Bliźnięta jednojajowe - genetyczny fenomenBliźnięta jednojajowe – genetyczny fenomen

Bliźnię­ta od zawsze budz­iły zain­tere­sowanie zarówno w otocze­niu zwykłych ludzi, jak i w środowisku naukowym. Na przestrzeni ostat­nich lat prowad­zono liczne bada­nia z udzi­ałem bliźniąt, których celem było dokład­niejsze poz­nanie tego gene­ty­cznego fenomenu. Okazu­je się, że częs­totli­wość wys­tępowa­nia ciąż wielopłodowych jest róż­na w zależnoś­ci od regionu świa­ta. Duże znacze­nie ma też wiek mat­ki.

Jak właś­ci­wie dochodzi do pow­sta­nia ciąży bliź­ni­aczej? Czym różnią się bliź­ni­a­ki jed­no­ja­jowe od dwu­ja­jowych? Postara­jmy się pokrótce odpowiedzieć na wszys­tkie te pyta­nia.

Bliźniaki jednojajowe

Bliźnię­ta jed­no­ja­jowe pow­sta­ją w wyniku podzi­ału jed­nej komór­ki jajowej, która została zapłod­niona przez jeden plem­nik. Płody pow­stałe w ten sposób rozwi­ja­ją się w jed­nym worku owod­niowym, nierzad­ko posi­ada­ją także wspólne łożysko. Rezul­tatem takiego właśnie podzi­ału w okre­sie zar­o­d­kowym jest pow­stanie dwóch iden­ty­cznych pod wzglę­dem gene­ty­cznym osób. W efek­cie bliź­ni­a­ki jed­no­ja­jowe rodzą się zawsze tej samej płci, a pod wzglę­dem cech zewnętrznych (koloru oczu, włosów, budowy ciała) są niemal jed­nakowe. Jeśli żyją w tym samym środowisku mogą mieć też zbliżone charak­tery i zain­tere­sowa­nia, a nawet cier­pieć na podob­ne schorzenia. Bliź­ni­ak jed­no­ja­jowy jest przykła­dem gene­ty­cznego klona, pow­stałego jed­nak w nat­u­ral­ny sposób.

Bliźniaki dwujajowe – bliźniaki, a jednak niepodobne…

Bliź­ni­a­ki dwu­ja­jowe pow­sta­ją w wyniku podzi­ału dwóch komórek jajowych zapłod­nionych przez dwa różne plem­ni­ki. Rozwi­ja­jące się płody będą miały osob­ne wor­ki owod­niowe oraz odręb­ne łożys­ka. Bliź­ni­a­ki dwu­ja­jowe w prze­ci­wieńst­wie do jed­no­ja­jowych nie będą iden­ty­czne pod wzglę­dem gene­ty­cznym, co zna­jdzie także swo­je odzwier­ciedle­nie w odmi­en­nych cechach zewnętrznych. Dwo­jacz­ki mogą być tej samej, jak i różnej płci. Ciąży dwu­ja­jowej sprzy­ja zjawisko poliowu­lacji, czyli uwol­nienia się nie jed­nej a dwóch komórek jajowych w danym cyk­lu. Gene­ty­czne podobieńst­wo takich bliź­ni­aków jest porówny­walne do podobieńst­wa wys­tępu­jącego między rodzeńst­wem z dwóch różnych ciąż.

O wszystkim decyduje środowisko…

Coraz częś­ciej mówi się o tym, że to geny mają decy­du­ją­cy wpływ na nasze życie. Taki pogląd jest słuszny, niem­niej jed­nak tylko po częś­ci. Co jak­iś czas w medi­ach pojaw­ia­ją się infor­ma­c­je o nowych osiąg­nię­ci­ach amerykańs­kich naukow­ców, którzy odkryli gen odpowiedzial­ny za wys­tąpi­e­nie jakiejś cechy czy choro­by. Trze­ba jed­nak pamię­tać, że na człowieka równie istot­ny wpływ będzie miało środowisko, a więc otocze­nie, w którym żyje i funkcjonu­je. Ta zasa­da doskonale uwidacz­nia się właśnie u bliź­ni­aków. Ist­nieją bowiem pary bliźniąt jed­no­ja­jowych, które pomi­mo iden­ty­cznego kodu gene­ty­cznego są zupełnie różne. Różnice te wynika­ją najczęś­ciej z odmi­en­nego środowiska życia (uczęszcza­nia do innej szkoły, klasy, posi­ada­nia różnych zna­jomych). Moż­na jed­nak przy­toczyć wiele przykładów będą­cych odwrot­noś­cią takiego zjawiska. Nie tak dawno temu w pol­skiej telewiz­ji wyemi­towano doku­ment na tem­at bliź­ni­aków. Przed­staw­iono w nim m.in. his­torię rozdzielonych chińs­kich bliź­ni­aczek – Mii i Alexandry. Dziew­czyn­ki przez pier­wsze lata swo­jego życia były wychowywane na dwóch różnych krań­cach świa­ta. Dopiero zainicjowane przez rodz­iców adop­cyjnych spotkanie ujawniło, jak bard­zo bliź­ni­acz­ki są do siebie podob­ne, nie tylko pod wzglę­dem wyglą­du, ale przede wszys­tkim cech charak­teru.

Choć bliźnię­ta jed­no- i dwu jajowe są przed­miotem badań naukow­ców z całego świa­ta, w dal­szym ciągu dla wielu pozosta­ją tajem­nicą. Być może kiedyś uda nam się ją rozwiązać…

Uwa­ga! Powyższy artykuł ma charak­ter wyłącznie infor­ma­cyjny. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z ofer­tą naszych badań

Zobacz też:

Żółtaczka noworodkowa — przyczyna może leżeć w genach!

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Data publikacji: 11/05/2015, Data aktualizacji: 11/06/2018