Badania DNA i testy na ojcostwo Poznań – akredytowane laboratorium

100% pewny wynik badania DNA dla własnej wiedzy i do sądu. Badamy wszystkie próbki – szczoteczkę do zębów, włosy, smoczek, kubek, gumę do żucia i wiele innych.

W Poz­na­niu w punkcie testD­NA zre­al­izu­ją Państ­wo dyskret­nie pewny test ojcost­wa — od ręki. Sprawdza­my zgod­ność w aż 24 charak­terysty­cznych miejs­cach na DNA ojca i dziec­ka (24 mark­ery DNA). Dzię­ki temu może­my zag­waran­tować Państ­wu pewny i jed­noz­naczny rezul­tat nawet w sytu­acji, gdy mat­ka dziec­ka nie uczest­niczy w bada­niu.

Gwarancja pewnego wyniku – wykonujemy testy na ojcostwo od ponad 15 lat

Test na ojcost­wo w wielu przy­pad­kach zmienia ludzkie życie. Z tego wzglę­du szczegól­ną wagę przykładamy do tego, aby wydany Państ­wu wynik był pewny i niepod­ważal­ny. Dzi­ałamy od pon­ad 15 lat i przez ten czas żaden wydany przez testD­NA wynik bada­nia ojcost­wa nie został prawnie zak­wes­t­ionowany.

Wynik tes­tu ojcost­wa wyda­je­my z najwyższym możli­wym praw­dopodobieńst­wem. Jest ono zgodne z zalece­ni­a­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii. Co ważne, sam doku­ment jest ważny też poza grani­ca­mi kra­ju.

 

Anal­izu­je­my 24 mark­ery DNA. Jest to najwięk­sza pula dostęp­na na rynku, dlat­ego prób­ki od ojca i dziec­ka w zupełnoś­ci wystar­czą do bada­nia..

..

Test na ojcostwo w Poznaniu – adres placówki

Adres
Bada­nia DNA na ustal­e­nie ojcost­wa – Poz­nań
ul. Słowack­iego 28a
60–823 Poz­nań
Informacja telefoniczna i umawianie wizyt

tel.  (61) 279 41 03 kom. 796 645 008

Tele­fon czyn­ny: pon.-pt. 7:00–22:00, week­endy i świę­ta 9:00–21:00

.

Punkt pobrań obsługu­je miejs­cowoś­ci:

Poz­nań, Leszno, Śro­da Wlkp.,Września, Gniezno, Koś­cian, Grodzisk Wlkp., Szamo­tuły, Oborni­ki.

 

Kiedy wynik testu DNA może być błędny?

Zdarza się, że pac­jen­ci pyta­ją nas, czy wynik tes­tu DNA na ojcost­wo może być błęd­ny. Jak w każdym przy­pad­ku — także przy wykony­wa­niu badań tego rodza­ju może nastąpić pomył­ka w sytu­acji, gdy lab­o­ra­to­ri­um nie dzi­ała zgod­nie z pro­ce­du­ra­mi. Wiele razy widzieliśmy wyni­ki, na których zna­j­dowało się wyk­lucze­nie ojcost­wa — z powodu obec­nego błę­du pis­arskiego. Gdy lab­o­ra­to­ri­um ma wdrożone rygo­rysty­czne pro­ce­dury i gdy ich przestrze­ga, nie ma miejs­ca na taką pomyłkę.

Przykładowe procedury bezpieczeństwa stosowane w naszym laboratorium:

  • real­iza­c­ja tes­tu na ojcost­wo 2 razy przy wyniku wyk­lucza­ją­cym ojcost­wo (mamy wtedy 2 osob­ne zespoły przeprowadza­jące badanie, czyli łącznie są to aż 4 oso­by, które kon­trolu­ją się wza­jem­nie),
  • pod­wój­na kon­tro­la wyniku (jeden spec­jal­ista przeprowadza test, a dru­gi zatwierdza rezul­tat — sprawdza pracę swo­jego poprzed­ni­ka),
  • pro­file gene­ty­czne każdego z naszych pra­cown­ików zna­j­du­ją się w bazie lab­o­ra­to­ri­um,
  • zatrud­ni­ani się wyłącznie doświad­czeni pra­cown­i­cy, którzy częs­to prze­chodzą szkole­nia.

Rygo­rysty­cznych pro­ce­dur wdrożyliśmy naprawdę wiele, aby zag­waran­tować Państ­wu niepod­ważal­ny i pewny wynik. Warto jed­nak zdawać sobie sprawę, że takie pro­ce­dury są związane z wysoki­mi kosz­ta­mi, dlat­ego nie każde lab­o­ra­to­ri­um ma tak szczel­ny sys­tem bez­pieczeńst­wa przy wydawa­niu wyników swoich badań. Tym­cza­sem od tego wyniku częs­to zależy Państ­wa dal­sze życie, dlat­ego warto sprawdz­ić stosowane pro­ce­dury.

badania dna z akredytacjaJakie próbki można wykorzystać do badania DNA? Kubek, szczoteczka do zębów, włosy, szklanka i wiele innych

Test na ojcost­wo moż­na zro­bić dyskret­nie i kom­for­towo z dowol­nej prób­ki — zarówno wymazów z policz­ka, jak i sztućców, maszyn­ki do gole­nia, kub­ka, szk­lan­ki, a nawet pestek arbuza. Jeśli potrze­bu­ją Państ­wo porady na tem­at tego możli­wych próbek, wystar­czy się z nami skon­tak­tować. Co ważne, każ­da prób­ka dostar­c­zona do nas jest obję­ta GWARANCJĄ. Jeśli z jakiegoś powodu nie będzie nadawała się do anal­izy, mogą Państ­wo przekazać następ­ną bezpłat­nie!

Barbara Prokurat

Gwarancja na wszystkie próbki – każdą kolejną badamy za darmo!

Barbara Prokurat, Dyrektor ds. operacyjnych testDNA Laboratorium Sp. z o.o. tłumaczy:

Pac­jen­ci mogą być spoko­jni o jakość dostar­c­zonych próbek, ponieważ każ­da prób­ka obję­ta jest gwarancją. Oznacza to, że jeżeli pier­wsza prób­ka okaże się gorszej jakoś­ci, moż­na dosłać nowy mate­ri­ał, a ponowne anal­izy będą wyko­nane bezpłat­nie. Nie narzu­camy żad­nych ter­minów, próbkę moż­na dostar­czyć za tydzień, miesiąc lub nawet rok. U nas zlece­nie będzie cały czas otwarte.

Test na ojcostwo – wszystkie próbki są tak samo pewne

Nie upier­amy się, że „najlep­szą” próbką jest wymaz z wewnętrznej strony policz­ka. Zarówno on, jak i każ­da inna prób­ka (np. włosy z cebulka­mi, chus­tecz­ka, maszyn­ka do gole­nia, kubek, smoczek, niedopałek papierosa) zaw­iera niezbędne DNA. Rodzaj przekazanej prób­ki jest zależny od tego, co łat­wo i wygod­nie jest Państ­wu zebrać.

Bezpłatna porada telefoniczna – jakie próbki najlepiej pobrać? Jak zorganizować badanie DNA?

Jeśli mają Państ­wo jakiekol­wiek pyta­nia na tem­at badań DNA, wystar­czy do nas zadz­wonić i opisać sytu­ację. Chęt­nie doradz­imy! Nasi spec­jal­iś­ci są dostęp­ni pod tele­fonem od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 7.00 do 22.00 oraz w week­endy i świę­ta od godziny 9.00 do 21.00.

 

Jak wygląda test ojcostwa w naszej przychodni?

.
Zda­je­my sobie sprawę z tego, jak bard­zo zależy Państ­wu na dyskrecji. Dlat­ego też w naszych przy­chod­ni­ach oraz w samym lab­o­ra­to­ri­um dbamy o jej zachowanie. Nigdy nie udzielamy infor­ma­cji na tem­at zle­conego bada­nia osobom trzec­im. Mamy bard­zo rygo­rysty­czne pro­ce­dury, których przestrze­ganie gwaran­tu­je Państ­wu pełną ochronę danych.
.
Dzwoniąc do nas nikt nie jest w stanie potwierdz­ić, że dany pac­jent zle­ca u nas badanie. Jeśli zależy Państ­wu na dyskrecji warto zwró­cić uwagę na to, w jaki sposób dokład­nie lab­o­ra­to­ri­um ją gwaran­tu­je. Częs­to jest to tylko slo­gan reklam­owy pod­czas, gdy placówka nie ma wdrożonych żad­nych pro­ce­dur pozwala­ją­cych na zabez­piecze­nie wrażli­wych danych pac­jen­ta

Test na ojcostwo Poznań – w jaki sposób gwarantujemy pewny wynik?

  • Cer­ty­fikaty lab­o­ra­to­ri­um i akredy­tac­ja PCA – testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. reg­u­larnie uczest­niczy w zewnętrznych kon­tro­lach między­lab­o­ra­to­ryjnych. Posi­a­da zarówno akredy­tację PCA, jak i wiele cer­ty­fikatów, między inny­mi ISFG oraz GEDNAP. Co ważne, to jedyne pry­watne lab­o­ra­to­ri­um, które w pro­gramie CTS (Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices) uzyskało 100% zgod­ność wyników w bada­ni­ach ojcost­wa. Pamię­taj! Tylko wyni­ki badań, które wyko­nano w akredy­towanym lab­o­ra­to­ri­um, mogą być zgod­nie z prawem respek­towane przez pol­skie i zagraniczne sądy! Cer­ty­fikaty lab­o­ra­to­ri­um…
  • 24 mark­ery DNA anal­i­zowane u każdego uczest­ni­ka – dzię­ki temu rezul­tat jest jed­noz­naczny i wiary­god­ny nawet wtedy, gdy w bada­niu biorą udzi­ał tylko dziecko i dom­nie­many ojciec. Co więcej, wyni­ki wydawane przez testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. są zgodne z zalece­niem Pol­skiego Towarzyst­wa Gene­ty­ki Sądowej i Krymi­nologii. Na każdym rezulta­cie widoczne są pon­ad­to pro­file DNA uczest­ników bada­nia (moż­na nazwać je „dowo­dem” z przeprowad­zonego tes­tu). Przeczy­taj więcej o 24 mark­er­ach DNA
  • Odczyn­ni­ki najwyższej jakoś­ci – do bada­nia ojcost­wa sto­su­je­my wysok­iej jakoś­ci odczyn­ni­ki firmy PROMEGA. Jakość odczyn­ników ma wpływ na pewność wyniku – niek­tóre lab­o­ra­to­ria wybier­a­ją te „domowej robo­ty”, które nie prze­chodzą odpowied­nich kon­troli, co może wiązać się z błę­da­mi w anal­izie.
  • Doświad­czeni spec­jal­iś­ci – bada­nia gene­ty­czne w testD­NA przeprowadzane są przez ekspertów z ogrom­nym doświad­cze­niem. Są to spec­jal­iś­ci uczest­niczą­cy w kon­fer­enc­jach i szkole­ni­ach oraz współt­worzą­cy prace naukowe. Poz­naj naszych spec­jal­istów…
  • Real­iza­c­ja bada­nia dwa razy – test na ojcost­wo wyk­luczył ojcost­wo? U nas w takiej sytu­acji badanie wykony­wane jest raz jeszcze – z drugiej prób­ki i przez dru­gi zespół lab­o­ran­tów. Pod­wój­na kon­tro­la prób­ki — u nas to nie jest pusty slo­gan, a rzeczy­wiste dzi­ałanie!
pewny wynik
img
img

Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

Jestem zad­owolona z całego zamówienia. Przesył­ka została wysłana ekspre­sowo, ode­branie od kuri­era również odbyło się na dru­gi dzień. Co do ceny to nie mam porów­na­nia z inną fir­mą, gdyż zamówie­nie składałam pier­wszy raz, dla mnie cena jest zad­owala­ją­ca za całość i jakość zamówienia. Odnośnie obsłu­gi klien­­ta- nie miałam żad­nych dodatkowych pytań, a o wysłanym rapor­cie poin­for­mowano mnie tele­fon­iczne, co było na plus. Gen­er­al­nie całość prze­biegła bezprob­le­mowo i bard­zo szy­bko. Także będę pole­cać dalej jeśli będę miała okazję.”

Klau­dia

Serdecznie pole­cam Lab­o­ra­to­ri­um testDNA.Konsultanci medy­czni dba­ją o to, aby wszys­tko było zre­al­i­zowane na najwyższym poziomie. Na nur­tu­jące pyta­nia odpowiada­ją wycz­er­pu­ją­co, kom­pe­tent­nie i mimo trud­nych chwil dla pac­jen­ta jakie są związane z wyko­naniem określonych badań zawsze jest świet­na atmos­fera i uśmiech w słuchaw­ce tele­fonu. Korzys­ta­jąc z usług lab­o­ra­to­ri­um zapew­ni­am, że nikt nie będzie potrak­towany jako „następ­ny” lecz jako współpra­cown­ik, roz­mowy są tak długie ile tego wyma­ga sytu­ac­ja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizu­je próśb pac­jen­ta. Komu­nikac­ja z per­son­elem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbier­a­ją tele­fony i na bieżą­co dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego ser­ca pole­cam tą fir­mę i mam do nich zau­fanie, dlat­ego też nie zamieniła bym jej na żad­ną inną.”

Kinga

Szcz­erze pole­cam! Kon­takt z lab­o­ra­to­ri­um pomi­mo week­endu był na5+. Wszys­tkie infor­ma­c­je rzec­zowo przekazane, dzię­ki czemu bard­zo łat­wo przes­zliśmy przez całą pro­ce­durę. Wyni­ki badań zarówno mailem jak i pocztą doszły błyskaw­icznie. Zde­cy­dowanie pole­cam!”

Anna

Szanowni Państwo,obsługę Klienta/ Pac­jen­ta w Państ­wa Labo­la­to­ri­um oce­ni­am celu­ją­co: pod­czas roz­mowy przez chat uzyskałam proste i kom­plek­sowe infor­ma­c­je o intere­su­ją­cych mnie bada­ni­ach. Kiedy zaszła taka potrze­ba, roz­mowę na cha­cie elasty­cznie zmie­nil­iśmy na tele­fon­iczną i mailową. Pros­ta instrukc­ja obsłu­gi spraw­iła, że samo pobranie mate­ri­ału do bada­nia było bezstre­sowe. Czas dostarczenia/odebrania przesył­ki oraz wyników był bard­zo zad­owala­ją­cy, a mailowa for­ma wyników badań ułatwia szy­b­ki i prosty dostęp do nich w każdym miejs­cu. Już ter­az pole­cam Państ­wa usłu­gi osobom zas­tanaw­ia­ją­cym się nad wyko­naniem badań genetycznych.Pozdrawiam serdecznie”

Edy­ta

Zobacz, jak pracuje nasze laboratorium


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Data publikacji: 28/05/2015, Data aktualizacji: 06/03/2019