FAQ: test na ojcostwo – 50 pytań i odpowiedzi

Najczęstsze pytania i odpowiedzi na temat testu na ojcostwo – wszystko, co chcesz wiedzieć na temat badań DNA

Czy wynik tes­tu na ojcost­wo jest pewny? Jak zro­bić badanie ojcost­wa? Jakie prób­ki nada­ją się do badań gene­ty­cznych? Na te i inne pyta­nia zna­jdą Państ­wo odpowiedzi w naszym FAQ (Fre­quent­ly Asked Ques­tions). Zachę­camy do zapoz­na­nia się z naszą listą najpop­u­larniejszych pytań i odpowiedzi na tem­at testów na ojcost­wo. Jeśli mają Państ­wo dodatkowe pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu!

Częste pytania o testy na ojcostwo:

 1. Czy wynik tes­tu na ojcost­wo jest pewny?
 2. Na czym pole­ga­ją testy na ojcost­wo?
 3. Kiedy wynik tes­tu na ojcost­wo jest pewny?
 4. Czy trze­ba pow­tarzać test na ojcost­wo?
 5. Jak zro­bić test na ojcost­wo dyskret­nie?
 6. Kiedy moż­na zro­bić badanie ojcost­wa?
 7. Czy test na ojcost­wo moż­na zro­bić w ciąży?
 8. Gdzie zro­bić test na ojcost­wo?
 9. Kto może zle­cić test na ojcost­wo?
 10. Dlaczego warto sprawdz­ić ojcost­wo?
 11. Od czego zależy cena bada­nia na ojcost­wo?
 12. Ile kosz­tu­je test na ojcost­wo?
 13. Ile kosz­tu­je test na ojcost­wo w ciąży?
 14. Czy koszt bada­nia na ojcost­wo moż­na rozłożyć na raty?
 15. Kto pokry­wa koszt bada­nia na ojcost­wo?
 16. Kto pokry­wa koszt bada­nia na ojcost­wo do celów sądowych?
 17. Czy badanie ojcost­wa moż­na zro­bić za dar­mo?
 18. Czy test na ojcost­wo moż­na zro­bić na NFZ?
 19. Jak zapłacić za test na ojcost­wo?
 20. Jakie prób­ki nada­ją się do tes­tu na ojcost­wo?
 21. Na czym pole­ga gwaranc­ja na prób­ki w teś­cie na ojcost­wo?
 22. Czy rodzaj prób­ki do bada­nia na ojcost­wo ma znacze­nie?
 23. Co dzieje się z próbka­mi do tes­tu na ojcost­wo po dostar­cze­niu ich do lab­o­ra­to­ri­um?
 24. Czy do bada­nia ojcost­wa moż­na samodziel­nie pobrać próbkę?
 25. Co się stanie, jeśli niepraw­idłowo pobiorę wymaz do tes­tu na ojcost­wo?
 26. Czy do pobra­nia wymazu z policz­ka do tes­tu na ojcost­wo należy użyć spec­jal­nego zestawu?
 27. Jak mogę otrzy­mać zestaw do pobra­nia próbek do tes­tu na ojcost­wo?
 28. Jak wyglą­da wynik bada­nia na ojcost­wo?
 29. Czy da się oszukać test na ojcost­wo?
 30. Czy moż­na sfałs­zować wynik bada­nia ojcost­wa?
 31. Czy wynik bada­nia na ojcost­wo może być błęd­ny?
 32. Czy choro­ba ma wpływ na wynik bada­nia na ojcost­wo?
 33. Czy uży­w­ki mają wpływ na wynik tes­tu ojcost­wa?
 34. Czy test na ojcost­wo jest bez­pieczny?
 35. Czy test na ojcost­wo w ciąży jest bez­pieczny?
 36. Na czym pole­ga test na ojcost­wo do celów sądowych?
 37. Czy pry­wat­ny test na ojcost­wo moż­na wyko­rzys­tać w sądzie?
 38. Czy wyni­ki badań z testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. są uznawane przez sąd?
 39. Czy wyko­nanie tes­tu na ojcost­wo jest bolesne?
 40. Czy wyko­nanie tes­tu na ojcost­wo w ciąży jest bolesne?
 41. Czy dane osobowe podawane przy zlece­niu bada­nia ojcost­wa są chro­nione?
 42. Czy mat­ka musi brać udzi­ał w teś­cie na ojcost­wo?
 43. Czy w teś­cie na ojcost­wo musi brać udzi­ał ojciec?
 44. Czy wiek osób badanych w teś­cie na ojcost­wo ma znacze­nie?
 45. Jak dłu­go czeka się na wynik tes­tu ojcost­wa?
 46. Czy moż­na włączyć do bada­nia ojcost­wa dodatkowe oso­by?
 47. Pode­jrze­wam, że ojcem dziec­ka może być mój brat. Czy test na ojcost­wo będzie wiary­god­ny?
 48. Czy test na ojcost­wo moż­na kupić w aptece?
 49. Czy test na ojcost­wo moż­na zro­bić przez inter­net?
 50. Jak zro­bić test na ojcost­wo w domu?

1. Czy wynik testu na ojcostwo jest pewny?

Tak, ojcost­wo zosta­je potwierd­zone, jeśli uzysku­je się wynik z praw­dopodobieńst­wem pon­ad 99,9999%. Z kolei w przy­pad­kach wyk­luczenia ojcost­wa uzysku­je się wynik z praw­dopodobieńst­wem ojcost­wa bio­log­icznego wynoszą­cym 0%, czyli wyk­lucze­nie ojcost­wa w 100%.

 

Bada­nia DNA na ojcost­wo pole­ga­ją na anal­izie 24 miejsc na DNA (mark­erów). W przy­pad­ku uzyska­nia wyniku potwierdza­jącego ojcost­wo połowa mate­ri­ału gene­ty­cznego dziec­ka powin­na być zgod­na z połową mate­ri­ału ojca. W przy­pad­ku wyniku wyk­lucza­jącego co najm­niej 4 z 24 badanych mark­erów muszą wykazać niez­god­ność między próbką ojca i dziec­ka. Prak­ty­cznie niemożli­wa jest przy­pad­kowa zgod­ność wszys­t­kich 24 mark­erów. Poczy­taj więcej o pewnoś­ci testów DNA na ojcost­wo…

2. Na czym polegają testy na ojcostwo?

Test na ojcost­wo pole­ga na ustal­e­niu pro­fili gene­ty­cznych ojca i dziec­ka i ich porów­na­niu w celu sprawdzenia, czy połowa mate­ri­ału gene­ty­cznego dziec­ka jest zgod­na z połową mate­ri­ału od ojca. W tym celu lab­o­ra­to­ri­um wyko­rzys­tu­je metodę Mul­ti­plex STR, która pole­ga na anal­izie 24 miejsc na DNA (miejs­ca określane są zami­en­nie jako mark­ery, loci lub układy STR).

 

W tych miejs­cach bada się liczbę powtórzeń spec­jal­nych moty­wów nuk­leo­ty­dowych, które na wyniku bada­nia przed­staw­ia się w formie liczb. Każde z tych 24 miejsc na DNA opisane jest przez 2 licz­by. Wyni­ka to z fak­tu, że połowa mate­ri­ału gene­ty­cznego dziedz­ic­zona jest po matce, a połowa po ojcu. Inny­mi słowy: jed­na licz­ba przy danym mark­erze pochodzi od mat­ki, a dru­ga od ojca.

 

Jeśli ojcost­wo jest potwierd­zone, to w każdym mark­erze dziecko i ojciec powin­ni mieć jed­ną wspól­ną liczbę. Na koń­cowych eta­pach bada­nia, kiedy określone są już pro­file gene­ty­czne wszys­t­kich osób, lab­o­ra­to­ri­um sprawdza, czy w każdym badanym miejs­cu na DNA jest jed­na zgod­na licz­ba u ojca i dziec­ka. Jeśli co najm­niej w 4 miejs­cach na DNA licz­by się nie zgadza­ją, wów­czas mamy do czynienia z wyk­lucze­niem ojcost­wa. Jeśli we wszys­t­kich 24 miejs­cach na DNA ojciec i dziecko posi­ada­ją po jed­nej wspól­nej licz­bie, wtedy lab­o­ra­to­ri­um wys­taw­ia wynik potwierdza­ją­cy ojcost­wo. Poczy­taj więcej o metodzie bada­nia…

3. Kiedy wynik testu na ojcostwo jest pewny?

Wynik tes­tu na ojcost­wo jest pewny, kiedy jest zgod­ny z rekomen­dac­ja­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Gene­ty­ki Sądowej i Krymi­nologii. Potwierdze­nie ojcost­wa powin­no wynosić pon­ad 99,9999% – wtedy określane jest jako praw­dopodobieńst­wo graniczące z pewnoś­cią. Wyk­lucze­nie musi być nato­mi­ast stupro­cen­towe (100%). W testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. wyda­je­my właśnie takie wyni­ki.

4. Czy trzeba powtarzać test na ojcostwo?

Nie – test na ojcost­wo wystar­czy wykon­ać raz w życiu, ponieważ anal­i­zowane w tym bada­niu frag­men­ty DNA są niezmi­enne. Zdarza się jed­nak, że Pac­jen­ci pow­tarza­ją badanie ojcost­wa wcześniej wyko­nane w mało wiary­god­nym lab­o­ra­to­ri­um (bez akredy­tacji etc.) – wykonu­ją je raz jeszcze, tym razem w testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o., aby zyskać całkow­itą pewność.

5. Jak zrobić test na ojcostwo dyskretnie?

W testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. zawsze dzi­ałamy w taki sposób, aby zapewnić dyskrecję i bez­pieczeńst­wo danych osobowych. Mamy wdrożone rygo­rysty­czne pro­ce­dury, które obe­j­mu­ją m.in. tylko kon­takt zwrot­ny (na dane zamieszc­zone w for­mu­la­rzu zlece­nia bada­nia) czy konieczność poda­nia przez Pac­jen­ta hasła bezpieczeństwa/peselu przed podaniem jakichkol­wiek infor­ma­cji.

 

Mogą Państ­wo również zle­cić test na ojcost­wo anon­i­mowo, a także przekazać dowolne prób­ki dyskretne. Przesył­ka z zestawem/wynikiem może też zostać przesłana na dowol­ny adres (również do paczko­matu) i w formie dyskret­nej (bez oznakowań i pieczątek lab­o­ra­to­ri­um).

6. Kiedy można zrobić badanie ojcostwa?

Badanie na ojcost­wo moż­na zro­bić już w ciąży: od 8 tygod­nia (na pod­staw­ie krwi ciężarnej) albo od 15 tygod­nia (na pod­staw­ie płynu owod­niowego). Po nar­o­dz­i­nach dziec­ka test na ojcost­wo moż­na wykon­ać nato­mi­ast od drugiej doby życia. Co ważne, jeśli rodz­i­na dys­ponu­je mate­ri­ałem gene­ty­cznym od dom­nie­manego ojca, test moż­na zle­cić także po jego śmier­ci.

7. Czy test na ojcostwo można zrobić w ciąży?

Tak – test na ojcost­wo moż­na zro­bić w ciąży. Badanie od 8 tygod­nia jest najw­cześniej dostęp­nym testem tego rodza­ju na świecie. Prób­ki to krew ciężarnej i wymazy z policz­ka dom­nie­manego ojca. W ciąży badanie ojcost­wa moż­na wykon­ać też od 15 tygod­nia – wów­czas wyko­rzys­tu­je się płyn owod­niowy i dowolne prób­ki od rodz­iców. Co ważne, wynik bada­nia na ojcost­wo w ciąży jest równie pewny jak tes­tu wykony­wanego po porodzie.

8. Gdzie zrobić test na ojcostwo?

Test na ojcost­wo mogą Państ­wo zro­bić tak naprawdę z dowol­nego miejs­ca na świecie. Zestaw do pobiera­nia próbek moż­na bowiem zamówić na dowol­ny adres w kra­ju i za granicą. Moż­na również umówić się do jed­nej z 200 placówek w kra­ju – blisko miejs­ca zamieszka­nia.

9. Kto może zlecić test na ojcostwo?

Test na ojcost­wo może zle­cić dowol­na pełno­let­nia oso­ba. Co ważne, zlece­nio­daw­ca wcale nie musi być uczest­nikiem bada­nia.

10. Dlaczego warto sprawdzić ojcostwo?

Pewność, jaką daje wynik bada­nia ojcost­wa, pozwala odzyskać spokój na zawsze. Częs­to daje również szan­sę na poprawę relacji i zbu­dowanie szcz­erych więzi. Pewność co do ojcost­wa pozwala też zbu­dować poczu­cie bez­pieczeńst­wa i korzyst­nie wpły­wa na rozwój dziec­ka, dla którego poczu­cie przy­należnoś­ci to jed­na z pod­sta­wowych potrzeb.
Co ważne, wynik tes­tu na ojcost­wo może być przy­dat­ny również w sądzie (np. w sprawach o zaprzecze­nie albo ustal­e­nie ojcost­wa), a tym samym – pozwala unor­mować sytu­ację prawną. Poczy­taj więcej o korzyś­ci­ach wyko­na­nia tes­tu na ojcost­wo…

11. Od czego zależy cena badania na ojcostwo?

Przeglą­da­jąc ofer­ty testów na ojcost­wo, moż­na zauważyć, że na rynku dostęp­ne są bada­nia nawet za 500 zło­tych. Tak niska cena powin­na zapal­ić jed­nak lamp­kę ostrze­gaw­czą. Dlaczego?

 

Po pier­wsze, może to być dopiero cena początkowa – być może konieczne będą dopłaty, np. za przesłanie kole­jnej prób­ki, pro­file gene­ty­czne na wyniku czy wynik w języku pol­skim. Po drugie, ofer­u­jąc tak niską cenę, lab­o­ra­to­ri­um musi znaleźć gdzieś oszczęd­noś­ci. Dobrej jakoś­ci odczyn­ni­ki, uzyskanie akredy­tacji PCA, dzi­ałanie zgod­nie z między­nar­o­dowy­mi nor­ma­mi czy ciągłe szkole­nie pra­cown­ików są kosz­towne. Cena bada­nia na ojcost­wo zależy też m.in. od licz­by anal­i­zowanych mark­erów (24 to najwyższa pula na rynku) czy rodza­ju badanych próbek.

12. Ile kosztuje test na ojcostwo?

To, ile kosz­tu­je test na ojcost­wo, sprawdzisz w naszym CENNIKU.

13. Ile kosztuje test na ojcostwo w ciąży?

To, ile kosz­tu­je test na ojcost­wo w ciąży, sprawdzisz w naszym CENNIKU.

14. Czy koszt badania na ojcostwo można rozłożyć na raty?

Tak – koszt bada­nia na ojcost­wo moż­na rozłożyć na raty (5–60 rat). Wystar­czy zostaw­ić nam swój numer tele­fonu, by dzi­ał finan­sowy skon­tak­tował się z Państ­wem w tej spraw­ie. Gwaranc­ja kredy­towa zostanie przesłana kuri­erem w ciągu 2 dni – nie trze­ba więc udawać się do banku. Pod uwagę brane są dochody nie tylko z umowy o pracę, ale też np. umowy zlece­nia, umowy o dzieło czy emery­tu­ry. Poczy­taj więcej o rat­ach…

15. Kto pokrywa koszt badania na ojcostwo?

Koszt bada­nia na ojcost­wo dla włas­nej wiedzy najczęś­ciej pokry­wa po pros­tu zlece­nio­daw­ca (chy­ba że uczest­ni­cy ustalą między sobą inny podzi­ał). Aby nie płacić od razu całoś­ci, cenę moż­na rozłożyć na korzystne raty.

16. Kto pokrywa koszt badania na ojcostwo do celów sądowych?

Gdy test na ojcost­wo jest zle­cony przez sąd, koszt bada­nia pokry­wa najczęś­ciej strona prze­grana. Cza­sa­mi sędzia może zade­cy­dować o podzie­le­niu kosztów po połowie, a w bard­zo rzad­kich przy­pad­kach – prze­nieść je na skarb Państ­wa (np. gdy obie strony są w bard­zo złej sytu­acji mate­ri­al­nej).

17. Czy badanie ojcostwa można zrobić za darmo?

Najczęś­ciej nie ma takiej możli­woś­ci. Jeśli test na ojcost­wo wykony­wany jest ze skierowa­nia z sądu, w bard­zo rzad­kich przy­pad­kach ist­nieje możli­wość prze­niesienia kosz­tu na Skarb Państ­wa. Chodzi np. o sytu­ację, gdy obie strony są w bard­zo złej sytu­acji mate­ri­al­nej.

18. Czy test na ojcostwo można zrobić na NFZ?

Nar­o­dowy Fun­dusz Zdrowia pokry­wa koszt tych badań, które są bada­ni­a­mi medy­czny­mi i które mają na celu poprawę stanu zdrowia pac­jen­ta, wykrycie chorób etc. Test na ojcost­wo nie należy do tego rodza­ju badań – nie moż­na go więc zro­bić na NFZ.

19. Jak zapłacić za test na ojcostwo?

Za test na ojcost­wo moż­na zapłacić w wygod­ny dla siebie sposób: trady­cyjnym przelewem bankowym, przelewem inter­ne­towym przez sys­tem Dot­Pay albo przekazem pocz­towym. W przy­pad­ku pobra­nia próbek w placów­ce, pier­wsza część opłaty (100–200 zło­tych – zależnie od placów­ki) powin­na zostać uiszc­zona na miejs­cu.

20. Jakie próbki nadają się do testu na ojcostwo?

Do tes­tu na ojcost­wo nada­ją się tak naprawdę dowolne prób­ki z mate­ri­ałem gene­ty­cznym badanej oso­by. Mogą to być więc nie tylko wymazy z policz­ka, ale też prób­ki ślad­owe – takie jak np. maszyn­ka do gole­nia, włosy z cebulka­mi, smoczek, czap­ka, chus­tecz­ka z katarem, inhala­tor, guma do żucia czy nawet lizak albo nad­gryzione ciastko.

 

W testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. nie rozdzielamy próbek na „lep­sze” i „gorsze”. Każ­da jest tak samo pew­na i dobra, a co więcej – każ­da jest obję­ta gwarancją.

21. Na czym polega gwarancja na próbki w teście na ojcostwo?

U nas każ­da prób­ka przekazana przez Państ­wa do tes­tu na ojcost­wo jest obję­ta gwarancją. To oznacza, że jeśli z jakiegoś wzglę­du nie będzie nadawała się do anal­izy – np. z powodu degradacji albo mieszaniny DNAmogą Państ­wo przekazać kole­jną bezpłat­nie. Dzi­ałamy aż do skutku, czyli aż do wyda­nia pewnego i jed­noz­nacznego wyniku.

22. Czy rodzaj próbki do badania na ojcostwo ma znaczenie?

Nie ma znaczenia, na pod­staw­ie jakiego mate­ri­ału anal­i­zowane jest DNA. Nieza­leżnie od rodza­ju prób­ki – DNA w badanych frag­men­tach jest takie samo. Czułość bada­nia jest zatem iden­ty­cz­na w przy­pad­ku anal­izy wymazu z policz­ka, krwi czy włosów z cebulka­mi oraz innych próbek.

23. Co dzieje się z próbkami do testu na ojcostwo po dostarczeniu ich do laboratorium?

Po dostar­cze­niu próbek do lab­o­ra­to­ri­um zosta­ją one zaszyfrowane i wpisane do rejestru, a następ­nie pod­dawane pier­wsze­mu etapowi bada­nia – izo­lacji DNA.

24. Czy do badania ojcostwa można samodzielnie pobrać próbkę?

Tak. Mate­ri­ał do bada­nia może­cie pobrać Państ­wo samodziel­nie w domu za pomocą spec­jal­nego zestawu, który przesyłamy Państ­wu pod wskazany adres. Do bada­nia pobiera się wymaz z wewnętrznej strony policz­ka, co jest szy­bkie i kom­for­towe.

 

Mogą Państ­wo przekazać także takie prób­ki jak szc­zotecz­ka do zębów, maszyn­ka do gole­nia, kubek, niedopałek papierosa czy włosy z cebulka­mi. Poczy­taj więcej o zasadach pobiera­nia próbek do badań DNA

25. Co się stanie, jeśli nieprawidłowo pobiorę wymaz do testu na ojcostwo?

Pobranie wymazu z policz­ka jest bard­zo proste, dlat­ego ryzyko niepraw­idłowego pobra­nia mate­ri­ału jest min­i­malne. Niem­niej jed­nak, jeśli mate­ri­ał zostanie pobrany niepraw­idłowo, wów­czas mają Państ­wo gwarancję z lab­o­ra­to­ri­um na ponowne bezpłatne pobranie wymazu.

26. Czy do pobrania wymazu z policzka do testu na ojcostwo trzeba użyć specjalnego zestawu?

Zwyk­le zale­camy, aby wymaz do bada­nia ojcost­wa pobier­ać za pomocą naszego zestawu, który jest wlic­zony w cenę bada­nia. Jeśli jed­nak nie mają Państ­wo możli­woś­ci uży­cia takiego zestawu, mogą Państ­wo pobrać wymaz za pomocą paty­czków kos­me­ty­cznych do uszu.

 

Badanie ojcost­wa moż­na wykon­ać na pod­staw­ie innych mate­ri­ałów niż wymaz, takich jak: włosy z cebulka­mi, chus­tecz­ki do nosa, plamy krwi czy szc­zotecz­ki do zębów.

27. Jak mogę otrzymać zestaw do pobrania próbek do testu na ojcostwo?

Każdy sposób kon­tak­tu z nami umożli­wia złoże­nie zamówienia na zestaw. Tak więc zamówie­nie mogą Państ­wo złożyć tele­fon­icznie, mailowo, w cza­sie roz­mowy na cza­cie lub wypeł­ni­a­jąc for­mu­la­rz zamówienia na naszej stron­ie. Zestaw zostanie dostar­c­zony Państ­wu do 2 dni roboczych w takiej formie, jaką sobie Państ­wo wcześniej zaży­czyli. Zestaw moż­na także kupić w placówkach i aptekach, z który­mi współpracu­je­my.

28. Jak wygląda wynik badania na ojcostwo?

Wynik bada­nia na ojcost­wo wykony­wanego w testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. to doku­ment – kilkus­tron­i­cowy raport. Zaw­iera on przede wszys­tkim słowną inter­pre­tację rezul­tatu (czyli wskazu­je, z jakim praw­dopodobieńst­wem badany mężczyz­na jest ojcem badanego dziec­ka). Na wyniku zna­j­du­ją się pon­ad­to tabele z pro­fil­a­mi gene­ty­czny­mi uczest­ników, opis stanu próbek, opis wyko­rzys­tanej metody oraz pod­pisy i piecząt­ki osób przeprowadza­ją­cych badanie. Zobacz przykład­owy wynik…

29. Czy da się oszukać test na ojcostwo?

Nie ma takiej możli­woś­ci – jeśli prób­ki zostały pobrane od właś­ci­wych osób. Czyn­ni­ki zewnętrzne – jak np. infekc­ja, picie alko­holu czy zaży­wanie narko­tyków – nie mają wpły­wu na wynik. Również nietrzy­manie się zale­ceń przed pobraniem wymazu z policz­ka (np. jedze­nie czy picie bezpośred­nio przed) nie ma wpły­wu na wynik. Jeśli jama ust­na będzie zanieczyszc­zona, konieczne może być jedynie ponowne pobranie.

30. Czy można sfałszować wynik badania ojcostwa?

Nie ma takiej możli­woś­ci – jeśli prób­ki zostały pobrane od właś­ci­wych osób. Badanie wykony­wane w wiary­god­nym lab­o­ra­to­ri­um jest najpewniejszym sposobem na potwierdze­nie albo wyk­lucze­nie ojcost­wa – bez wzglę­du na rodzaj prób­ki czy czyn­ni­ki zewnętrzne (np. infekcję). testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. posi­a­da pon­ad­to akredy­tację PCA i liczne cer­ty­fikaty, które są gwarancją bezstron­noś­ci i nieza­leżnoś­ci dzi­ała­nia.

31. Czy wynik badania na ojcostwo może być błędny?

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. ma wdrożone rygo­rysty­czne pro­ce­dury doty­czące wydawa­nia wyników. Obe­j­mu­ją one m.in. pod­wójną kon­trolę wyniku, wykony­wanie bada­nia dwa razy przy wyniku wyk­lucza­ją­cym ojcost­wo czy pro­file gene­ty­czne pra­cown­ików w bazie lab­o­ra­to­ri­um. Dzi­ałamy pon­ad­to zgod­nie z nor­mą ISO 17025. Wyni­ki wydawane przez testD­NA są zatem pewne i wiary­godne.

32. Czy choroba ma wpływ na wynik badania na ojcostwo?

Nie – badanie na ojcost­wo jest testem gene­ty­cznym, na którego wynik nie mają wpły­wu żadne czyn­ni­ki zewnętrzne. Ani choro­ba czy infekc­ja, ani zaży­wane leki nie zmienią rezul­tatu tes­tu na ojcost­wo. Z ich powodu nie trze­ba pon­ad­to przekładać pobra­nia wymazu z policz­ka – nie należy jed­nak połykać leków czy ssać pastylek na gardło ok. 1 godz­inę przed pobraniem.

33. Czy używki mają wpływ na wynik testu ojcostwa?

Nie – badanie na ojcost­wo jest testem gene­ty­cznym, na którego wynik nie mają wpły­wu żadne czyn­ni­ki zewnętrzne. Rezul­tat będzie wiec pewny i jed­noz­naczny bez wzglę­du na spoży­ty alko­hol czy narko­ty­ki. Jeśli palą Państ­wo papierosy, a próbką do bada­nia ma być wymaz z policz­ka, należy pow­strzy­mać się od pale­nia ok. 1 godz­inę przed pobraniem.

34. Czy test na ojcostwo jest bezpieczny?

Test na ojcost­wo jest całkowicie bez­pieczny zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci – prób­ki to wymazy z policz­ka (których pobranie jest proste i bezbolesne) albo mikrośla­dy (np. włosy z cebulka­mi, smoczek, maszyn­ka do gole­nia).

35. Czy test na ojcostwo w ciąży jest bezpieczny?

Badanie w ciąży wykony­wane na pod­staw­ie krwi ciężarnej i wymazu z policz­ka od mężczyzny jest zupełnie bez­pieczne – prób­ka krwi pobier­ana jest tak jak do mor­fologii. Również test na pod­staw­ie płynu owod­niowego jest niemal całkowicie bez­pieczny. Próbkę w cza­sie amniop­unkcji pobier­a­ją najlep­si doświad­czeni spec­jal­iś­ci, którzy korzys­ta­ją z nowoczes­nego sprzę­tu. Co ważne, decy­du­jąc się na badanie ojcost­wa z wyko­rzys­taniem płynu owod­niowego, moż­na jed­nocześnie rozsz­erzyć test o sprawdze­nie stanu zdrowia dziec­ka.

36. Na czym polega test na ojcostwo do celów sądowych?

Test na ojcost­wo do celów sądowych wyma­ga zas­tosowa­nia określonej pro­ce­dury i udzi­ału mat­ki dziec­ka. Pro­ce­du­ra obe­j­mu­je pobranie próbek w placów­ce w obec­noś­ci świad­ków i po uprzed­nim sprawdze­niu tożsamoś­ci badanych osób. Do wyniku jest pon­ad­to dołąc­zona eksper­tyza biegłego sądowego (jego funkcję pełni ekspert ds. usta­la­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa). Takie badanie moż­na zle­cić bez skierowa­nia z sądu.

 

Co ważne, w testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. wszys­tkie bada­nia – zarówno pry­watne, jak i sądowe – są wykony­wane tą samą metodą, z wyko­rzys­taniem tych samych odczyn­ników i przez tych samych pra­cown­ików.

37. Czy prywatny test na ojcostwo można wykorzystać w sądzie?

Tak – wynik bada­nia pry­wat­nego moż­na wyko­rzys­tać w sądzie, np. w sprawach o ustal­e­nie albo zaprzecze­nie ojcost­wa. Co więcej, dla wielu sądów taki wynik jest wystar­cza­ją­cy, by wydać orzecze­nie. Poczy­taj więcej…

38. Czy wyniki badań z testDNA Laboratorium Sp. z o.o. są uznawane przez sąd?

Tak – testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. posi­a­da akredy­tację PCA, a organy ści­ga­nia i wymi­aru spraw­iedli­woś­ci w Polsce i za granicą mogą wyko­rzysty­wać wyni­ki badań tylko z lab­o­ra­toriów akredy­towanych. Współpracu­je­my pon­ad­to z wielo­ma sąda­mi w całej Polsce, a żaden nasz wynik nie został do tej pory prawnie pod­ważony. Zobacz ref­er­enc­je z sądów i proku­ratu­ry…

39. Czy wykonanie testu na ojcostwo jest bolesne?

Nie. Do wyko­na­nia tes­tu na ojcost­wo wyko­rzys­tu­je się mikrośla­dy albo pobiera wymaz z wewnętrznej strony policz­ka za pomocą spec­jal­nych wymazówek zakońc­zonych baweł­ni­aną główką. Pobranie wymazu nie wiąże się z żad­nym bólem – taki mate­ri­ał z powodze­niem może być pobier­any już w drugiej dobie po urodze­niu dziec­ka.

40. Czy wykonanie testu na ojcostwo w ciąży jest bolesne?

Jeśli jest on wykony­wany na pod­staw­ie krwi przyszłej mamy, próbkę pobiera się z żyły odłok­ciowej jak do mor­fologii, co nie jest bolesne. W przy­pad­ku tes­tu z wyko­rzys­taniem płynu owod­niowego ciężar­na może odczuć lekkie ukłu­cie, jed­nak ślad najczęś­ciej nie jest w ogóle widoczny.

41. Czy dane osobowe podawane przy zleceniu badania ojcostwa są chronione?

Tak i stanowi to dla lab­o­ra­to­ri­um jeden z najważniejszych pri­o­ry­tetów. Dane, które Państ­wo przekazu­ją, lab­o­ra­to­ri­um wyko­rzys­tu­je wyłącznie do wys­taw­ienia wyniku bada­nia. Po zakończe­niu bada­nia dane są archi­wiz­owane jako doku­men­tac­ja medy­cz­na w spec­jal­nie zabez­piec­zonych archi­wach. Pon­ad­to nie przekazu­je­my Państ­wa danych pod­miotom trzec­im i nie wyko­rzys­tu­je­my ich do innych celów niż wyko­nanie tes­tu. Zobacz, jak chron­imy dane osobowe…

42. Czy matka musi brać udział w teście na ojcostwo?

Nie. Mate­ri­ał od mat­ki nie jest wyma­gany w więk­szoś­ci zle­canych badań, gdyż lab­o­ra­to­ri­um anal­izu­je w tym przy­pad­ku tylko te geny, które dziecko dziedz­iczy po ojcu. Udzi­ał mat­ki nie jest konieczny dzię­ki anal­izie aż 24 mark­erów gene­ty­cznych (miejsc na DNA).

Tylko w nielicznych przy­pad­kach może zaist­nieć konieczność włączenia do bada­nia mate­ri­ału mat­ki. Chodzi przede wszys­tkim o sytu­ację, gdy badanych jest dwóch potenc­jal­nych ojców blisko ze sobą spokrewnionych, np. dwóch braci.

43. Czy w teście na ojcostwo musi brać udział ojciec?

Jeśli dom­nie­many ojciec nie żyje lub z innego powodu nie może wziąć udzi­ału w bada­niu, moż­na przeprowadz­ić badanie na ojcost­wo na 3 sposo­by: wyko­rzys­tu­jąc przed­mio­ty należące niegdyś do dom­nie­manego ojca, bada­jąc najbliższych członków rodziny zmarłego ojca albo przeprowadza­jąc anal­izę chro­mo­so­mu Y (jeśli dziecko i członkowie rodziny ojca są płci męskiej – pomiędzy badany­mi osoba­mi jest zachowana pros­ta linia męs­ka). W powyższych przy­pad­kach moż­na uzyskać jed­noz­naczne i czułe wyni­ki badań. Poczy­taj więcej o bada­niu po śmier­ci ojca…

44. Czy wiek osób badanych w teście na ojcostwo ma znaczenie?

Wiek osób badanych nie ma znaczenia dla wiary­god­noś­ci tes­tu na ojcost­wo. Badane przez lab­o­ra­to­ri­um obszary DNA są niezmi­enne przez całe życie. Od poczę­cia i następ­nie przez całe życie obszary te nie powin­ny ule­gać zmi­an­ie.

45. Jak długo czeka się na wynik testu ojcostwa?

Infor­ma­c­ja doty­czą­ca wyniku bada­nia jest dostęp­na już do 5 dni roboczych (badanie z wyko­rzys­taniem wymazów) lub do 10 dni roboczych (badanie na mikrośladach). Ist­nieje możli­wość przyspieszenia wyniku bada­nia ojcost­wa nawet do 48 godzin.

46. Czy można włączyć do badania ojcostwa dodatkowe osoby?

Oczy­wiś­cie tak. W przesyłanych Państ­wu zestawach zawsze dołącza­my dodatkowe wymazów­ki, a gdy­byś­cie Państ­wo potrze­bowali włączyć do bada­nia więcej osób, wystar­czy nas poin­for­mować. Należy jedynie pamię­tać, że włącze­nie do bada­nia dodatkowych osób wiąże się z dopłatą.

47. Podejrzewam, że ojcem dziecka może być mój brat. Czy test będzie wiarygodny?

Wynik bada­nia ojcost­wa powinien być jed­noz­naczny, jeśli badamy dwóch braci jako potenc­jal­nych ojców. Jed­nak w takiej sytu­acji zale­cane jest prze­badanie mate­ri­ału od oby­d­wu braci, mat­ki oraz dziec­ka.

48. Czy test na ojcostwo można kupić w aptece?

W aptece moż­na kupić zestaw do tes­tu na ojcost­wo. Później wystar­czy pobrać prób­ki i odesłać je wraz z doku­men­ta­mi do lab­o­ra­to­ri­um. Nasze zestawy dostęp­ne są w pon­ad 150 aptekach: LISTA APTEK. Jeśli chcą Państ­wo kupić zestaw stacjonarnie, moż­na również udać się do pob­liskiej placów­ki: LISTA PLACÓWEK.

49. Czy test na ojcostwo można zrobić przez internet?

Aby zro­bić test na ojcost­wo, nie trze­ba umaw­iać się do przy­chod­ni czy kupować zestawu w aptece. Moż­na zamówić zestaw do pobiera­nia próbek przez inter­net – mailowo, przez czat czy korzys­ta­jąc z for­mu­la­rza dostęp­nego na stron­ie. Później wystar­czy pobrać prób­ki i odesłać je wraz z doku­men­ta­mi do lab­o­ra­to­ri­um.

50. Jak zrobić test na ojcostwo w domu?

Żeby zro­bić test na ojcost­wo w domu, wystar­czy zamówić (przez tele­fon czy inter­net) albo kupić (w aptece czy punkcie pobrań) zestaw do pobiera­nia próbek. Następ­nie należy pobrać wymazy z policz­ka lub zabez­pieczyć mikrośla­dy, np. maszynkę do gole­nia, włosy czy chus­teczkę z katarem. Prób­ki, razem z for­mu­la­rzem zlece­nia bada­nia, odbierze bezpłat­ny kuri­er (moż­na nadać je też w opła­conej kop­er­cie na pocz­cie lub przynieść do placów­ki). Wynik zostanie dostar­c­zony on-line, lis­town­ie lub do placów­ki.

Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

Jestem zad­owolona z całego zamówienia. Przesył­ka została wysłana ekspre­sowo, ode­branie od kuri­era również odbyło się na dru­gi dzień. Co do ceny to nie mam porów­na­nia z inną fir­mą, gdyż zamówie­nie składałam pier­wszy raz, dla mnie cena jest zad­owala­ją­ca za całość i jakość zamówienia. Odnośnie obsłu­gi klien­­ta- nie miałam żad­nych dodatkowych pytań, a o wysłanym rapor­cie poin­for­mowano mnie tele­fon­iczne, co było na plus. Gen­er­al­nie całość prze­biegła bezprob­le­mowo i bard­zo szy­bko. Także będę pole­cać dalej jeśli będę miała okazję.”

Klau­dia

Serdecznie pole­cam Lab­o­ra­to­ri­um testDNA.Konsultanci medy­czni dba­ją o to, aby wszys­tko było zre­al­i­zowane na najwyższym poziomie. Na nur­tu­jące pyta­nia odpowiada­ją wycz­er­pu­ją­co, kom­pe­tent­nie i mimo trud­nych chwil dla pac­jen­ta jakie są związane z wyko­naniem określonych badań zawsze jest świet­na atmos­fera i uśmiech w słuchaw­ce tele­fonu. Korzys­ta­jąc z usług lab­o­ra­to­ri­um zapew­ni­am, że nikt nie będzie potrak­towany jako „następ­ny” lecz jako współpra­cown­ik, roz­mowy są tak długie ile tego wyma­ga sytu­ac­ja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizu­je próśb pac­jen­ta. Komu­nikac­ja z per­son­elem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbier­a­ją tele­fony i na bieżą­co dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego ser­ca pole­cam tą fir­mę i mam do nich zau­fanie, dlat­ego też nie zamieniła bym jej na żad­ną inną.”

Kinga

Szcz­erze pole­cam! Kon­takt z lab­o­ra­to­ri­um pomi­mo week­endu był na5+. Wszys­tkie infor­ma­c­je rzec­zowo przekazane, dzię­ki czemu bard­zo łat­wo przes­zliśmy przez całą pro­ce­durę. Wyni­ki badań zarówno mailem jak i pocztą doszły błyskaw­icznie. Zde­cy­dowanie pole­cam!”

Anna

Szanowni Państwo,obsługę Klienta/ Pac­jen­ta w Państ­wa Labo­la­to­ri­um oce­ni­am celu­ją­co: pod­czas roz­mowy przez chat uzyskałam proste i kom­plek­sowe infor­ma­c­je o intere­su­ją­cych mnie bada­ni­ach. Kiedy zaszła taka potrze­ba, roz­mowę na cha­cie elasty­cznie zmie­nil­iśmy na tele­fon­iczną i mailową. Pros­ta instrukc­ja obsłu­gi spraw­iła, że samo pobranie mate­ri­ału do bada­nia było bezstre­sowe. Czas dostarczenia/odebrania przesył­ki oraz wyników był bard­zo zad­owala­ją­cy, a mailowa for­ma wyników badań ułatwia szy­b­ki i prosty dostęp do nich w każdym miejs­cu. Już ter­az pole­cam Państ­wa usłu­gi osobom zas­tanaw­ia­ją­cym się nad wyko­naniem badań genetycznych.Pozdrawiam serdecznie”

Edy­ta

Praca w naszym laboratorium

banner2

.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
FAQ: test na ojcost­wo
5 (100%) 2
Data publikacji: 04/03/2019, Data aktualizacji: 08/03/2019