Warsztaty “Genetyka w codziennej pracy położnej”

W maju fir­ma testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. zor­ga­ni­zowała dwa pier­wsze warsz­taty dla położnych “Gene­ty­ka w codzi­en­nej pra­cy położnej”.

Spędzil­iśmy kilka­naś­cie godzin na owoc­nych wykładach (prowad­zonych m. in. przez spec­jal­istę gene­ty­ki klin­icznej, Beatę Kozak-Klonowską), roz­mowach i wymi­an­ie doświad­czeń w zakre­sie badań gene­ty­cznych. Serdecznie dzięku­je­my wszys­tkim uczest­niczkom za przy­by­cie. Mamy nadzieję, że przekazana wiedza i mate­ri­ały pomogą w codzi­en­nej pra­cy położnej oraz przy­czynią się do szer­szego zas­tosowa­nia badań gene­ty­cznych.

Zaprasza­my do obser­wowa­nia naszego pro­filu na Face­booku oraz Aktu­al­noś­ci, gdzie będziemy pub­likować infor­ma­c­je o kole­jnych planowanych warsz­tat­ach i wydarzeni­ach.

Zdjęcia z warsztatów

Plan warsztatów

I) Poronie­nie — wspar­cie, prawa, badanie

 1. Jak roz­maw­iać z pac­jen­tką po poronie­niu?
 2. Prawa pac­jen­tek po poronie­niu
 3. Jakie bada­nia po poronie­niu mogą być pomoc­ne dla pac­jen­t­ki w poz­na­niu przy­czyny poronienia? (wykład spec­jal­isty gene­ty­ki klin­icznej, Beaty Kozak-Klonowskiej)
 4. Jak praw­idłowo zabez­pieczyć mate­ri­ał do badań gene­ty­cznych? (wykład diag­nos­ty lab­o­ra­to­ryjnego)

II) Bada­nia gene­ty­czne — dlaczego ratu­ją zdrowie i życie człowieka?

 1. Test­NO­VA — czym jest i jakie prob­le­my rodz­iców może rozwiązać?
 2. Co moż­na zro­bić, aby ustrzec dziecko przed roz­wo­jem choro­by wrod­zonej?
 3. Jak bez­piecznie rozsz­erzać dietę dziec­ka?
 4. Częste infekc­je niemowla­ka — czy to coś poważnego?
 5. Nad­mierne ule­wanie, niepraw­idłowe napię­cie mięśniowe — czy to choro­ba wrod­zona?
 6. Czy szczepić zgod­nie z kalen­darzem szczepień?
 7. Jak dawkować leki, aby były bez­pieczne i skuteczne?

Zobacz też:


Warsz­taty “Gene­ty­ka w codzi­en­nej pra­cy położnej”
5 (100%) 1
Data publikacji: 20/05/2019, Data aktualizacji: 21/05/2019