Pierwsze i najważniejsze badanie po poronieniu-
— badanie chorób genetycznych płodu jako przyczyny poronienia


Każ­da kobi­eta po poronie­niu zada­je sobie te same pyta­nia — jaka była przy­czy­na poronienia? Czy moż­na było temu zapo­biec? Czy poronie­nie może się powtórzyć? Bard­zo częs­to na te pyta­nia może­my sobie odpowiedzieć wykonu­jąc jed­no badanie — badanie chorób gene­ty­cznych pło­du, które mogły przy­czynić się do poronienia.

Najważniejsze informacje: 

 1. Badanie gene­ty­czne po poronie­niu — dlaczego warto wykon­ać?
 2.  W jaki sposób możesz wykon­ać badanie gene­ty­czne po poronie­niu?
 3. Szczegóły doty­czące bada­nia — czas real­iza­cji, cena, zakres,dokumenty 
 4. Dlaczego to badanie powin­no być pier­wszym badaniem po poronie­niu?
 5. Zdaniem eksper­ta — dlaczego warto wykon­ać to badanie
 6. Co obe­j­mu­je badanie?.

Badanie genetyczne po poronieniu — dlaczego warto wykonać?

W 70% przy­pad­ków przy­czyną poronienia jest choro­ba gene­ty­cz­na dziec­ka. Najczęś­ciej są to dobrze znane choro­by takie jak Zespół Dow­na, Edward­sa, Turn­era, Patau lub choro­by związane z chro­mo­so­ma­mi płci czyli X i Y. Dziś mamy już możli­wość prze­bada­nia pod kątem tych chorób nie tylko rodz­iców ale samo dziecko. Dzię­ki temu wiemy, czy jed­na z badanych chorób gene­ty­cznych wys­tąpiła u dziec­ka i przy­czyniła się do poronienia.


Do tego bada­nia potrzeb­na jest prób­ka zabez­piec­zona od dziec­ka np. kos­mówka czy frag­ment łożys­ka. Taką próbkę moż­na uzyskać pod­czas poronienia lub przy zabiegu łyżeczkowa­nia. To badanie możesz więc wykon­ać zatem tylko bezpośred­nio po poronie­niu. Warto rozważyć jego wyko­nanie ponieważ może to być jedy­na szansa na to, aby poz­nać prawdzi­wą przy­czynę poronienia. Inne bada­nia, wykony­wane później mogą nie dać Ci tej odpowiedzi. Jeśli chcesz wykon­ać badanie gene­ty­czne dziec­ka pod kątem chorób, które mogły przy­czynić się do poronienia poin­for­muj o tym lekarza, a ten zabez­pieczy dla Ciebie próbkę do bada­nia. Następ­nie zadz­woń do nas, a my przeprowadz­imy Cię przez całe badanie — krok po kroku.

W jaki sposób możesz wykonać badanie chorób genetycznych płodu jako przyczyny poronienia?

Wystar­czy, że do nas zadz­won­isz, a my poprowadz­imy Cię przez całe badanie. Nasz tele­fon jest czyn­ny od poniedzi­ałku do czwartku w godz­i­nach 7.00 do 22.00, w piątek od 7.00 do 20.00 a w week­endy i świę­ta od 9.00 do 21.00. Możesz liczyć na nasze pełne wspar­cie i pomoc na każdym etapie wyko­na­nia bada­nia. Zor­ga­nizu­je­my również dla Ciebie odbiór prób­ki ze szpi­ta­la oraz pomoże­my w wypełnie­niu doku­men­tów. Po uzyska­niu wyniku nasz lekarz gene­tyk zadz­woni do Ciebie i omówi go (bezpłat­nie). Dzię­ki temu nie zosta­niesz sama. Będziesz dokład­nie wiedzi­ała, co dalej robić.

Do bada­nia oprócz prób­ki zabez­piec­zonej przez lekarza będziemy potrze­bować wypełniony przez Ciebie for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia (wyśle­my Ci go na adres e-mail lub możesz go pobrać tutaj… a także wymaz z policz­ka od Ciebie jako mamy.

Szczegóły dotyczące badania:

Jaką próbkę do bada­nia powinien zabez­pieczyć lekarz:
Prób­ki odpowied­nie do bada­nia to: kos­mówka, kosm­ki kos­mów­ki, przypępowinowe frag­men­ty łożys­ka, kawałeczek pępowiny itp. zabez­piec­zone w soli fizjo­log­icznej lub bloczku parafi­nowym. Instrukcję zabez­pieczenia próbek możesz pobrać klika­jąc tutaj…

Co zaw­iera badanie:

 1. Odbiór prób­ki ze szpi­ta­la / z domu 
 2. Sprawdze­nie, czy prób­ka zabez­piec­zona przez lekarza pochodzi od dziec­ka czy od mat­ki
 3. Anal­izę prób­ki zabez­piec­zonej przez lekarza pod kątem chorób gene­ty­cznych dziec­ka, które mogły być przy­czyną poronienia
  Szczegółowej anal­izie pod­dawane są chro­mo­somy, które najczęś­ciej są odpowiedzialne za poronie­nie: X, Y, 13, 15, 16, 18, 21, 22.
 4.  Ustal­e­nie płci prób­ki pochodzącej z poronienia. Wynik tego bada­nia pozwala uzyskać ze szpi­ta­la kartę martwego urodzenia sko­rzys­tać z praw przysługu­ją­cych po poronie­niu. Dowiedz się więcej na tem­at tych praw »
 5. Omówie­nie wyników bada­nia przez lekarza gene­ty­ka 

Bada­nia gene­ty­czne po poronieni­ach cena: 820 zł — jest to całoś­ciowy koszt bada­nia bez żad­nych ukry­tych kosztów

Czas real­iza­cji bada­nia: 10 dni roboczych (po 5 dni­ach mogą Państ­wo uzyskać infor­ma­cję o płci mate­ri­ału poron­nego)
.

📂 Tutaj pobierzesz doku­men­ty tj. for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia, wniosek o wypoży­cze­nie mate­ri­ału czy instrukc­ja zabez­pieczenia próbek »


Dlaczego to badanie powinno być pierwszym i najważniejszym badaniem po poronieniu?

Po pier­wsze — możesz bard­zo szy­bko poz­nać przy­czynę poronienia
Ponieważ najczęst­szą przy­czyną poronień jest choro­ba gene­ty­cz­na dziec­ka (70% przy­pad­ków). Wykonu­jąc to jed­no badanie częs­to możesz już zakończyć dal­szą diag­nos­tykę. Oznacza to, że nie musisz wykony­wać kole­jnych kosz­townych i czasochłon­nych testów, aby poz­nać przy­czynę poronienia.
Po drugie — poczu­jesz ulgę i odzyskasz spokój
Ponieważ w więk­szoś­ci przy­pad­ków choro­by gene­ty­czne, które wykry­wamy u dziec­ka nie są dziedz­ic­zone od rodz­iców. Oznacza to, że rodz­ic nie miał żad­nego wpły­wu na ich pow­stanie, co dla wielu par jest ważną infor­ma­cją, która przynosi im ulgę — wiedzą, że nie przy­czynili się do poronienia  i  jest to po pros­tu nieszczęśli­wy “przy­padek”. Jeśli przy­czyną poronienia jest spon­tan­icz­na choro­ba gene­ty­cz­na dziec­ka tzn. taka, która nie została odziedz­ic­zona po rodz­i­cach zwyk­le nie pow­tarza się ona w kole­jnej ciąży. To oznacza, że para ma bard­zo duże szanse na powodze­nie kole­jnej ciąży
Po trze­cie -wykonu­jąc to badanie może­cie sko­rzys­tać z przysługu­ją­cych Wam praw
Jest to możli­we nawet jeśli do utraty ciąży doszło na jej bard­zo wczes­nym etapie i lekarz nie mógł określić płci Waszego dziec­ka. Badanie gene­ty­czne pozwala na jej ustal­e­nie i tym samym może­cie ubie­gać się o rejes­trację dziec­ka w USC, zasiłek pogrze­bowy w wysokoś­ci 4000 zł czy skró­cony urlop macierzyńs­ki w wymi­arze 56 dni. Więcej na tem­at praw przysługu­ją­cych po poronie­niu możesz przeczy­tać TUTAJ »
Po czwarte — nie zosta­je­cie sami z wynikiem bada­nia
Pod­czas tele­fon­icznej kon­sul­tacji ze spec­jal­istą od lekarza dostaniecie konkretne wskazów­ki jak dzi­ałać dalej i czy potrzeb­ne są jeszcze jakieś bada­nia, które poz­wolą zwięk­szyć szan­sę na kole­jną zdrową ciążę
Po piąte — dowiecie się, czy warto wykon­ać inne bada­nia u siebie
Jeśli się okaże, że przy­czyną poronienia nie była choro­ba gene­ty­cz­na dziec­ka warto wykon­ać u rodz­iców pod­sta­wowe bada­nia po poronie­niu, aby wyk­luczyć inne częste przy­czyny utraty ciąży i tym samym zwięk­szyć swo­je szanse na donosze­nie kole­jnej ciąży.

Zdaniem eksperta — dlaczego warto wykonać to badanie:

Badanie na mate­ri­ale poron­nym pozwala określić przy­czynę, która stała się powo­dem poronienia. W 60% przy­pad­ków są to aber­rac­je chro­mo­so­mowe (wady gene­ty­czne najczęś­ciej związane z niepraw­idłową liczbą chro­mo­somów). Wykrycie niepraw­idłowoś­ci gene­ty­cznej, umożli­wia ocenę czy zmi­ana ma charak­ter rodzin­ny czy doty­czy tylko tego pło­du oraz jaka jest szansa na utrzy­manie kole­jnej ciąży. W efek­cie skróce­niu ule­ga czas diag­nos­ty­ki i w związku z tym może­my zaplanować opty­malne postępowanie w następ­nej ciąży.”

lek. Bea­ta Kozak-Klonows­ka — gene­tyk

Najczęś­ciej zadawane pyta­nia dot. badań na mate­ri­ale poron­nym

Od którego tygodnia ciąży jest możliwe określenie płci po poronieniu?

Badanie określa­jące płeć moż­na wykon­ać bez wzglę­du na czas trwa­nia ciąży. Jesteśmy w stanie określić płeć nawet już od 6 tygod­nia.


Jak szybko należy dostarczyć do Państwa laboratorium próbkę po poronieniu w soli fizjologicznej?

Próbkę po poronie­niu zabez­piec­zoną w soli fizjo­log­icznej moż­na dostar­czyć do lab­o­ra­to­ri­um nawet do 7 dni od jej pobra­nia (nie ma wymogu dostar­czenia jej w prze­ciągu 24h). Ważne, aby do momen­tu odbioru prób­ka była prze­chowywana w lodów­ce. Proszę pamię­tać, że dla real­iza­cji bada­nia kluc­zowe znacze­nie ma to, co jaki mate­ri­ał został zabez­piec­zony pod­czas zabiegu. Najlepiej, aby była to kos­mówka, kosm­ki kos­mów­ki, frag­ment pępowiny lub przypępowinowe frag­men­ty łożys­ka.


Czy mogę osobiście przywieźć materiał poronny do badań genetycznych?

Tak, oczy­wiś­cie. Mate­ri­ał moż­na dostar­czać do nas oso­biś­cie od poniedzi­ałku do piątku w godz. 8:00–17:00.


Mam materiał w formalinie — czy mogę go przekazać do badań?

Mate­ri­ał w for­ma­lin­ie należy jak najszy­b­ciej przełożyć do soli fizjo­log­icznej. Im dłużej prze­by­wa w for­ma­lin­ie, tym bardziej może być pode­grad­owany. Dlat­ego, jeśli otrzy­mal­iś­cie Państ­wo tak zabez­piec­zony mate­ri­ał bard­zo prosimy o kon­takt tele­fon­iczny.


W jaki sposób otrzymam wynik?

Wynik może Pani otrzy­mać na e-mail lub pocztą trady­cyjną. Wystar­czy dogod­ną opcję zaz­naczyć na for­mu­la­rzu zlece­nia bada­nia.


Kiedy i w jaki sposób dokonać płatności za badanie? 

Płat­ność za badanie należy ure­g­u­lować po przekaza­niu prób­ki do bada­nia. Moż­na dokon­ać przelewu inter­ne­towego lub nadać przekaz pocz­towy. Dane do płat­noś­ci za badanie zna­j­du­ją się na pier­wszej stron­ie na for­mu­la­rzu zlece­nia bada­nia oraz TUTAJ.


Jak zabezpieczyć do transportu bloczek parafinowy?

Bloczek parafi­nowy wystar­czy włożyć do kop­er­ty bąbelkowej. Prosimy pamię­tać, aby dołączyć uzu­pełniony for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia oraz ksero doku­men­tu potwierdza­jącego ciążę.


Czy kurier będzie miał ze sobą jakieś dodatkowe opakowanie?

Kuri­er nie posi­a­da żad­nych dodatkowych opakowań. Dlat­ego ważne jest, aby mate­ri­ał zapakować zgod­nie z instrukcją, którą moż­na pobrać klika­jąc TUTAJ.


Czy kurier będzie miał ze sobą lodówkę?

Nie, kuri­er nie ma ze sobą lodów­ki. W okre­sie let­nim, gdy tem­per­atu­ra się­ga powyżej 20 stop­ni sugeru­je­my obłoże­nie pojem­ni­ka z mate­ri­ałem poron­nym wkłada­mi chłodzą­cy­mi, które moż­na kupić w aptece.


Czy kurier będzie kontaktować się ze mną przed przyjazdem?

Kuri­er nie ma obow­iązku kon­tak­towa­nia się przed przy­jaz­dem. Zdarza­ją się jed­nak sytu­acje kon­tak­tu kuri­era z Państ­wem.


Czy przesyłkę muszę przekazać osobiście, czy może to zrobić inna osoba?

Nie musi Pani robić tego oso­biś­cie. Moż­na poprosić kogoś bliskiego o przekazanie przesył­ki kurierowi.


Czy kurier może odebrać próbkę ze szpitala?

Tak, kuri­er może ode­brać ze szpi­ta­la odpowied­nio przy­go­towaną próbkę do trans­portu. TUTAJ moż­na pobrać instrukcję, jak należy to zro­bić. Zamaw­ia­jąc kuri­era bard­zo prosimy o wskazanie, gdzie dokład­nie ma się udać kuri­er (odd­zi­ał, piętro) oraz wskazać osobę, która wyda próbkę.Na formularzu jest zapis “Data pobrania próbki”. Czy mam tutaj wpisać datę poronienia czy zabiegu?

Bard­zo prosimy o wpisanie w tym miejs­cu daty, kiedy prób­ka została zabez­piec­zona np. w soli fizjo­log­icznej.


Czy jest możliwość zrobienia badań genetycznych po poronieniu tylko w zakresie przyczyny poronienia?

Jak najbardziej. Wykonu­jąc badanie określa­jące przy­czyny poronienia nie musimy infor­mować Państ­wa o płci.


Jak długo trwają badania na określenie płci po poronieniu?

Bada­nia określa­jące płeć trwa­ją 5 dni roboczych od momen­tu dotar­cia prób­ki do lab­o­ra­to­ri­um.


Jak przekazać próbki do badania genetycznego po poronieniu?

Mate­ri­ał poron­ny w soli fizjo­log­icznej lub bloczku parafi­nowym może­cie Państ­wo do nas dostar­czyć oso­biś­cie. Może­my również zamówić dla Państ­wa bezpłat­nego kuri­era, który odbierze odpowied­nio przy­go­towaną próbkę (wg instrukcji, którą może­cie Państ­wo TUTAJ pobrać.

Badanie przy­czyn poronienia
4.9 (97.23%) 65


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik

Inne nazwy tego bada­nia: badanie mate­ri­ału z poronienia, określe­nie wad gene­ty­cznych pło­du po poronie­niu, badanie aber­racji chro­mo­so­mowych u pło­du, badanie ane­u­ploidii chro­mo­so­mowych, badanie gene­ty­czne kos­mów­ki z poronienia samoist­nego, gene­ty­czne przy­czyny poronienia, badanie martwego pło­du, badanie gene­ty­czne pło­du, badanie wyjaś­ni­a­jące przy­czynę poronienia


Badanie przy­czyn poronienia: AugustówBiała Pod­las­ka, Biały BórBiałys­tok, Biel­sko Biała, Bełchatów,Brod­ni­ca,  Bukow­ina Tatrza­ńs­ka, Byd­goszcz, Bystrzy­caCiechocinek,  CieszynChełm, Cho­jniceChorzówCiechanów, Częs­to­chowa, CzarnemDęb­noDrawsko PomorskieElbląg, EłkGdańsk, Gar­wolinGdy­nia, Gli­wiceGołańczGorzów Wielkopol­s­ki, Gró­jec, Grudz­iądzGry­fice, InowrocławJele­nia Góra, Jędrze­jówKaliszKatow­ice, Kędzierzyn-KoźleKielce, Kluczbork, KłodzkoKobierzyceKoło­brzeg,  Konin, KońskieKosza­lin, Kowale­wo PomorskieKraków, KraśnikKros­no, Kryn­i­ca Zdrój, Krzes­zow­iceKut­no, KwidzyńLeg­ni­ca, Lublin, LubartówŁódź, Łuków, Mal­bork, Między­chódMyślibórzNowy TargNowy Sącz, Nowy Tomyśl, NysaOlsz­tyn, Opole, Ostrołę­ka, Ostró­da,  Ostrów Mazowiec­ka, Ostrowiec Świę­tokrzys­ki, Par­czewPiła, Piotrków Try­bunal­s­ki, Pińczów, Płock, Poz­nań, Prud­nikPrze­myśl, PuławyRadom, Radom­sko, Ryb­nikRzeszów,  SiedlceSier­adzSkierniewiceSłup­sk, Starog­a­rd Gdańs­ki, Sanok, Stalowa Wola, Starach­woiceStar­gard Szczecińs­kiSucha Beskidz­kaSuwał­kiSzczecin, SzczecinekSzczyt­no, ŚlęzaŚwid­ni­ca, Świnou­jś­cieTarnów, Tomaszów Mazowiec­ki,  Toruń, Tychy, UstrońWałbrzych, WałczWarsza­wa, WejherowoWieluńWłocławek, Wrocław, WschowaZakopaneZamość, Zaw­ier­cie,  Zielona Góra, Żary

Data publikacji: 10/09/2015, Data aktualizacji: 30/05/2019