Test na ojcostwo dla włas­nej informacji

Pewny, wygodny i bezpieczny!kup_zestaw_01

Badanie to przez­nac­zone jest dla osób, które chcą wykonać test ojcostwa dla włas­nej wiedzy (nie potrze­bują na chwilę obecną wyniku dla sądu). Gwaran­tu­jemy pewny wynik — wyk­lucze­nie ojcostwa ze 100% pewnoś­cią lub jego potwierdze­nie z praw­dopodobieńst­wem powyżej 99.999%.

Dzięki anal­izie 24 mark­erów DNA zyskują Państwo 1000 razy więk­szą pewność wyniku, szczegól­nie w przy­padku, kiedy w bada­niu bierze udział tylko ojciec i dziecko. Wynik testu pry­wat­nego może zostać wyko­rzys­tany jako wstępny mate­riał dowodowy w sprawie sądowej.

.

Pewne badanie — wygodne pobranie próbek

Do bada­nia ojcostwa dla włas­nej wiedzy wyko­rzysty­wany jest wymaz z policzka, który można pobrać w jed­nym ze współpracu­ją­cych z nami punk­tów pobrań. Na tere­nie całego kraju dys­ponu­jemy ponad 200 placówkami w których mogą Państwo sko­rzys­tać z pomocy wyk­wal­i­fikowanego per­son­elu medy­cznego lub też pozostawić samodziel­nie uzyskane próbki czy zakupić zestaw pobraniowy.

.

Pełna dyskrecja

zobacz_jak_wyglada_zestaw_do_pobrania_probek2Jeśli zależy Państwu na zachowa­niu dyskrecji przy poborze próbek DNA pro­ponu­jemy zakup zestawu. Przy jego pomocy wygod­nie i szy­bko uzyskają Państwo potrzebny do anal­izy wymaz z policzka..

.

.

jak_prawidlowo_pobrac_probkiZestaw pobran­iowy możemy dostar­czyć w dyskretny sposób (bez pieczątek i nazwy lab­o­ra­to­rium) na dowol­nie wskazany adres lub do Paczko­matu czy Urzędu Pocz­towego. Jest on też dostępny w całodobowych aptekach zlokali­zowanych w całej Polsce. Lista naszych aptek dostępna jest tutaj …

 

Test na ojcostwo — pełna opieka specjalistów

Decy­du­jąc się na badanie ojcostwa w testDNA zyskują Państwo gwarancję fachowej pomocy. Nie dzi­ałamy wyłącznie inter­ne­towo, ale umożli­wiamy naszym klien­tom bezpośredni kon­takt z nami oraz niezobow­iązu­jącą roz­mowę. Chęt­nie pomożemy Państwu w rozwiąza­niu prob­lemu pod bezpłat­nym numerem 800 007 771 czyn­nej codzi­en­nie od godziny 8.00 do 21.00.

Dodatkowo zapew­ni­amy również kon­sul­tację otrzy­manego wyniku z ekspertem, gdyby się okazało, że jest on dla Państwa nie­jasny. Na Państwa pyta­nia odpowiada wyk­wal­i­fikowany per­sonel z ponad 10 let­nim doświad­cze­niem. Więcej na temat tego, co zaw­ier­ają ceny badań …

 

czy_wiesz_ze_wyniki_wraz_z_profilami

.

Badanie ojcostwa na pod­stawie nie­s­tandar­d­owych próbek

czy_wiesz_ze_wlosy_szczoteczka_plamyJeśli z jakichś powodów nie mogą Państwo pobrać od wszys­t­kich uczest­ników testu na ustal­e­nie ojcostwa stan­dar­d­owych próbek (wymazów z policzka) to warto wiedzieć, że do bada­nia mogą posłużyć także tzw. próbki mikroślad­owe tj. włosy z cebulkami, chus­teczka z katarem, szc­zoteczka do zębów itp.

.

.

 

.

referencje-z-sąduJakość i wygoda

Jakość naszych badań została potwierd­zona licznymi cer­ty­fikatami. Współpracu­jemy z sądami, proku­raturą oraz lekarzami. Reg­u­larnie zle­cają nam oni testy ojcostwa a także inne bada­nia. Wynik bada­nia jest pewny i jed­noz­naczny — zarówno test sądowy jak i pry­watny wykony­wany jest w taki sam sposób. Wyko­rzys­tu­jemy te same odczyn­niki a anal­izę przeprowadza ten sam zespól laborantów.

 

 

Poz­naj opinie naszych ekspertów

  • Dr n. med. Grze­gorz Południewski
  • Mgr anal­i­tyki medy­cznej Mał­gorzata Chmiel
  • Agata Gunerka
  • Pomorskie Cen­trum Medy­czne Ormed

Pozostali…

.

Chęt­nie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państwo, jaki typ testu będzie odpowiedni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na temat samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zapraszamy do kon­taktu z nami.

Telefonicznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze linie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w święta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

 

Zapraszamy do sko­rzys­ta­nia z naszej oferty!