Akredytowane Badania DNA i testy na ojcostwo Jarosław

Badanie z każdej próbki — włosy, smoczek, guma do żucia itp.

W testD­NA w Jarosław­iu wykon­a­ją Państ­wo od ręki pewny test ojcost­wa w opar­ciu o anal­izę najwięk­szej licz­by mark­erów DNA — aż 24 miejs­ca. Bada­nia wykony­wane są w pol­skim lab­o­ra­to­ri­um posi­ada­ją­cym akredy­tację Pol­skiego Cen­trum Akredy­tacji zgod­nie z zalece­ni­a­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Gene­ty­ki Sądowej i Krymi­nologii.

Do tes­tu na ojcost­wo mogą Państ­wo dostar­czyć każdą próbkę: wymaz z policz­ka, krew, szc­zoteczkę do zębów, szk­lankę, sztućce i wiele innych.

 

Przeczy­taj więcej o próbkach jakie badamy »

————————————————————————————————————————————-

Adres przy­chod­ni testD­NA:
ul. Poni­a­towskiego 53, Jarosław;.
Tel : (16) 736 11 17, Kom: 796 645 008
Numer bezpłat­ny (dla tel stacjonarnych i komórkowych): 800 007 771

————————————————————————————————————————————-
Punkt pobrań obsługu­je miejs­cowoś­ci:
Jarosław, Radym­no, Prze­worsk, Sieni­awa, Radawa.

.

testDNA_razem_bannery5d

lokalna_numer

.

Test na ojcostwo Jarosław — w jaki sposób gwarantujemy Państwu pewny wynik?

  • Badanie aż 24 mark­erów DNA u każdej osoby — anal­iza takiej iloś­ci mark­erów DNA to najpewniejsze badanie pozwala­jące potwierdz­ić lub wyk­luczyć ojcost­wo. Przeczy­taj więcej o 24 mark­er­ach DNA
  • Pro­file gene­ty­czne — wynik zaw­iera pełny raport z przeprowad­zonej anal­izy m.in. tabelę z pro­fil­a­mi gene­ty­czny­mi, opis metody, słowną inter­pre­tację wyniku czy też infor­ma­cję o jed­nos­tce wykonu­jącej test. Zobacz jak wygla­da przykład­owy wynik bada­nia ojcost­wa…
  • Badanie real­i­zowane przez spec­jal­istów — wszys­tkie anal­izy przeprowadzane są przez spec­jal­istów z dłu­go­let­nim doświad­cze­niem, oso­by, które uczest­niczą w kon­fer­enc­jach, szkole­ni­ach, a także są autora­mi wielu pub­likacji naukowych. Kadra testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o…
  • Badanie wykony­wane 2 razy -każde badanie, którego wynik wyk­lucza ojcost­wo testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.wykonuje dwa razy, z dwóch różnych próbek, przez dwa nieza­leżne zespoły co daje Państ­wu pewność otrzy­ma­nia wiary­god­nego rezul­tatu. Dzię­ki temu żaden wynik nie został do tej pory prawnie pod­ważony.
  • Test wykony­wany w akredy­towanym i cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um - testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.poddaje się reg­u­larnym kon­trolom zewnętrznych ośrod­ków cer­ty­fiku­ją­cych, pracu­je na najlep­szych odczyn­nikach firmy PROMEGA oraz próbkach ref­er­en­cyjnych sprowadzanych z zagrani­cy. Cer­ty­fikaty lab­o­ra­to­ri­um…

Test na ojcostwo wykonają Państwo z każdej próbki

Wszys­tkie prób­ki są tak samo dobre, pewne i wiary­godne. Nie upier­amy się, że “najlep­szą” próbką są wymazy z policz­ka, bo zarówno taki rodzaj prób­ki, jak i inne (włosy, szc­zotecz­ka, chus­tecz­ka, niedopałek papierosa, sztućce, chus­tecz­ka i wiele innych) zaw­ier­a­ją potrzeb­ne DNA. Wszys­tko zależy od tego, który rodzaj prób­ki jest Państ­wu łat­wo i wygod­nie zebrać. Sprawdź, jakie prób­ki moż­na prze­badać…

.

ProkuratBarbara Prokurat — Dyrektor ds. operacyjnych testDNA laboratorium Sp. z o.o. tłumaczy:

Pac­jen­ci mogą być spoko­jni o jakość dostar­c­zonych próbek, ponieważ każ­da prób­ka obję­ta jest gwarancją. Oznacza to, że jeżeli pier­wsza prób­ka okaże się gorszej jakoś­ci moż­na dosłać nowy mate­ri­ał a ponowne anal­izy będą wyko­nane bezpłat­nie. Nie narzu­camy żad­nych ter­minów, próbkę moż­na dostar­czyć za tydzień, miesiąc lub nawet rok. U nas zlece­nie będzie cały czas otwarte.”

.

Domowy zestaw do testu na ojcostwo

Prób­ki do bada­nia ojcost­wa mogą Państ­wo pobrać samodziel­nie w domu przy pomo­cy spec­jal­nego zestawu testowego. Jest to bard­zo proste i zaj­mu­je dosłown­ie kilka­naś­cie sekund na osobę. Zestaw testowy może­my przesłać do Państ­wa dyskret­nie kuri­erem lub mogą go Państ­wo zakupić na miejs­cu w naszej przy­chod­ni we Wrześni.

Domowy zestaw testowy

(do pobra­nia próbek DNA)

Cena: 77,-

domowy_zestaw_testowy

W zestaw­ie:

  • sterylne wymazów­ki do pobra­nia próbek dla 4 osób
  • instrukc­ja pobra­nia próbek
  • for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia
  • zaadresowana i opła­cona kop­er­ta zwrot­nia
  • blanki­et do zapłaty za badanie

Zlecając test ojcostwa w testDNA Laboratorium Sp. z o.o. otrzymują Państwo:

referencje-sad

Pewny wynik bada­nia ojcost­wa na pod­staw­ie aż 24 mark­erów DNA Badanie w akredy­towanym i cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um, które pracu­je na odczyn­nikach firmy PROMEGA Pro­file gene­ty­czne na wyniku wraz z pełnym wyjaśnie­niem Rezul­tat z inter­pre­tacją słowną, pieczątką z numerem uprawnień oraz pod­pis oso­by wykonu­jącej i zatwierdza­jącej test Mate­ri­ały infor­ma­cyjne (meto­da bada­nia, sposób inter­pre­tacji wyniku itp.) dołąc­zone do każdego rezul­tatu Pod­wójną kon­trolę — test wykony­wany jest 2 razy przez 2 nieza­leżne zespoły w przy­pad­ku wyk­luczenia ojcost­wa Gwarancję na wszys­tkie prób­ki — gdy­by okaza­ło się, że prób­ki będą niewystar­cza­jące mogą być Państ­wo spoko­jni, kole­jną lab­o­ra­to­ri­um prze­ba­da za dar­mo

 

Praca w testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

banner2

certyfikaty

5 najważniejszych informacji:


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: pon.-czw. 7:00–22:00, pt, 7:00–20:00, week­endy i świę­ta: 9:00–21:00
Napisz do nas: biuro@testDNA.pl

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz

Data publikacji: 10/11/2016