Nadmiar żelaza we krwi — problem, którego nie powinieneś lekceważyć

Jaka jest norma żelaza we krwi, Co oznacza za duży poziom żelaza we krwi, Co się dzieje jak się ma za dużo żelaza we krwi, Jaka jest dieta gdy jest za dużo żelaza we krwiŻela­zo jest mikroele­mentem, który odgry­wa bard­zo istot­ną rolę w orga­nizmie. Wchodzi ono w skład hemo­glo­biny, czyli biał­ka, które trans­portu­je tlen. Niedobór żelaza zazwyczaj jest przy­czyną ane­mii, nato­mi­ast nad­mi­ar żelaza częs­to powodu­je hemochro­ma­tozę.

Jaka jest nor­ma żelaza we krwi?
Co oznacza za duży poziom żelaza we krwi?
Co się dzieje jak się ma za dużo żelaza we krwi?
Jaka jest dieta, gdy jest za dużo żelaza we krwi?

Jaka jest norma żelaza we krwi?

Żela­zo zna­j­du­je swo­je miejsce głównie w hemo­glo­binie (krwin­ki czer­wone) i łączy się z białka­mi. Normy żelaza są różne dla kobi­et i mężczyzn. Dla kobi­et wynosi 6,6–26 mmol/l (37–145 mg/dl) a dla mężczyzn 10,6–28,3 mmol/l (50–158 mg/100dl). Poziom żelaza jest zależny od wchła­ni­a­nia w prze­wodzie pokar­mowym oraz od mag­a­zynowa­nia go w jeli­cie czy w orga­nizmie. Ilość żelaza zależy także od pro­dukcji hemo­glo­biny oraz od tego, jak szy­bko żela­zo jest wydalane z orga­niz­mu.

Co oznacza za duży poziom żelaza we krwi?

Jeżeli żelaza w orga­nizmie jest za dużo to zaczy­na on brać udzi­ał w pro­ce­sie tworzenia wol­nych rod­ników, które wywołu­ją stres oksy­da­cyjny. Nawet niewiel­ka ilość żelaza pon­ad nor­mę ma negaty­wny wpływ na zdrowie człowieka. Znaczne przekrocze­nie normy żelaza może doprowadz­ić do niewydol­noś­ci niek­tórych narządów.

Co się dzieje jak się ma za dużo żelaza we krwi?

Zbyt wyso­ki poziom żelaza we krwi może powodować wiele chorób. Zal­icza­my do nich :

- choro­by wątro­by, takie jak marskość, zwłóknie­nie

- cukrzy­ca typu 2

- zmniejsze­nie libido, impo­tenc­ja

- przed­w­czes­na menopauza i prob­le­my z zajś­ciem w ciążę

- choro­by ser­ca

- nad­mierne zmęcze­nie

Wyso­ki poziom żelaza niszczy narządy takie jak trzust­ka, wątro­ba i serce co prowadzi do wielu chorób i zaburzeń w funkcjonowa­niu orga­niz­mu. Nad­mi­ar żelaza narusza przysad­kę móz­gową co u mężczyzn objaw­ia się impo­tencją i zanikiem libido a u kobi­et wczes­ną menopauzą. Oso­by chore zauważa­ją także, że ich skóra zmienia zabar­wie­nie na brą­zowe oraz zanika­ją im włosy pod pacha­mi.

Jaka jest dieta, gdy jest za dużo żelaza we krwi?

Przede wszys­tkim najlepiej korzys­tać z tych pro­duk­tów, które obniża­ją wchła­ni­an­ie żelaza. Jest to w głównej mierze nabi­ał. Oprócz tego obniże­niu poziomu żelaza we krwi sprzy­ja­ją również warzy­wa, owoce, orzechy, ryż, makaron, pieczy­wo oraz ziem­ni­a­ki.

Istot­nym jest także, aby w diecie unikać pro­duk­tów, które są bogate w żela­zo. Są to głównie czer­wone mięsa czyli wołow­ina i wieprzow­ina. Warto również wye­lim­i­nować z diety żółt­ka jaj, fasolę i groch.

Data publikacji: 02/04/2019