Pewne testy ojcostwa w Państwa mieścieumow_sie_na_wizyte_w_lokalnym_oddziale

Ponad 20 tys. niepod­ważal­nych wyników

Testy DNA to jedyny pewny sposób na ustal­e­nie ojcostwa. Dzięki nim można ze 100% pewnoś­cią wyk­luczyć, że dany mężczyzna jest bio­log­icznym ojcem dziecka albo z dokład­noś­cią 99,99999% potwierdzić to.

.

referencje-z-sądu

Czy już zas­tanaw­ia­cie się Państwo, co decy­duje o tak dużej pewności testu na ojcostwo? Przede wszys­tkim jest to metoda (w tym ilość badanych mark­erów DNA), dopra­cow­ane pro­ce­dury lab­o­ra­to­ryjne, doświad­cze­nie lab­o­ran­tów oraz wysok­iej jakości odczyn­niki. To właśnie dlat­ego od 2003 roku każdy wynik wydawany przez testDNA jest akcep­towany przez Sądy w całej Polsce.
.

 

Jak bardzo zależy Państwu na dyskrecji?

kup domowy zestawWięk­szość naszych pac­jen­tów odpowiada “Bardzo”. Doskonale zda­jemy sobie z tego sprawę. Dlat­ego ją Państwu gwaran­tu­jemy! Test ojcostwa mogą Państwo zle­cić zarówno poda­jąc swoje dane  jak i anon­i­mowo. Z kolei próbkę można pobrać samodziel­nie w domu (bez konieczności wiz­yty w naszym odd­ziale). Wystar­czy zamówić spec­jalny zestaw  (przesyłka nie ma oznaczeń lab­o­ra­to­rium, a jej nadawcą jest osoba pry­watna). Wysyłamy go  na dowol­nie wskazany adres domowy, do paczko­matu lub też można go ode­brać na stacji ben­zynowej Orlen czy w swoim Urzędzie Pocz­towym. Z kolei stosowane pro­ce­dury lab­o­ra­to­ryjne gwaran­tują całkow­itą ochronę infor­ma­cji o zle­conym bada­niu. Przeczy­taj, jak chron­imy dane naszych pac­jen­tów …

.

Pobranie próbek na miejscu w lokalnym oddziale

Nasi pac­jenci mogą bezpłat­nie sko­rzys­tać z pobra­nia próbek w dowol­nym lokalnym odd­ziale testDNA. Dzięki temu, iż posi­adamy blisko 200 takich punk­tów w całej Polsce możemy umówić Państwa na wiz­ytę możli­wie jak najbliżej Państwa miejsca zamieszka­nia. Umówie­nie wiz­yty gwaran­tuje Państwu szy­bkie pobranie próbek bez oczeki­wa­nia w kolejce.

 

karteczka_czy_wiesz_ze

Czy są Państwo gotowi dopłacić za ponowne pobranie próbek lub
opcje dodatkowe?

U nas mają Państwo wszys­tko w cenie. Dbamy zarówno o pewność wydawanych rezul­tatów jak i  kom­fort pac­jen­tów. Gwaran­tu­jemy jedną, bez­pieczną cenę i stałe warunki. Żad­nych dopłat i ukry­tych kosztów! W pod­sta­wowej cenie bada­nia anal­izu­jemy aż 24 mark­ery DNA, co aż 1000 krot­nie pod­nosi wiary­god­ność wyniku w porów­na­niu do stan­dar­d­owego zestawu 16 mark­erów DNA.

.

Jakie bada­nia ojcostwa realizujemy?

czy_wiesz_ze_wlosy_szczoteczka_plamytestDNA wykonuje bada­nia ojcostwa dla włas­nej wiedzy (tak zwane pry­watne bada­nia DNA), testy ojcostwa dla celów sądowych, bada­nia pokrewieństwa, testy ojcostwa z mikrośladów oraz ustal­e­nie ojcostwa w ciąży. Jest to możliwe dzięki wyspec­jal­i­zowanej kadrze, w skład której wchodzą m.in. biegły sądowy i biotech­nolodzy z między­nar­o­dowym doświad­cze­niem. Współpracu­jemy też z prestiżowymi ośrod­kami zagranicznymi, które umożli­wiają nam real­iza­cję nawet bardzo skom­p­likowanych przy­pad­ków..

.

Dowiedz się więcej o laboratorium…

Tylko pewne wyniki czyli jak dbamy o jakość naszych badań?

.

Między­nar­o­dowe certyfikaty

Wiary­god­ność eksper­tyz przeprowadzanych przez testDNA potwierdz­iły nieza­leżne insty­tucje pol­skie i europe­jskie. Jako jedyne pry­watne lab­o­ra­to­rium w Polsce uzyskaliśmy prestiżowy Cer­ty­fikat Inter­na­tional Soci­ety for Foren­sic Genet­ics (ISFG). Więcej infor­ma­cji o naszych cer­ty­fikat­ach zna­jdą Państwo tutaj…

Pełna dyskrecja

Wszys­tkie przeprowadzane w lab­o­ra­to­rium bada­nia ojcostwa objęte są ścisłą tajem­nicą. Dzięki rygo­rysty­cznie przestrze­ganej poli­tyce ochrony danych osobowych oraz wielu pro­ce­durom wewnętrznym, klienci zachowują pełną dyskrecję. Dostęp do wyników testów na ustal­e­nie ojcostwa objęty jest dodatkową ochroną: hasłem, znanym tylko oso­bie zle­ca­jącej przeprowadze­nie badania.

Ściśle przestrze­gane procedury

Ściśle przestrze­gane pro­ce­dury – zarówno samo przyj­mowanie próbek do bada­nia, jak i ich anal­iza prze­b­ie­gają zgod­nie z wypra­cow­anymi pro­ce­du­rami bez­pieczeństwa. Wyk­lucza to ewen­tu­al­ność błędu ludzkiego.

Opcje dodatkowe

Oprócz samej słownej inter­pre­tacji anal­izy na wynikach badań ojcostwa zawsze przed­staw­iamy też pro­file gene­ty­czne wszys­t­kich badanych osób oraz rezul­tat zaawan­sowanej anal­izy statysty­cznej. W chwili obec­nej wszys­tkie bada­nia real­izu­jemy na pod­stawie 24 mark­erów DNA co znacznie pod­nosi czułość testów real­i­zowanych np. bez udzi­ału matki.

.

Chęt­nie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państwo, jaki typ testu będzie odpowiedni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na temat samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zapraszamy do kon­taktu z nami.

Telefonicznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36. Nasze linie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w święta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).