Co zrobić gdy podejrzewamy celiakię?

podejrzenie celiakii

Jeśli dokucza­ją Ci przewlekły ból brzucha, wzdę­cia, biegun­ki ane­mia lub masz prob­le­my ze szk­li­wem, oznacza to, że wys­tąpiły u ciebie typowe objawy celi­akii. Wykon­aj badanie na celi­ak­ię czyli trwałą nietol­er­ancję glutenu. U 50% osób, które zro­biło test DNA na celi­ak­ię, potwierd­zono wys­tępowanie genów wywołu­ją­cych chorobę.  To najłatwiejsza i najskuteczniejsza meto­da, ponieważ nie wyma­ga spoży­wa­nia glutenu przed wyko­naniem tes­tu, jak w przy­pad­ku stan­dar­d­owych badań krwi. Jest to szczegól­nie ważne gdy odstaw­iłeś wcześniej gluten i nie chcesz ponown­ie narażać się na wzdę­ci czy wymio­ty.

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

badanie celiakia

.

Test DNA na celiakię

Badanie DNA to jedyne badanie, które z tak dużą skutecznoś­cią i pewnoś­cią pozwala wyk­luczyć celi­ak­ię oraz uniknąć biop­sji jeli­ta cienkiego. Badanie jest proste, wygodne i moż­na je zro­bić samemu w domu lub w jed­nej z 200 placówek w całej Polsce.

Pole­ga na pobra­niu prób­ki mate­ri­ału gene­ty­cznego i wysła­niu go do lab­o­ra­to­ri­um, gdzie spec­jal­iś­ci pod­dadzą go wnikli­wej anal­izie. Otrzy­many wynik jest pewny i jed­noz­naczny.

Dodatni wynik testu DNA

Wynik bada­nia gene­ty­cznego na celi­ak­ię może całkowicie wyk­luczyć chorobę lub potwierdz­ić możli­wość jej wys­tąpi­enia. Wynik pozy­ty­wny powinien być wskazaniem do dal­szej diag­nos­ty­ki. Jedynym “lekarst­wem” na celi­ak­ię jest ścisła i restryk­cyj­na dieta bezg­lutenowa. Dzię­ki niej jeli­ta odzyska­ją swo­ją sprawność a dolegli­woś­ci związane z celi­ak­ią ustąpią.
rekomendacja_celiakia

Efekty leczenia celiakii

Celi­akia to skom­p­likowana choro­ba, pro­ces rekon­wales­cencji również — u każdego może prze­b­ie­gać inaczej. Pier­wsze efek­ty diety bezg­lutenowej widoczne mogą być już po kilku tygod­ni­ach, cza­sa­mi ten czas jest dłuższy od kilku­nas­tu miesię­cy a cza­sem i dłużej. Dzieje się tak, ponieważ orga­nizm potrze­bu­je cza­su aby odbu­dować zniszc­zone kosm­ki jeli­towe i zacząć wchła­ni­ać skład­ni­ki odży­w­cze.

 

Podejrzewasz celiakię? Porozmawiaj z nami

Badanie celiakia — dowiedz się więcej

Na wszys­tkie wasze pyta­nia odpowiadamy tele­fon­icznie lub przez nasz czat. Zapy­taj nas o wszys­tko 

Warto wiedzieć:


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Data publikacji: 09/08/2016, Data aktualizacji: 21/01/2019