Badanie celiakiaBadanie celiakia

Najpewniejsze bada­nia celi­akii, to bada­nia oparte o anal­izę naszego DNA. Pod­czas bada­nia usta­lamy wys­tępowanie genów, które odpowiedzialne są za wys­tąpi­e­nie Celi­akii. Wyk­lucze­nie tych genów jest prak­ty­cznie równoz­naczne z wyk­lucze­niem celi­akii

 

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

Badanie celiakia:

Całkow­ice wyk­lucza celi­ak­ię
 Najsz­er­szy zakres bada­nia w najlep­szej cenie. Pewność i oszczęd­ność!
 Wygod­ny i prosty test z dar­mową dostawą do domu
Badanie także w twoim mieś­cie. Pon­ad 200 placówek w całej Polsce
 Może zastąpić biop­sję jeli­ta cienkiego
Także dla osób na diecie bezg­lutenowej
Możli­wość kon­sul­tacji wyniku z lekarzem
 Najsz­er­szy paki­et bada­nia. Obe­j­mu­je hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Pon­ad­to do wyniku otrzy­mu­jesz zalece­nia lekarskie oraz diete­ty­czne!

.
Zdi­ag­no­zowanie celi­akii i rozpoczę­cie leczenia, zde­cy­dowanie  poprawi stan zdrowia i jakość życia. Dzię­ki diag­nozie moż­na uwol­nić się od dolegli­woś­ci, które przeszkadza­ją nam w życiu codzi­en­nym

.

Kiedy przeprowadzić test na celiakię? Celiakia objawy

Badanie celi­akii warto wykon­ać, kiedy two­je dziecko lub dorosły członek rodziny:

 

 • ma niską wagę ciała i brak apety­tu
 • cier­pi na bóle brzucha i wzdę­cia,
 • cho­ru­je na cukrzyce typu I
 • zma­ga się ze schorzeni­a­mi tar­czy­cy
 • pojaw­ia­ją się prob­le­my skórne
 • wys­tępu­je ane­mia
 • ma niedobo­ry żelaza
 • ma niską odporność i częs­to cho­ru­je,
 • rozwi­ja­ją się afty oraz zapale­nia kącików
 • ma prob­le­my ze szk­li­wem zęb­nym
 • jest osowiały, braku­je mu energii
 • częste stany depresyjne, przygnę­bi­enia
 • jeśli u kogoś z rodziny wykry­to już tę chorobę,
 • jeśli objawy celi­akii są niety­powe
 • jeśli wys­tępu­je ukry­ta for­ma celi­akii
 • jeśli wys­tępu­ją objawy wskazu­jące na celi­ak­ię a trady­cyjne metody nie dają jed­noz­nacznego wyniku

Wys­tąpi­e­nie niepoko­ją­cych objawów jest pier­wszym syg­nałem do wyko­na­nia bada­nia gene­ty­cznego w kierunku celi­akii. Otrzy­manie wyniku oraz wyk­lucze­nie celi­akii, poz­woli na określe­nie praw­idłowej diag­nos­ty­ki. Jeżeli masz wąt­pli­woś­ci, możesz napisać do nas na cza­cie. Pod­powiemy Ci czy two­je dolegli­woś­ci to fak­ty­cznie objawy celi­akii.

 .

Badanie celiakia — dlaczego warto się zbadać?

Celiakia jak wykryć

.

Przede wszys­tkim dla zdrowia swo­jego i swo­jej rodziny. Celi­akia to choro­ba, która może zmienić nasze życie i należy o tym pamię­tać. Wykrycie jej i rozpoczę­cie leczenia, zde­cy­dowanie wpłynie na poprawę stanu zdrowia oraz pod­niesie jakość życia chorego, w końcu będzie mógł uwol­nić się od upor­czy­wych dolegli­woś­ci.

.

.

Nielec­zona celi­akia może prowadz­ić do bard­zo poważnych kon­sek­wencji zdrowot­nych. Takich jak:

 

 • Chło­ni­ak nieziar­niczy — Hodgk­i­na
 • Rak bro­dawkowy tchaw­icy
 • Rak gardła, przełyku, jeli­ta cienkiego
 • Choro­ba niedokr­wi­en­na ser­ca
 •  Niepłod­ność
 • Poronienia nawykowe
 • Poród przed­w­czes­ny
 • Wczes­na menopauza
 • Osteo­poroza
 • Epilep­s­ja
 •  Otyłość
 • Pow­ięk­sze­nie śledzion­ny

Wystar­czy zaled­wie 5 lat odpowied­niej diety, by zni­welować to ryzyko. Nieste­ty, więk­szość pac­jen­tów z celi­ak­ią nie wie, co jest przy­czyną ich prob­lemów zdrowot­nych. Celi­akia „uda­je” bowiem inne schorzenia, takie jak zespół jeli­ta drażli­wego lub aler­gia pokar­mowa. Częs­to pac­jen­ci bezskutecznie leczą się na inne choro­by, pod­czas gdy prawdzi­wą przy­czyną ich dolegli­woś­ci jest nietol­er­anc­ja glutenu, czyli biał­ka zawartego w zbożach. Dopiero skierowanie diag­nos­ty­ki w kierunku celi­akii i przeprowadze­nie bada­nia umożli­wia wys­taw­ie­nie rzetel­nej diag­nozy i rozpoczę­cie leczenia celi­akii.

.

Celiakia jest chorobą genetyczną

Test na celi­ak­ię — Za pomocą badań DNA moż­na prak­ty­cznie w 100% wyk­luczyć ryzyko celi­akii lub potwierdz­ić jej wys­tępowanie z dużym praw­dopodobieńst­wem. Dzię­ki testom gene­ty­cznym usta­lamy, czy dana oso­ba posi­a­da geny: HLA-DQ2, HLA-DQ8 oraz HLA-DR4. Pon­ad 95% osób chorych na celi­ak­ię ma typowy układ genów predys­ponu­ją­cy do wys­tąpi­enia tej choro­by. Dodatkowo przy posi­ada­niu genu HLA-DR4 ist­nieje więk­sza możli­wość posi­ada­nia chorób współist­nieją­cych z celi­ak­ią jak np. reuma­toidalne zapale­nie stawów, młodzieńcze zapale­nie stawów czy też cukrzy­ca typu I.

.

 

.

Najnowsze rekomendacje w diagnozowaniu celiakii

W sty­czniu 2012r. Europe­jskie Sto­warzysze­nie Gas­troen­terologii Pedi­atrycznej, Hepa­tologii i Żywienia zarekomen­dowało włącze­nie do stan­dar­d­owej diag­nos­ty­ki celi­akii badań gene­ty­cznych dzię­ki, którym w niek­tórych przy­pad­kach moż­na zrezyg­nować z wyko­na­nia biop­sji jeli­ta cienkiego.
celiakia badanie

Testy gene­ty­czne są bezbolesne i kom­for­towe dla pac­jen­ta, a także niezwyk­le pre­cyzyjne. Dzię­ki nim nawet te oso­by, u których celi­akia prze­b­ie­ga niemal bezob­ja­wowo, mogą rozpocząć pro­fi­lak­ty­czną kurację za pomocą odpowied­niej diety – i tym samym uniknąć ryzy­ka nowot­woru. Kobi­ety ciężarne, u których stwierd­zono celi­ak­ię, są w stanie lep­iej zapo­b­ie­gać prob­le­mom pod­czas ciąży i poro­du. Celi­akia jest niebez­piecz­na dla ciąży. Jeżeli obser­wu­jesz u siebie objawy celi­akii, powin­naś prze­badać się przed ciążą.

.

UWAGA! Celi­akia jest chorobą mogącą prze­b­ie­gać w sposób uta­jony i skąpoob­ja­wowy. Nawet przy relaty­wnie łagod­nym prze­biegu może ona jed­nak wpły­wać na ciążę i poród u kobi­ety chorej na celi­ak­ię.

Celiakia — Jak wykonać badanie?

Aby wykon­ać badanie celi­akii wystar­czy tele­fon­icznie lub inter­ne­towo zamówić zestaw do samodziel­nego pobra­nia próbek albo umówić się na wiz­ytę w jed­nej z pon­ad 200 przy­chod­nia w całej Polsce. Na każde two­je pytanie odpowiemy na cza­cie lub pod numerem tele­fonu 600 005 779

.

dwa sposoby

badanie celiakia

Badanie Celiakia

 

Badanie Celiakia — Zamów zestaw do pobrania próbek

Aby zamówić badanie celi­akii, zadz­woń na bezpłat­ną infolin­ię 800 007 771 lub przez inter­net. Zestaw przesyłamy do Ciebie bezpłat­nie.

.

Badania celiakia cena

Wynik bada­nia celi­akii u dorosłych moż­na skon­sul­tować z lekarzem, który dokład­nie zin­ter­pre­tu­je otrzy­many wynik i przed­stawi swo­je zalece­nia — zapy­taj nas o szczegóły

Celiakia badania

Bada­nia gene­ty­czne to najrozsąd­niejszy wybór przy rozpoczę­ciu diag­nos­ty­ki w kierunku celi­akii. Wynik bada­nia celi­akii ważny jest na całe życie. Wyk­lucze­nie w bada­niu gene­ty­cznym, gwaran­tu­je nam, że celi­akia nigdy u nas nie wys­tąpi. W prze­ci­wieńst­wie do innych badań na celi­ak­ię — bada­jąc DNA nie ist­nieje ryzyko otrzy­ma­nia fałszy­wego wyniku. Nie ma również koniecznoś­ci porzuce­nia diety bezg­lutenowej przed wyko­naniem bada­nia.

Badania Celiakii przeczytaj więcej:

Chętnie doradzimy


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

 

Na wszys­tkie two­je pyta­nia doty­czące nietol­er­ancji glutenu, lak­tozy i innych gene­ty­cznych nietol­er­ancji pokar­mowych, odpowiemy na cza­cie, mailowo lub tele­fon­icznie. Skon­tak­tuj się z nami i dowiedz się więcej.

 

Pro­moc­ja zaoszczędź 30%! Najskuteczniejsze badanie Celi­akii. Pewne, wiary­godne i bez­pieczne bada­nia także dla osób na diecie bezg­lutenowej. Wykonasz w całej Polsce

Data publikacji: 27/04/2015, Data aktualizacji: 19/12/2018