Czy można sprawdzić, czemu doszło do poronienia?

Dlaczego dochodzi do poronienia, Jak wygląda diagnostyka poronień, Czy diagnostyka poronień długo trwa, Od czego zacząć diagnostykę poronieńPoronie­niem uzna­je­my za utratę ciąży przed 22 jej tygod­niem. Mimo że poronienia wys­tępu­ją sto­sunkowo częs­to — nawet w 15% wszys­t­kich ciąż — to wciąż każ­da stra­ta dla kobi­ety i jej part­nera może być ogrom­ną traumą. Utra­conego dziec­ka nie da się już odzyskać, ale możesz się dowiedzieć, dlaczego do tego doszło. Jak się za to zabrać?

Dlaczego dochodzi do poronienia?
Jak wyglą­da diag­nos­ty­ka poronień?
Czy diag­nos­ty­ka poronień dłu­go trwa?
Od czego zacząć diag­nos­tykę poronień?

Dlaczego dochodzi do poronienia?

Za więk­szość przy­pad­ków utraty ciąży odpowiedzialne są geny — gdy zar­o­dek posi­a­da poważne wady gene­ty­czne, częs­to nie jest możli­we, by przeżył. Jest to tzw. poronie­nie samoistne — nie zależy od rodz­iców ani ich stanu zdrowia i praw­dopodob­nie sytu­ac­ja nie powtórzy się w kole­jnych ciążach. Kole­jną możli­wą przy­czyną poronienia są mutac­je gene­ty­czne u rodz­iców. Częs­to poronie­nie jest spowodowane wys­tępowaniem u rodz­iców trom­bofil­ii lub mutacji genu MTHFR, która pole­ga na upośledze­niu wchła­ni­a­nia kwa­su foliowego i wys­tępowa­niu wad cewy ner­wowej u pło­du.

Jak wygląda diagnostyka poronień?

Najważniejszym badaniem po poronie­niu jest badanie gene­ty­czne pło­du. W celu przeprowadzenia takiego tes­tu pobier­ana jest część kos­mów­ki, która następ­nie badana jest pod kątem wad gene­ty­cznych dziec­ka. Jeśli okaże się, że nie to jest prob­le­mem, przeprowadza się dal­sze bada­nia — tym razem już rodz­iców. Pod­sta­wowym takim badaniem jest badanie kar­i­o­ty­pu, czyli chro­mo­somów. Bada się również możli­we mutac­je, takie jak mutac­ja genu odpowiedzial­nego za trom­bofil­ię wrod­zoną, mutację w genie V Lei­den, badanie pro­trom­biny i genu MTHFR. Warto również wykon­ać pod­sta­wowe bada­nia hor­mon­alne i infek­cyjne — hor­mo­ny tar­czy­cy i hor­mo­ny płciowe, prze­ci­w­ci­ała prze­ci­wko tok­so­plaz­mozie, cytome­galii, róży­czce oraz komórkom tar­czy­cy, prze­ci­w­ci­ała ANA, a przede wszys­tkim — badanie histopa­to­log­iczne, badanie narządów rod­nych kobi­ety i ich ewen­tu­al­nych niepraw­idłowoś­ci oraz badanie nasienia.

Czy diagnostyka poronień długo trwa?

Czas trwa­nia diag­nos­ty­ki zależy od wyników kole­jnych badań. Już w bada­niu gene­ty­cznym pło­du moż­na odkryć przy­czynę poronienia — w takim przy­pad­ku nie trze­ba będzie wykony­wać dal­szych badań. Jeśli przy­czy­na jest nieuch­wyt­na — diag­nos­ty­ka poronień może ciągnąć się lata­mi.

Od czego zacząć diagnostykę poronień?

Lekarze częs­to zale­ca­ją, by diag­nos­tykę rozpocząć dopiero po drugim lub trzec­im poronie­niu. Warto wtedy wykon­ać pod­sta­wowe bada­nia hor­mon­alne, USG maci­cy oraz badanie nasienia.

Data publikacji: 01/04/2019