Osteoporoza wtórna to efekt nieleczonej celiakii osteoporoza a celiakia

Osteo­poroza wtór­na czyli ubytek masy kost­nej jest niebez­pieczną chorobą, która może nas dotknąć w każdym wieku. W prze­ci­wieńst­wie do osteo­porozy pier­wot­nej, na którą cier­pią najczęś­ciej kobi­ety po menopauzie i mężczyźni w śred­nim wieku. Lecze­nie osteo­porozy wtórnej bywa kłopotli­we ponieważ wyma­ga najpierw rozpoz­na­nia choro­by, która ją wywołu­ję. Choro­ba może dotknąć także dzieci skutku­jąc zaburze­niem wzros­tu lub niepełnosprawnoś­ci­a­mi. Dlat­ego kom­plek­sowa diag­noza i pewny wynik bada­nia są tu tak ważne.

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

 

Osteoporoza wtórna

Osteo­poroza czyli choro­ba pole­ga­ją­ca na postępu­ją­cym ubytku masy kost­nej wys­tępu­je w w dwóch posta­ci­ach: pier­wot­nej i wtórnej. Osteo­poroza wtór­na jest wynikiem innych chorób i stanowi kon­sek­wenc­je nie leczenia ich. Wpły­wa na pogorsze­nie stanu zdrowia i samopoczu­cia. Jest również bard­zo niebez­piecz­na, ponieważ może doty­czyć każdego z nas nieza­leżnie od wieku. Dlat­ego tak waż­na jest kom­plek­sowa diag­noza i pewny wynik. Przy­czyny osteo­porozy wtórnej to m.in.:

 • złe wchła­ni­an­ie sub­stancji odży­w­czych
 • niedobór wit­a­min i min­er­ałów (wit. D, fos­for)
 • celi­akia
 • przewlekłe zapalne choro­by reumaty­czne

Szy­b­ka diag­nos­ty­ka w kierunku osteo­porozy jest szczegól­nie zale­cana osobom, u których wys­tąpiły:

 • obja­wowe zła­ma­nia osteo­poroty­czne
 • obniże­nie wzros­tu
 • utr­walone gar­bi­e­nie
 • przewlekły ból krę­gosłu­pa

Osteoporoza pierwotna

Osteo­poroza pier­wot­na jest kon­sek­wencją starzenia się układu kost­nego. Jest to nieuchron­ny pro­ces, który rozwi­ja się u kobi­et po menopauzie oraz u mężczyzn w podeszłym wieku. Ist­nieje jed­nak wiele czyn­ników, które mogą przyspieszyć jej prze­bieg. Niek­tórym z nich może­my zapo­biec dzię­ki odpowied­niej diag­nozie i pod­ję­ciu leczenia. Rozwój osteo­porozy przyspiesza:

 • złe wchła­ni­an­ie sub­stancji odży­w­czych
 • celi­akia
 • zła dieta (głównie mała podaż wap­nia, wit­a­miny D, niedoży­wie­nie)
 • pale­nie papierosów
 • nad­mierne spoży­wanie alko­holu
 • siedzą­cy tryb życia

 

Celiakia wywołuje osteoporozę wtórną i sprzyja rozwojowi osteoporozy pierwotnej

Celi­akia (choro­ba trzew­na) to trwała nietol­er­anc­ja glutenu, który dzi­ała na chorego toksy­cznie wywołu­jąc pow­stanie prze­ci­w­ci­ał. Prze­ci­w­ci­ała te niszczą kosm­ki jeli­towe przez co pac­jent nie przyswa­ja w pełni skład­ni­ki odży­w­cze takie jak: wit­a­min D, wapń, fos­for, wit­a­miny z grupy B i wiele innych. W efek­cie chory cier­pi na liczne niedobo­ry, które mogą wywoły­wać:

 • zaburzenia wzros­tu
 • osteo­porozę
 • zapale­nie mięśni
 • prob­le­my gas­tryczne
 • ane­mię

Wyleczenie osteoporozy wtórnej tylko dzięki skutecznemu leczeniu celiakii

Wylecze­nie lub zahamowanie osteo­porozy wtórnej jest możli­we w zależnoś­ci od przy­czyny, która ją wywołu­je. Jeśli osteo­poroza wtór­na jest skutkiem nielec­zonej celi­akii to tylko skuteczne lecze­nie choro­by trzewnej może uchronić nas przed roz­wo­jem choro­by, a nawet wylecze­niem się z niej . Dodatkowo lecze­nie celi­akii wpłynie pozy­ty­wnie na inne objawy wywołane nietol­er­ancją glutenu.
Lecze­nie celi­akii pole­ga na stosowa­niu ścisłej diety bezg­lutenowej. Dzię­ki temu doty­chczas zniszc­zone kosm­ki jeli­towe mają szan­sę odbu­dować się, jeli­to cienkie zre­gen­erować i zażeg­nać przewlekłe zapale­nie. W efek­cie zaczniemy przyswa­jać w pełni wszys­tkie niezbędne skład­ni­ki odży­w­cze  w tym wapń, fos­for i wit­a­m­inę D niezbędne do praw­idłowego funkcjonowa­nia układu kost­nego.

Diagnozowanie celiakii

Celi­akia to choro­ba gene­ty­cz­na, to znaczy, że dziedz­iczymy ją rodzin­nie oraz, że tylko posi­ada­jąc gen DQ2 i/lub DQ8 może­my być chorzy. Aby to sprawdz­ić najlepiej wykon­ać test dna na celi­ak­ię. Dzię­ki temu zyskamy pewność wyniku ponieważ badanie gene­ty­czne w 100% może wyk­luczyć celi­ak­ię lub będzie wskazaniem do dal­szej diag­nos­ty­ki czyli bada­nia prze­ci­w­ci­ał tTG i EmA. Jeśli oba wyni­ki wyjdą dodat­nio to lekarz wg zale­ceń ESPGHAN — Europe­jskiego Sto­warzyszenia Gas­troen­terologów może odstąpić od wyko­na­nia biop­sji jeli­ta cienkiego. Ma to szczegól­nie dużą wartość gdy badamy dziecko, ponieważ biop­sję wykonu­je się u dzieci w pełnej narkozie.

Na wszys­tkie wasze pyta­nia odpowiadamy tele­fon­icznie lub przez nasz czat. Zapy­taj nas o wszys­tko

 

 

Data publikacji: 28/09/2016, Data aktualizacji: 12/07/2017