Często podróżujesz? Możesz być narażony na zakrzepicę!

Podróżowanie zwiększa ryzyko zakrzepicy

Jesteś osobą akty­wną i wiele podróżu­jesz? Częs­to latasz samolotem? A może więk­szość swo­jego dnia – z uwa­gi na pracę – spędza­sz za kółkiem? Jeżeli na cho­ci­aż jed­no z powyższych pytań odpowiesz twierdzą­co, oznacza to, że możesz być zagrożony zakrzepicą!
.

Jeśli dłu­go i częs­to podróżu­jesz lub zaplanowałeś w te wakac­je dłu­godys­tan­sową podróż, a dodatkowo jesteś po epi­zodzie zakrzepicy warto, abyś rozważył wyko­nanie bada­nia gene­ty­cznego w kierunku trom­bofil­ii wrod­zonej (anal­iza czyn­ni­ka V Lei­den, genu pro­trom­biny, PAI-1 i VR2). Na pod­staw­ie wyniku lekarz będzie mógł ustal­ić dal­sze postępowanie. Być może zale­ci np. stosowanie leków rozrzedza­ją­cych krew, pońc­zoch uciskowych.


Czy wiesz, że…

Ryzyko zachorowa­nia na zakrzepicę wzras­ta u Ciebie, jeżeli doty­czy Cię przy­na­jm­niej jed­no ze stwierdzeń:

  • w Two­jej rodzinie stwierd­zono zakrzepicę,
  • przekroczyłeś 40-tkę,
  • masz trom­bofil­ię wrod­zoną lub ktoś z najbliższej rodziny ją ma
  • cier­pisz na otyłość,
  • prowadzisz siedzą­cy tryb życia,
  • pal­isz papierosy,
  • sto­su­jesz antykon­cepcję hor­mon­al­ną,
  • masz żyla­ki,
  • częs­to i dłu­go podróżu­jesz,


Objawy zakrzepicy

Prze­bieg zakrzepicy w wielu przy­pad­kach może być na początku zupełnie bezob­ja­wowy! Rozległa zakrzepi­ca żył kończyny dol­nej może objaw­iać się sil­nym bólem, obrzękiem nogi, a także jej zasinie­niem bądź zacz­er­wie­nie­niem. Dostęp­ne są już testy gene­ty­czne, które określa­ją predys­pozy­c­je do wys­tąpi­enia choro­by.


Skłonność do tworzenia się zakrzepów zapisana w genach

Zakrzepi­ca jest bard­zo częs­to utożsami­ana z trom­bofil­ią. Nawet w prak­tyce klin­icznej ter­miny te funkcjonu­ją częs­to jako równoz­naczne. Pod tym drugim poję­ciem kry­je się uwarunk­owana gene­ty­cznie skłon­ność do pow­stawa­nia zakrzepów. Oznacza to, że oso­ba mają­ca trom­bofil­ię wrod­zoną, jest dużo bardziej  narażona na rozwój zakrzepicy. Dlat­ego też wszyscy pac­jen­ci, którzy chcą mieć pewność, że trom­bofil­ia ich nie doty­czy powin­ni wykon­ać test gene­ty­czny w tym kierunku.

trombo
Badanie obe­j­mu­je:
-czyn­nik V Lei­den-mutację genu pro­trom­biny G20210A-wari­ant C677T genu MTHFR-wari­ant A1298C genu MTHFR-PAI-1/SERPINE1-V R2Wynik w 14 dni roboczychSko­rzys­taj z pro­mocji i zamów badanie rodzinne — KLIKNIJ!

Wynik badania sprawdzającego, czy masz genetycznie uwarunkowane skłonności do zakrzepicy możesz skonsultować z genetykiem

 

Lekarz na pod­staw­ie wyniku bada­nia oraz uzu­pełnionej przez Ciebie Kar­ty Zdrowia i Choro­by będzie mógł powiedzieć jakie znacze­nie dla Two­jego zdrowia mają wykryte mutac­je oraz czy i jakie wskazane jest dla Ciebie dal­sze lecze­nie.

Jak wyglą­da kon­sul­tac­ja? Kliknij i sprawdź.

 

.

 


.


Jak zmniejszyć ryzyko wystąpienia zakrzepicy w podróży?

Przede wszys­tkim pamię­taj o możli­wie częstym wykony­wa­niu ćwiczeń, które zapo­bieg­ną zas­to­jowi krwi. Warto robić co kil­ka godzin pos­to­je, a jeśli to niemożli­we pamię­taj, aby ruszać stopa­mi, nap­inać mięśnie, wstawać z fotela (jeśli lecisz samolotem). Nie zapom­i­naj również o odpowied­nim nawod­nie­niu i unika­niu alko­holu oraz kofeiny. Postaw również na luźniejsze ubranie, które nie będzie uciskało Cię w okol­i­cy bioder i nóg.

Na zakrzepicę może chorować w zasadzie każdy z nas. Ist­nieją jed­nak grupy ryzy­ka, w których praw­dopodobieńst­wo zachorowa­nia jest pod­wyżs­zone. Jeżeli narażony jesteś na częste, dłu­gotr­wałe prze­by­wanie w pozy­cji siedzącej, sprawdź, czy zakrzepi­ca nie zagraża i Tobie!


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik
 

.

Warto wiedzieć:

.

 

Data publikacji: 02/06/2015, Data aktualizacji: 22/01/2019