Badanie mutacji czynnika V Leiden

Inne nazwy bada­nia: czyn­nik V Lei­den, mutac­ja Lei­den, czyn­nik V krzep­nię­cia, Lei­den (mutac­ja G1691A/R506Q), fak­tor V Lei­den, badanie Lei­den, badanie V Lei­den

W takich sytuacjach wykonaj badanie mutacji V Leiden

V-Leiden

 

Oce­nia się, że nawet co 10 oso­ba w Polsce może być nosi­cielem mutacji czyn­nika V Lei­den. Wpły­wa ona nie tylko na zwięk­sze­nie ryzy­ka wys­tąpi­enia zakrzepicy, udaru mózgu czy zawału ser­ca, ale także na poronienia samoistne i patolo­gie ciąży. Więk­szości z nich moż­na skutecznie prze­ci­wdzi­ałać. Dlat­ego też tak waż­na jest jak najszyb­sza diag­nos­tyka pozwala­jąca na pod­ję­cie leczenia.

 

Ryzyko zakrzepicy u het­erozy­got jest trzykrot­nie wyższe niż w ogól­nej pop­u­lacji, nato­mi­ast u homozy­got oce­ni­ane jest na 50 do 80 razy
więk­sze niż u osób bez defek­tu
[1].
.

Mutac­ja czyn­ni­ka V Lei­den jest najczęst­szą gene­ty­czną przy­czyną zakrzepicy (20–40% chorych jest nosi­ciela­mi tej mutacji). Ryzyko zakrzepicy, związane z nosi­cielst­wem mutacji, jest szczegól­nie wysok­ie u kobi­et w ciąży, u kobi­et przyj­mu­ją­cych doustne środ­ki antykon­cep­cyjne oraz u osób po ura­zie czy po zabiegu operacyjnym[2].

Trom­bofil­ia może być też skutkiem defek­tu wiel­ogenowego. U ok. 15% chorych z zakrzepicą żyl­ną wys­tępu­ją co najm­niej 2 rodza­je trom­bofil­ii. Około 10% nosi­cieli mutacji Lei­den genu czyn­ni­ka V ma jed­nocześnie mutację G20210A genu pro­trom­biny.

Wyni­ki przeprowad­zonych badań w Polsce wykaza­ły, ze u 10% nosi­cieli het­erozy­go­ty­cznego niedoboru biał­ka C, u 30% nosi­cieli polimor­fiz­mu G20210A genu pro­trom­biny i u 10% rodzin z niedo­borem antytrom­biny wys­tępu­je jed­nocześnie mutac­ja Lei­den genu czyn­ni­ka V[3].


Mutacja genu Leiden — dlaczego warto wykonać badanie rozszerzone?

Aż 12% pac­jen­tów z mutacją czyn­nika V Lei­den posi­ada także mutację genu pro­trom­biny. Dlat­ego też wielu pac­jen­tów decy­duje się na posz­erze­nie bada­nia mutacji czyn­ni­ka V Lei­den o pozostałe mutac­je mające wpływ na wys­tępowanie poronień oraz choro­by zakrzepowo-zatorowej. Posz­er­zony zakres tes­tu obe­j­muje anal­izę aż 6 mutacji w tym. min.: mutację genu pro­trom­biny (F2), dwa wari­anty genu MTHFR C677T i A1298C oraz mutację w genie PAI-1. Warto wiedzieć, że w przy­padku kobi­et ciężarnych szczególne znacze­nie może mieć wys­tępowanie wari­antów genu MTHFR — wpły­wa ona na upośledze­nie wchła­ni­a­nia kwa­su foliowego — tak bard­zo ważnego dla praw­idłowego roz­woju ciąży.


badanie V leidenBadanie V Leiden — jak wykonać?

Więk­szość naszych pac­jen­tów pobiera prób­ki do bada­nia V Lei­den samodziel­nie w domu.
Do bada­nia wyko­rzysty­wany jest wymaz z policz­ka. Jego pobranie jest bard­zo proste, bezbolesne i trwa kilka­naś­cie sekund. Two­je prób­ki są też ubez­piec­zone na wypadek niepraw­idłowego pobra­nia, zatem możesz czuć się w pełni bez­piecznie.

.
Zamów zestaw do samodziel­nego pobra­nia przez naszą stronę www, a my wyśle­my Ci go dar­mowym
 kuri­erem pod wskazany adres.


Czynnik V Leiden — pewny wynik badania

Badanie mutacji czyn­ni­ka V Lei­den wykony­wane z wymazu z policz­ka jest tak samo pewne i czułe jak test z krwi (nasze DNA jest niezmi­enne bez wzglę­du na miejsce, z którego jest izolowane). Do real­iza­cji bada­nia wyko­rzys­tu­je­my cer­ty­fikowane odczyn­ni­ki IVD CE i jest ono wykony­wane metodą QF-PCR.  Jakość naszych badań potwierdza cer­ty­fikat UK NEQAS

Czynnik V Leiden cena badania

.

Badanie mutacji
czynnika V Leiden

Badanie mutacji czyn­ni­ka V Lei­den
Zestaw do pobra­nia próbek + wysył­ka
Wynik już w 14 dni roboczych
Cena: 217,-

Badanie rozszerzone pakietowebadanie V leiden


Badanie wari­antów C677T
i A1298C genu MTHFR
Polimor­fizm PAI-1
Mutac­ja czyn­ni­ka V Lei­den
Badanie mutacji V R2
Badanie mutacji w genie pro­tombiny
Zestaw do pobra­nia próbek
+ wysył­ka
Wynik już w 14 dni roboczych
Cena: 330,-

 

Badanie V leiden

 


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik

Mutac­ja genu MTHFR i jej wpływ na ciążę
Trom­bofil­ia wrod­zona
Dlaczego warto samodziel­nie pobrać wymaz z policz­ka?
Mutac­ja Lei­den — infor­ma­c­je
Dowiedz się więcej o innych bada­ni­ach: badanie przy­czyny poronienia, badanie wad gene­ty­cznych po poronie­niu, badanie płci pło­du po poronie­niu

Pop­u­larne bada­nia: trom­bofil­ia a ciąża, zakrzepi­ca w ciąży, badanie mth­fr, czyn­nik V Lei­den badanie, poronienia nawykowe, bada­nia po poronie­niu, badanie po poronie­niu, gene­ty­czne przy­czyny poronień, ciąża po poronie­niu, badanie płci po poronie­niu, urlop macierzyńs­ki po poronie­niu, zasiłek pogrze­bowy po poronie­niu, pogrzeb po poronie­niubadanie lei­den, badanie V Lei­den


Źródła:

[1]W. Noszczyk, P. Ciostek: Żyl­na choro­ba zakrzepowo-zatorowa, s. 375

[2]G. Gro­madz­ka: Gene­ty­czne uwarunk­owa­nia udaru mózgu. Pra­cow­n­ia Neu­roim­munologii II Klini­ki Neu­rologii Insty­tu­tu Psy­chi­a­trii i Neu­rologii w Warsza­w­ie, s. 64 [3]K. Zaw­ils­ka: Trom­bofil­ia
Data publikacji: 17/12/2015, Data aktualizacji: 18/06/2019