Badania DNA i testy na ojcostwo — Kłobuck

zarezerwuj-termin-wizyty2

Dajemy gwarancję na nasze badania DNA

Zaprasza­my Państ­wa do naszych przy­chod­ni w pobliżu Kłobuc­ka. Na miejs­cu mogą Państ­wo wykon­ać test ojcost­wa lub kupić od ręki domowy zestaw testowy. Jako jedyni daje­my gwarancję na nasze bada­nia. Dzię­ki temu zysku­ją Państ­wo całkowite bez­pieczeńst­wo i pewność wyniku. Zapew­ni­amy też pełną dyskrecję.

Najbliższe punk­ty pobrań: Częs­to­chowa, Radom­sko.

Punk­ty pobrań obsługu­ją następu­jące miejs­cowoś­ci: Kłobuck, Lublin­iec,dowiedz_sie_co_kazdy_nasz_pacjent3 Pajęczno, Olsz­tyn, Włoszc­zowa.

 

.

.

.

Zaufało nam ponad 20 000 klientów, sądy i prokuratura…

referencje-z-sąduTesty na ojcost­wo do celów pry­wat­nych i sądowych wykonu­je­my od 2003 roku. Do tej pory żaden nasz wynik nie został prawnie pod­ważony. Współpracu­je­my z pon­ad 20 sąda­mi na tere­nie całej Pol­s­ki, proku­raturą, policją, lekarza­mi oraz inny­mi jed­nos­tka­mi. Pod­da­je­my się reg­u­larnym kon­trolom, które potwierdza­ją najwyższą jakość naszych anal­iz.

Wynik bada­nia zarówno pry­wat­nego, jak i sądowego jest tak samo pewny i wiary­god­ny – ojcost­wo zostanie potwierd­zone z praw­dopodobieńst­wem pon­ad 99,99% lub wyk­luc­zone w 100%. Tak dużą czułość metody uzysku­je­my m.in dzię­ki bada­niu 24 mark­erów DNA. To aż 1000 krot­nie zwięk­sza pewność rezul­tatu w porów­na­niu ze stan­dar­d­owym zestawem 16 mark­erów.

kup-zestaw-pobierz-w-domuTest ojcost­wa dla włas­nej wiedzy moż­na wykon­ać także bez wychodzenia  z domu. Wystar­czy zamówić spec­jal­ny domowy zestaw lub kupić go w lokalnym odd­ziale czy jed­nej z aptek. Prób­ki mogą Państ­wo dostar­czyć do naszego punk­tu albo przesłać. Naszym pac­jen­tom gwaran­tu­je­my też ich bezpłat­ny odbiór kuri­erem z dowol­nego adresu.  Sko­ro już roz­maw­iamy o domowym teś­cie na ojcost­wo, to warto pod­kreślić, że oprócz wymazów z policz­ka badamy też prób­ki niety­powe tj. szc­zotecz­ka do zębów, maszyn­ka do gole­nia,  chus­tecz­ka z wydzieliną z nosa itp. Dowiedz się więcej na tem­at próbek niety­powych…

.

najblizsza-apteka-w-ktorej-dostepny

 

Częs­to­chowa, Tarnowskie Góry sprawdź adresy aptek…

 .

Testy na ojcostwo w laboratorium

Wszys­tkie anal­izy wykony­wane są przez spec­jal­istów — diag­nos­tów lab­o­ra­to­ryjnych i biotech­nologów. Lab­o­ra­to­ri­um wyko­rzys­tu­je odczyn­ni­ki renomowanych pro­du­cen­tów tj. PROMEGA. Zobacz zdję­cia z lab­o­ra­to­ri­um….

 


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: pon.-czw. 7:00–22:00, pt, 7:00–20:00, week­endy i świę­ta: 9:00–21:00
Napisz do nas: biuro@testDNA.pl

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz

 

Data publikacji: 12/07/2015, Data aktualizacji: 26/11/2015