Badania DNA — ile kosztują testy na ojcostwo?

Żadnych ukrytych opłat!

Gwaran­tu­je­my naszym pac­jen­tom nie tylko pewny wynik tes­tu na ojcost­wo ale też bez­pieczeńst­wo — również to cenowe. Dlat­ego ceny testów na ojcost­wo podane w cen­niku są cena­mi ostate­czny­mi. Nie ma żad­nych dodatkowych opłat, o których dowiedzą się Państ­wo w trak­cie bada­nia. Najczęś­ciej pobier­any­mi dodatkowy­mi opłata­mi w innych lab­o­ra­to­ri­ach jest opła­ta za pobranie próbek w placów­ce, pro­file gene­ty­czne na wyniku, włącze­nie do bada­nia próbek takich jak włosy czy szc­zotecz­ka do zębów, przesył­ka zestawu testowego czy wyniku oraz kole­jne pobranie pobranie próbek, jeśli pier­wsze okażą się złej jakoś­ci.


U nas mają Państ­wo to wszys­tko za dar­mo! 
.
.

Gwarancja pewnego wyniku

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. jest lab­o­ra­to­ri­um akredy­towanym przez PCA (Pol­skie Cen­trum Akredy­tacji). Lab­o­ra­to­ri­um posi­a­da również wiele cer­ty­fikatów potwierdza­ją­cych jakość przeprowadzanych anal­iz. Reg­u­larnie bierze udzi­ał w pro­gra­mach bada­nia biegłoś­ci uzysku­jąc w nich najlep­sze oce­ny. Nieza­wod­ność testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. potwierdza­ją również ref­er­enc­je wys­taw­ione przez pol­skie sądy. Współpracu­je­my z wielo­ma spec­jal­is­ta­mi z zakre­su medy­cyny, diete­ty­ki i gene­ty­ki człowieka. Bada­nia DNA wyko­nane przez testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. opini­u­je dr Pauli­na Wolańs­ka-Nowak — ekspert ds. iden­ty­fikacji osob­niczej i krymi­nal­isty­ki, wykład­ow­ca Kra­jowej Szkoły Sądown­ict­wa i Proku­ratu­ry.
.

 

.

Korzyści, jakie daje pewny wynik testu na ojcostwo

  • Zyskasz spokój i poczu­cie bez­pieczeńst­wa. Pewność, jaką daje wynik tes­tu DNA, poz­woli Ci odzyskać spokój ducha i poczu­cie bez­pieczeńst­wa. Dzię­ki temu przy­wró­cisz równowagę i radość w swoim życiu, zatroszczysz się o zdrowie i dobre samopoczu­cie. Będziesz mógł odzyskać kon­trolę nad swoim życiem i zaplanować przyszłość
  • Zad­basz o praw­idłowy rozwój dziec­ka. Dla praw­idłowego roz­wo­ju dziec­ka konieczne jest zbu­dowanie dobrych relacji w rodzinie. Będzie to możli­we dzię­ki pewnoś­ci co do ojcost­wa i pozby­ciu się pode­jrzeń czy wąt­pli­woś­ci. Odd­zi­ału­ją one negaty­wnie nie tylko na relac­je part­nerów. Pamię­taj, że har­moni­jny rozwój dziec­ka możli­wy jest tylko w atmos­ferze bez­pieczeńst­wa, miłoś­ci i wza­jem­nego poszanowa­nia.
    Jeżeli dziecko nie wie, kto jest jego bio­log­icznym ojcem pro­ces iden­ty­fikacji nie zachodzi praw­idłowo. Sytu­ac­ja taka powodu­je chaos w wewnętrznym świecie przeżyć, uniemożli­wia praw­idłowe ksz­tał­towanie się struk­tu­ry osobowoś­ci. Częstym skutkiem takich sytu­acji jest utra­ta poczu­cia bez­pieczeńst­wa związana z wysokim poziomem lęku. Dziecko już jako dorosły człowiek może prze­jaw­iać trud­noś­ci z określe­niem siebie, oraz próbą odpowiedzenia sobie na pytanie kim jestem. Sytu­ac­ja taka stanowi podłoże do pow­stawa­nia zaburzeń osobowoś­ci włącznie z wys­tąpi­e­niem psy­choz. — Olga Przy­byłek, psy­cholog i psy­choter­apeu­ta
  • Zapewnisz sta­bi­liza­cję rodzinie. Pewność pozwala zbu­dować zau­fanie i dobre relac­je w rodzinie. Mężczyz­na niepewny swo­jego ojcost­wa nie jest w stanie zapewnić jej sta­bil­noś­ci i bezpieczeństwa.Wątpliwości prowadzą do kryzy­su w związku i osłabi­a­ją więź między part­nera­mi. Z kolei rodz­ice pewni, kto jest ojcem, mogą zaplanować opiekę nad dzieck­iem i zad­bać o jego bez­pieczeńst­wo finan­sowe. Trze­ba pod­kreślić, że fakt bycia bio­log­icznym ojcem jest dla mężczyzny bard­zo ważny. Pozwala mu utożsami­ać się ze swoim dzieck­iem oraz rozwi­jać instynkt ojcows­ki, troskli­wość i opiekuńc­zość. Są to cechy niezbędne w opiece nad dzieck­iem. Pewny ojciec bardziej angażu­je się w relac­je z part­nerką. Z kolei kobi­eta pew­na kto jest ojcem jej dziec­ka zysku­je poczu­cie bez­pieczeńst­wa i sta­bi­liza­cji. Czy­taj więcej…

banner2

CERTYFIKATY-JAKOSCI


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz

..

Data publikacji: 25/06/2015, Data aktualizacji: 30/01/2019