jak-zrobic-badanie-dnaTest na ojcostwo dla włas­nej informacji

Pewne i dyskretne badanie DNA od ręki — test ojcostwa z każdego rodzaju próbek

umow_sie_na_badanie_w_lokalnym
Test ojcostwa dla włas­nej infor­ma­cji to badanie, które daje Państwu 100% pewność i jed­nocześnie jest dyskretne. Mogą je Państwo wykonać na miejscu w naszej przy­chodni nawet w dniu umówienia wiz­yty (bez czeka­nia i bez kole­jek) lub samodziel­nie w domu (wystar­czy zamówić lub kupić w przy­chodni domowy zestaw testowy).

.

Wysyłkowy test ojcostwaBadamy każdy rodzaj próbki w pod­sta­wowej cenie bada­nia — bez dopłat! Jeśli obaw­iają się Państwo pobra­nia wymazu z policzka można dostar­czyć do nas np. szc­zoteczkę do zębów, chus­teczkę z katarem, szk­lankę, sztućce, włosy, gumę do żucia i wiele innych próbek.  Więcej na temat próbek do bada­nia ojcostwa …

.

Dajemy gwarancję na nasze badaniaTest ojcostwa w ciąży

Zle­ca­jąc u nas test ojcostwa mają Państwo gwarancję pewnego wyniku. Dodatkowo wszys­tkie próbki, które Państwo do nas dostar­czają lub przesyłają są ubez­piec­zone.  Z kolei dzięki anal­izie 24 mark­erów DNA zyskują Państwo 1000 razy więk­szą pewność wyniku, szczegól­nie w przy­padku, kiedy w bada­niu bierze udział tylko ojciec i dziecko. Wynik testu pry­wat­nego może zostać wyko­rzys­tany jako wstępny dowód w sprawie sądowej.
.

czy_wiesz_ze_wyniki_wraz_z_profilami

.

referencje-z-sąduJakość potwierd­zona cer­ty­fikatami i referencjami

Jakość naszych badań została potwierd­zona licznymi cer­ty­fikatami. Współpracu­jemy z sądami, proku­raturą oraz lekarzami. Reg­u­larnie zle­cają nam oni testy ojcostwa a także inne bada­nia. Wynik bada­nia jest pewny i jed­noz­naczny — zarówno test sądowy jak i pry­watny wykony­wany jest w taki sam sposób. Wyko­rzys­tu­jemy te same odczyn­niki a anal­izę przeprowadza ten sam zespól laborantów.

.

Jak bardzo zależy Państwu na dyskrecji?

Jzobacz_jak_wyglada_zestaw_do_pobrania_probek2eśli szczegól­nie  zależy Państwu na zachowa­niu dyskrecji przy poborze próbek DNA pro­ponu­jemy zakup domowego zestawu pobran­iowego. Przy jego pomocy wygod­nie i szy­bko uzyskają Państwo potrzebny do anal­izy wymaz z policzka. Zestaw pobran­iowy możemy dostar­czyć w dyskretny sposób (bez pieczątek i nazwy lab­o­ra­to­rium) na dowol­nie wskazany adres lub do Paczko­matu czy Urzędu Pocz­towego. Jest on też dostępny we współpracu­ją­cych z nami całodobowych aptekach zlokali­zowanych w całej Polsce.

Dowiedz się więcej:

 

Poz­naj opinie naszych ekspertów

  • Dr n. med. Grze­gorz Południewski
  • Mgr anal­i­tyki medy­cznej Mał­gorzata Chmiel
  • Agata Gunerka
  • Pomorskie Cen­trum Medy­czne Ormed

Pozostali…

.

Chęt­nie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państwo, jaką próbkę do bada­nia wybrać lub chcą poroz­maw­iać na temat samego bada­nia zapraszamy do kontaktu.

 Godziny kon­sul­tacji tele­fon­icznej: Od poniedzi­ałku do niedzieli (także w święta) od 8:00 do 21:00

 Kierownik Dzi­ału Obsługi Klienta:
  • Mag­dalena Siedlińska

Kon­sul­tanci ds. medycznych:

  • Alek­san­dra Kłudkowska
  • Joanna Musiał
  • Bar­bara Drozdrowska
ms ak jm bd

Dzięku­jemy za zaufanie!

.