Zalety diety bezglutenowej

celiakia dieta bezglutenowa

Dieta bezg­lutenowa to jedyne lekarst­wo na celi­ak­ię. Jej zadaniem jest uśmierze­nie objawów choro­by i zapo­bieg­nię­cie poważnym skutkom nielec­zonej celi­akii. Menu bez glutenu jest wyma­ga­jące dlat­ego potrzeb­na jest współpra­ca ze spec­jal­istką – lekarką lub diete­ty­czką, przy skom­ponowa­niu jej.

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

Zalety diety bezglutenowej

Dzię­ki wye­lim­i­nowa­niu glutenu z diety zyskasz zdrowie i dobre samopoczu­cie oraz unikniesz groźnych kom­p­likacji zdrowot­nych. Odpowied­nio długie stosowanie diety bezg­lutenowej wpły­wa na poprawę pra­cy układu odpornoś­ciowego, kost­nego, mięśniowego i traw­i­en­nego. Inny­mi słowy, najwięk­szą korzyś­cią diety bezg­lutenowej jest to, że po dłuższym cza­sie jej stosowa­nia pozbędziesz się uciążli­wych objawów celi­akii takich jak:

 ból brzucha
wzdę­cia
nud­noś­ci
zaparcia
biegun­ka
ane­mia
prob­le­my ze szk­li­wem
trud­noś­ci z zajś­ciem w ciążę
kłopo­ty z erekcją
nowotwór

Co to jest dieta bezglutenowa?

Dieta bezg­lutenowa to plan żywienia opar­ty o spoży­wanie wyłącznie pro­duk­tów nat­u­ral­nie pozbaw­ionych glutenu lub takich, które w drodze zas­tosowa­nia odpowied­nich środ­ków tech­nicznych są go pozbaw­ione. Jest to dieta elim­i­na­cyj­na, ponieważ usuwa się z niej bard­zo dużą liczbę pro­duk­tów obec­nych w klasy­cznych planach żywieniowych. Bywa przez to trud­na w skom­ponowa­niu i wyma­ga współpra­cy z diete­tykiem. W wyniku wyniszczenia jeli­ta częs­to potrzeb­na jest także dodatkowa suple­men­tac­ja, która uzu­pełni doty­chcza­sowe niedobo­ry skład­ników odży­w­czych.

Pro­duk­ty bezg­lutenowe aby zachować swą czys­tość nie mogą być prze­chowywane z pro­duk­ta­mi glutenowy­mi, ponieważ może dojść do zanieczyszczenia tych pier­wszych. Tym samym przes­taną być bez­pieczne dla osób chorych na celi­ak­ię lub uczu­lonych na gluten.

02

Jak działa dieta bezglutenowa?

Tylko dieta bezg­lutenowa poma­ga w lecze­niu objawów celi­akii. Dzieje się tak ponieważ do orga­niz­mu nie trafia toksy­czny gluten, który prowoku­je wyt­warzanie prze­ci­w­ci­ał tTG i EmA.  Prze­ci­w­ci­ała niszczą błonę jeli­ta cienkiego dokład­niej kosm­ki jeli­towe, które są odpowiedzialne za właś­ci­we przyswa­janie sub­stancji odży­w­czych. W wyniku niepełnego wchła­ni­a­nia mikroele­men­tów i wit­a­min cier­pisz na liczne niedobo­ry, które powodu­ją ane­mię, prob­le­my z kość­mi, miesiączką… itp. Żadne leki nie wyleczą wymienionych objawów ponieważ ich przy­czyną jest celi­akia i tylko lecze­nie choro­by trzewnej będzie zaowocu­je pozby­ciem się dokuc­zli­wych objawów.

Celiakia to jest

Celi­akia (choro­ba trzew­na) to choro­ba autoim­muno­log­icz­na o podłożu gene­ty­cznym, pole­ga na trwałej nietol­er­ancji glutenu.Chorując na celi­akie gluten dzi­ała na Ciebie toksy­cznie. Powodu­je pow­stanie prze­ci­w­ci­ał tTG i EmA, które uszkadza­ją błonę jeli­ta cienkiego — kosm­ki jeli­towe odpowiedzialne za praw­idłowe przyswa­janie skład­ników odży­w­czych. W sytu­acji gdy mikroele­men­ty i wit­a­min nie zosta­ją właś­ci­we wchłonięte zaczy­nasz cier­pieć na niedobo­ry i skut­ki z tym związane. Prze­ci­w­ci­ała oprócz utrud­nienia przyswa­ja­nia sub­stancji odży­w­czych są odpowiedzialne za przewlekłe zapale­nie jeli­ta cienkiego. Nielecze­nie celi­akii grozi poważny­mi kon­sek­wenc­ja­mi w tym: poronie­niem i nowot­worem.

Diagnostyka celiakii czyli celiakia bez biopsji

Europe­jskie Sto­warzysze­nie Pedi­atrii, Gas­trologii, Hepa­tologii i Żywienia zale­ca wyko­nanie bada­nia DNA jeśli masz objawy klin­iczne i bada­nia krwi wykryły prze­ci­w­ci­ała tTG i EmA. Szczegól­nie pole­ca się test DNA na celi­ak­ię dzieciom  i to jako pier­wsze badanie w diag­nos­tyce celi­akii.

Dieta bezglutenowa

Dzię­ki wyko­na­niu tes­tu dna na celi­ak­ię u dzieci, lekarz może odstąpić od wyko­na­nia biop­sji. Jest to szczegól­nie waż­na infor­ma­c­ja, ponieważ biop­sję wykonu­je się w pełnej narkozie.

.Badanie celiakia przychodnia

 

 #testdnanaceliakie #dietabezglutenowa #leknacelaikie #celiakiadiagnostyka

Na wszys­tkie wasze pyta­nia odpowiadamy tele­fon­icznie lub przez nasz czat. Zapy­taj nas o wszys­tko 

Warto wiedzieć:

.



Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

 

Data publikacji: 28/09/2016, Data aktualizacji: 12/07/2017