Hemochromatoza to m.in. zmęczenie i osłabienie organizmu

Przewlekłe zmęcze­nie, osła­bi­e­nie orga­niz­mu czy spadek kon­cen­tracji – mało kto wie, że mogą to być pier­wsze objawy hemochro­ma­tozy. Ta niebez­piecz­na choro­ba meta­bol­icz­na pod­wyższa ryzyko raka wątro­by aż 200 razy i może powodować inne powikła­nia, m.in. niepłod­ność, marskość wątro­by czy cukrzy­cę.

Hemochromatoza – na czym polega to podstępne schorzenie?

Hemochro­ma­toza pole­ga na niewłaś­ci­wym metab­o­lizmie żelaza dostar­czanego z poży­wie­niem czy suple­men­ta­mi. Jest on przyswa­jany w nad­mi­arze, więc odkła­da się w orga­nizmie, niszcząc organy i tkan­ki (m.in. wątrobę, trzustkę, serce, przysad­kę móz­gową, ner­ki czy stawy).

Ze wzglę­du na miesiącz­ki u kobi­et mężczyźni cho­ru­ją częś­ciej. Pier­wsze objawy obec­ne są od ok. 30–40. roku życia, nato­mi­ast przeład­owanie żelazem doty­czy najczęś­ciej osób ok. pięćdziesiąt­ki.

Hemochromatoza – poznaj jej pierwsze objawy

Na początku objawy tego schorzenia są bard­zo nieoczy­wiste, dlat­ego tak trudne do połączenia z tą chorobą. Chodzi o zmęcze­nie, osła­bi­e­nie, spadek kon­cen­tracji, bóle brzucha, bóle stawów i ich zwyrod­nienia czy pow­ięk­sze­nie wątro­by. Objawem jest także wzrost amino­trans­fer­az.

Hemochromatoza – gdy choroba postępuje…

Gdy dochodzi do uszkodzeń w organach, objawy choro­by są bardziej niebez­pieczne. Mogą wys­tąpić m.in. cukrzy­ca, zaburzenia ryt­mu ser­ca, zaburzenia funkcji sek­su­al­nych, nad­ciśnie­nie, brą­zowe plamy na skórze, marskość wątro­by, niepłod­ność, wczes­na menopauza czy nowotwór wątrobowokomórkowy.

Hemochromatoza – im szybciej wykryta, tym lepiej

Szy­b­ka diag­noza pozwala uchronić swo­je zdrowie, a nawet życie. Mało kto zda­je sobie bowiem sprawę, że nielec­zona hemochro­ma­toza w ciągu 5 lat pod­wyższa ryzyko śmier­ci – i to aż o 60%! Jest to więc choro­ba niezwyk­le niebez­piecz­na, ale też rzad­ko wykry­wana.

Nieste­ty śred­ni czas diag­nos­ty­ki wynosi aż 10 lat (od pojaw­ienia się pier­wszych objawów), co znacznie obniża szanse chorych na zdrowe i długie życie.

Hemochromatoza – najczęściej powodują ją zmiany w genach

95% chorych ma mutac­je w genie HFE. Tym­cza­sem aż 3,8 mil­iona Polaków może mieć w tym genie min­i­mum jed­ną zmi­anę! Jeśli wyni­ki badań krwi są niepraw­idłowe (zbyt wyso­ki poziom żelaza) i doty­czą Cię którekol­wiek objawy, najlepiej wykon­ać badanie DNA. W takim przy­pad­ku pozwala ono jed­noz­nacznie potwierdz­ić diag­nozę.

  • Badanie daje wiedzę na całe życie – nasze geny są niezmi­enne, więc badanie wykonu­je się tylko raz.
  • Próbką do bada­nia jest wymaz z policz­ka, który moż­na pobrać samodziel­nie w domu za pomocą naszego zestawu.
  • Każ­da prób­ka jest obję­ta gwarancją jakoś­ci
  • Wynik wysyłamy na wskazany adres e-mail w 15 dni roboczych
  • Zestaw testowy dostar­cza­my, a próbkę odbier­amy z dowol­nego miejs­ca w Polsce bezpłat­nym kuri­erem
  • Dar­mowa wysył­ka zestawu za granicę
  • Odczyn­ni­ki stosowane do bada­nia posi­ada­ją cer­ty­fikat IVD

 

 

 

 

 

Data publikacji: 07/09/2017, Data aktualizacji: 27/07/2018