Test na ojcostwo a dwóch spokrewnionych potencjalnych ojców

Test na ojcostwo a dwóch potenscjalnych spokrewnionych blisko ojcówDo przeprowadzenia rzetel­nej anal­izy DNA, w kierunku rozstrzyg­nię­cia spornego ojcost­wa wystar­czą zwyk­le prób­ki pozyskane od dom­nie­manego ojca i dziec­ka. Najczęś­ciej mają one postać wymazów z błony ślu­zowej policz­ka. Testy tego rodza­ju potrafią z niemal całkow­itą pewnoś­cią potwierdz­ić ojcost­wo lub wyk­luczyć danego mężczyznę z grona potenc­jal­nych ojców.

Potwierdze­nie ojcost­wa ustalone zosta­je na pon­ad 99,99%, nato­mi­ast zaprzecze­nie będzie zawsze 100%. A co jeśli dom­nie­manych ojców jest dwóch, a na dodatek są oni blisko ze sobą spokrewnieni?

Życie pisze własne sce­nar­iusze, a my nieste­ty nie wszys­tko jesteśmy w stanie przewidzieć. Konieczność przeprowadzenia tes­tu na ojcost­wo wiąże się zazwyczaj z dużym stre­sem, pode­jrze­nie, że ojcem dziec­ka może być np. jeden z dwóch braci będzie dodatkowo potę­gować wszelkie negaty­wne emoc­je. Mogło­by się prze­cież wydawać, że zaist­nie­nie takich okolicznoś­ci staw­ia nas w patowej sytu­acji. Czy w przy­pad­ku bada­nia dwóch dom­nie­manych ojców, którzy pod wzglę­dem gene­ty­cznym są tak do siebie podob­ni, wskazanie tego właś­ci­wego stanie się w ogóle możli­we? Dla współczes­nej gene­ty­ki nie ma rzeczy niemożli­wych. Pra­cown­i­cy lab­o­ra­toriów doskonale radzą sobie bowiem i z tym prob­le­mem.

Włączenie do badania matki dziecka…

Włączenie matki do badania ojcostwaMat­ka musi wyraz­ić zgodę na uczest­nict­wo dziec­ka w bada­niu ojcost­wa, jej bezpośred­ni udzi­ał w teś­cie, a więc włącze­nie pochodzą­cych od niej próbek DNA, nie jest jed­nak obow­iązkowy. Doty­czy to oczy­wiś­cie tylko tes­tu wykony­wanego na potrze­by własne. Zwróćmy uwagę, że sądowe ustal­e­nie ojcost­wa nakła­da już ten wymóg. Sytu­acją, w której udzi­ał mat­ki okaże się równie konieczny będzie rozstrzy­ganie ojcost­wa pomiędzy dwo­jgiem spokrewnionych mężczyzn, np. między brać­mi czy ojcem i synem. Gene­ty­czne bada­nia ojcost­wa pole­ga­ją na porów­na­niu zgod­noś­ci wybranych mark­erów gene­ty­cznych dziec­ka z mark­era­mi należą­cy­mi do ojca. Aby moż­na było mówić o potwierdze­niu ojcost­wa muszą się one ze sobą całkowicie pokry­wać. Jak nietrud­no się domyślać pro­file gene­ty­czne osób blisko spokrewnionych będą do siebie podob­ne. W takim przy­pad­ku wskazanie fak­ty­cznego ojca stanie się niezwyk­le trudne. Anal­iza próbek DNA mat­ki rozwiąże jed­nak ten prob­lem. Warto, aby oprócz niej do bada­nia włączyć również nie jed­nego, a obu dom­nie­manych ojców.


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Data publikacji: 14/05/2015, Data aktualizacji: 05/12/2018