Test na ojcostwo z pobraniem próbek w domu – 100% pewności, maksimum wygody!

Czy wiedzą Państ­wo, że prób­ki do pry­wat­nego tes­tu na ojcost­wo moż­na pobrać włas­noręcznie w domu? Dla Państ­wa kom­for­tu testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. przy­go­towało spec­jalne zestawy służące do samodziel­nego sporządzenia wszys­t­kich mate­ri­ałów. Jak zamówić taki zestaw? Mogą to Państ­wo zro­bić tele­fon­icznie, e-mailowo, na anon­i­mowym cza­cie lub przez stronę ser­wisu inter­ne­towego testD­NA. Zestawy pobran­iowe są również do kupi­enia w wielu aptekach na tere­nie kra­ju.

Test na ojcostwo – badanie, którego wyniku możesz być pewien!

Dzię­ki anal­izie aż 24 mark­erów gene­ty­cznych test na ojcost­wo daje pewny wynik, nawet jeśli nie bierze w nim udzi­ału mat­ka dziec­ka. Wynik anal­izy, wyk­lucza­ją­cy ojcost­wo na 100% lub potwierdza­ją­cy je na pon­ad 99,9999% speł­nia stan­dardy Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii. Pon­ad­to lab­o­ra­to­ri­um wykonu­jące Państ­wa badanie posi­a­da wszys­tkie najważniejsze cer­ty­fikaty oraz akredy­tację PCA, która potwierdza jego umiejęt­noś­ci w zakre­sie prowad­zonych anal­iz.

Gwarancja stałej ceny i brak ukrytych kosztów

Koszt zestawu, wynoszą­cy 77 zł., został już wlic­zony w cenę bada­nia. Za pry­wat­ny test na ojcost­wo, z anal­izą aż 24 mark­erów DNA, pro­fil­a­mi gene­ty­czny­mi oraz rezul­tatem zaawan­sowanej anal­izy statysty­cznej zapłacą Państ­wo łącznie 1247 zł. Jest to cena ostate­cz­na. Nie muszą się Państ­wo obaw­iać żad­nych ukry­tych kosztów. Wynik anal­izy jest pewny, co oznacza, że jed­noz­nacznie potwierdza baź wyk­lucza ojcost­wo badanego mężczyzny.

Co zawiera zestaw testowy?

zestawnowy2

Każdy poje­dynczy zestaw wyposażony jest we wszys­tkie ele­men­ty umożli­wia­jące pobranie mate­ri­ału gene­ty­cznego:
  • 4 kom­ple­ty steryl­nych wymazówek,
  • jed­no­ra­zowe rękaw­icz­ki,
  • opła­coną kop­ertę zwrot­ną z adresem lab­o­ra­to­ri­um,
  • doku­men­ty zlece­nia bada­nia,
  • blanki­et przelewu,
  • instrukcję, która w bard­zo czytel­ny sposób pokazu­je jak właś­ci­wie pobrać prób­ki do tes­tu.

Czy wymazy z policzka trzeba pobierać na czczo?

Nie, wymazów z policz­ka nie trze­ba pobier­ać na czc­zo. Niem­niej jed­nak po spoży­tym posiłku/wypitym napo­ju należy odczekać przy­na­jm­niej 2 godziny zan­im przys­tąpią Państ­wo do pobiera­nia próbek. 2 godziny przed pobraniem należy też wstrzy­mać się od żucia gumy czy pale­nia papierosów. A jak wyglą­da samo pobranie wymazu? To bard­zo proste. Poniżej pokazu­je­my, jak zro­bić to krok po kroku.

Co jeszcze może być próbką do testu na ojcostwo?

Doskon­ałym mate­ri­ałem do badań oprócz wspom­ni­anych wymazów z policz­ka może być także wiele przed­miotów uży­wanych na co dzień, z których moż­na pozyskać DNA konkret­nej oso­by. testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z. o.o. jest doświad­c­zone w anal­i­zowa­niu najbardziej niety­powych próbek, w tym szc­zoteczek do zębów, włosów, maszynek do gole­nia, paty­czków higien­icznych z woskow­iną uszną, chus­teczek z wydzieliną z nosa, kubków, szk­lanek, puszek po napo­jach oraz wielu innych. Każdy z tych przed­miotów jest tak samo użyteczny w bada­niu, ponieważ zna­j­du­je się na nich iden­ty­czne DNA.

Zabez­piecze­nie tego typu próbek jest równie proste. Moż­na je wsadz­ić do czys­tej, papierowej kop­er­ty lub steryl­nego pojem­ni­ka na mocz i do wysył­ki prze­chowywać w suchym, zaciem­nionym miejs­cu. Prób­ki takie jak szc­zotecz­ka do zębów czy maszyn­ka do gole­nia mogą być mokre, dlat­ego przed ich zabez­piecze­niem i wysłaniem, należy je jeszcze pozostaw­ić do dokład­nego wyschnię­cia.

Wynik przekazywany już po 48 godzinach!

Stan­dar­d­owo lab­o­ra­to­ri­um przekazu­je wynik tes­tu na ojcost­wo po 3–5 dni­ach roboczych. Na Państ­wa życze­nie może to zro­bić jed­nak szy­b­ciej – już w 48 godzin! Wynik otrzy­mu­ją Państ­wo zawsze w takiej formie, jaką zaz­naczyli w doku­men­tach zlece­nia – lis­tem pole­conym pri­o­ry­te­towym, tele­fon­icznie, mailowo lub w placów­ce.

Kup badanie ter­az

Dodatkowe informacje:

 

1. Jak praw­idłowo pobrać wymaz z policz­ka

2. Jak praw­idłowo zabez­pieczyć próbkę do bada­nia

3. Jak opłacić badanie

4. For­mu­la­rz bada­nia z mikrośladu

5. Niety­powe przy­pad­ki, jakie badal­iśmy

.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
.

 

Data publikacji: 08/12/2016, Data aktualizacji: 30/01/2019