Badania DNA – czy są wiarygodne i kiedy je wykonać?

Bada­nia DNA są dziś dostęp­ne dla każdego – może­my dzię­ki nim sprawdz­ić ojcost­wo czy pokrewieńst­wo, określić obec­ność predys­pozy­cji gene­ty­cznych w kierunku danej choro­by czy nawet postaw­ić diag­nozę. Coraz więcej osób zysku­je dzię­ki nim spokój. Dowiedz się więcej o bada­ni­ach gene­ty­cznych – przede wszys­tkim na ojcost­wo i pokrewieńst­wo.
 

  1. Czy bada­nia DNA są wiary­godne?
  2. Kiedy zro­bić bada­nia DNA?
  3. Gdzie zro­bić bada­nia DNA?
  4. Kto powinien zro­bić bada­nia DNA?

 

Czy badania DNA są wiarygodne?

Bada­nia DNA opier­a­ją się o anal­izę mate­ri­ału, który jest niezmi­en­ny i ustalony w momen­cie poczę­cia – np. w przy­pad­ku testów na ojcost­wo usta­la i porównu­je się pro­file gene­ty­czne odziedz­ic­zone w połowie po ojcu i w połowie po matce.
 
Czy bada­nia DNA są wiary­godne? Tak – a co więcej, wystar­czy wykon­ać je raz w życiu. Na wynik bada­nia gene­ty­cznego nie mają pon­ad­to wpły­wu czyn­ni­ki zewnętrzne, np. infekc­ja, stosowane leki, uży­w­ki czy dieta.

Kiedy zrobić badania DNA?

Bada­nia gene­ty­czne na ojcost­wo i pokrewieńst­wo (np. dzi­ad­ków i wnuków) pozwala­ją rozwiązać wiele spraw – nie tylko oso­bistych, ale też prawnych. Kiedy zro­bić bada­nia DNA? Warto zde­cy­dować się przede wszys­tkim, gdy:
 

  • chcesz zyskać całkow­itą pewność co do ojcost­wa,
  • nie zgadza się gru­pa krwi dziec­ka,
  • dziecko nie jest podob­ne do rodziny,
  • pode­jrze­wasz zdradę, pod­mi­anę w szpi­talu czy adopcję,
  • chcesz przepisać spadek czy wal­czysz o majątek.

 

Gdzie zrobić badania DNA?

Bada­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa mogą być wyko­nane właś­ci­wie z dowol­nego miejs­ca na świecie. Jak to możli­we? Prób­ki do takiego bada­nia moż­na pobrać samodziel­nie – mogą to być nie tylko wymazy z policz­ka, ale np. maszyn­ka do gole­nia, szc­zotecz­ka do zębów, inhala­tor czy chus­tecz­ka z katarem. Później prób­ki wystar­czy odesłać do lab­o­ra­to­ri­um.
 
A gdzie zro­bić bada­nia DNA w placów­ce? Są one dostęp­ne w 200 punk­tach pobrań. Tam prób­ki pobiera doświad­c­zony i wyszkolony per­son­el medy­czny.

Kto powinien zrobić badania DNA?

Takie bada­nia pozwala­ją zyskać całkow­itą pewność do koń­ca życia. Kto powinien zro­bić bada­nia DNA na ojcost­wo czy pokrewieńst­wo? Warto wykon­ać je od razu przy pojaw­ie­niu się jakichkol­wiek wąt­pli­woś­ci. Im szy­b­ciej zostanie uzyskany wynik, tym szy­b­ciej będzie moż­na odetch­nąć z ulgą.

Data publikacji: 28/12/2018