Trwała nietolerancja glutenu — celiakia. Podstępna choroba jelit

Czym jest celiakia, Kto może zachorować na celiakię, Co jeść przy celiakii, Jak wyleczyć celiakię

Choro­ba trzew­na, jaką jest celi­akia współcześnie wys­tępu­je coraz częś­ciej. Pole­ga na trwałej nietol­er­ancji glutenu, którego paradok­sal­nie przyj­mu­je się coraz więcej. Nie oznacza to jed­nak zwięk­szenia spoży­cia przetworów zbożowych, tylko wzros­tu jego zawartoś­ci w zbożach. Wpły­wa na to między inny­mi nowoczesne rol­nict­wo, oparte na inten­sy­wnym nawoże­niu.

Spis treś­ci:

Czym jest celi­akia?
Kto może zachorować na celi­ak­ię?
Co jeść przy celi­akii?
Jak wyleczyć celi­ak­ię?

Czym jest celiakia?

Celi­akia to nic innego jak stan zapal­ny jeli­ta cienkiego. U osób w jak­iś sposób predys­ponowanych, na przykład gene­ty­cznie, dochodzi do uszkodzenia błony ślu­zowej jeli­ta. W nor­mal­nych warunk­ach, na swo­jej powierzch­ni posi­a­da ona kosm­ki zbu­dowane z ente­ro­cytów, które na swej powierzch­ni też mają mikrokosm­ki. Oba rodza­je kosmków pow­ięk­sza­ją powierzch­nię wchła­ni­a­jącą jeli­ta, umożli­wia­jąc opty­mal­nie wchła­nial­ność sub­stancji z prze­traw­ionych pokar­mów. Nieste­ty pod­czas celi­akii dochodzi do zjawiska ich zaniku. Wtedy wchła­nial­ność drasty­cznie spa­da.

Kto może zachorować na celiakię?

Przez pewien czas chorobę kojar­zono z okre­sem niemowlęct­wa i dziecińst­wa, tym­cza­sem aktu­al­nie wras­ta licz­ba chorych dorosłych. Według naukow­ców odpowiedzialne za tę chorobę są czyn­ni­ki gene­ty­czne ale również na ten stan może wpły­wać współczes­na dieta. Są to coraz więk­sze iloś­ci zjadanych przetworów zbożowych, gdzie dodatkowo współczesne nastaw­ione jest na wysoką wyda­jność. Nowe odmi­any jęczmienia, żyta czy pszeni­cy zaw­ier­a­ją o wiele więcej glutenu niż starsze. Warto zaz­naczyć, że nie tylko mąka zaw­iera gluten. Znaleźć go moż­na również w słody­czach, piwie, wędli­nach czy też lekarst­wach.

Lekarze wskazu­ją też na fakt, że celi­akia może też wys­tępować w towarzys­t­wie innych chorób autoim­muno­log­icznych, takich jak: zapale­nie tar­czy­cy, reuma­toidalne zapale­nie stawów, nieswoiste zapale­nia jelit.

Jakie są zatem nietol­er­anc­ja glutenu objawy? Przy objawach celi­akii to zazwyczaj bóle brzucha, biegun­ki, wzdę­cia czy uczu­cie przele­wa­nia w jeli­tach.

Co jeść przy celiakii?

Dieta przy nietol­er­ancji glutenu pole­ga na takim kom­ponowa­niu jadłospisu, żeby unikać pro­duk­tów z tym skład­nikiem. Moż­na spoży­wać ryż, proso, grykę, mąkę ziem­ni­aczaną, soję czy kukury­dzę. Doz­wolone też są jaja, orzechy, ryby, miód, cuki­er, kawa i herba­ta. Doz­wolony nawet jest alko­hol z wyjątkiem piwa i innych napo­jów robionych ze sło­du jęczmi­en­nego. Kupu­jąc pro­duk­ty żywnoś­ciowe, najlepiej dokład­nie czy­tać ich opakowa­nia. Dodatkowo pro­duk­ty bez glutenu oznac­zone są za pomocą znacz­ka przed­staw­ia­jącego przekreślony kłosek.

Jak wyleczyć celiakię?

Celi­akia jest uważana za chorobę nieuleczal­ną, jed­nak ścisłe przestrze­ganie zasad diety bezg­lutenowej może prowadz­ić do całkowitego ustąpi­enia przykrych objawów. Nie usta­ją też bada­nia nad meto­da­mi jej leczenia. Przykła­dem mogą być pró­by dodawa­nia do niek­tórych pro­duk­tów z gluten­em spec­jal­nego enzy­mu, który trawi to białko. Innym sposobem jest wyhodowanie bezg­lutenowych odmi­an zbóż z pomocą inżynierii gene­ty­cznej.

Data publikacji: 24/04/2019