Czas oczekiwania na wynik badań DNA

Poniżej zna­jdą Państ­wo czas real­iza­cji poszczegól­nych badań (liczymy dni robocze, bez week­endów i świąt).

Jeżeli prób­ki zostały ode­brane przez kuri­era zwrot­nego, przesył­ka trafia do lab­o­ra­to­ri­um na następ­ny dzień roboczy i od tego dnia lic­zony jest czas real­iza­cji bada­nia (uzyska­nia wyniku).

Badania genetyczne

 

 

Rodzaj bada­nia Czas oczeki­wa­nia na wynik

(liczymy dni robocze, bez week­endów i świąt)

Cena
Badanie płci w mate­ri­ale poron­nym (+ kuri­er gratis)   5 dni roboczych 397,-
Badanie gene­ty­cznych przy­czyn poronienia
(badanie płci pło­du + badanie gene­ty­cznych przy­czyn poronienia + 30 min­ut roz­mowy tel. z gene­tykiem + kuri­er gratis) 
 10 dni roboczych 820,-
Paki­et badań po poronie­niu (trom­bofil­ia wrod­zona + celi­akia)  14 dni roboczych 550,-
Trom­bofil­ia wrod­zona — Paki­et STANDARD
Badanie 6 mutacji + domowy zestaw + kuri­er gratis
 14 dni roboczych 330,-
Trom­bofil­ia wrod­zona — Paki­et STANDARD z pobraniem w placów­ce
Badanie 6 mutacji + domowy zestaw
 14 dni roboczych 380,-
Trom­bofil­ia wrod­zona — Paki­et PLUS
Badanie 6 mutacji + domowy zestaw + kuri­er gratis + wynik express 5 dni roboczych + pobranie w placów­ce 
5 dni roboczych 443,-
Trom­bofil­ia wrod­zona — PAKIET PREMIUM
Badanie 6 mutacji + domowy zestaw+ kuri­er gratis + wynik express w 5 dni roboczych + 30 min­ut roz­mowy z lekarzem
5 dni roboczych 443,-
Trom­bofil­ia wrod­zona — PAKIET PREMIUM
z pobraniem w placów­ce

Badanie 6 mutacji + wynik express w 5 dni roboczych + 30 min­ut roz­mowy z lekarzem
5 dni roboczych 483,-
Badanie mutacji czyn­ni­ka V Lei­den (G1691A/R506Q) 14 dni roboczych 217,-
Mutac­ja genu MTHFR (C677T, A1289C) 14 dni roboczych 277,-
Badanie PAI-1/SERPINE1 (4G/5G) 14 dni roboczych 217,-
Mutac­ja genu V R2 (H1299R) 14 dni roboczych 217,-
Badanie mutacji genu pro­trom­biny (G20210A) 14 dni roboczych 217,-
Celi­akia badanie  12 dni roboczych 297,-
Celi­akia badanie  + kon­sul­tac­ja diete­ty­cz­na  12 dni roboczych 397,-
Celi­akia (Badanie Express) 5 dni roboczych 377,-
Paki­et zdrowe jeli­ta

celi­akia + nietol­er­anc­ja lak­tozy

15 dni roboczych 494,-
Nietol­er­anc­ja lak­tozy
15 dni roboczych 297,-
Kar­i­o­typ
3–4 tygod­nie 387,-
Hemochro­ma­toza
15–20 dni roboczych 297,-
Hemochro­ma­toza express 6 dni roboczych 377,-
Hemochro­ma­toza + kon­sul­tac­ja lekars­ka 15 dni roboczych 397,-
Gene­ty­cz­na skłon­ność do choro­by Alzheimera (badanie genu APOE)
15–20 dni roboczych 330,-
Usłu­ga pobra­nia mate­ri­ału w placów­ce
50,-

 


Bezpłat­na roz­mowa i czat — pomoc 7 dni w tygod­niu
Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

.