Wynik badania na ojcostwo

Test DNA to najpewniejsza meto­da ustal­e­nia bio­log­icznego ojcost­wa — wynik tes­tu albo potwierdzi ojcost­wo z praw­dopodobieńst­wem pon­ad 99,99% albo je wyk­luczy w 100%. Test na ojcost­wo wystar­czy zro­bić raz w życiu, a infor­ma­c­ja z niego płyną­ca będzie dla Państ­wa pew­na, wiary­god­na i jed­noz­nacz­na.

Jakie informacje znajdują się na wyniku badania?

  • Dane osób uczest­niczą­cych w teś­cie, jeżeli wybiorą Państ­wo badanie z podaniem danych osobowych (zobacz jak wyglą­da for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia…)
  • Pro­file gene­ty­czne osób badanych
  • Słow­na inter­pre­tac­ja uzyskanego rezul­tatu
  • Pod­pisy i piecząt­ki osób wykonu­ją­cych i zatwierdza­ją­cych test

Kliknij, aby zobaczyć przykład­owe wyni­ki

Jak odczytać wynik badania?

Wielu z Państ­wa przed zlece­niem bada­nia zas­tanaw­ia się jak odczy­tać wynik tes­tu na ojcost­wo. Czym są pro­file gene­ty­czne? Jak zin­ter­pre­tować  uzyskany rezul­tat?

Zaczni­jmy może od tego co kry­je się za określe­niem “pro­fil gene­ty­czny” i co on właś­ci­wie oznacza w bada­niu ojcost­wa. Moż­na powiedzieć, że pro­fil to “gene­ty­czny odcisk pal­ca” unikalny dla każdego człowieka (za wyjątkiem bliźniąt jed­no­ja­jowych). Skła­da się on z określonej licz­by mark­erów, a każdy mark­er opisany jest za pomocą dwóch liczb — jed­ną dziedz­iczy się po ojcu a drugą po matce. W wyniku anal­izy lab­o­ra­to­ryjnej uzysku­je się właśnie pro­file gene­ty­czne ojca, dziec­ka i ewen­tu­al­nie mat­ki a następ­nie porównu­je się je ze sobą.Na wyniku oprócz pro­fili gene­ty­cznych zna­jdą Państ­wo infor­ma­cję o pro­cen­towym praw­dopodobieńst­wie (słow­na inter­pre­tac­ja) bio­log­icznego ojcost­wa badanego mężczyzny. Wartość ta uzyski­wana jest dzię­ki przeprowad­zonej anal­izie statysty­cznej.

.

Wynik potwierdzający ojcostwo

O potwierdze­niu ojcost­wa mówi się wtedy kiedy jed­na z liczb w poje­dynczym mark­erze u dziec­ka zgadza się z jed­ną z liczb u ojca.

Spójrzmy na tabelkę poniżej w pier­wszym badanym mark­erze D16S539 zarówno u dziec­ka, jak i u ojca wys­tępu­je wspól­na licz­ba 12. Taka zgod­ność powin­na wys­tąpić we wszys­t­kich badanych mark­er­ach.

Tabelka-markery

.
Wynik wykluczający ojcostwo

O wyk­lucze­niu ojcost­wa mówi się wtedy, kiedy w co najm­niej czterech mark­er­ach wys­tępu­je niez­god­ność, czyli żad­na z dwóch liczb wys­tępu­ją­ca u dziec­ka nie pojaw­ia się u ojca.

Spójrzmy na poniższy przykład — w pier­wszym badanym mark­erze D16S539 żad­na z liczb u ojca i dziec­ka nie jest wspól­na. W taki sam sposób patrzy się na kole­jne mark­ery i ich wartoś­ci.

testdna-tabelka-wykluczenie_ojcostwa

.

Wynik badania anonimowego

Nasi pac­jen­ci mogą także zle­cić badanie anon­i­mowe, gdzie zami­ast danych osobowych badanych osób na wyniku wid­nieje “dom­nie­many ojciec” oraz “dziecko”. Cała resz­ta pozosta­je bez zmi­an — pojaw­ią się zarówno pro­file gene­ty­czne, jak i słow­na inter­pre­tac­ja.

.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz

 

Data publikacji: 16/06/2015, Data aktualizacji: 25/08/2016