Badanie na trwałą nietolerancję glutenu (celiakię) Człuchów

Uchroń siebie i bliskich przed groźnymi skutkami nietolerancji glutenu

Pewny test na celi­ak­ię (trwałą nietol­er­ancję glutenu) mogą Państ­wo wykon­ać na miejs­cu w naszej przy­chod­ni w Człu­chowie. Wystar­czy do nas zadz­wonić i umówić się na badanie w dogod­nym dla Państ­wa ter­minie. Badanie częs­to może odbyć się nawet w tym samym dniu roboczym. Nie trze­ba być do niego na czc­zo.
.

Badanie gene­ty­czne na celi­ak­ię może też być przeprowad­zone u osób, które prze­by­wa­ją na diecie bezg­lutenowej. Jego wynik jest zawsze pewny i jed­noz­naczny. Dodatkowo wraz z wynikiem otrzy­masz zalece­nia lekarskie oraz zalece­nia diete­ty­ka klin­icznego.

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Odczyn­ni­ki stosowane do wyko­na­nia naszego tes­tu na celi­ak­ię posi­ada­ją cer­ty­fikat IVD. Dzię­ki temu mają Państ­wo gwarancję, że mogą być stosowane w diag­nos­tyce medy­cznej. Nie wszys­tkie testy na na rynku posi­ada­ją ten cer­ty­fikat ponieważ kon­tro­la jakoś­ci jest kosz­tow­na. Daje jed­nak pac­jen­towi bez­pieczeńst­wo i pewność wyniku dlat­ego my szczegól­nie o nią dbamy.

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

Gdzie możesz zrobić badanie na celiakię (badanie na trwałą nietolerancję glutenu)

Adres

Badanie na celi­ak­ię – Człuchów
Osiedle Wazów

77–300 Człuchów

Informacja telefoniczna i umawianie wizyt

(12) 444 68 60 kom: 570 070 762

Punkt pobrań obsługu­je miejs­cowoś­ci:
Bytów, Miastko, Kościerzy­na, Czarna Woda

.

Zrób badanie samodzielnie w domu

.

Do bada­nia na celi­ak­ię pobier­ana jest prób­ka wymazu z wewnętrznej strony policz­ka. Taką próbkę możesz pobrać samodziel­nie w domu przy pomo­cy spec­jal­nego zestawu. Samodzielne pobranie próbek jest bard­zo łatwe i zaj­mu­je dosłown­ie kilka­naś­cie sekund.

.

Pobrane prób­ki odbierze­my od Ciebie kuri­erem za dar­mo. Jeśli obaw­iasz się, że złe pobranie prób­ki zafałszu­je wynik możesz być spoko­jny — nie ma takiej możli­woś­ci. Na każdą próbkę daje­my też gwarancję — gdy­by okaza­ło się, że została ona niepraw­idłowo pobrana po pros­tu prześle­my Ci kole­jny zestaw i następ­ną zbadamy za dar­mo.

.

.

.

 

.

Trwała nietolerancja gluteny (celiakia) — kiedy możesz zachorować?

Dlaczego tak ważne jest wczesne stwierdzenie nietolerancji glutenu (celiakii)?

Szy­bkie wyko­nanie bada­nia pozwala Ci na pod­ję­cie odpowied­niego leczenia i tym samym wye­lim­i­nowanie objawów, które już wys­tępu­ją u Ciebie czy blis­kich i uniknię­cie groźnych powikłań takich jak cho­ci­aż­by łuszczy­ca, łysie­nie plack­owate czy rak. Nietol­er­anc­ja glutenu bada­nia — dlaczego warto je wykon­ać? Wiele osób z celi­ak­ią, które nie zdawały sobie sprawy z tego, że są na nią chore po prze­jś­ciu na dietę bezg­lutenową odczuło bard­zo wyraźną poprawę swo­jego stanu zdrowia.
<
Celi­akia to pod­stęp­na choro­ba i częs­to bard­zo dłu­go nie daje żad­nych symp­tomów lub zdarza się, że pac­jent ma objawy ale nie kojarzy ich celi­ak­ią. Może to być np. złe samopoczu­cie, bóle brzucha pojaw­ia­jące się od cza­su do cza­su, biegun­ki czy zaparcia. U dzieci bard­zo częs­to mamy do czynienia z niskim wzrostem i słabym przy­bieraniem na wadze, apatią i zmęcze­niem. Brak objawów nie oznacza, że jesteśmy bez­pieczni. Celi­akia powodu­je powolne wyniszcze­nie orga­niz­mu. Prowadzi do stop­niowego zaniku kosmków jeli­towych przez co chory nie przyswa­ja wit­a­min i skład­ników odży­w­czych. Lata­mi nielec­zona trwała nietol­er­anc­ja glutenu prowadzi do roz­wo­ju raka.
.

Dowiedz się więcej: objawy celi­akii


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

 

Data publikacji: 07/04/2016, Data aktualizacji: 27/09/2018