Hemochromatoza – kiedy za wysokie żelazo może doprowadzić do uszkodzenia narządów

Zmęcze­nie, ogólne osła­bi­e­nie, bóle brzucha i stawów mogą być pier­wszy­mi objawa­mi hemochro­ma­tozy — choro­by gene­ty­cznej, która prowadzi do nad­miernego gro­madzenia żelaza w orga­nizmie. Jeśli dodatkowo badanie krwi wykaza­ło pod­wyżs­zony poziom tego pier­wiast­ka koniecznie wykon­aj test gene­ty­czny. Dzię­ki temu możesz ocal­ić swo­je zdrowie a nawet życie.

.

Hemochro­ma­toza jest bard­zo częstą chorobą wśród Polaków ale nieste­ty rzad­ko wykry­waną. Wczesne rozpoz­nanie hemochro­ma­tozy jest niezwyk­le ważne, ponieważ umożli­wia zas­tosowanie skutecznego leczenia i zapo­b­ie­ga późnym powikłan­iom w tym m.in.wys­tąpi­e­niu raka wątrobowokomórkowego (hemochro­ma­toza zwięk­sza ryzyko tego nowot­woru nawet 200 krot­nie), marskoś­ci wątro­by, niepłod­noś­ci u mężczyzn czy zaburzeniom układu ser­cowo-naczyniowego. Zbyt późno zdi­ag­no­zowana hemochro­ma­toza prowadzi do śmier­ci. Z tego powodu tak istot­ną rolę odgry­wa­ją odpowied­nie bada­nia -w tym właśnie badanie genu HFE. Mutac­je w tym genie odpowiada­ją aż za chorobę nawet u 95% pac­jen­tów.

.

10 lat na diagnozę to zbyt długo …

Ponieważ pier­wsze objawy hemochro­ma­tozy są dość dyskretne — najczęś­ciej jest to zmęcze­nie, osła­bi­e­nie, brak kon­cen­tracji, bóle stawów i koś­ci — to choro­ba ta jest trud­na w zdi­ag­no­zowa­niu. Śred­ni czas od wys­tąpi­enia pier­wszych objawów do postaw­ienia diag­nozy wynosi 10 lat. W tym cza­sie choro­ba niszczy powoli wszys­tkie narządy. Uszkadza wątrobę, trzustkę, serce, ner­ki, dwu­nast­nice, szpik kost­ny oraz inne. Wczesne wykrycie choro­by poz­woli Ci zapo­biec wszys­tkim tym powikłan­iom. Pamię­taj, że ryzyko śmier­ci przy nielec­zonej hemochro­ma­tozie rośnie o 60% w ciągu zaled­wie 5 lat!

.

Objawy hemochro­ma­tozy częś­ciej wys­tępu­ją u mężczyzn niż u kobi­et ze wzglę­du na wys­tępowanie comiesięcznej men­stru­acji, w wyniku której kobi­ety reg­u­larnie pozby­wa­ją się nad­mi­aru żelaza z krwi.

Pier­wsze objawy choro­by pojaw­ia­ją się już około 30 roku życia. Jed­nak do przeład­owa­nia żelazem (dawka toksy­cz­na dla orga­niz­mu to około 20 gram pod­czas, gdy nor­mal­nie mamy około 2,2–3,5 gra­ma tego pier­wiast­ka w swoich tkankach) dochodzi zwyk­le około 50 roku życia.

.

 

pakiet
297,-390,-
ofer­ta ogranic­zona cza­sowo

Badanie zalecane zwłaszcza w przypadku:

  • Wys­tąpi­enia symp­tomów pod­wyżs­zonego żelaza
  • U członków rodziny oso­by chorej na hemochro­ma­tozę
  • Jed­noz­nacznej diag­nozy hemochro­ma­tozy
  • Wys­tąpi­enia: cukrzy­cy, kar­diomiopatii, marskoś­ci wątro­by, brą­zowego zabar­wienia skóry, obniżonego libido, zaniku owłosienia łonowego lub bezpłod­noś­ci

Gwarancja pewnego wyniku

Odczyn­ni­ki stosowane do wyko­na­nia naszego tes­tu na hemochro­ma­tozę posi­ada­ją cer­ty­fikat IVD. Dzię­ki temu mają Państ­wo gwarancję, że mogą być stosowane w diag­nos­tyce medy­cznej. Nie wszys­tkie testy na  na rynku posi­ada­ją ten cer­ty­fikat ponieważ kon­tro­la jakoś­ci jest kosz­tow­na. Daje jed­nak pac­jen­towi bez­pieczeńst­wo i pewność wyniku dlat­ego my szczegól­nie o nią dbamy.

Jak leczyć hemochromatozę

Lecze­nie w główniej mierze pole­ga na reg­u­larnych upus­tach krwi w celu wyrów­na­nia poziomu żelaza. W niek­tórych przy­pad­kach upusty krwi zastępu­je się stosowaniem leków chelatu­ją­cych żela­zo niem­niej skuteczność tej metody jest dużo mniejsza.

Lecze­nie upus­ta­mi krwi rozpoczy­na się w sytu­acji kiedy poziom fer­ry­tyny przekracza 1000 ng/ml ponieważ wów­czas ist­nieje ryzyko włóknienia wątro­by. Upusty krwi na początku przeprowadzane są częs­to raz na tydzień aż do momen­tu uzyska­nia poziomu fer­ry­tyny 50 ng/ml. Po osiąg­nię­ciu tego poziomu pow­tarza się upusty krwi w odstę­pach kilku­miesięcznych.

Dowiedz się więcej:

 


Bezpłat­na roz­mowa i czat — pomoc 7 dni w tygod­niu
Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta

Pon-pt: 7:00 — 23:00
Week­endy i świę­ta: 8:00 — 21:00

 

.

.