Badanie mutacji czynnika V Leiden

Inne nazwy bada­nia: czyn­nik V Lei­den, mutac­ja Lei­den, czyn­nik V krzep­nię­cia, Lei­den (mutac­ja G1691A/R506Q), fak­tor V Lei­den

W takich sytuacjach wykonaj badanie mutacji V Leiden

V-Leiden

 

Oce­nia się, że nawet co 10 oso­ba w Polsce może być
nosi­cielem mutacji czyn­nika V Lei­den. Wpły­wa ona nie
tylko na zwięk­sze­nie ryzy­ka wys­tąpi­enia zakrzepicy,
udaru mózgu czy zawału ser­ca, ale także na poronienia
samoistne i patolo­gie ciąży. Więk­szości z nich moż­na
skutecznie prze­ci­wdzi­ałać. Dlat­ego też tak waż­na jest
jak najszyb­sza diag­nos­tyka pozwala­jąca na pod­ję­cie leczenia.

 

Dlaczego warto wykonać badanie rozszerzone?200-przychodni

Aż 12% pac­jen­tów z mutacją czyn­nika V Lei­den posi­ada także mutację genu pro­trom­biny. Dlat­ego też wielu pac­jen­tów decy­duje się na posz­erze­nie bada­nia o pozostałe mutac­je mające wpływ na wys­tępowanie poronień oraz choro­by zakrzepowo-zatorowej. Posz­er­zony zakres tes­tu obe­j­muje anal­izę aż 6 mutacji
w tym. min.: mutację genu pro­trom­biny (F2), dwa wari­anty genu MTHFR C677T i A1298C oraz mutację
w genie PAI-1.
Warto wiedzieć, że w przy­padku kobi­et ciężarnych szczególne znacze­nie może mieć
wys­tępowanie wari­antów genu MTHFR — wpły­wa ona na upośledze­nie wchła­ni­a­nia kwa­su foliowego — tak bard­zo ważnego dla praw­idłowego roz­woju ciąży.

.

.

.

Jak wykonać badanie mutacji czynnika V Leiden?

Więk­szość naszych pac­jen­tów pobiera prób­ki do bada­nia mutacji czyn­ni­ka V Lei­den samodziel­nie w domu.
Do bada­nia wyko­rzysty­wany jest wymaz z policz­ka. Jego pobranie jest bard­zo proste, bezbolesne i trwa kilka­naś­cie sekund. Two­je prób­ki są też ubez­piec­zone na wypadek niepraw­idłowego pobra­nia, zatem możesz czuć się w pełni bez­piecznie.

.
Zamów zestaw do samodziel­nego pobra­nia przez naszą stronę www, a my wyśle­my Ci go dar­mowym
 kuri­erem pod wskazany adres.

.

.

Badanie wykony­wane z wymazu z policz­ka jest tak samo pewne i czułe jak test z krwi (nasze DNA jest niezmi­enne bez wzglę­du na miejsce, z którego jest izolowane). Do real­iza­cji bada­nia wyko­rzys­tu­je­my cer­ty­fikowane odczyn­ni­ki IVD CE i jest ono wykony­wane metodą QF-PCR.  Jakość naszych badań potwierdza cer­ty­fikat UK NEQAS

.

 

 

Badanie mutacji
czynnika V Leiden

Badanie mutacji czyn­ni­ka V Lei­den
Zestaw do pobra­nia próbek + wysył­ka
Wynik już w 14 dni roboczych
Cena: 217,-

Badanie rozszerzone (pakietowe)badanie-mutacji-czynnika-V-Leiden-zalecane

Badanie mutacji czyn­ni­ka V Lei­den
Badanie mutacji PAI-1
Badanie wari­antów w genie MTHFR (C677T, A1298C)
Badanie mutacji V R2
Badanie mutacji w genie pro­tombiny
Zestaw do pobra­nia próbek + wysył­ka
Wynik już w 14 dni roboczych
Cena: 330,-

badanie-mutacji-czynnika-V-Leiden-promocja

badanie-mutacji-czynnika-V-Leiden-mapa

Jeśli chcesz:

  • uzyskać więcej infor­ma­cji
    na tem­at bada­ni­aw kierunku mutacji czyn­ni­ka V Lei­den
  • zamówić zestaw lub umówić się na pobranie

zadz­woń i poroz­maw­iaj z naszą kon­sul­tan­tką medy­czną, która udzieli Ci szczegółowych infor­ma­cji.


Dowiedz się więcej:

Mutac­ja genu MTHFR i jej wpływ na ciążę
Trom­bofil­ia wrod­zona
Dlaczego warto samodziel­nie pobrać wymaz z policz­ka?
Czyn­nik V Lei­den badanie
Dowiedz się więcej o innych bada­ni­ach: badanie przy­czyny poronienia, badanie wad gene­ty­cznych po poronie­niu, badanie płci pło­du po poronie­niu

Pop­u­larne bada­nia: trom­bofil­ia a ciąża, zakrzepi­ca w ciąży, badanie mth­fr, czyn­nik V Lei­den badanie, poronienia nawykowe, bada­nia po poronie­niu, badanie po poronie­niu, gene­ty­czne przy­czyny poronień, ciąża po poronie­niu, badanie płci po poronie­niu, urlop macierzyńs­ki po poronie­niu, zasiłek pogrze­bowy po poronie­niu, pogrzeb po poronie­niu