Badania DNA i testy na ojcostwo Poznań – akredytowane laboratorium

test na ojcostwo Poznań, testy na ojcostwo Poznań, badania DNA Poznań, badanie DNA Poznań, badania ojcostwa Poznań, badanie ojcostwa Poznań 100% pewny wynik badania DNA dla własnej wiedzy i do sądu. Badamy wszystkie próbki – szczoteczkę do zębów, włosy, smoczek, kubek, gumę do żucia i wiele innych.

W Poz­na­niu w punkcie testD­NA zre­al­izu­ją Państ­wo dyskret­nie pewny test ojcost­wa — od ręki. Sprawdza­my zgod­ność w aż 24 charak­terysty­cznych miejs­cach na DNA ojca i dziec­ka (24 mark­ery DNA). Dzię­ki temu może­my zag­waran­tować Państ­wu pewny i jed­noz­naczny rezul­tat nawet w sytu­acji, gdy mat­ka dziec­ka nie uczest­niczy w bada­niu.

Spis treści:

1. Gwaranc­ja pewnego wyniku
2. Gdzie w Poz­na­niu zro­bić test na ojcost­wo? Adres placów­ki
3. Kiedy wynik bada­nia ojcost­wa może być błęd­ny?
4. Jakie prób­ki moż­na wyko­rzys­tać do bada­nia DNA?
5. Jak umówić się na test na ojcost­wo w Poz­na­niu? Bezpłat­na pora­da tele­fon­icz­na
6. Jak wyglą­da test na ojcost­wo w Poz­na­niu w przy­chod­ni?
7. Test na ojcost­wo Poz­nań — w jaki sposób gwaran­tu­je­my pewny wynik?

Gwarancja pewnego wyniku – wykonujemy testy na ojcostwo od ponad 15 lat

Test na ojcost­wo w wielu przy­pad­kach zmienia ludzkie życie. Z tego wzglę­du szczegól­ną wagę przykładamy do tego, aby wydany Państ­wu wynik był pewny i niepod­ważal­ny. Dzi­ałamy od pon­ad 15 lat i przez ten czas żaden wydany przez testD­NA wynik bada­nia ojcost­wa nie został prawnie zak­wes­t­ionowany.

Wynik tes­tu ojcost­wa wyda­je­my z najwyższym możli­wym praw­dopodobieńst­wem. Jest ono zgodne z zalece­ni­a­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii. Co ważne, sam doku­ment jest ważny też poza grani­ca­mi kra­ju.

 

Anal­izu­je­my 24 mark­ery DNA. Jest to najwięk­sza pula dostęp­na na rynku, dlat­ego prób­ki od ojca i dziec­ka w zupełnoś­ci wystar­czą do bada­nia..

..

Gdzie w Poznaniu zrobić test na ojcostwo? Test na ojcostwo w Poznaniu – adres placówki

Adres
Bada­nia DNA na ustal­e­nie ojcost­wa – Poz­nań
ul. Słowack­iego 28a
60–823 Poz­nań
Informacja telefoniczna i umawianie wizyt

tel.  (61) 279 41 03 kom. 796 645 008

Tele­fon czyn­ny: pon.-pt. 7:00–22:00, week­endy i świę­ta 9:00–21:00

 

Adres
Bada­nia DNA na ustal­e­nie ojcost­wa – Poz­nań
ul. Braniews­ka 20
60–454 Poz­nań
Informacja telefoniczna i umawianie wizyt

tel.  (61) 279 41 03 kom. 796 645 008

Tele­fon czyn­ny: pon.-pt. 7:00–22:00, week­endy i świę­ta 9:00–21:00

 

Punkt pobrań obsługu­je miejs­cowoś­ci:
Poz­nań, Leszno, Śro­da Wlkp.,Września, Gniezno, Koś­cian, Grodzisk Wlkp., Szamo­tuły, Oborni­ki.

Kiedy wynik badania ojcostwa może być błędny?

Zdarza się, że pac­jen­ci pyta­ją nas, czy wynik tes­tu na ojcost­wo może być błęd­ny. Jak w każdym przy­pad­ku — także przy wykony­wa­niu badań tego rodza­ju może nastąpić pomył­ka w sytu­acji, gdy lab­o­ra­to­ri­um nie dzi­ała zgod­nie z pro­ce­du­ra­mi. Wiele razy widzieliśmy wyni­ki, na których zna­j­dowało się wyk­lucze­nie ojcost­wa — z powodu obec­nego błę­du pis­arskiego. Gdy lab­o­ra­to­ri­um ma wdrożone rygo­rysty­czne pro­ce­dury i gdy ich przestrze­ga, nie ma miejs­ca na taką pomyłkę.

Przykładowe procedury bezpieczeństwa stosowane w naszym laboratorium:

  • real­iza­c­ja tes­tu na ojcost­wo 2 razy przy wyniku wyk­lucza­ją­cym ojcost­wo (mamy wtedy 2 osob­ne zespoły przeprowadza­jące badanie, czyli łącznie są to aż 4 oso­by, które kon­trolu­ją się wza­jem­nie),
  • pod­wój­na kon­tro­la wyniku (jeden spec­jal­ista przeprowadza test, a dru­gi zatwierdza rezul­tat — sprawdza pracę swo­jego poprzed­ni­ka),
  • pro­file gene­ty­czne każdego z naszych pra­cown­ików zna­j­du­ją się w bazie lab­o­ra­to­ri­um,
  • zatrud­ni­ani się wyłącznie doświad­czeni pra­cown­i­cy, którzy częs­to prze­chodzą szkole­nia.

Rygo­rysty­cznych pro­ce­dur wdrożyliśmy naprawdę wiele, aby zag­waran­tować Państ­wu niepod­ważal­ny i pewny wynik. Warto jed­nak zdawać sobie sprawę, że takie pro­ce­dury są związane z wysoki­mi kosz­ta­mi, dlat­ego nie każde lab­o­ra­to­ri­um ma tak szczel­ny sys­tem bez­pieczeńst­wa przy wydawa­niu wyników swoich badań. Tym­cza­sem od tego wyniku częs­to zależy Państ­wa dal­sze życie, dlat­ego warto sprawdz­ić stosowane pro­ce­dury.

test na ojcostwo Poznań, testy na ojcostwo Poznań, badania DNA Poznań, badanie DNA Poznań, badania ojcostwa Poznań, badanie ojcostwa Poznań Jakie próbki można wykorzystać do badania DNA? Kubek, szczoteczka do zębów, włosy, szklanka i wiele innych

Bada­nia na ojcost­wo moż­na zro­bić dyskret­nie i kom­for­towo z dowol­nej prób­ki — zarówno wymazów z policz­ka, jak i sztućców, maszyn­ki do gole­nia, kub­ka, szk­lan­ki, a nawet pestek arbuza. Jeśli potrze­bu­ją Państ­wo porady na tem­at tego możli­wych próbek, wystar­czy się z nami skon­tak­tować. Co ważne, każ­da prób­ka dostar­c­zona do nas jest obję­ta GWARANCJĄ. Jeśli z jakiegoś powodu nie będzie nadawała się do anal­izy, mogą Państ­wo przekazać następ­ną bezpłat­nie!

Barbara Prokurat

Gwarancja na wszystkie próbki – każdą kolejną badamy za darmo!

Barbara Prokurat, Dyrektor ds. operacyjnych testDNA Laboratorium Sp. z o.o. tłumaczy:

Pac­jen­ci mogą być spoko­jni o jakość dostar­c­zonych próbek, ponieważ każ­da prób­ka obję­ta jest gwarancją. Oznacza to, że jeżeli pier­wsza prób­ka okaże się gorszej jakoś­ci, moż­na dosłać nowy mate­ri­ał, a ponowne anal­izy będą wyko­nane bezpłat­nie. Nie narzu­camy żad­nych ter­minów, próbkę moż­na dostar­czyć za tydzień, miesiąc lub nawet rok. U nas zlece­nie będzie cały czas otwarte.

Test na ojcostwo – wszystkie próbki są tak samo pewne

Nie upier­amy się, że „najlep­szą” próbką do bada­nia DNA jest wymaz z wewnętrznej strony policz­ka. Zarówno on, jak i każ­da inna prób­ka (np. włosy z cebulka­mi, chus­tecz­ka, maszyn­ka do gole­nia, kubek, smoczek, niedopałek papierosa) zaw­iera niezbędne DNA. Rodzaj przekazanej prób­ki jest zależny od tego, co łat­wo i wygod­nie jest Państ­wu zebrać.

Jak umówić się na test na ojcostwo w Poznaniu? Jakie próbki najlepiej przekazać? Bezpłatna porada telefoniczna

test na ojcostwo Poznań, testy na ojcostwo Poznań, badania DNA Poznań, badanie DNA Poznań, badania ojcostwa Poznań, badanie ojcostwa Poznań

Jeśli mają Państ­wo jakiekol­wiek pyta­nia na tem­at badań DNA, wystar­czy do nas zadz­wonić i opisać sytu­ację. Chęt­nie doradz­imy! Nasi spec­jal­iś­ci są dostęp­ni pod tele­fonem od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 7.00 do 22.00 oraz w week­endy i świę­ta od godziny 9.00 do 21.00.

 

Jak wygląda test na ojcostwo w Poznaniu w przychodni?

.
Zda­je­my sobie sprawę z tego, jak bard­zo zależy Państ­wu na dyskrecji. Dlat­ego też w naszych przy­chod­ni­ach oraz w samym lab­o­ra­to­ri­um dbamy o jej zachowanie. Nigdy nie udzielamy infor­ma­cji na tem­at zle­conego bada­nia osobom trzec­im. Mamy bard­zo rygo­rysty­czne pro­ce­dury, których przestrze­ganie gwaran­tu­je Państ­wu pełną ochronę danych.
.
Dzwoniąc do nas nikt nie jest w stanie potwierdz­ić, że dany pac­jent zle­ca u nas badanie. Jeśli zależy Państ­wu na dyskrecji warto zwró­cić uwagę na to, w jaki sposób dokład­nie lab­o­ra­to­ri­um ją gwaran­tu­je. Częs­to jest to tylko slo­gan reklam­owy pod­czas, gdy placówka nie ma wdrożonych żad­nych pro­ce­dur pozwala­ją­cych na zabez­piecze­nie wrażli­wych danych pac­jen­ta

Test na ojcostwo Poznań – w jaki sposób gwarantujemy pewny wynik?

  • Cer­ty­fikaty lab­o­ra­to­ri­um i akredy­tac­ja PCA – testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. reg­u­larnie uczest­niczy w zewnętrznych kon­tro­lach między­lab­o­ra­to­ryjnych. Posi­a­da zarówno akredy­tację PCA, jak i wiele cer­ty­fikatów, między inny­mi ISFG oraz GEDNAP. Co ważne, to jedyne pry­watne lab­o­ra­to­ri­um, które w pro­gramie CTS (Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices) uzyskało 100% zgod­ność wyników w bada­ni­ach ojcost­wa. Pamię­taj! Tylko wyni­ki badań, które wyko­nano w akredy­towanym lab­o­ra­to­ri­um, mogą być zgod­nie z prawem respek­towane przez pol­skie i zagraniczne sądy! Cer­ty­fikaty lab­o­ra­to­ri­um…
  • 24 mark­ery DNA anal­i­zowane u każdego uczest­ni­ka – dzię­ki temu rezul­tat jest jed­noz­naczny i wiary­god­ny nawet wtedy, gdy w bada­niu biorą udzi­ał tylko dziecko i dom­nie­many ojciec. Co więcej, wyni­ki wydawane przez testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. są zgodne z zalece­niem Pol­skiego Towarzyst­wa Gene­ty­ki Sądowej i Krymi­nologii. Na każdym rezulta­cie widoczne są pon­ad­to pro­file DNA uczest­ników bada­nia (moż­na nazwać je „dowo­dem” z przeprowad­zonego tes­tu). Przeczy­taj więcej o 24 mark­er­ach DNA
  • Odczyn­ni­ki najwyższej jakoś­ci – do bada­nia ojcost­wa sto­su­je­my wysok­iej jakoś­ci odczyn­ni­ki firmy PROMEGA. Jakość odczyn­ników ma wpływ na pewność wyniku – niek­tóre lab­o­ra­to­ria wybier­a­ją te „domowej robo­ty”, które nie prze­chodzą odpowied­nich kon­troli, co może wiązać się z błę­da­mi w anal­izie.
  • Doświad­czeni spec­jal­iś­ci – bada­nia gene­ty­czne w testD­NA przeprowadzane są przez ekspertów z ogrom­nym doświad­cze­niem. Są to spec­jal­iś­ci uczest­niczą­cy w kon­fer­enc­jach i szkole­ni­ach oraz współt­worzą­cy prace naukowe. Poz­naj naszych spec­jal­istów…
  • Real­iza­c­ja bada­nia dwa razy – test na ojcost­wo wyk­luczył ojcost­wo? U nas w takiej sytu­acji badanie wykony­wane jest raz jeszcze – z drugiej prób­ki i przez dru­gi zespół lab­o­ran­tów. Pod­wój­na kon­tro­la prób­ki — u nas to nie jest pusty slo­gan, a rzeczy­wiste dzi­ałanie!
pewny wynik
img
img

Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

Jestem zad­owolona z całego zamówienia. Przesył­ka została wysłana ekspre­sowo, ode­branie od kuri­era również odbyło się na dru­gi dzień. Co do ceny to nie mam porów­na­nia z inną fir­mą, gdyż zamówie­nie składałam pier­wszy raz, dla mnie cena jest zad­owala­ją­ca za całość i jakość zamówienia. Odnośnie obsłu­gi klien­­ta- nie miałam żad­nych dodatkowych pytań, a o wysłanym rapor­cie poin­for­mowano mnie tele­fon­iczne, co było na plus. Gen­er­al­nie całość prze­biegła bezprob­le­mowo i bard­zo szy­bko. Także będę pole­cać dalej jeśli będę miała okazję.”

Klau­dia

Serdecznie pole­cam Lab­o­ra­to­ri­um testDNA.Konsultanci medy­czni dba­ją o to, aby wszys­tko było zre­al­i­zowane na najwyższym poziomie. Na nur­tu­jące pyta­nia odpowiada­ją wycz­er­pu­ją­co, kom­pe­tent­nie i mimo trud­nych chwil dla pac­jen­ta jakie są związane z wyko­naniem określonych badań zawsze jest świet­na atmos­fera i uśmiech w słuchaw­ce tele­fonu. Korzys­ta­jąc z usług lab­o­ra­to­ri­um zapew­ni­am, że nikt nie będzie potrak­towany jako „następ­ny” lecz jako współpra­cown­ik, roz­mowy są tak długie ile tego wyma­ga sytu­ac­ja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizu­je próśb pac­jen­ta. Komu­nikac­ja z per­son­elem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbier­a­ją tele­fony i na bieżą­co dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego ser­ca pole­cam tą fir­mę i mam do nich zau­fanie, dlat­ego też nie zamieniła bym jej na żad­ną inną.”

Kinga

Szcz­erze pole­cam! Kon­takt z lab­o­ra­to­ri­um pomi­mo week­endu był na5+. Wszys­tkie infor­ma­c­je rzec­zowo przekazane, dzię­ki czemu bard­zo łat­wo przes­zliśmy przez całą pro­ce­durę. Wyni­ki badań zarówno mailem jak i pocztą doszły błyskaw­icznie. Zde­cy­dowanie pole­cam!”

Anna

Szanowni Państwo,obsługę Klienta/ Pac­jen­ta w Państ­wa Labo­la­to­ri­um oce­ni­am celu­ją­co: pod­czas roz­mowy przez chat uzyskałam proste i kom­plek­sowe infor­ma­c­je o intere­su­ją­cych mnie bada­ni­ach. Kiedy zaszła taka potrze­ba, roz­mowę na cha­cie elasty­cznie zmie­nil­iśmy na tele­fon­iczną i mailową. Pros­ta instrukc­ja obsłu­gi spraw­iła, że samo pobranie mate­ri­ału do bada­nia było bezstre­sowe. Czas dostarczenia/odebrania przesył­ki oraz wyników był bard­zo zad­owala­ją­cy, a mailowa for­ma wyników badań ułatwia szy­b­ki i prosty dostęp do nich w każdym miejs­cu. Już ter­az pole­cam Państ­wa usłu­gi osobom zas­tanaw­ia­ją­cym się nad wyko­naniem badań genetycznych.Pozdrawiam serdecznie”

Edy­ta

Zobacz, jak pracuje nasze laboratorium


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Bada­nia DNA na ustal­e­nie ojcost­wa — Poz­nań
5 (100%) 27
Data publikacji: 28/05/2015, Data aktualizacji: 07/04/2019