Badanie DNApo jakim czasie otrzymujemy wynik?

badanie DNA

Anal­izu­jąc DNA mężczyzny (potenc­jal­nego ojca) i dziec­ka moż­na jed­noz­nacznie odpowiedzieć na pytanie o ist­niejące między nimi pokrewieńst­wo. Choć prób­ki mate­ri­ału gene­ty­cznego, z których robi się badanie DNA muszą prze­jść w lab­o­ra­to­ri­um szereg skom­p­likowanych anal­iz, to czas oczeki­wa­nia na wynik samego bada­nia jest sto­sunkowo krót­ki.

To, ile potr­wa badanie DNA na ojcost­wo zależy jed­nak po pier­wsze od tego, z jakich próbek ma zostać wyko­nane, a po drugie w jakim prób­ki te będą stanie.            

                                                                                              

Badanie DNA na ojcostwo – wynik dostępny już w 3–5 dni roboczych

Licząc od dnia, w którym trafiły do lab­o­ra­to­ri­um. Pac­jent może też wybrać ekspre­sowe badanie DNA na ojcost­wo — wów­czas otrzy­ma wynik w 48 godzin od momen­tu trafienia próbek do lab­o­ra­to­ri­um. Taki test na ojcost­wo odby­wa się w opar­ciu o wymazy z policz­ka, których pobranie pole­ga na potar­ciu wewnętrznej strony policz­ka wyglą­da­jącą jak paty­czek do czyszczenia uszu wymazówką. Tym sposobem z jamy ustanej zbier­ane są komór­ki nabłon­ka, z których potem izolowane jest DNA. Wymazy są na tyle łatwe w przy­go­towa­niu, że pac­jent z powodze­niem może się tym zająć samodziel­nie, wystar­czy, że zaopa­trzy się w paki­et wymazówek. Pobranie wymazu od jed­nej oso­by trwa kilka­dziesiąt sekund, jest bezbolesne i całkowicie bez­pieczne dla badanego.

Pewne badanie DNA na ojcost­wo moż­na też wykon­ać ze szc­zotecz­ki do zębów, maszyn­ki do gole­nia, kub­ka, szk­lan­ki, wyr­wanych wraz z cebulka­mi włosów czy zużytej chus­tecz­ki do nosa.

Badanie DNA na ojcostwo w ciąży – na wynik czeka się od 5 do 15 dni roboczych

W tym przy­pad­ku wszys­tko zależy od tego, czy DNA dziec­ka izolowane jest z krwi mat­ki czy z płynu owod­niowego, pozyskanego do przeprowadzenia badań pre­na­tal­nych. Jeśli z krwi, to wynik tes­tu na ojcost­wo przekazy­wany jest po 10–15 dni­ach roboczych. Jeśli nato­mi­ast do tes­tu na ojcost­wo w ciąży pobra­no płyn owod­niowy, to wynik jest gotowy w 5 — 10 dni roboczych. Tego rodza­ju badanie DNA moż­na jed­nak przyspieszyć do 48 godzin.

Badanie DNA – czasem analiza może potrwać dłużej z powodu niskiej jakości próbek

Warto mieć świado­mość, że lab­o­ra­to­ri­um wykonu­je zle­cone badanie DNA do skutku, tj. aż uzys­ka pro­fil gene­ty­czne badanych osób, a przeprowad­zona anal­iza poz­woli wydać pewny wynik. Cza­sem jed­nak nadesłana przez pac­jen­ta prób­ka z DNA jest zanieczyszc­zona lub zna­j­du­je się na niej za mało mate­ri­ału gene­ty­cznego, żeby badanie mogło zakończyć się sukce­sem. Wów­czas lab­o­ra­to­ri­um musi przeprowadz­ić kole­jną anal­izę z udzi­ałem innej prób­ki, a to może spowodować, że czas oczeki­wa­nia na wynik tes­tu nieco się wydłuży.

Data publikacji: 10/04/2017, Data aktualizacji: 07/12/2018