Cennik badań DNA z zakresu diagnostyki medycznej

Poniżej zna­jdą Państ­wo szczegółowy cen­nik ofer­owanych przez nas badań z zakre­su diag­nos­ty­ki medy­cznej. W cenie każdego bada­nia zawarty jest koszt zestawu do pobra­nia mate­ri­ału a także jego wysył­ka i gwaranc­ja na ponowne bezpłatne pobranie mate­ri­ału, gdy­by się okaza­ło, że prób­ka została niepraw­idłowo pobrana. Wynik przesyłany jest do Państ­wa bezpłat­nie pocztą.

 

Badania genetyczne

 

Rodzaj bada­nia Czas oczeki­wa­nia na wynik Cena Zamów
Badanie płci w mate­ri­ale poron­nym (+ kuri­er gratis) 3 – 5 dni roboczych 397,- kup-teraz
Badanie gene­ty­cznych przy­czyn poronienia
(badanie płci pło­du + badanie gene­ty­cznych przy­czyn poronienia + 30 min­ut roz­mowy tel. z gene­tykiem + kuri­er gratis) 
3–10 dni roboczych 820,- kup-teraz
Paki­et badań po poronie­niu  10–14 dni roboczych 550,- kup-teraz
Trom­bofil­ia wrod­zona — Paki­et STANDARD
Badanie 6 mutacji + domowy zestaw + kuri­er gratis
10–14 dni roboczych 330,- kup-teraz
Trom­bofil­ia wrod­zona — Paki­et STANDARD z pobraniem w placów­ce
Badanie 6 mutacji + domowy zestaw
10–14 dni roboczych 380,-
Trom­bofil­ia wrod­zona — Paki­et PLUS
Badanie 6 mutacji + domowy zestaw + kuri­er gratis + wynik express 5 dni roboczych + pobranie w placów­ce 
5 dni roboczych 443,- kup-teraz
Trom­bofil­ia wrod­zona — PAKIET PREMIUM
Badanie 6 mutacji + domowy zestaw+ kuri­er gratis + wynik express w 5 dni roboczych + 30 min­ut roz­mowy z lekarzem
5 dni roboczych 443,- kup-teraz
Trom­bofil­ia wrod­zona — PAKIET PREMIUM
z pobraniem w placów­ce

Badanie 6 mutacji + wynik express w 5 dni roboczych + 30 min­ut roz­mowy z lekarzem
5 dni roboczych 483,-
Badanie mutacji czyn­ni­ka V Lei­den 10–14 dni roboczych 217,- kup-teraz
Badanie mutacji czyn­ni­ka V Lei­den z pobraniem w placów­ce 10–14 dni roboczych 267,-
Mutac­ja genu MTHFR (C677T, A1289C) 10–14 dni roboczych 277,- kup-teraz
Mutac­ja genu MTHFR (C677T, A1289C) z pobraniem w placów­ce 10–14 dni roboczych 327,-
Badanie mutacji genu pro­trom­biny 10–14 dni roboczych 217,- kup-teraz
Badanie mutacji genu pro­trom­biny z pobraniem w placów­ce 10–14 dni roboczych 267,-
Celi­akia badanie  15 dni roboczych 297,- kup-teraz
Celi­akia badanie  + kon­sul­tac­ja diete­ty­cz­na  15 dni roboczych 397,- kup-teraz
Celi­akia badanie  + kon­sul­tac­ja lekars­ka 15 dni roboczych 397,- kup-teraz
Celi­akia badanie  + kon­sul­tac­ja diete­ty­cz­na i lekars­ka 15 dni roboczych 497,- kup-teraz
Celi­akia (Badanie Express) 5 dni roboczych 377,- kup-teraz
Paki­et zdrowe jeli­ta

celi­akia + nietol­er­anc­ja lak­tozy

15–20 dni roboczych 494,- kup-teraz
Nietol­er­anc­ja lak­tozy
15–20 dni roboczych 297,- kup-teraz
Kar­i­o­typ
3–4 tygod­nie 550,- kup-teraz

 

 


Bezpłat­na roz­mowa i czat — pomoc 7 dni w tygod­niu
Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

.

Infor­ma­cje dodatkowe:

Wszys­tkie bada­nia wykony­wane są odpłat­nie.

Czas wyko­na­nia tes­tu lic­zony jest od momen­tu kiedy prób­ki dotrą do lab­o­ra­to­rium. W przy­padku złej jakoś­ci mate­ri­ału czas ten może zostać wydłużony.

Otrzy­manie doku­men­tacji medy­cznej w postaci odpisu wyniku jest bezpłatne. W tym celu prosimy skierować pisem­ną prośbę na adres: testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o., ul. Bocheńskiego 38A, 40–859 Katow­ice.