Często podróżujesz? Możesz być narażony na zakrzepicę!

Jesteś osobą akty­wną i wiele podróżu­jesz? Częs­to latasz samolotem? A może więk­szość swo­jego dnia – z uwa­gi na pracę – spędza­sz za kółkiem? Jeżeli na cho­ci­aż jed­no z powyższych pytań odpowiesz twierdzą­co, oznacza to, że możesz być zagrożony zakrzepicą! Na zakrzepicę może chorować w zasadzie każdy z nas. Ist­nieją jed­nak grupy ryzy­ka, w których praw­dopodobieńst­wo zachorowa­nia jest pod­wyżs­zone. Jeżeli narażony jesteś na częste, dłu­gotr­wałe prze­by­wanie w pozy­cji siedzącej, sprawdź, czy zakrzepi­ca nie zagraża i Tobie!

Zakrzepi­ca jest bard­zo częs­to utożsami­ana z trom­bofil­ią. Nawet w prak­tyce klin­icznej ter­miny te funkcjonu­ją częs­to jako równoz­naczne. Pod tym drugim poję­ciem kry­je się pew­na skłon­ność do pow­stawa­nia zakrzepów. Oznacza to, że oso­ba mają­ca trom­bofil­ię, jest dużo bardziej  narażona na rozwój zakrzepicy. Dlat­ego też wszyscy pac­jen­ci, którzy chcą mieć pewność, że trom­bofil­ia ich nie doty­czy powin­ni wykon­ać test gene­ty­czny w tym kierunku.
>

Domowy test w kierunki trombofilii (zakrzepicy)

pakiet1pakiet2pakiet3

Czy wiesz, że…

Ryzyko zachorowania na zakrzepicę wzrasta u Ciebie, jeżeli dotyczy Cię przynajmniej jedno ze stwierdzeń:

  • w Two­jej rodzinie stwierd­zono zakrzepicę,
  • przekroczyłeś 40-tkę,
  • cier­pisz na otyłość,
  • prowadzisz siedzą­cy tryb życia,
  • pal­isz papierosy,
  • sto­su­jesz antykon­cepcję hor­mon­al­ną,
  • masz żyla­ki

Prze­bieg zakrzepicy w wielu przy­pad­kach może być na początku zupełnie bezob­ja­wowy! Rozległa zakrzepi­ca żył kończyny dol­nej może objaw­iać się sil­nym bólem, obrzękiem nogi, a także jej zasinie­niem bądź zacz­er­wie­nie­niem. Dostęp­ne są już testy gene­ty­czne, które określa­ją predys­pozy­c­je do wys­tąpi­enia choro­by.

.

Warto wiedzieć:

.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Emilia Mazur

mgr Emil­ia Mazur

mgr Klaudia Müller

mgr Klau­dia Müller

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz