Test SANCO — jedyny nieinwazyjny, genetyczny test prenatalny wykonywany w Polsce z certyfikatem CE IVD

Od wrześ­nia 2018 roku test NIFTY wykony­wany przez lab­o­ra­to­ri­um Genomed S.A. przy współpra­cy z lab­o­ra­to­ri­um BGI został zastą­pi­ony testem SANCO. Test SANCO wykony­wany jest w Polsce, w lab­o­ra­to­ri­um Genomed SA w Warsza­w­ie. Test ten posi­a­da europe­js­ki cer­ty­fikat CE-IVD na cały pro­ces tech­no­log­iczny. Na ten moment test SANCO jest jedynym niein­wazyjnym, gene­ty­cznym testem pre­na­tal­nym wykony­wanym w Polsce i posi­ada­ją­cym cer­ty­fikat CE-IVD na cały pro­ces tech­no­log­iczny, co oznacza, że test SANCO może zostać wyko­rzys­tany w celach diag­nos­ty­cznych.

Dlaczego warto wybrać test SANCO?

 • Jest wykony­wany na miejs­cu w pol­skim lab­o­ra­to­ri­um
 • Krót­ki czas oczeki­wa­nia na wynik — do 8 dni roboczych w przy­pad­ku tes­tu pod­sta­wowego
 • Jest w pełni bez­pieczny i niein­wazyjny
 • Pewność wyniku gwaran­tu­je cer­ty­fikat CE IVD oraz cer­ty­fikat jakoś­ci EMQN
 • Wyso­ka dokład­ność — czułość i swois­tość bada­nia wynosi powyżej 99%
 • Możli­wy do wyko­na­nia już od 10 tygod­nia ciąży
 • Możli­wość wyboru zakre­su bada­nia
 • Możli­wość oznaczenia RH pło­du
Test na ojcostwo w ciąży dostępny jeszcze wcześniej – już od 8. tygodnia

 

Jakie nieprawidłowości wykrywa Test Prenatalny SANCO?

W przy­pad­ku tes­tu SANCO to sama pac­jen­t­ka oraz jej lekarz prowadzą­cy decy­du­ją o zakre­sie bada­nia. Test SANCO moż­na wykon­ać w dwóch zakre­sach:

Test SANCO pod­sta­wowy: obe­j­mu­je najczęś­ciej wys­tępu­jące zaburzenia gene­ty­czne, tri­somie: chro­mo­so­mu 21 (zespół Dow­na), chro­mo­so­mu 18 (zespół Edward­sa) i chro­mo­so­mu 13 (zespół Patau). Test SANCO w zakre­sie pod­sta­wowym pozwala pon­ad­to określić płeć dziec­ka i sprawdz­ić ryzyko wys­tąpi­enia zaburzeń licz­by chro­mo­somów płci: zespołu Turn­era, zespołu Kline­fel­tera, XXX i XYY.

Czas wyko­na­nia bada­nia: 6 dni roboczych od momen­tu dostar­czenia prób­ki do lab­o­ra­to­ri­um
Możli­wość wyko­na­nia już od skońc­zonego 10 tygod­nia ciąży

                   Cena testu: 2397 zł

Test SANCO Plus: obe­j­mu­je m.in. ane­u­plodie wszys­t­kich chro­mo­somów oraz rzad­kie zespoły dele­cyjne takie jak: zespół DiGeorge’a, 1p36, zespół Cri-Du-Chat (kociego krzyku), Zespół Wol­fa Hirschhor­na, Zespół Pradera-Williego/An­gel­mana.

Czas wyko­na­nia bada­nia: 12 dni roboczych od momen­tu dostar­czenia prób­ki do lab­o­ra­to­ri­um
Możli­wość wyko­na­nia już od skońc­zonego 10 tygod­nia ciąży

                    Cena testu: 2897 zł

RH pło­du — w ramach tes­tu SANCO ist­nieje również możli­wość oznaczenia RH płodowego. Dzię­ki temu możli­we jest określe­nie ryzy­ka wys­tąpi­enia matczyno-płodowego kon­flik­tu sero­log­icznego.

Kon­flikt sero­log­iczny w zakre­sie czyn­ni­ka Rh wys­tępu­je wów­czas, gdy mat­ka dziec­ka ma  „Rh ujemne“ a ojciec dziec­ka ma „Rh dodat­nie“ . W tej sytu­acji, jeśli  płód odziedz­iczy po ojcu „Rh dodat­nie“ może dojść do tak zwanego kon­flik­tu sero­log­icznego.

Test SANCO RhD pozwala nam określić z krwi ciężarnej jaki czyn­nik RD dodat­ni czy ujem­ny posi­a­da płód.

W chwili obec­nej zale­cana jest pro­fi­lak­ty­ka śród­ciążowa u wszys­t­kich ciężarnych z Rh ujem­nym( ponieważ nie znamy Rh pło­du) . Dlat­ego też w 28 tygod­niu ciąży ciężarnej podawana jest immunoglob­u­li­na anty-D.

Po wyko­na­niu tego tes­tu jeśli okaże się, że płód dziedz­iczy czyn­nik RH po matce i również posi­a­da Rh “ujemne”  nie ma potrze­by poda­nia immunoglob­u­liny Rh w 28 tygod­niu ciąży. To duże ułatwie­nie zarówno dla lekarza jak i dla samej mat­ki.

                   Cena testu: 300 zł

.

.

Źródło: mate­ri­ały infor­ma­cyjne Genomed S.A.

Na czym polega test SANCO?

Test Pre­na­tal­ny SANCO, podob­nie jak test

NIFTY pole­ga na pobra­niu krwi od przyszłej mamy (10 ml) i wyi­zolowa­niu z niej wol­nego płodowego DNA – czyli DNA jej dziec­ka. To możli­we, ponieważ DNA płodowe przeni­ka do krwio­biegu ciężarnej i krąży w nim pod­czas ciąży. Wystar­czy je zatem wyi­zolować, a następ­nie prze­badać w kierunku wybranych uszkodzeń chro­mo­somów.

Dzię­ki wyko­rzys­ta­niu najbardziej sprawd­zonej i naj­dokład­niejszej tech­nologii Sek­wencjonowa­nia Nowej Gen­er­acji wynik Tes­tu SANCO moż­na uzyskać nawet przy bard­zo małej iloś­ci płodowego DNA.

Czy Test Prenatalny SANCO jest dla mnie?

Wyko­nanie bada­nia warto rozważyć przede wszys­tkim w sytu­acji, gdy:

 • chcesz kom­plek­sowo prze­badać swo­je dziecko jeszcze przed nar­o­dz­i­na­mi, by zyskać spokój i pozbyć się niepoko­ju;
 • wyni­ki innych badań w ciąży (np. USG, tes­tu PAPP-A) sugeru­ją, że u dziec­ka może być obec­na wada wrod­zona;
 • urodz­iłaś już dziecko z wadą wrod­zoną lub straciłaś ciążę i okaza­ło się, że przy­czyną była właśnie taka niepraw­idłowość;
 • u Ciebie, Two­jego part­nera lub w Waszych rodz­i­nach wys­tępu­ją wady gene­ty­czne czy niepraw­idłowoś­ci chro­mo­so­mowe;
 • masz prze­ci­wwskaza­nia do wyko­na­nia takich badań pre­na­tal­nych jak amniop­unkc­ja;
 • ukończyłaś 35. rok życia;

Źródło: mate­ri­ały infor­ma­cyjne Genomed S.A.

 • Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

  Jestem zad­owolona z całego zamówienia. Przesył­ka została wysłana ekspre­sowo, ode­branie od kuri­era również odbyło się na dru­gi dzień. Co do ceny to nie mam porów­na­nia z inną fir­mą, gdyż zamówie­nie składałam pier­wszy raz, dla mnie cena jest zad­owala­ją­ca za całość i jakość zamówienia. Odnośnie obsłu­gi klien­­ta- nie miałam żad­nych dodatkowych pytań, a o wysłanym rapor­cie poin­for­mowano mnie tele­fon­iczne, co było na plus. Gen­er­al­nie całość prze­biegła bezprob­le­mowo i bard­zo szy­bko. Także będę pole­cać dalej jeśli będę miała okazję.”

  Klau­dia

  Serdecznie pole­cam Lab­o­ra­to­ri­um testDNA.Konsultanci medy­czni dba­ją o to, aby wszys­tko było zre­al­i­zowane na najwyższym poziomie. Na nur­tu­jące pyta­nia odpowiada­ją wycz­er­pu­ją­co, kom­pe­tent­nie i mimo trud­nych chwil dla pac­jen­ta jakie są związane z wyko­naniem określonych badań zawsze jest świet­na atmos­fera i uśmiech w słuchaw­ce tele­fonu. Korzys­ta­jąc z usług lab­o­ra­to­ri­um zapew­ni­am, że nikt nie będzie potrak­towany jako „następ­ny” lecz jako współpra­cown­ik, roz­mowy są tak długie ile tego wyma­ga sytu­ac­ja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizu­je próśb pac­jen­ta. Komu­nikac­ja z per­son­elem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbier­a­ją tele­fony i na bieżą­co dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego ser­ca pole­cam tą fir­mę i mam do nich zau­fanie, dlat­ego też nie zamieniła bym jej na żad­ną inną.”

  Kinga

  Szcz­erze pole­cam! Kon­takt z lab­o­ra­to­ri­um pomi­mo week­endu był na5+. Wszys­tkie infor­ma­c­je rzec­zowo przekazane, dzię­ki czemu bard­zo łat­wo przes­zliśmy przez całą pro­ce­durę. Wyni­ki badań zarówno mailem jak i pocztą doszły błyskaw­icznie. Zde­cy­dowanie pole­cam!”

  Anna

  Szanowni Państwo,obsługę Klienta/ Pac­jen­ta w Państ­wa Labo­la­to­ri­um oce­ni­am celu­ją­co: pod­czas roz­mowy przez chat uzyskałam proste i kom­plek­sowe infor­ma­c­je o intere­su­ją­cych mnie bada­ni­ach. Kiedy zaszła taka potrze­ba, roz­mowę na cha­cie elasty­cznie zmie­nil­iśmy na tele­fon­iczną i mailową. Pros­ta instrukc­ja obsłu­gi spraw­iła, że samo pobranie mate­ri­ału do bada­nia było bezstre­sowe. Czas dostarczenia/odebrania przesył­ki oraz wyników był bard­zo zad­owala­ją­cy, a mailowa for­ma wyników badań ułatwia szy­b­ki i prosty dostęp do nich w każdym miejs­cu. Już ter­az pole­cam Państ­wa usłu­gi osobom zas­tanaw­ia­ją­cym się nad wyko­naniem badań genetycznych.Pozdrawiam serdecznie”

  Edy­ta

 • Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
  Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

  mgr Bar­bara Dębows­ka

  mgr Katarzy­na Drab

  mgr Kari­na Szten­del

  mgr Bea­ta Szym­czak

  mgr Izabel­la Domu­rat

  mgr Daria Stuch­lik
Data publikacji: 29/08/2018, Data aktualizacji: 04/09/2018