Uznanie ojcostwa, gdy rodzice są w związku nieformalnym

Uznanie ojcostwa


 
Uznanie dziec­ka to jed­no z praw, a nie obow­iązków ojca. Dochodzi do niego zwyk­le w sposób automaty­czny, gdy dziecko urodz­iło się w trak­cie trwa­nia małżeńst­wa lub w ciągu 300 dni od jego usta­nia, unieważnienia lub sądowego orzeczenia o sep­a­racji między małżonka­mi.

A co robić w sytu­acji, gdy rodz­ice pozosta­ją w związku niefor­mal­nym? W jaki sposób moż­na uznać dziecko i stać się jego prawnym opiekunem?

.

.

Dwa sposoby na ustalenie ojcostwa

 
Pol­skie pra­wo pozwala ustal­ić ojcost­wo w przy­pad­ku dziec­ka, którego rodz­ice nie są małżeńst­wem na dwa sposo­by – sądown­ie oraz poprzez dobrowolne uznanie ojcost­wa.
 

  • Sądowne ustal­e­nie ojcost­wa

Wyma­ga złoże­nia wniosku we właś­ci­wym ze wzglę­du na miejsce zamieszka­nia Sądzie Rejonowym. Taki wniosek może złożyć potenc­jal­ny ojciec dziec­ka, mat­ka, proku­ra­tor lub zain­tere­sowane pro­ce­durą dziecko, które ukończyło 18 rok życia. Rozwiązane to jest zale­cane w przy­pad­kach, gdy mężczyz­na uznany przez pra­wo za ojca nie jest bio­log­icznie spokrewniony z dzieck­iem (np. gdy w trak­cie trwa­nia pro­ce­su roz­wodowego lub tuz po jego zakończe­niu kobi­eta rodzi dziecko innego mężczyzny),  w sytu­acji kiedy jed­no z part­nerów nie zgadza się na dobrowolne uznanie dziec­ka lub wys­tępu­ją inne przeszkody natu­ry prawnej, np. brak orzeczenia sądu o zaprzecze­niu ojcost­wa przez innego mężczyznę. Więcej infor­ma­cji na tem­at sądowego usta­la­nia ojcost­wa zna­jdziesz tu…
 

  • Uznanie ojcost­wa

Nie wyma­ga uruchami­a­nia pro­ce­dury sądowej. Pole­ga ono na dobrowol­nym i zgod­nym oświad­cze­niu obo­j­ga rodz­iców przed kierown­ikiem Urzę­du Stanu Cywilnego, przed sądem opiekuńczym, a za granicą również przed pol­skim kon­sulem lub osobą wyz­nac­zoną do wykony­wa­nia funkcji kon­sula pod warunk­iem, że jed­no z rodz­iców ma oby­wa­telst­wo pol­skie.  W szczegól­nych przy­pad­kach (zagroże­nie życia ojca lub mat­ki) takie oświad­cze­nie moż­na złożyć przed notar­iuszem, wójtem (bur­mistrzem, prezy­den­tem mias­ta), starostą, marsza­łkiem wojew­ództ­wa, sekre­tarzem powiatu albo gminy.

.

Kiedy można uznać ojcostwo?

 
Uznać ojcost­wo moż­na już w trak­cie ciąży. Zwyk­le jed­nak do uzna­nia dziec­ka dochodzi po jego urodze­niu. Pol­skie pra­wo pozwala uznać ojcost­wo w dowol­nym momen­cie życia dziec­ka, zan­im jed­nak nie ukończy ono 18 roku życia.
Pamię­taj! Uznanie ojcost­wa nie może nastąpić, jeżeli w sądzie toczy się sprawa o ustal­e­nie ojcost­wa.
Kiedy moje oświad­cze­nie o uzna­niu ojcost­wa będzie nieskuteczne?
 
Uznanie ojcost­wa będzie nieskuteczne tylko  wyłącznie w  dwóch przy­pad­kach, gdy:
 

  • w ciągu 3. miesię­cy od dnia złoże­nia oświad­czenia przez mężczyznę, mat­ka dziec­ka nie potwierdzi jego deklaracji
  • jeśli pod­czas odbiera­nia oświad­czenia przez urzęd­ni­ka lub sporządza­nia właś­ci­wego pro­tokołu nie zostały dopełnione jakieś pro­ce­dury, np. braku­je pieczę­ci lub pod­pisów jed­nej ze stron.
.

Jakie korzyści  przynosi uznanie ojcostwa w związku nieformalnym?

 
Jeśli nie zachodzą żadne dodatkowe okolicznoś­ci i przeszkody uniemożli­wia­jące uznanie dziec­ka wów­czas oświad­cze­nie złożone w Urzędzie Stanu Cywilnego jest najlep­szym rozwiązaniem. Sto­su­jąc tego typu pro­ce­durę uni­ka się bowiem dłu­gotr­wałego postępowa­nia sądowego i kosztów z tym związanych.
 

Dowiedz się więcej:

Mate­ri­ał opra­cow­any na pod­staw­ie: USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzin­ny i opiekuńczy z późn. zm. Stan prawny na: listopad 2015 r.

Data publikacji: 06/10/2015, Data aktualizacji: 23/05/2016