Jakie są najczęstsze przyczyny poronienia?

Jakie mogą być przyczyny poronienia, Jakie są objawy poronienia, Jakie badania po poronieniu wykonać, Dlaczego warto poznać przyczyny poronienia

Poronie­nie to niełatwe doświad­cze­nie dla par stara­ją­cych się o dziecko. W ok. 50% przy­pad­ków dochodzi do niego jeszcze przed zag­nieżdże­niem się zar­o­d­ka w jamie maci­cy, a w 20% po implan­tacji. Jakie są przy­czyny poronienia? Czy zawsze są to wady gene­ty­czne?

Jakie mogą być przy­czyny poronienia?
Jakie są objawy poronienia?
Jakie bada­nia po poronie­niu wykon­ać?
Dlaczego warto poz­nać przy­czyny poronienia?

Jakie mogą być przyczyny poronienia?

Wiele kobi­et nie wie, jakie mogą być przy­czyny poronienia. Bard­zo częs­to utra­ta ciąży jest spowodowana wada­mi gene­ty­czny­mi zar­o­d­ka, który połowę genów otrzy­mu­je od mat­ki, a połowę od ojca. Ryzyko poronienia na skutek wad gene­ty­cznych zwięk­sza się wraz z wiekiem kobi­ety. Jed­nak nasz mate­ri­ał gene­ty­czny ule­ga zmi­anom także na skutek nieko­rzyst­nych czyn­ników zewnętrznych, takich jak stres, zanieczyszc­zone powi­etrze i niewłaś­ci­we żywie­nie.

Do innych przy­czyn poronienia zal­icza się: wrod­zone wady maci­cy, niewydol­ność szyj­ki maci­cy, mięś­ni­a­ki, endometri­ozę i zrosty wewnątrz­maci­czne (wszys­tkie te czyn­ni­ki określa się mianem anatomicznych). Utratę ciąży powodu­je też m.in.: niepraw­idłowe funkcjonowanie układu odpornoś­ciowego, choro­by przewlekłe, naduży­wanie leków, zaś­ni­ad zar­o­d­kowy czy niedobo­ry hor­mon­alne prog­es­teronu.

Jakie są objawy poronienia?

Jakie są objawy poronienia? Najczęś­ciej utra­cie ciąży towarzyszą bóle pod­brzusza i krzyża, krwaw­ie­nie z pochwy lub plamie­nie. Dodatkowo może pojaw­ić się wyso­ka gorącz­ka (pon­ad 38 st. C), szty­wność karku, bóle mięśni i dreszcze. Niek­tóre symp­to­my są podob­ne do tych, jakie pojaw­ia­ją się w pier­wszych tygod­ni­ach ciąży.

Jakie badania po poronieniu wykonać?

Utra­ta ciąży nie jest łatwym przeży­ciem, ale jeśli do niej dojdzie, należy poz­nać przy­czynę. Jakie bada­nia po poronie­niu wykon­ać, aby móc w dal­szym ciągu starać się o dziecko? Należy przede wszys­tkim sprawdz­ić poziom hor­monów tar­czy­cy: TSH (hor­monu tyreotropowego) i prze­ci­w­ci­ał FT3 oraz FT4. Lekarze zale­ca­ją również bada­nia stęże­nia hor­monów płciowych, a więc: prog­es­teronu, pro­lak­tyny, estro­genów, LH i FSH. Pon­ad­to zale­cane jest wyko­nanie badań w kierunku wad anatomicznych maci­cy oraz badań gene­ty­cznych tkanek pło­du.

Dlaczego warto poznać przyczyny poronienia?

Dlaczego warto poz­nać przy­czyny poronienia? Częs­to ułatwia to kobi­etom pogodze­nie się z tą trud­ną sytu­acją i przes­tanie szuka­nia winy tylko w sobie. Wyko­nanie odpowied­nich badań po utra­cie ciąży pozwala na wyk­lucze­nie ewen­tu­al­nych chorób i pod­ję­cie leczenia, co później poz­woli na urodze­nie zdrowego dziec­ka.

Data publikacji: 14/05/2019