Poziom żelaza — jak obniżyć, w czym zagraża?

Poziom żelaza należy do tak zwanych mikroele­men­tów, czyli należy go dostar­czać w w niewiel­kich dawkach każdego dnia. Aby równowa­ga poziomu żelaza w orga­nizmie została zachowana należy dostar­czyć od kilku do kilku­nas­tu miligramów na dzień. Trzy­manie się tych reguł poz­woli na praw­idłowe funkcjonowanie narządów oraz tkanek.

Jak obniżyć poziom żelaza u dziec­ka?
Jak obniżyć poziom żelaza u dorosłych?
Jak obniżyć poziom żelaza u dorosłych?
Czy da się obniżyć poziom żelaza dietą?

Jak obniżyć poziom żelaza u dziecka?

Nad­mi­ar żelaza u dziec­ka może skutkować w takie schorzenia jak: zatru­cia czy uszkodze­nie jelit. Niewąt­pli­wie trze­ba zad­bać, aby dziecko miało dostar­czaną odpowied­nią dawkę żelaza w każdym dniu. W jaki sposób obniżyć poziom żelaza u dziec­ka? Najprost­szą, a zarazem najm­niej inwazyjną metodą jest odpowied­nio dobrana, zbi­lan­sowana dieta. Ist­nieje również rzad­ka choro­ba — hemochro­ma­toza — wywołana nad­mi­arem żelaza. W takim wypad­ku nie zawsze dobrane pro­duk­ty spoży­w­cze załatwią sprawę. Wów­czas należy skon­sul­tować się z lekarzem, aby pod jego bacznym okiem dziecku podawano żela­zo przez spec­jal­istę.

Jak obniżyć poziom żelaza u dorosłych?

Pod­wyżs­zony poziom żelaza jest zarówno groźny w przy­pad­ku osób dorosłych, jak i u dzieci. Jak obniżyć poziom żelaza u dorosłych? Pro­ce­du­ra prze­b­ie­ga w ten sam sposób w obu przy­pad­kach. Jeżeli poziom żelaza znacznie przekracza nor­mę, należy przeprowadz­ić bada­nia, ponieważ zbyt wyso­ka ilość tego pier­wiast­ka w orga­nizmie prowadzi do wielu uciążli­wych chorób.

Jakie są skuteczne sposoby na obniżenie poziomu żelaza?

Nie zawsze dzieje się tak, że jedynym wyjś­ciem są środ­ki medy­czne. Ist­nieje wiele niein­wazyjnych, skutecznych sposobów na obniże­nie poziomu żelaza. Do najpop­u­larniejszych należą:

 • krwio­daw­st­wo (najszyb­szy sposób na pozby­cie się zapasów żelaza z krwi)
 • dieta
 • unikanie żeli­wnych naczyń do gotowa­nia
 • poce­nie się (pod­czas nat­u­ral­nego chłodzenia ciała pozby­wamy się również żelaza)
  akty­wność fizy­cz­na
 • upusty krwi

Czy da się obniżyć poziom żelaza dietą?

Dowiedzione, że możli­we jest obniże­nie poziomu żelaza dietą. Pewne mody­fikac­je diety pomogą upo­rać się z wysokim stęże­niem poziomu żelaza we krwi. Co należy spoży­wać, aby tego dokon­ać? Oto lista pro­duk­tów, które sprzy­ja­ją w walce z hemochro­ma­tozą:

 • nabi­ał i jaja
 • pro­duk­ty bogate w kwas fitowy (orzechy, faso­la, groch, nasiona)
 • kawa, herba­ta, czeko­la­da
 • czer­wone wino
 • oli­w­ki i oli­wa z oli­wek
Data publikacji: 29/04/2019, Data aktualizacji: 10/05/2019