Celiakia — jak rozpoznać?Celiakia partnerzy

Badanie genetyczne w kierunku celiakii:

 

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

 

 

Pod­czas bada­nia, anal­izie pod­da­je­my przesłany mate­ri­ał gene­ty­czny i usta­lamy wys­tępowanie genów DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Dzię­ki temu wyk­luczymy lub potwierdz­imy gene­ty­czne predys­pozy­c­je wys­tąpi­enia celi­akii.

 Całkowicie wyk­lucza celi­ak­ię
 Może zastąpić biop­sję jeli­ta cienkiego
 Całkowicie pewny wynik, jed­no badanie na całe życie
 Wygod­ny i prosty test dostęp­ny w aptekach i wysyłkowo
 Najsz­er­szy zakres bada­nia w najlep­szej cenie 297 zł! Pewność i oszczęd­ność!

Także dla osób na diecie bezg­lutenowej
.

.

Celiakia — Jak wykonać badanie?

Aby wykon­ać badanie wystar­czy tele­fon­icznie lub inter­ne­towo zamówić zestaw do samodziel­nego pobra­nia próbek albo umówić się na wiz­ytę w jed­nej z pon­ad 200 przy­chod­nia w całej Polsce. Na każde two­je pytanie odpowiemy na cza­cie lub pod numerem tele­fonu 665–761-161

dwa sposoby

Badanie celiakia

Badanie celiakia

 


Kiedy warto przeprowadzić test na celiakię?

Badanie na celi­akie warto wykon­ać, kiedy two­je dziecko lub dorosły członek rodziny:

 

 • ma niską wagę ciała i brak apety­tu
 • cier­pi na bóle brzucha i wzdę­cia,
 • cho­ru­je na cukrzyce typu I
 • zma­ga się ze schorzeni­a­mi tar­czy­cy
 • pojaw­ia­ją się prob­le­my skórne
 • wys­tępu­je ane­mia
 • ma niedobo­ry żelaza
 • ma niską odporność i częs­to cho­ru­je,
 • rozwi­ja­ją się afty oraz zapale­nia kącików
 • ma prob­le­my ze szk­li­wem zęb­nym
 • jest osowiały, braku­je mu energii
 • częste stany depresyjne, przygnę­bi­enia
 • jeśli u kogoś z rodziny wykry­to już tę chorobę,
 • jeśli objawy celi­akii są niety­powe
 • jeśli wys­tępu­je ukry­ta for­ma celi­akii
 • jeśli wys­tępu­ją objawy wskazu­jące na celi­ak­ię a trady­cyjne metody nie dają jed­noz­nacznego wyniku

Wys­tąpi­e­nie niepoko­ją­cych objawów jest pier­wszym syg­nałem do wyko­na­nia bada­nia gene­ty­cznego. Otrzy­manie wyniku oraz wyk­lucze­nie celi­akii, poz­woli na określe­nie praw­idłowej diag­nos­ty­ki.

 .

Celiakia — dlaczego warto się zbadać?

Celiakia jak wykryć

Nielec­zona celi­akia może prowadz­ić do bard­zo poważnych kon­sek­wencji zdrowot­nych w tym do  nowot­woru jeli­ta. Wystar­czy zaled­wie 5 lat odpowied­niej diety, by zni­welować to ryzyko. Nieste­ty, więk­szość pac­jen­tów z celi­ak­ią nie wie, co jest przy­czyną ich prob­lemów zdrowot­nych. Celi­akia „uda­je” bowiem inne schorzenia, takie jak zespół jeli­ta drażli­wego lub aler­gia pokar­mowa. Częs­to pac­jen­ci bezskutecznie leczą się na inne choro­by, pod­czas gdy prawdzi­wą przy­czyną ich dolegli­woś­ci jest nietol­er­anc­ja glutenu, czyli biał­ka zawartego w zbożach.

 

 

Badanie celiakia

 

 

Badanie gene­ty­czne w kierunku celi­akii jest ofic­jal­nie rekomen­dowane przez ESPGHAN — Europe­jskie Towarzyst­wo Gas­troen­terologii, Hepa­tologii i Żywienia Dzieci Czy­taj więcej»

.

 

 

Celiakia jest chorobą genetyczną

To, że celi­akia związana jest z gena­mi oznacza, że może być wykry­wana przez bada­nia DNA. Za pomocą badań DNA moż­na prak­ty­cznie w 100% wyk­luczyć ryzyko celi­akii lub potwierdz­ić jej wys­tępowanie z dużym praw­dopodobieńst­wem. Dzię­ki testom usta­lamy, czy dana oso­ba posi­a­da geny stwarza­jące ryzyko zachorowa­nia: HLA-DQ2, HLA-DQ8 oraz HLA-DR4. Nawet 95% osób chorych na celi­ak­ię ma typowy układ genów predys­ponu­ją­cy do wys­tąpi­enia tej choro­by. Dodatkowo przy posi­ada­niu genu HLA-DR4 ist­nieje więk­sza możli­wość posi­ada­nia chorób współist­nieją­cych z celi­ak­ią jak np. reuma­toidalne zapale­nie stawów, młodzieńcze zapale­nie stawów czy też cukrzy­ca typu I.

.

Najnowsze rekomendacje w diagnozowaniu celiakii

W sty­czniu 2012r. Europe­jskie Sto­warzysze­nie Gas­troen­terologii Pedi­atrycznej, Hepa­tologii i Żywienia zarekomen­dowało włącze­nie do stan­dar­d­owej diag­nos­ty­ki celi­akii badań gene­ty­cznych dzię­ki, którym w niek­tórych przy­pad­kach moż­na zrezyg­nować z wyko­na­nia biop­sji jeli­ta cienkiego.

Testy gene­ty­czne są bezbolesne i kom­for­towe dla pac­jen­ta, a także niezwyk­le pre­cyzyjne. Dzię­ki nim nawet te oso­by, u których celi­akia prze­b­ie­ga niemal bezob­ja­wowo, mogą rozpocząć pro­fi­lak­ty­czną kurację za pomocą odpowied­niej diety – i tym samym uniknąć ryzy­ka nowot­woru. Kobi­ety ciężarne, u których stwierd­zono celi­ak­ię, są w stanie lep­iej zapo­b­ie­gać prob­le­mom pod­czas ciąży i poro­du.

.

UWAGA! Celi­akia jest chorobą mogącą prze­b­ie­gać w sposób uta­jony i skąpoob­ja­wowy. Nawet przy relaty­wnie łagod­nym prze­biegu może ona jed­nak wpły­wać na ciążę i poród u kobi­ety chorej na celi­ak­ię.

Przeczytaj więcej:

Chętnie doradzimy


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

 

 

 

Układ pokar­mowy

Przewlekła biegun­ka
Bóle brzucha
Spadek masy ciała
Nawraca­jące afty jamy ust­nej
Wymio­ty
Zespół jeli­ta drażli­wego
Zaparcia

Skóra

Opryszczkowate zapale­nie skóry
Choro­ba Dühringa
Egze­ma — AZS
Owr­zodzenia jamy ust­nej
Trądzik
Kruche paznok­cie
Bla­da i swędzą­ca skóra


Układ Krwiotwór­czy

Niedokr­wis­tość — Ane­mia
Niedobór żelaza
Niedokr­wis­tość mega­loblasty­cz­na
Leukope­nia

Układ Moc­zowo-Płciowy

Opóźnione dojrze­wanie
Opóźniona menar­che (pier­wsza miesiącz­ka)
Niereg­u­lar­na men­stru­ac­ja
Schorzenia nerek
Osła­bi­e­nie mate­ri­ału gene­ty­cznego


Układ Mięśniowo-szkiele­towy

Osła­bi­e­nie mięśniowe
Osła­bi­e­nie kostne
Tęży­cz­ka (mrowie­nie mięśni)
Nisko­rosłość
Zapale­nie stawów

Ośrod­kowy układ ner­wowy

Padacz­ka — epilep­s­ja
Migrena, częste bóle głowy
Depres­ja
Atak­s­ja
Miopatie
Neu­ropa­tia obwodowa


 

Inne objawy częs­to obser­wowane u chorych

Choro­by szk­li­wa zębowego
Choro­by tar­czy­cy
Choro­ba Hashimo­to
Cukrzy­ca typu I
Brzy­d­ki odd­ech
Ból pleców
Uczu­cie pale­nia w stawach
Bóle, zwędzenia, szty­wnienia stawów
Uczu­cie zaćmienia
Drażli­wość
Przypły­wy złoś­ci
Huśtawka nas­tro­jów
Bur­zli­wy tem­pera­ment
Uczu­cie zmęczenia
Zawroty głowy
Waha­nia wagi
Wypadanie włosów

Powikła­nia nielec­zonej celi­akii

Rak gardła, przełyku lub jeli­ta cienkiego
Chło­ni­ak jeli­ta cienkiego
Wrzodziejące zapale­nie jeli­ta czczego i krętego
Schorzenia wątro­by
Chło­ni­ak nieziar­niczy
Hipos­pl­enizm
Bezpłod­ność
Nawraca­jące poronienia
Porody przed­w­czesne
Przed­w­czes­na menopauza
Osteo­poroza i osteo­ma­lac­ja
Pato­log­iczne zła­ma­nia
Schorzenia psy­chiczne
Depres­ja


 

Data publikacji: 03/06/2016, Data aktualizacji: 14/07/2017