Jak rozpoznać celiakie — trwałą nietolerancje glutenu?

Ile trwa rozpoznanie celiakii, Jak szybko rozpoznać celiakię, Czy warto rozpoznać celiakię

Celi­akia jest inaczej nazy­wana glutenoza­leżną chorobą trzewną. Rozwi­ja się na podłożu immuno­log­icznym i jest spowodowana przez gluten. Diag­nos­ty­ka tego schorzenia jest miar­o­da­j­na tylko i wyłącznie wtedy, gdy była poprzed­zona codzi­en­nym, pon­ad 6-tygod­niowym spoży­waniem co najm­niej jed­nego posiłku zaw­ier­a­jącego określoną ilość glutenu (10 gramów dzi­en­nie, co jest odzwier­ciedle­niem około 4 kromek pszen­nego chle­ba). Najnowsze bada­nia wskazu­ją, iż do praw­idłowego rozpoz­na­nia celi­akii wystar­czy dzi­en­na dawka 3 gramów glutenu przez 2 tygod­nie lub 10 gramów przez 18 dni.

Spis treś­ci:

Celi­akia jak rozpoz­nać?
Ile trwa rozpoz­nanie celi­akii?
Jak szy­bko rozpoz­nać celi­ak­ię?
Czy warto rozpoz­nać celi­ak­ię?

Celiakia jak rozpoznać?

Celi­akia jak rozpoz­nać? Bada­nia pomoc­nicze w rozpoz­nawa­niu celi­akii mają za zadanie wykrycie typowych objawów a następ­nie potwierdze­nie zgodne z najnowszy­mi wyty­czny­mi. Dzielą się na: bada­nia lab­o­ra­to­ryjne (niedokr­wis­tość z niedoboru żelaza, zmniejsze­nie stęże­nia żelaza/kwa­su foliowego/wapnia/witaminy D/witaminy B12, hipoal­bu­mine­mia, zwięk­sze­nie akty­wnoś­ci amino­trans­fer­az), bada­nia sero­log­iczne (auto­prze­ci­w­ci­ała prze­ci­wko TG2 i EMA w klasie IgA — gdy mamy do czynienia z niedo­borem IgA należy oznaczyć podob­ne prze­ci­w­ci­ała w klasie IgG lub prze­ci­wko deami­d­owanym pep­ty­dom gli­a­dyny — DGA), endoskopia (wyżło­bi­enia w brze­gach fałdów dwu­nast­ni­cy a pon­ad­to zmniejsze­nie ich iloś­ci lub zanik całkow­ity, mozaikowa błona ślu­zowa, widoczne naczy­nia krwionośne), bada­nia his­to­log­iczne (zaników kosmków jeli­towych, wzrost iloś­ci lim­fo­cytów śródnabłonkowych, prze­rost krypt jeli­towych), bada­nia gene­ty­czne (obec­ność anty­genów HLA-DQ2/DQ8). Wyty­czne rozpoz­na­nia są bard­zo skom­p­likowane i określa­ją wszys­tkie podane objawy. Wynik na ich pod­staw­ie może być rozpoz­naniem pewnym stwierdza­ją­cym celi­akie lub wyk­lucza­ją­cym, potenc­jal­nym lub nie­jas­nym w zależnoś­ci od konkret­nych wniosków z przeprowad­zonych badań.

Ile trwa rozpoznanie celiakii?

To bard­zo skom­p­likowane pytanie, gdyż wszys­tko zależy od poszczegól­nych lab­o­ra­toriów przeprowadza­ją­cych bada­nia. Rozpoz­nanie celi­akii trwa zazwyczaj kil­ka tygod­ni, szczegól­nie iż musimy doliczyć do tego cza­su właś­ci­wy czas diety przed diag­nos­tyką.

Jak szybko rozpoznać celiakię?

Należy przede wszys­tkim kon­sul­tować wszelkie niepoko­jące objawy celi­akii u swo­jego lekarza rodzin­nego, który powinien reagować i zle­cić diag­nos­tykę w przy­pad­ku pode­jrzenia celi­akii.

Czy warto rozpoznać celiakię?

Rozpoz­nanie celi­akii i szy­bkie wdroże­nie dzi­ałań mają­cych na celu nieprowokowanie objawów choro­by jest istotne dla jakoś­ci życia pac­jen­ta. Stosowanie się do reżimu leczniczego skutku­je obniże­niem ryzy­ka wys­tąpi­e­nie powikłań takich jak osteo­poroza, nowot­wory jeli­ta cienkiego a także depresji.

Data publikacji: 24/04/2019