Pewne testy ojcostwa w Państwa mieścieumow_sie_na_wizyte_w_lokalnym_oddziale

Wygodne pobranie próbek w domu lub w lokalnym odd­ziale

Testy DNA to jedyny pewny sposób na ustal­e­nie ojcostwa. Dzięki nim można ze 100% pewnoś­cią wyk­luczyć, że dany mężczyzna jest bio­log­icznym ojcem dziecka albo z dokład­noś­cią 99,99999% potwierdzić to.

.

referencje-z-sąduCzy już zas­tanaw­ia­cie się Państwo, co decy­duje o tak dużej pewności testu na ojcostwo? Przede wszys­tkim jest to metoda (badamy aż 24 mark­ery DNA co aż 1000 krot­nie pod­nosi pewność wyniku), dopra­cow­ane pro­ce­dury lab­o­ra­to­ryjne, doświad­cze­nie lab­o­ran­tów oraz wysok­iej jakości odczyn­niki. To właśnie dlat­ego od 2003 roku każdy wynik wydawany przez testDNA jest akcep­towany przez Sądy w całej Polsce.

.

U nas pod­wójna kon­trola próbki to nie tylko pusty slo­gan. Każde badanie, którego rezul­tatem jest wyk­lucze­nie ojcostwa wykonu­jemy dwa razy z dwóch różnych próbek!  Dzięki temu nasi klienci mają 100% pewność, że wydany wynik jest w 100% wiary­godny.

.

Jak bardzo zależy Państwu na dyskrecji?

czy-wiesz-ze-do-badania-dnaWięk­szość naszych pac­jen­tów odpowiada “Bardzo”. Doskonale zda­jemy sobie z tego sprawę. Dlat­ego ją Państwu gwaran­tu­jemy! Test ojcostwa mogą Państwo zle­cić zarówno poda­jąc swoje dane  jak i anon­i­mowo. Z kolei próbkę można pobrać samodziel­nie w domu (bez konieczności wiz­yty w naszym odd­ziale). Wystar­czy zamówić spec­jalny zestaw  (przesyłka nie ma oznaczeń lab­o­ra­to­rium, a jej nadawcą jest osoba pry­watna). Wysyłamy go  na dowol­nie wskazany adres domowy, do paczko­matu lub też można go ode­brać na stacji ben­zynowej Orlen czy w swoim Urzędzie Pocz­towym. Z kolei stosowane pro­ce­dury lab­o­ra­to­ryjne gwaran­tują całkow­itą ochronę infor­ma­cji o zle­conym bada­niu. Przeczy­taj, jak chron­imy dane naszych pac­jen­tów …

.

Łatwe i wygodne badanie — bez­pieczne dla dziecka

kup-zestaw-pobierz-w-domu

Pobranie próbek do testu na ojcostwo jest bardzo łatwe i wygodne. Z powodze­niem można je uzyskać już od dziecka w drugiej dobie życia. Co ważne to nic nie boli, a pobier­a­jąc próbki samodziel­nie zapew­nia­cie Państwo dziecku kom­fort (wymazy pobier­ane są w znanym mu i bez­piecznym otocze­niu). Wiemy, że pobranie próbek do testu na ojcostwo może wydawać się dla Państwa skom­p­likowane. Dlat­ego też dajemy Państwu wiele możli­wości, które spraw­iają, że staje się to bardzo łatwe. Po pier­wsze możemy Państwu przesłać domowy zestaw do pobra­nia próbek DNA, a następ­nie próbki ode­brać od Państwa kuri­erem. Po drugie mogą Państwo zgłosić się do jed­nego z naszych punk­tów pobrań blisko miejsca zamieszka­nia. Na miejscu wyk­wal­i­fikowana osoba w miłej atmos­ferze pobierze od Państwa wymazy z policzka.

.
Po trze­cie z kolei to Państwo decy­dują, jaki rodzaj próbek mogą dostar­czyć do bada­nia. Oprócz stan­dar­d­owych (wymazów z policzka) anal­izu­jemy też próbki niety­powe takie jak: guma do żucia, szk­lanki, smoczki, sztućce, szc­zoteczki do zębów i wiele innych. Więcej na temat próbek nietypowych …

.

Zobacz, jak wygląda praca w naszym laboratorium

.

Chęt­nie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państwo, jaki typ testu będzie odpowiedni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na temat samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zapraszamy do kontaktu:

 Godziny kon­sul­tacji tele­fon­icznej: Od poniedzi­ałku do niedzieli (także w święta) od 8:00 do 21:00

 Kierownik Dzi­ału Obsługi Klienta:
  • Mag­dalena Siedlińska

Kon­sul­tanci ds. medycznych:

  • Alek­san­dra Kłudkowska
  • Joanna Musiał
  • Bar­bara Drozdrowska
ms ak jm bd

Dzięku­jemy za zaufanie!

.