri­ale poron­nym
 Wynik w 5 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um) Bezpłat­ny odbiór próbekTagi: ustal­e­nie płci po poronie­niu, badanie płci po poronie­niu, płe?… Czy­taj więcej »
397 ‚-
Badanie V R2 Image
Badanie V R2
 Zestaw do samodziel­nego pobra­nia Bezpłat­na dostawa Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)tagi: trom­bofil­ia wrod­zona… Czy­taj więcej »
217,-
Pro­moc­ja
Badanie w kierunku przyczyny nadmiaru żelaza (hemochromatoza) Image
Badanie w kierunku przy­czyny nad­mi­aru żelaza (hemochro­ma­toza)
 Anal­iza aż trzech zmi­an w genie HFEC282YH63DS65C Zestaw do samodzieln… Czy­taj więcej »
350,-297,-
Badanie wariantów C677T i A1298C genu MTHFR Image
Badanie wari­antów C677T i A1298C genu MTHFR
 Anal­iza wari­antów (C677T i A1298C) genu MTHFR Zestaw do samodziel­nego pobra­nia Bezpłat­na dostawa… Czy­taj więcej »
277 ‚-
Celiakia EXPRESS Image
Celi­akia EXPRESS
 Badanie genów: HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8 (pod­jed­nos­t­ki α i ?… Czy­taj więcej »
417,-
Celiakia PREMIUM Image
Celi­akia PREMIUM
 Badanie genów: HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8 (pod­jed­nos­t­ki α i ?… Czy­taj więcej »
567,-
Pro­moc­ja
Celiakia STANDARD Image
Celi­akia STANDARD
 Badanie genów: HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8 (pod­jed­nos­t­ki α i β) Wynik w 12 dni robocz… Czy­taj więcej »
417,-297,-
Choroby genetyczne u płodu jako przyczyna poronienia Image
Choro­by gene­ty­czne u pło­du jako przy­czy­na poronienia
 Anal­iza chro­mo­somów: X, Y, 13, 15, 16, 18, 21, 22 Określe­nie płci w mate­ri­ale poron­nym 30 min­ut kon­sul­tacji tel. z lekarzem gene­tykiem … Czy­taj więcej »
820,-
Expresowy test na ojcostwo — wynik w 48 godzin! Image
Expre­sowy test na ojcost­wo — wynik w 48 godzin!
Test dla ojca i dziec­ka. Wynik już w 48 godzin od dostar­czenia próbek do lab­o­ra­to­ri­um. Tagi: test na ojcost­wo, test ojcost­wa, badanie na ojcost­wo, badanie ojcost­wa, test dna na ojcost­wo, badanie dna na ojcost­wo, ust… Czy­taj więcej »
1647,-
Kariotyp badanie PAKIETOWE dla pary Image
Kar­i­o­typ badanie PAKIETOWE dla pary
 Badanie kar­i­o­ty­pu (2 oso­by) Badanie trom­bofil­ii wrod­zonej (tylko u kobi­ety) Pobranie w placów­ce 30 min­ut kon­sul­tacji tel. z lekarzem gene­tykiem… Czy­taj więcej »
1087,-
Pakiet badań po poronieniu PREMIUM Image
Paki­et badań po poronie­niu PREMIUM
 Trom­bofil­ia wrod­zona + celi­akia + 30 min­ut kon­sul­tacji tele­fon­icznej z lekarzem gene­tykiem Wynik w 14 dni … Czy­taj więcej »
897,-
Pakiet badań po poronieniu STANDARD Image
Paki­et badań po poronie­niu STANDARD
 Trom­bofil­ia wrod­zona + celi­akia Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um) Bezpłat­na dostawa i odbi?… Czy­taj więcej »
697,-
Pakiet ZDROWE DZIECKO Image
Paki­et ZDROWE DZIECKO
Badanie pod kątem 87 chorób gene­ty­cznych (test NOVA)Badanie 12000 mutacji w kierunku 68 chorób meta­bol­icz… Czy­taj więcej »
4867,-
Pakiet “Zdrowe jelita” Image
Paki­et “Zdrowe jeli­ta”
 Badanie genów: HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8 (pod­jed­nos­t­ki α i ?… Czy­taj więcej »
667,-
Poronienia nawykowe Image
Poronienia nawykowe
 badanie kar­i­o­ty­pu u Ciebie i Two­jego part­nera, badanie trom­bofil­ii wrod­zonej u Ciebie (mutac­ja czyn­ni­ka V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, 2 wari­anty genu MTHFR … Czy­taj więcej »
1437 zł
Profil genetyczny DNA Image
Pro­fil gene­ty­czny DNA
Badanie pole­ga na ustal­e­niu “gene­ty­cznego odcisku pal­ca”. Moż­na go wyko­rzys­tać np. przy iden­ty­fikacji danej oso­by czy w sprawach sądowych w przy­pad­ku nagłej śmier­ci (m.in. spad­kowych albo o ustal­e­nie ojcost­wa). … Czy­taj więcej »
650,-
Przyczyny niepłodności męskiej Image
Przy­czyny niepłod­noś­ci męskiej
 Anal­iza aż trzech zmi­an w genie HFEC282YH63DS65C Czy­taj więcej »
747,-
Sądowe badanie DNA na ojcostwo Image
Sądowe badanie DNA na ojcost­wo
Badanie możesz zle­cić pry­wat­nie. Wynik tego bada­nia możesz przed­staw­ić jako dowód w sądzie. Tagi: test na ojcost­wo, test ojcost­wa, badanie na ojcost­wo, badanie ojcost­wa, test dna na ojcost­wo, badanie dna na ojco… Czy­taj więcej »
1597,-
Test NOVA — nowy wymiar diagnostyki + konsultacja z lekarzem genetykiem Image
Test NOVA — nowy wymi­ar diag­nos­ty­ki + kon­sul­tac­ja z lekarzem gene­tykiem
 Badanie pod kątem 87 chorób gene­ty­cznych Badanie wrażli­woś­ci na 32 leki Dar­mowy zestaw pobran­iowy i kuri­er Wynik w około 25 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)… Czy­taj więcej »
3887,-
Test ojcostwa przy okazji badań w ciąży Image
Test ojcost­wa przy okazji badań w ciąży
Cena wraz z pobraniem próbek przez doświad­c­zonego lekarza. Wynik w 5–10 dni roboczych. Możli­wość przyspieszenia. Tagi: test na ojcost­wo, test ojcost­wa, badanie na ojcost­wo, badanie ojcost­wa,… Czy­taj więcej »
2047,-
Test ojcostwa w ciąży z krwi matki i ojca Image
Test ojcost­wa w ciąży z krwi mat­ki i ojca
Badanie na miejs­cu w jed­nej z 200 przy­chod­ni w całej Polsce. Do tes­tu pobier­ana jest krew mat­ki i wymaz z policz­ka od ojca. Tagi: test na ojcost­wo, test ojcost­wa, badanie na ojcost­wo, badanie ojcost­wa, test dna na oj… Czy­taj więcej »
6977,-
Test prenatalny SANCO w wersji podstawowej Image
Test pre­na­tal­ny SANCO w wer­sji pod­sta­wowej
 Zakres: Tri­somie 21, 18, 13 + Płeć pło­du + Ane­u­ploi­die X,Y Dostęp­ny po 10 tygod­niu ciąży Wynik po 8 dni­ach roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)Tagi: bada­nia pr… Czy­taj więcej »
2397 ‚-
Test Prenatalny SANCO w wersji rozszerzonej (Test Prenatalny SANCO PLUS) Image
Test Pre­na­tal­ny SANCO w wer­sji rozsz­er­zonej (Test Pre­na­tal­ny SANCO PLUS)
 Zakres: Tri­somie 21, 18, 13 + Płeć pło­du + Ane­u­ploi­die X, Y + Pan­el mikrod­elecji: DiGeorge’a, Angel­mana, Pradera-Williego, delec­ja 1p36, Wol­fa-Hirschhor­na i Cri-du-chat + anal­iza licz­by wszys­t­kich pozostałych ch… Czy­taj więcej »
2897 ‚-
Trombofilia wrodzona + celiakia Image
Trom­bofil­ia wrod­zona + celi­akia
 Trom­bofil­ia wrod­zona + celi­akia Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um) Bezpłat­na dostawa i odbiór pobranej prób­ki… Czy­taj więcej »
550,-
Trombofilia wrodzona Pakiet Plus Image
Trom­bofil­ia wrod­zona Paki­et Plus
 Badanie 6 mutacji: czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, wari­anty (C677T i A1298C) genu MTHFRPAI-1 Czy­taj więcej »
443,-
Trombofilia wrodzona Pakiet Standard Image
Trom­bofil­ia wrod­zona Paki­et Stan­dard
 Badanie 6 mutacji: czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, wari­anty (C677T i A1298C) genu MTHFRPAI-1 Czy­taj więcej »
330,-
Zespół Gilberta EXPERT (konsultacja ze specjalistą) Image
Zespół Gilber­ta EXPERT (kon­sul­tac­ja ze spec­jal­istą)
 Określe­nie geno­ty­pu pro­mo­to­ra genu UGT1A1 i iden­ty­fikacji licz­by powtórzeń TA Zestaw do samodziel­nego pobra­nia … Czy­taj więcej »
317,-
Zespół Gilberta STANDARD Image
Zespół Gilber­ta STANDARD
 Określe­nie geno­ty­pu pro­mo­to­ra genu UGT1A1 i iden­ty­fikacji licz­by powtórzeń TA Zestaw do samodziel­nego pobra­nia próbek Dar­mo… Czy­taj więcej »
217,-
Zestaw do pobrania próbek w domu - badanie ojcostwa Image
Zestaw do pobra­nia próbek w domu — badanie ojcost­wa
Pobierz prób­ki samodziel­nie w domu — wymazy z policz­ka lub inne np. włosy, sztućce, smoczek itp. Tagi: test na ojcost­wo, test ojcost­wa, badanie na ojcost­wo, badanie ojcost­wa, test dna na ojcost­wo, badanie dna na … Czy­taj więcej »

Zobacz też:


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik

 

Data publikacji: 30/07/2018, Data aktualizacji: 19/02/2019